Ἀδιανόητη ἀσυδοσία τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν

Τὸ πόρισμα τῶν ἐλεγκτῶν τῆς Δημοσίας Διοικήσεως εἶναι καταπέλτης γιὰ τὸν δήμαρχο Ἀργυρουπόλεως, πρόθυμο γιὰ μετάσειση τῶν εὐθυνῶν σὲ τρίτους, ἀλλὰ καὶ θερμὸ ὑποστηρικτὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τὸ Λούνα Πὰρκ λειτουργοῦσε χωρὶς ἄδεια καὶ χωρὶς κανέναν ἔλεγχο τῶν ἐγκαταστάσεών του, κατὰ παράβαση τῆς κειμένης νομοθεσίας, ἀλλὰ ὁ δῆμος εἰσέπραττε κανονικὰ τὸ ἐνοίκιο, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν λήξη τῆς προθεσμίας παραχωρήσεως τοῦ χώρου∙ οἱ δημοτικὲς ἀρχὲς οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ ἔλεγχο τῶν ἐγκαταστάσεων, καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ τὴν ἔξωση τοῦ ἐπιχειρηματία, αὐτὸς διέθετε ὑψηλὲς διασυνδέσεις. Τὸ πόρισμα διαβιβάσθηκε στὸν ἀνακριτὴ καὶ ἀναμένεται ἡ κλήση σὲ ἀπολογία τοῦ δημάρχου∙ ἡ κατηγορία γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία στὸ κακούργημα θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς δικαστικοὺς κύκλους. Ἀναμένεται ἡ ἀπόφαση γιὰ τὰ πειθαρχικὰ ἀδικήματα.

Διλήμματα τῶν εὐρωεκλογῶν

Τὰ διλήμματα τῆς πολιτικῆς σταθερότητος καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως, μὲ σὐντομη τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, τίθενται στὶς εὐρωεκλογὲς γιὰ τὴν κοινὴ γνώμη καὶ τὴν ἀγορὰ πρωτίστως∙ ὁ πρωθυπουργὸς θέτει ὡς ἐπιχείρημά του τὶς ἐπιτυχίες τῆς διετίας, μὲ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὴν ἔξοδο στὶς ἀγορές, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναθεώρηση μὲ τὴν πρότασή του τοῦ Συντάγματος∙ ἡ ἀντιπολίτευση κινεῖται σύσσωμη στὸ παλιὸ τροπάριό της, γιὰ νέο Μνημόνιο καὶ νέα μέτρα, ἀλλὰ διαψεύδεται ἀπ’ τὰ πράγματα. Ἤδη διατίθενται περίπου 250 ἑκατομμύρια εὐρὼ ὡς κοινωνικὸ μέρισμα, διότι εἶναι δύσκολη ἡ διαδικασία ἐντοπισμοῦ τῶν ἐνδιαφερομένων, ἐπειδὴ ἀπ’ τὶς 800000 αἰτήσεις μόλις οἱ 270000 πληροῦν τὶς προϋποθέσεις∙ στοὺς δικαιούχους θὰ κατατεθοῦν τὰ ποσὰ ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος, ὅπως καὶ σὲ 75000 ἐνστόλους. Ἡ κατακόρυφη αὔξηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος φέρει τὶς πρῶτες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιδράσεις καὶ στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία, πέραν ἐκείνης τῶν καθαρὰ τουριστικῶν περιοχῶν.

Ἐλάφρυνση τοῦ χρέους μας

Τὸ Γιούρογκρουπ συμφώνησε χθὲς στὴν ἔναρξη τῆς διαδικασίας ἐλαφρύνσεως τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, ἀλλὰ ἡ τελικὴ συμφωνία ἀναμένεται τὸ δεύτερο ἑξάμηνο∙ δὲν τίθενται θέμα ἐλαφρύνσεως, ἀλλὰ τῶν ὅρων τῆς πραγματοποιήσεώς της, ἤτοι μὲ τὴν ἐπιμήκυνσή του, στὰ πενῆντα ἢ ἑβδομῆντα χρόνια, ἀλλὰ καὶ τὴν μείωση τοῦ ἐπιτοκίου, ἀπὸ 0,8% σήμερα (δηλαδή, 50% πάνω ἀπ’ τὸ βασικὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, στὸ 0,25%), μὲ μικρότερη προσαύξηση. Οἱ ἀγορὲς ἔχουν προεξοφλήσει τὴν ἐλάφρυνση καὶ γι’ αὐτὸ προσφέρουν ἀφειδῶς κεφάλαια στὴν χώρα μας, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν συμμετοχή τους στὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν –σήμερα ἀνοίγει ὁ φάκελος ἐγγραφῶν γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, τελευταία στὴ σειρά, μὲ αἴτημα γιὰ 2,5 δις, ἀλλὰ μὲ ἀναμενόμενη πολλαπλάσια προσφορά-, ἐνῶ καὶ οἱ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα συσσωρεύονται. Χθὲς ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε τὸν πρίγκηπα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, πρόεδρο τοῦ Ἐπενδυτικοῦ Ταμείου τοῦ βασιλείου.

Κύπρος, στήριξη Γιοῦνγκερ

Τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξη τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνγκερ ἐξασφάλισε ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης γιὰ τὴν ἄμεση καὶ ἐνεργὸ παρέμβαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ∙ ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος ζήτησε τὴν ἀποχώρηση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατοχῆς καὶ τὴν ἄμεση ἐπιστροφὴ τῆς Ἀμμοχώστου, ὡς πρῶτο βῆμα καλῆς θελήσεως. Ὁ τέως πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης εἶχε συνάντηση μὲ τὸν πρόεδρο τῆς μεγαλονήσου καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ ΔΗΣΥ, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκπροσώπους τῶν παραγωγικῶν τάξεων∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνγκερ ἀναγνώρισε τὶς μεγάλες ἐπιτυχίες τῆς Κύπρου στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως καὶ προέβλεψε τὴν σύντομη ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση, ὅταν μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἔχει κάνει τόσα πολλά.

Πορτογαλία, τέλος τρόικας

Τέλος τοῦ Μνημονίου καὶ τῆς τρόικας ἀνακοίνωσε ἡ Πορτογαλία, διότι ἐπέτυχε πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ μικρὴ ἀνακαμψη τῆς οἰκονομίας της, 0,5%, τὸ πρῶτο τρίμηνο∙ μέσα σὲ τρία χρόνια ἡ χώρα τῆς ἰβηρικῆς χερσονήου ἐπέτυχε, μὲ ἕνα μόνο Μνημόνιο, τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν της ἐλλειμμάτων. Δύο πλεονεκτήματα εἶχε ἡ Λισαβῶνα, ὅπως καὶ ἡ Ἰρλανδία ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς μνημόνιο καὶ αὐτή, ἂν καὶ τῆς ἐπιβλήθηκε τὸ Μνημόνιο ἕνα χρόνο μετὰ ἀπὸ ἐμᾶς∙ πρῶτον, δὲν ἀπεδέχθη ἀπότομη μείωση μισθῶν καὶ συντάξεων, μέχρι τὶς κατώτερες, καὶ δεύτερον, δὲν αὔξησε κατακόρυφα τὴν φορολογία τῶν ἐπιχειρήσεων, ὅπως ἔκαναν οἱ σοσιαλιστές μας. Κράτησε ζωντανὴ τὴν ἀγορά, χωρὶς μεγάλη ὕφεση.

Εὐλαβὴς καὶ κόσμιος ἀνὴρ

Ὅταν ἐπέστρεψε ὁ Σόλων εἰς Ἀθήνας σκοπός του ἦταν ἡ συμφιλίωση τῶν ἀρχηγῶν, Λυκούργου, Μεγακλέους καὶ Πεισιστράτου∙ ἦταν γέρος καὶ ἔβλεπε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ παρέμβει προσωπικὰ στὰ πολιτικὰ πράγματα. Φοβόταν περισσότερο τὸν Πεισίστρατο, «ἃ δὲ φύσει μὴ προσῆν αὐτῷ, καὶ ταῦτα μιμούμενος ἐπιστεύετο μᾶλλον τῶν ἐχόντων»∙ διότι καὶ ὅσα προτερήματα δὲν εἶχε ἀπὸ φυσικοῦ του, προσποιούταν ὅτι τὰ ἔχει καὶ γινόταν πιστευτὸς ἀπὸ ὅλους. «Ὡς εὐλαβὴς καὶ κόσμιος ἀνὴρ καὶ μάλιστα δὴ τὸ ἴσον ἀγαπῶν»∙ σὰν εὐλαβὴς καὶ ἠθικὸς χαρακτήρας καὶ ὅτι ἀγαποῦσε τὸ δίκαιο πολὺ περισσότερο. «Καὶ δυσχεραίνων, εἴ τις τὰ παρόντα κινοίη καὶ νεωτέρων ὀρέγοιτο»∙ καὶ δυσανασχετοῦσε, ἐὰν κάποιος ἤθελε νὰ ἀλλάξει τὰ πράγματα καὶ ἐπιδίωκε μεταρρυθμίσεις. «Ὁ δὲ Σόλων ταχὺ τὸ ἦθος ἐφώρασε αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιβολὴν πρῶτος ἐγκατεῖδεν»∙ ὁ Σόλων ὅμως πρῶτος κατάλαβε τὸν χαρακτῆρα του καὶ προέβλεψε τὰ σχέδιά του.

Δοκιμασία τῶν εὐρωεκλογῶν

Οἱ εὐρωεκλογὲς καθίστανται σκληρὴ δοκιμασία γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες., διότι σὲ πολλὲς ἀπειλεῖται μὲ ἀνατροπὴ ἡ πολιτική τους ἰσορροπία∙ ἡ παρατεταμένη κρίση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἀδυναμία τῶν ἡγετῶν τους τοῦ συμφωνῆσαι σὲ ἑνιαία πολιτική, οἰκονομικὴ καὶ ἐξωτερική, ἔχει κουράσει τοὺς λαούς της, ἐνῶ καὶ ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς συμβάλλει τὰ μέγιστα. Σὲ ὅσες χῶρες παρατείνεται ἡ κρίση καὶ παραμένουν οἱ δυσκολὶες ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἡ ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς μὲ συνθήματα ἐξόδου ἀπ’ τὴν Ἕνωση εἶναι σημαντική, ὅπως στὶς Βρεταννία, Γαλλία, Ὁλλανδία, Ἰταλία, ἀλλὰ καὶ Αὐστρία∙ ἡ ἀποτυχία τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴ Γαλλία, μὲ τὸ ἀριστερᾶς ἀποκλίσεως πρόγραμμά του, ἔχει ἀρνητικὴ ἀπήχηση στὰ σοσιαλδημοκρατικὰ κόμματα, ἀλλὰ χωρὶς νὰ κερδίζουν ἀρκετὰ καὶ ὅσα βρίσκονται ἀριστερώτερα. Τὸ κύριο ἀντίβαρο στὴν τάση αὐτὴ ἀπομένει ἡ Γερμανία, λόγῳ τῆς δυναμικῆς οἰκονομίας της, τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ πληθυσμοῦ της.

Οὐκρανία, στάση ἀναμονῆς

Τὴν στάση ἀναμονῆς ἐπιλέγει τὸ Κίεβο, ἀπέναντι στοὺς Ρωσόφωνους, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς ἀνακαταλήψεως τῶν κατειλημένων πόλεων μὲ τὰ θωρακισμένα του, ἀλλὰ καὶ τὴν τραγωδία στὴν Ὀδησό∙ οἱ στρατιῶτες του ἀδυνατοῦν νὰ προχωρήσουν στὶς ρωσόφωνες πόλεις, εἴτε διότι βρίσκουν ἰσχυρὴ ἀντίσταση, εἴτε γιατὶ δὲν εἶναι πρόθυμοι νὰ ὑπηρετήσουν ἐντολὲς γιὰ ἐκτέλεση ἀμάχων, ἂν καὶ πολλοὶ αὐτομολοῦν στοὺς ἀντιπάλους τους καὶ γι’ αὐτὸ ἀποφεύγει ἡ ἡγεσία τὴν τριβή τους μὲ τὸν κόσμο. Ἡ θηρωδία τῆς Ὀδησοῦ ἀπέδειξε ὅτι, πίσω ἀπ’ τοὺς διαδηλωτὲς τῆς Οὐκρανίας βρίσκονταν οἱ ἔνοπλοι ἀκροδεξιοι τῶν δυτικῶν έπαρχιῶν, ποὺ ἐκτελοῦσαν ἐν ψυχρῷ ὅσους διέφευγαν ἀπ’ τὸ φλεγόμενο κτίριο τῶν Συνδικάτων∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη, στὸν δυτικὸ τύπο πληθαίνουν οἱ δημοσιεύσεις, ὅτι πράκτορες τῆς CIA καὶ τοῦ FBI ὀργανώνουν τὶς κυβερνητικὲς ἐπιχειρήσεις καταστολῆς. Ἡ Γερμανία ἀνέλαβε πρωτοβουλία γιὰ νέα διάσκεψη τῆς Γενεύης, ὡς μοναδικῆς πλέον διεξόδου.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς ἔδειξαν ὅτι δὲν θεωροῦν σοβαρὴ ἀπειλὴ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3876 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 141,5020 γιέν, ἐνῶ παρέμειναν σταθερά, χρυσός, 1285, καὶ πετρέλαιο, 108,59. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν περισσότερο γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν, μὲ τὴν ἄνοδο τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ἰδιαιτέρως προβληματίζονται γιὰ τὴν Γαλλία, ὅπου δὲν ἀποκλείουν νέα συντριβὴ τῶν Σοσιαλιστῶν, ὁπότε δὲν δίδουν σοβαρὰ περιθώρια ἐπιβιώσεως στὴν νέα κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἤδη ἀντιμετωπίζει σημαντικὴ ἀμφισβήτηση στὴν Ἐθνοσυνέλευση καὶ στὴν νεολαία. Ἡ κατάσταση στὴν Ἀμερικὴ εἶναι ὁ δεύτερος παράγων ἀνησυχίας τῶν ἐπενδυτῶν, διότι δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἀκόμη ἡ οἰκονομική της πολιτική, ἐνῶ οἱ ἀποτυχίες της στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἐνισχύει τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων∙ γιὰ τὴν Ρωσία προβλέπουν ὀλίγες δυσμενεῖς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία.

Ὁλλάντ, ἐμφανὴς ἀδυναμία

Τὴν αἴσθηση τῆς ἀδυνάμου κυβερνητικῆς ἐξουσίας ἀποπνέει ἡ Γαλλία, μὲ τὴν συντριβὴ τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές∙ ὁ νέος πρωθυπουργός, παρὰ τὸν ἔμφυτο δυναμισμό του, δὲν ἔχει πείσει ἀρκετὰ οὔτε τοὺς Γάλλους, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ κομματικά του στελέχη. Στὴν Ἐθνοσυνέλευση σχηματίσθηκε ἰσχυρὴ ὁμάδα ἀντίθετη στὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ καὶ ἡ συνάντηση τοῦ Μανουὲλ Βάλλς μὲ τὴν νεολαία τοῦ κόμματος ἐπιβεβαίωσε τὴν δυσαρέσκεια τοῦ κόσμου∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ προσπάθησε, μὲ συνέντευξή του, ἁπαλύνειν τὶς ἀρνητικὲς ἐντυπώσειες, ἀλλὰ εἶχε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα∙ ἡ κριτικὴ τὸν ἀντιμετώπισε σκωπτικὰ περισσότερο. Οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι στὶς εὐρωεκλογὲς οἱ Σοσιαλιστὲς θὰ πᾶνε χειρότερα κι ἀπ’ τὶς δημοτικές, μὲ σημαντικὴ ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ ἀλλὰ ἀπομένουν ἄλλα τρία χρόνια ἐξουσίας, δύσκολο πολὺ ἀντιμετωπίζονται.

Παλαιστίνη, σὲ συνεργασία

Ἡ συνεργασία τῆς Φατὰχ μὲ τὴν Χαμὰς προχωρεῖ κανονικά, μετὰ τὴν πρόσφατη συμφωνία τῶν δύο ὀργανώσεων γιὰ τὴν σχηματισμὸ ἑνιαίας κυβερνήσεως∙ ἤδη ἀναμένεται ἡ ἀποστολὴ 3000 ἀστυνομικῶν τῆς Φατὰχ στὴν Λωρίδα τῆς Γάζας, στὰ πλαίσια τῆς συμφωνίας καὶ ἐπίσκεψη τοῦ Παλαισταινίου πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν λεπτομερειῶν. Ἡ συμφωνία ἀλλάζει ριζικὰ τὴν κατάσταση στὴν περιοχή, ἐνῶ ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς διέκοψε τὸν διάλογο, παρ’ ὅλο ὅτι ὁ Μαχμοὺντ Ἀμπὰς ἀναγνώρισε τὸ ὁλοκαύτωμα ὡς τὸ χειρότερο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος τὸν περασμένο αἰῶνα∙ οἱ πιέσεις τῶν ἀκροδεξιῶν στὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση γιὰ σκλήρυνση ἀπέναντι στοὺς Παλαιστινίους πολλαπλασιάζονται, ἀλλὰ ὁ πρόεδρός τους ὑπέγραψε συμφωνίες μὲ δεκαπέντε χῶρες, στὰ πλαίσια τῆς ἀναγνωρίσεώς τους ἀπ’ τὸν ΟΗΕ. Αὐτὸ σημαίνει ἀπομόνωση τοῦ Ἰσραὴλ διεθνῶς.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.