Βαρὺ πυρβολικό, ἀναθεώρηση Συντάγματος

Ἡ πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ἔρχεται τὴν κατάλληλη στιγμή, καθὼς συμπληρώνει τὶς ἀνάγκες μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα∙ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη ἡ ἀναθεώρηση πολλῶν ἄρθρων κι ὅτι εἶχε δίκαιο ὁ Κώστας Καραμανλῆς, ὅταν ἐπέμεινε τὸ 2009, ἀλλὰ ὁ τότε πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶχε δεύτερες σκέψεις, τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος. Ὁπωσδήποτε ἡ πρόταση δὲν σημαίνει ὅτι θὰ γίνει δεκτή, διότι τὸ Σύνταγμα προβλέπει δυσκίνητη διαδικασία γιὰ τὴν ἀναθεώρηση∙ ἀνοίγει ὅμως ὁ δρόμος καὶ τελικὰ τὶς ἀναθεωρήσεις θὰ τὶς κάνει ἡ ἑπόμηνη Βουλή. Ἑπόμενως ἡ ἀναθεώρηση κρίνεται ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν μεταρρυθμίσεων ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ἐὰν ἡ οἰκονομία συνεχίσει τὴν ἀνοδικὴ δυναμική της γίνεται δεκτὴ ἡ ἀναθεώρηση.

Ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἔρχεται κι ἀπ’ τὰ ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα∙ κατὰ τὴν Εὐρωστατιστικὴ ἡ ἀνεργία στὴν Ἑλλάδα μειώθηκε στὸ 26,7% τὸν Μάρτιο –πάντα ἡ ὑψηλότερη στὴν Εὐρώπη-, ἀλλὰ μειωμένη κατὰ 0,7% ἀπ’ τὸν προηγούμενο μῆνα. Ἡ πορεία ἀναμένεται καλύτερη στὴ συνέχεια, διότι ἄρχισαν ἡ τουριστικὴ περίοδος, μὲ τὴν ἔκρηξη στὶς ἀφίξεις, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ δημόσια ἔργα∙ ἀποκορύφωση θεωρεῖται ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτύξεως τὀ πρῶτο τρίμηνο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἕξι χρόνια καὶ μᾶλλον γύρω στὸ 1,1%. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν χώρα μας ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων, δεκαπέντα δις εὐρὼ τὸ πρῶτο τρίμηνο καὶ ἄλλα δέκα τουλάχιστον τὸν Ἀπρίλιο, ἐπειδὴ ἔγινε ἡ αὔξηση τοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν καὶ ὁ δανεισμὸς τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ μεγάλων ἐπιχειρήσεων∙ ἤδη τὰ ἐπιτόκια κινοῦνται χαμηλὰ, ἀλλὰ προβλέπεται ἀποκλιμάκωση, μὲ τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ χρέος.

Ἀναζωογόνηση μικρομεσαίων

Ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων κάποιες Κυριακές, ὅπως χθές, βοηθάει στὴν ἀναζωογόνηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὶς ἀγορὲς τοῦ κόσμου, ἔστω καὶ μὲ μικρὰ ποσά∙ «φασοῦλι τὸ φασοῦλι γεμίζει τὸ σακκοῦλι», λέει ἡ λαϊκὴ παροιμία καὶ αὐτὸ ἀποδείχθηκε στὴν πράξη. Οἱ συντεχνίες εἶχαν ἀντιδράσει λυσσαλέα στὴν λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, μὲ ἀπεργίες καὶ ἄλλα μέσα, ἀλλὰ ὁ κόσμος τοὺς ἀγνόησε ἐπιδεικτικά∙ ὅσο μάλιστα ἀρχίζει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅλο καὶ περισσότεροι συνδυάζουν τὴν ξενάγηση μὲ τὴν οἰκογένειά τους στὸ κέντρο τῆς πόλεως καὶ στὰ ἀρχαῖα της, μὲ τὴν ἐπίσκεψη στὴν ἀγορὰ κι ὅ,τι ψωνίσουν. Ἡ καθημερινή μας ζωὴ ἀλλάζει σταδιακά, ἔγιναν πράγματα ἀδιανόητα πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, μεταρρυθμίσεις, φυσικὰ μὲ πολλὲς θυσίες, ἀλλὰ αὐτὲς ἦταν συνέπεια τῶν σοσιαλιστικῶν μας πειραμάτων περισσότερο καὶ λιγώτερο τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως∙ μαθαίνουμε νὰ ζοῦμε διαφορετικά, χωρὶς τὶς δεσμεύσεις τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου.

Ἐπανεμφάνιση τρομοκρατῶν

Ἡ ἐπανεμφάνιση τῶν τρομοκρατῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχία τους στὸν Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τῆς Ἰτέας, ἦταν ἀναμενόμενη, μετὰ τὴν διαφυγή τους ἀπ’ τὶς φυλακές∙ ἡ διακήρυξή τους δείχνει ὅτι ἑτοιμάζουν καὶ ἄλλα κτυπήματα, ἀλλὰ καὶ ὅτι διαθέτουν ἐπαρκῆ κάλυψη ἀπ’ τὸν ὑπόκοσμο καὶ τὰ κυκλώματα τῆς νύκτας. Φαίνεται ὅτι κάποιες παραφυάδες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν δὲν ἐλέγχονται πλήρως, διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ εἶχαν τὴν ἀνεση τῶν κινήσεων καὶ τῆς προβολῆς, ὅπως μέσῳ τοῦ δικτύου τοῦ Πολυτεχνείου∙ ὁπωσδήποτε δὲν ἔχουν τὴν προηγούμενη ἀσυδοσία στὴν δράση τους, ἀλλὰ διατηροῦν ὅμως τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὸ παρακράτος. Ἐπιβάλλεται ἰδιαίτερη προσοχή, γιατὶ φαίνονται ἀποφασισμένοι γιὰ ὅλα, ἀλλὰ καὶ καθοδηγούμενοι καταλλήλως ἀπ’ τὶς ἀνώτερες δυνάμεις τους.

Μαζικὸ ἔγκλημα στὴν Ὀδησὸ

Ἡ πυρπόληση τῶν κτιρίου τῶν συνδικάτων τῆς Ὀδησοῦ, καὶ ὁ θάνατος δεκάδων ἀνθρώπων, ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν ἐσκεμμένη ἐνέργεια∙ οἱ ἔνοπλοι τοῦ Δεξιοῦ Τομέως εἶχαν κατακλύσει τὴν πόλη καὶ στὶς συγκρούσεις τους μὲ τοὺς Ρωσόφωνους τοὺς ἀπώθησαν πρὸς τὸ κτίριο, ὅπου αὐτοὶ κατέφυγαν γιὰ προστασία. Τότε πέταξαν βόμβες μολότωφ, ἐνῶ εἶχαν κλειστὲς τὶς πόρτες καὶ πυροβολοῦσαν ὅποιον ἔβγαινε∙ ἡ αὐτοκτονία άνθρώπων, μὲ πήδημα στὸ κενό, κατεγράφη στὴν τηλεόραση. Ὁ ἐμφύλιος ἔχει ἀρχίσει πλέον στὴν χώρα, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐκκινήσεως τῶν γεγονότων∙ ἡ ἀποκλιμάκωση δὲν εἶναι εὔκολη, μὲ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνση σὲ πλήρη διάλυση καὶ τὰ ἀκροδεξιὰ καὶ ναζιστικὰ στοιχεῖα σὲ ἀνεξέλεγκτη δράση. Ἡ κατάσταση χρειάζεται δυναμικὴ διεθνῆ παρέμβαση.

Διαλύειν καὶ συναρμόττειν

Ὅταν ἐπέστρεψε ὁ Σόλων ἀπ’ τὴν δεκαετῆ αὐτοεξορία του βρῆκε τὰς Ἀθήνας σὲ ἄσχημη ἀναταραχή∙ οἱ Λυκοῦργος, Μεγακλῆς καὶ Πεισίστρατος, τῶν Πεδινῶν, Ἡμιορεινῶν καὶ Παράλιων, ἀντιμάχονταν. «Ἐν δὲ κοινῷ λέγειν καὶ πράσσειν ὁμοίως οὐκ ἔτ’ ἦν καὶ πρόθυμος ὑπὸ γήρως»∙ αὐτὸς γιὰ παρεμβάσεις στὸν δῆμο δὲν ἦταν ἱκανὸς καὶ πρόθυμος λόγῳ γήρατος. «Ἀλλ’ ἐντυγχάνων ἰδίᾳ τοῖς προεστῶσι τῶν στάσεων ἀνδράσιν ἐπειρᾶτο διαλύειν καὶ συναρμόττειν»∙ ἀλλὰ σὲ ἰδιαίτερες συναντήσεις μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν παρατάξεων προσπαθοῦσε συμφιλιῶσαι καὶ συνδιαλλέξαι αὐτούς. «Μάλιστα τοῦ Πεισιστράτου προσέχειν δοκοῦντος αὐτῷ»∙ περισσότερο μάλιστα φαινόταν ὅτι πρόσεχε τὸν Πεισίστρατο. «Καὶ γὰρ αἱμύλον τι καὶ προσφιλὲς εἶχεν ἐν τῷ διαλέγεσθαι»∙ καὶ ἐπειδὴ εἶχε κάτι γλυκὸ καὶ ἑλκυστικὸ στὴν ὁμιλία του. «Καὶ βοηθητικὸς ἦν τοῖς πένησι καὶ πρὸς τὰς ἔχθρας ἐπιεικὴς καὶ μέτριος»∙ ἀλλὰ καὶ ὑποστήριζε τοὺς φτωχούς, ἐνῶ ἦταν διαλλακτικὸς καὶ συμβιβαστικὸς μὲ τοὺς ἀντιπάλους του.

Μέρκελ, ἡγέτης τῆς Εὐρώπης

Ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὡς τῆς ἀδιαμφισβητήτου ἡγετικῆς προσωπικότητος τῆς Εὐρώπης, καταγράφεται ἀπ’ τὸν ἔγκυρο τύπο τῆς γηραιᾶς ἠπείρου∙ ἡ καγκελάριος, μὲ τὶς διακριτικὲς καὶ χαμηλῶν τόνων παρεμβάσεις της, ἀλλὰ καὶ τὴν σταθερὰ θέση της, γιὰ αὐτόνομη οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης, ἔχει κερδίσει τὴν ἐμπιστοσύνη ὅλων τῶν Εὐρωπαίων. Στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς νότιες χῶρες καθυβριζόταν καθημερινὰ ἀπὸ σύσσωμη τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν διαπλοκή∙ σήμερα ὅλοι ἀποδέχονται τὴν συμπαράστασή της στὴν χώρα μας γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, κι ἀπόμειναν μόνο κάποια ἀπολιθώματα τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων στὸ παλιὸ τροπάριο. Τρία εἶναι τὰ πλεονεκτήματά της: πρῶτον, ὁ διακριτικὸς πολιτικός της λόγος∙ δεύτερον, ἡ οἰκονομικὴ ἰσχὺς τῆς Γερμανίας∙ τρίτον, ἡ ἀποδυνάμωση τῆς Γαλλίας, μὲ τὶς φιλοαμερικανικὲς τάσεις τοῦ προέδρου της, τὴν ὁδήγησαν στὴν παράκαμψη τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος. Στὸ οὐκρανικὸ τήρησε τακτικὴ ἴσων ἀποστάσεων καὶ ἐπιβεβαιώνεται.

Οὐκρανία, ἀπέραντο χάος

Σὲ ἀπέραντο χάος μετατρέπεται ἡ Οὐκρανία, καθὼς οἱ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις γιὰ ἀνακατάληψη τῶν ἐξεργεθεισῶν πόλεων των ρωσόφωνων ἐπαρχιῶν καταλήγουν σὲ αἱματηρὲς συγκρούσεις, ἐνῶ ἡ τραγωδία τῆς Ὀδησοῦ ἔχει συγκλονίσει τὴν κοινὴ γνώμη∙ οἱ πρῶτες διαφοροποιήσεις μεταξὺ τῶν Δυτικῶν παρουσιάσθηκαν ἤδη, μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ νὰ ζητάει τὴν διερεύνηση τῶν γεγονότων ἀπὸ διεθνῆ Ἐπιτροπή, ἀλλὰ καὶ ὁ μεταβατικὸς πρωθυπουργὸς ἐπιρρίπτει τὶς εὐθύνες στὴν τοπικὴ Ἀστυνομία. Στὶς ἀνατολικὲς πόλεις οἱ μάχες συνεχίζονται, μὲ πληροφορίες γιὰ ἀνακατάληψη τοῦ Κραματόρσκ, ἀλλὰ καὶ ὁδομαχίες σὲ αὐτές, μὲ πολλοὺς νεκροὺς καὶ τραυματίες∙ ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα Μπὶλντ δημοσιεύει ὅτι πολλοὶ Ἀμμερικανοὶ πράκτορες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν βρίσκονται στὸ Κίεβο καὶ καθοδηγοῦν τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ στρατοῦ, ἐπιβεβαιώνοντας τὶς καταγγελίες τῆς Μόσχας. Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ Ρωσία ἐπιδίδονται σὲ κατηγορίες ἀλλήλων, γιὰ ὑποκίνηση τῶν γεγονότων, ἐνῶ στὴν συνάντησή της μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ κράτησε σαφεῖς ἀποστάσεις.

Μέση Ἀνατολή, ἀναβρασμὸς

Σὲ ὑψηλὸ ἀναβρασμὸ βρίσκεται ἡ Μέση Ἀνατολή, μὲ τὴν Αἴγυπτο σὲ προεκλογικὴ περίοδο, μὲ βέβαιη τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀχμὲντ Φουὰντ Ἀλσίσι στὴν προεδρία, ἀλλὰ καὶ συνεχεῖς ἐκρήξεις στοὺς δρόμους καὶ τὴν καταδίκη ἑπτακοσίων στελεχῶν τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων σὲ θάνατο∙ ὅλοι διερωτῶνται τὸ πῶς θὰ ἠρεμήσει ἡ χώρα, ὅταν καὶ ὁ τουρισμὸς ἔχει μειωθεῖ πολὺ καὶ ἡ οἰκονομία εἶναι σὲ ὕφεση. Στὴν Συρία, οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν συνεχῶς ἔδαφος, ἀλλὰ ὁ δρόμος γιὰ τὴν ὁμαλότητα φαίνεται μακρὺς καὶ οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, ὅπως καὶ οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις∙ οἱ σουνιτικὲς δυνάμεις δὲν ὑποχωροῦν, καθὼς διαθέτουν ἄφθονη βοήθεια ἀπ’ τὶς χῶρες τοῦ Κόλπου∙ ἡ εἰρήνευση περνάει ὅμως καὶ ἀπὸ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ μὲ τὴν οὐκρανικὴ κρίση ἔχουν διακοπεῖ οἱ ἐπικοινωνίες Μόσχας καὶ Οὐάσιγκτον. Στὴν Παλαιστίνη ὁ εἰρηνευτικὸς διάλογος διεκόπη, μὲ τὴν συνεργασία Φατὰχ καὶ Χαμάς, ἐνῶ τὸ Ἰσραὴλ ἀποκλίνει πρὸς τὰ ἀκροδεξιά.

Εὐρωεκλογές, οἰκονομικὰ μόνο κριτήριο

Τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ μνημόνια ἀποβαίνουν πλέον τὸ κριτήριο γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς καὶ αὐτοδιοικητικὲς ἐκλογές∙ ἡ ὁμαλὴ πορεία πρὸς τὴν ἀνάκαμψη δὲν ἀμφισβητεῖται οὐσιαστικὰ οὔτε ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἐνῶ, ἂν ἐπιπεβεβαιωθοῦν οἱ ἐκτιμήσεις γιὰ αὔξηση τοῦ ΑΕΠ πάνω ἀπὸ 1% τὸ πρῶτο τρίμηνο, σὲ σύγκριση μὲ τὸν τέταρτο τοῦ 2013 –διότι σὲ σύγκριση μὲ τὸ περυσινὸ πρῶτο τρίμηνο θὰ εἶναι πάνω ἀπὂ 7% διαφορά-, τότε αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἰσῆλθε ἡ χώρα στὴν φάση τῆς ἀναπτύξεως. Οἱ ἀριθμοὶ εἶναι οἱ καθιερωμένοι στὶς διεθνεῖς στατιστικές, γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς οἰκονομικῆς πορείας ἑκάστης χώρας καὶ δὲν ἐπιδέχονται ἀμφισβήτηση, ἐπομένως καθορίζουν καὶ τὴν στάση τῶν τρίτων, χωρῶν καὶ κεφαλαιούχων, ἀπέναντί μας∙ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων στὴν Ἑλλάδα ὀφείλεται πρωτίστως στὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς οἰκονομίας μας καὶ δευτερευόντως σὲ ἄλλους παράγοντες. Ἑπομένως ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση ἑστιάζεται πλέον στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ στὴν ἐλευθερία κινήσεων τῶν κυβερνήσεών μας ἀπέναντι στὴν τρόικα∙ ἡ κυβέρνηση εἶναι πλήρως ἐνήμερη τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων καὶ προβαίνει σὲ προσεκτικὰ βήματα γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους∙ ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ὀφείλει γνωρίζειν τὰ στοιχεῖα αὐτά, ἀλλὰ παραμένει καθηλωμένη στὴν παλιὰ συνθηματολογία της. Κύριος οἶδεν διατί;
Τὸ σημαντικώτερο ἀπὸ ὅλα, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς αὐξήσεως ἀπ’ τὴν ΕΛΣΤΑΤ τοῦ ΑΕΠ τὸ πρῶτο τρίμηνο, εἶναι ὅτι ἀλλάζει ἡ θέση μας ἀπέναντι στοὺς δανειστές μας∙ εἶναι ἄλλο πρᾶγμα τὸ χρέος -ὅσο ὑψηλὸ κι ἂν εἶναι, π.χ. στὴν Ἰαπωνία εἶναι 250% καὶ στὴν Ἀμερικὴ πάνω ἀπὸ 1000%- κι ἄλλο ἡ ὑπαγωγὴ σὲ μνημόνιο. Ἡ ὑπαγωγὴ στοὺς αὐστηροὺς ὅρους τοῦ μνημονίου γίνεται, ὅταν ἡ χώρα ἀδυνατεῖ ἐξυπηρετῆσαι τὸ χρέος της, δι’ οἱονδήποτε λόγο, ὁπότε παρεμβαίνουν οἱ τρίτοι καὶ τὴν δανείζουν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ κηρύξεως χρεωκοπίας, μὲ τὴν ἐξυπηρέτησή του ἀπ’ τὰ δανεικά∙ τὸ 2009 ἡ σοσιαλιστικὴ κυρβέρνηση, ἀρνήθηκε νὰ πάρει μέτρα, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, καὶ ἐπὶ ὀκτάμηνο ἐπιδιδόταν σὲ παροχές, χάλκευση τῶν δημοσιομικῶν στοιχείων, κατασυκοφάντηση τῶν Ἑλλήνων στὸ ἐξωτερικό, ὅπως ἔκανε ὁ τότε πρωθυπουργός, ὅτι εἴμαστε «ὅλοι διεφθαρμένοι ἀπ’ τὴν κορυφὴ μέχρι τὰ νύχια», ἀλλὰ καὶ ἀπέφευγε τὸν δανεισμό, ὅταν τὰ ἐπιτόκια ἦταν πολὺ χαμηλά, ὁπότε ἦρθε, ὡς φυσικὴ συνέπεια ὁ κίνδυνος τῆς χρεωκοπίας. «Τῶν φρονίμων τὰ παιδιὰ πρὶν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέει ἡ παροιμία∙ στὴν Ἑλλάδα συνέβη τὸ ἀντίθετο, προετοίμαζαν συστηματικὰ τὴν λιμοκτονία τοῦ λαοῦ καὶ τὸ πέτυχαν σὲ μεγάλο βαθμό. Ἀπομένει τὸ ἐρώτημα, τοῦ γιατὶ ἡ Κουμουνδούρου συνεχίζει στὴν πολιτική. Τόσο ἀποκομμένη εἶναι ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα;
Ἡ χρησιμοποίηση τῆς πολιτικῆς ἐπιχειρηματολογίας θεμελιώνεται στὴν ἀξιολόγηση τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς καταστάσεως τῆς κάθε ἐποχῆς∙ ἡ καταστροφολογία εἶχε ὁπωσδήποτε ἀπήχηση τὴν πρώτη τριετία τῶν μνημονίων καὶ γι’ αὐτὸ ἔφερε στὴν θέση τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὁδήγησε στὴν πολυδιάσπαση τῆς πολιτικῆς ἐκπροσωπήσεως∙ τὸ ΠΑΣΟΚ τὸ πλήρωσε χειρότερα, διότι ὁ ἁπλὸς κόσμος κατάλαβε τὸν ἐμπαιγμό του στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009 καὶ τὶς μεθοδεύσεις του ὡς κυβέρνηση γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, ἐνῶ ἡ Νέα Δημοκρατία εἶχε λιγώτερες ἀπώλειες, διότι μόνο στὸ δεύτερο Μνημόνιο συνεργάσθηκε. Ἡ μοναδικὴ μέριμνα ὅλων τῶν Ἑλλήνων σήμερα εἶναι μία, ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἐπανακυλήσεως στὴν κρίση, στὴν ἀβεβαιότητα καὶ στὴν κατάθλιψη∙ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι τὰ προβλήματά τους εἶναι ἀμέτρητα καὶ δυσεπίλυτα σὲ οἰκογενειακὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ καὶ ἀντιλαμβάνονται ὅτι γίνονται τώρα πλέον πολλά, ἴσως περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἀνέμεναν μέχρι λίγους μῆνες πρίν. Ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση ἑστιάζεται ἔτσι στὸ δίλημμα, ἐπιστροφὴ στὴν κατάθλιψη καὶ στὴν ἀβεβαιότητα ἢ ἐπένδυση στὴν ἀνάκαμψη ἡ ὁποία ἀπὸ ἄυλη ἐλπίδα γίνεται πιὰ ἁπτὴ πραγματικότητα∙ ἡ διανομὴ μέρους τοῦ πργωτογενοῦς πλεονάσματος καλύπτει ἀρκετὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες οἰκογένειες, ὁ τουρισμὸς καλπάζει, τὰ μεγάλα ἔργα ἄρχισαν, μὲ πολλὲς δεκάδες χιλιάδες ἐργαζόμενους καὶ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν τοπικὴ οἰκονομία, ἐνῶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀπογειώνεται, μὲ τὴν νεολαία ὑπεραισιόδοξη.
Τὸ δεύτερο μεγάλο ἐπιχείρημα στὴν προεκλογικὴ ἀναμέτρηση εἶναι ἡ ἐκτίναξη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῶν Ἑλλήνων∙ οὐδέποτε αὐτὴ εἶχε πέσει πολὺ χαμηλά, ἀκόμη καὶ πρὸ διετίας στὶς μαῦρες μέρες τῆς κρίσεως, ἀλλὰ τώρα κατακτοῦμε καὶ πάλι τὴν πρώτη θέση στὴν Εὐρώπη. Φυσικά, ἡ στροφὴ συνοδεύεται μὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ ρόλου τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὄχι μόνο γιὰ τὴν συμπαράστασή της στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ταύτιση τῶν ἀποψεών μας σὲ πολλὰ διεθνῆ θέματα, ὅπως στὸ οὐκρανικό∙ τὸ περίεργο στὴν ὑπόθεση εἶναι ἕνα, τὸ γιατὶ ὁ Ναπολεοντίσκος συνεχίζει τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία του τῆς προηγουμένης ἐποχῆς. Στὴν κοινὴ γνώμη εἶναι διάχυτη ἡ ἄποψη ὅτι ἀποκλείεται νὰ μὴν ἔχει καταγράψει τὶς ἀλλαγὲς αὐτὲς στὴν χώρα∙ αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τὸ κύριο ζήτημα στὶς ἀντεγκλήσεις στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες, ὅταν ἐμφανίζονται καμιὰ φορὰ στελέχη του, διότι εἶναι εἶδος ὑπὸ ἐξαφάνιση. Ἡ ἑρμηνεία εἶναι δύσκολη, μένοντας στὰ ὅσα ἀκούγονται, μὲ τὸν καθένα στὰ δικά του, αὐτὴ εἶναι ἡ Ἀγορά∙ στὴν πράξη ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι δέσμιος τῶν συνιστωσῶν του, μὲ τὶς ἐξαρτήσεις ἑκάστης ὡς προῖκα της. Ἀλλὰ ἡ διάσταση μεταξὺ τῶν συνιστωσῶν στὴν συνθηματολογία τῆ Κουμουνδούρου -ἂν καὶ οἱ διαφοροποιήσεις δὲν εἶναι λίγες, ἀπ’ ὅλα ἔχει ἡ μπαχτσὲς- εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό.
Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὅμως καὶ περισσότερο ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς θέλει σαφὴ καὶ πειστικὴ έπιχειρηματολογία, μὲ συγκεκριμένες θέσεις γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά μας προβλήματα∙ ὅσοι ἐπενδύουν στὸν τουρισμὸ ἢ βρίσκονται σὲ διαπραγματεύσεις μὲ ξένους κεφαλαιούχους θέλουν χειροπιαστὰ πράγματα καὶ δεσμευτικὲς προτάσεις γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις στὴν χώρα∙ τὰ ἥξεις ἀφήξεις καὶ ἡ ἐνδοτικότης πρὸς τὶς συντεχνίες, ὄχι μόνο δὲν πείθουν, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦν ἀπωθητικὲς ἀντιδράσεις. Ἤδη μεγάλο μέρος τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ -ὅσοι δηλαδὴ δὲν ἔχουν ἄλλες δεσμεύσεις ἢ δὲν εἶναι ὑπόλογοι ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης- ἀλλάζει πορεία καὶ κατευθύνεται πρὸς τὸν ἰσχυρὸ τῆς ἐξουσίας∙ ἄλλωστε αὐτοὶ ὅλοι ἀπέκτησαν πολιτικὴ ὀντότητα ὡς μέρος τῆς σοσιαλιστικῆς ἐξουσίας καὶ ἐκτὸς αὐτῆς αἰσθάνονται χαμένοι∙ πέρασαν δύο χρόνια σὲ ἀναμονὴ καὶ πολλὰ εἶναι… Ὁ μοναδικὸς ἐγγυητὴς τῆς πορείας πρὸς τὴν ἀνάπτυξη εἶναι πλέον ὁ πρωθυπουργὸς καὶ κανεὶς ἄλλος∙ αὐτὸς ἐνέπνευσε ἐμπιστοσύνη στὸν κόσμο πρὸ διετίας, ἔστω καὶ ὑπὸ προθεσμία ἀπὸ πολλούς, ἀλλὰ τοὺς ἔφερε στὸ φιλότιμο καὶ ἀποδύθηκαν ὅλοι τους στὸν δύσκολο ἀγῶνα τῆς ἀνορθώσεως τῆς χώρας. Τώρα βλέπουν μπροστά τους τὰ ἀποτελέσματα καὶ ἐμψυχώνονται ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὴν συνέχιση τῆς προσπαθείας, μὲ ὁρατὰ τὰ καλύτερα ἐπιτεύγματα∙ ὅταν ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπόσχεται ὅτι ἔχει στηθεῖ τὸ κέλυφος γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ νέα κρίση, γίνεται πιστευτὸς ἀπ’ τὸν Ἕλληνα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.