Νόμιμη συμμετοχὴ τῆς ΧΑ στὶς ἐκλογὲς

Τὸ Πρῶτο Τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔκρινε ὅτι εἶναι νόμιμη ἡ συμμετοχὴ στὶς ἐκλογὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, μὲ τὴν ἀπόρριψη σχετικῆς ἐνστάσεως∙ τὸ σκεπτικὸ στηρίζεται στὴν διαπίστωση ὅτι στοὺς ὑποψηφίους τῆς ἀκροδεξιᾶς δὲν περιλαμβάνονται πρόσωπα ὑπόλογα γιὰ ἐγκληματικὲς δραστηριότητες. Ἔτσι καταρρίπτονται οἱ κατηγορίες κατὰ τῆς κυβερνήσεως ὅτι μεθόδευε τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς ἀκροδεξιᾶς μὲ σκοπὸ τὴν ἀπορρόφηση τῶν ψηφοφόρων της, μὲ ἀφορμὴ καὶ τὸ βίντεο μὲ τὸν Μπαλτάκο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἄλλωστε ἔχει ὑποστηρίξει, ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς ἀκροδεξιᾶς εἶναι καθαρὴ ἁρμοδιότης τῆς δικαιοσύνης. Ἡ τύχη της θὰ κριθεῖ στὴν κάλπη, κι ὄχι στὰ παρασκήνια∙ ἄλλωστε οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις τῆς ΧΑ μὲ τὸν ὑπόκοσμο καὶ τοῦ τελευταίου μὲ τὴν τρομοκρατία, μᾶλλον ὁδηγοῦν ἐμμέσως στὴν Κουμουνδούρου.

Ἀπόηχος περιοδειῶν ἀρχηγῶν

Ὁ ἀπόηχος τῶν περιοδειῶν τῶν ἀρχηγῶν καὶ τῆς στάσεως τοῦ κόσμου ἀπέναντί τους θεωρεῖται ὡς ὁ δείκτης τοῦ προεκλογικοῦ κλίματος ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές∙ ἡ ἀναμέτρηση μεταφέρεται πλέον στὸν ἑλληνικὸ λαό, μακρυὰ ἀπ’ τὶς μεθοδεύσεις τῆς διαπλοκῆς. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔγινε θερμότατα δεκτὸς προχθὲς στὴν Τρίπολη κι ἔκανε ἕνα τέταρτο τῆς ὥρας νὰ ἀποχωρήσει ἀπ’ τὴν πλατεῖα, ἀπ’ τὶς ἑκατοντάδες τῶν ἁπλῶν πολιτῶν, πέραν τῶν ὅσων τὸν ἄκουσαν στὸν κλειστὸ χῶρο, ποὺ ἤθελαν νὰ τοῦ σφίξουν τὸ χέρι∙ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας μίλησε δύο μέρες πρὶν στὸ Ἀκροπόλ, κι οὔτε οἱ 180 «διανοούμενοι» τῆς διακηρύξεως ὑπὲρ τοῦ κόμματός του -ἄλλο ἕνα δεῖγμα ἀντιγραφῆς τῆς βιομηχανίας ὑπογραφῶν πατακείου νοοτροπίας- δὲν εἶχαν προσέλθει ὅλοι τους. Ἔχουμε ξεχάσει, μέσα ἀπ’ τὴν πλύση ἐγκεφάλου τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ὅτι ὑπάρχει καὶ ὁ ἁπλὸς λαός, μὲ τὴν δική του γνώμη, τὴν ὁποία καὶ ἐκφράζει.

Δείκτης, εἰσροὴ ἐπενδύσεων

Ἡ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων στὴν χώρα ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο δείκτη τῆς πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὁπότε καὶ θεωρεῖται ὡς καθοριστικὸς παράγων γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ οἱ κύκλοι τῆς ἀγορᾶς τὶς χαρακτηρίζουν ὡς τὸ βαρόμετρο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς κινεῖται σὲ ἄλλο μῆκος κύματος ἀπ’ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ὅποιος συζητάει μαζί τους, μὲ τοὺς μικροεμπόρους καὶ τοὺς μικροκαταστηματάρχες οἱ ὁποῖοι βλέπουν νὰ αὐξάνεται ἡ κίνηση, ἔστω καὶ λίγο στὶς μὴ τουριστικὲς περιοχές, διότι στὶς τουριστικὲς ἡ αὔξηση εἶναι κατακόρυφος, διαπιστώνει ὅτι μία εἶναι ἡ κύρια παρατήρησή τους, γιατὶ ὅλα τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως συνεχίζουν τὴν τακτικὴ τῆς καταστροφολογίας. Ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι εὔκολη, διότι καὶ οἱ ἄνεργοι διέπονται ἀπὸ ἄλλη ψυχολογία, ἀπ’ τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦν κι αὐτοὶ καμιὰ δουλειά. Ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου ἔχει ἀλλάξει καὶ ὅλοι ἐλπίζουν σὲ κάτι καλύτερο.

Ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου, στὶς ἐμφανίσεις τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, ἀποτελεῖ τὸ καλύτερο κριτήριο τῆς πολιτικῆς ἀπηχήσεώς τους, μετὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν φοιτητικῶν ἐκλογῶν∙ ἡ φοιτητιῶσα νεολαία ἀνέδειξε πρώτη τὴν παράταξη τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀπὸ 43% μέχρι 53% στὰ ΤΕΙ, ἐνῶ καταβαράθρωσε ἐκείνη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸ 3,5% καὶ 2,5% ἀντιστοίχως. Θὰ εἶναι πρωτοφανὲς φαινόμενο στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ἐὰν ἕνα κόμμα, ὑπὸ ἐξαφάνιση στὴν νεολαία, ἔρθει πρῶτο σὲ ἐκλογές∙ σαφὲς μηνυμα ἀπεστράλη ἀπ’ τὴν ἐκδήλωση τοῦ «Ἀκροπόλ» τὴν Πέμπτη τὸ βράδυ, μὲ ὅλους τοὺς πανεπιστημιακοὺς τῆς Κουμουνδούρου ἐν πομπῇ, στὴν πρώτη σειρὰ τῶν καθισμάτων, ἀλλὰ οἱ πίσω ἦταν ἄδειες καὶ στὸ δρόμο τὸ κενό. Οὔτε ὅσοι ὑπέγραψαν δὲν πῆγαν.

Δουλικώτατη δημοσιογραφία

Ἡ παραχώρηση τῆς αἴθουσας τῆς ΕΣΗΕΑ, γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ τρομοκράτου, δείχνει τὸ πόσο δουλικὴ ἔχει καταντήσει ἡ πλειοψηφία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἑνώσεως σὲ ξένες ἐπεμβάσεις∙ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία, ἐνῶ διαφωνοῦσε καὶ ἡ πρόεδρος, ἀλλὰ τὰ προσκείμενα στὴν Κουμουνδούδου μέλη ἐπέμειναν καὶ ἐξασφάλισαν τὴν ἀπόφαση. Τὸ ἔγκλημα τῆς ἀνθρωποκτονίας εἶναι τὸ χειρότερο στὴν κοινωνία, κι ὅταν μάλιστα διαπράττεται κατὰ ἀθώων, τότε εἶναι τρισχειρότερο∙ καμμία ἰδεολογία δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δικαιολογήσει, οὔτε ἡ πιὸ ὁλοκληρωτική. Ὅταν δίδεται τὸ βῆμα τῆς δημοσιότητος στοὺς ἐγκληματίες, τότε δὲν εἶναι δημοκρατικὴ διαδικασία αὐτή, ἀλλὰ προσχώρηση στὶς ἀντιλήψεις τους. «Ἐν τῷ αὐτῷ τὰ ἐνάντια», ἔλεγαν στὴν ἄμεση δημοκρατία.

Τὰ τοιαῦτα καὶ πράσσειν

Ὁ Σόλων εἶχε παραξενευθεῖ ἀπ’ τὶς πρῶτες παραστάσεις δράματος ἀπ’ τὸν Θέσπιν, ὅταν πέρναγε τὸ θέατρο ἀπ’ τὸν διθύραμβο στὴν τραγῳδία∙ ἦταν ἡλικιωμένος ἤδη καὶ εἰς Ἀθήνας ἐπικρατοῦσε ὀξύτατη πολιτικὴ ἀντιπαράθεση, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ παρέμβει. Ὅταν ρώτησε τὸν Θέσπιν ὅτι δὲν ντρέπεται τόσα ψέμματα νὰ λέει, «Φήσαντος δὲ τοῦ Θέσπιδος , μὴ δεινὸν εἶναι τὸ μετὰ παιδιᾶς λέγειν τὰ τοιαῦτα καὶ πράσσειν»∙ ἀπάντησε ὁ Θέσπις, ὅτι δὲν εἶναι κακὸ αὐτό, ὅταν ὡς παιχνίδια λέγονται καὶ παρασταίνονται. «Σφόδρα τῇ βακτηρίᾳ τὴν γῆν πατάξας»∙ κτύπησε τότε ἀπότομα τὸ μποστοῦνι του στὸ χῶμα. «Ταχὺ μέντοι τὴνπαιδιὰν ἔφη ταύτην ἐπαινοῦντες οὕτω καὶ τιμῶντες εὑρήσομεν ἐν τοῖς συμβολαίοις»∙ σύντομα τότε τὸ παιχνίδια αὐτό, εἶπε, ὅταν τόσο τὸ ἐπαινοῦμε θὰ τὸ συναντήσουμε καὶ στὰ σύμβολά μας. Εἶχε παραξενευθεῖ μὲ τὴν παράσταση τοῦ δράματος, ἀλλὰ ἀντιλήφθηκε ὅτι ἄλλαζε τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.

Γαλλογερμανικὸς ἄξων πάλιν

Ἡ συνάντηση Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Γερμανία, στὶς ἀκτὲς τῆς Βαλτικῆς μετὰ ἀπὸ δίμηνο, ἐπιβεβαίωσε τὴν ἀγαστὴ συνεργασία τῶν δύο μεγάλων τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ συμφωνία τους πλήρης σὲ ὅλα, ἀπ’ τὴν ἀνάγκη ἀσκήσεως ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐπιταχύνσεως τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Γαλλία -ἄλλο θέμα εἶναι τὸ πῶς θὰ τὸ πετύχει ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση- μέχρι τὴν Alstom μὲ τὴν Siemens καὶ τὸ οὐκρανικό. Ἡ πολιτικὴ ἀπήχηση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι ἔδωσαν θάρρος καὶ ἐμπιστοσύνη στοὺς Εὐρωπαίους, ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπάντηση στὶς κινήσεις τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν καὶ τῶν ἀκροδεξιῶν∙ Ἡ Εὐρωζώνη κάνει ἰσχυρὴ τὴν παρουσία της κι αὐτὸ μετράει στὴν κοινὴ γνώμη∙ παράδειγμα γιὰ τὴν Οὐκρανία, τὰ πέντε σημεῖα τους, ἔντιμη διεξαγωγὴ τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, ἀφοπλισμὸς ὅλων τῶν ἐνόπλων ὑπὸ τὴν ἐποπτεία του ΟΑΣΕ, ἐθνικὸς διάλογος, ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καὶ διασφάλιση ὁμαλοῦς οἰκονομικῆς συνεργασίας.

Κίνα, μοντέλο ἀναπτύξεως

Τὴν υἱοθέτηση νέου μοντέλου ἀναπτύξεως τῆς χώρας προωθεῖ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση, μὲ σκοπὸ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων της∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ δήλωσε ὅτι δίδεται προτεραιότητα στὴν βελτίωση τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, καὶ περισσότερο στὶς ἀναπτυγμένες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, μὲ ὑψηλὴ περιβαλλοντικὴ ρύπανση, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀποφυγὴ καὶ πρόληψη τῶν κρίσεων, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος. Ἰδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται γιὰ τὶς καθυστερημένες δυτικὲς ἐπαρχίες, μὲ τὴν ἐκτέλεση ἔργων ὑποδομῆς γιὰ τὴν ἀνάπτυξή τους, ὄχι ὅμως κατὰ τὰ πρότυπα τῶν προηγουμένων δεκαετιῶν∙ τὸ σχέδιο προβλέπει χαμηλότερους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ἀλλὰ καὶ πρόβλεψη γιὰ κοινωνικὲς παροχές, τόσο στὶς καθυστερημένες περιοχές, ὅσο καὶ στὰ χαμηλότερα εἰσοδήματα. Ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος, κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς, εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῆς κινεζικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ διατήρηση τοῦ ἡγετικοῦ της ρόλου παγκοσμίως, μετὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς προηγούμενης ἰσορροπίας.

Οὐκρανία, νέο δημοψήφισμα

Τὸ νέο δημοψήφισμα στὶς ἐπαρχίες Ντόνετσκ καὶ Λουγκὰνσκ τῆς Οὐκρανίας διεξήχθη ὁμαλὰ καὶ χωρὶς προβλήματα, ἐνῶ ἦταν πολὺ ὑψηλὴ ἡ συμμετοχὴ τῶν ψηφοφόρων∙ οἱ ἐλάχιστες στὴν περιοχὴ οὐκρανικὲς ἐνοπλες δυνάμεις ἀπέφυγαν τὶς προκλήσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς παρουσίας τους σὲ μικρὰ χωριά. Τὰ αἱματηρὰ ἐπεισόδια τοῦ Σαββάτου στὴν Μαριούπολη –μὲ τὴν κατάληψη καὶ καταστροφὴ ἑνὸς θωρακισμένου ἀπ’ τὸν κόσμο καὶ τὴν ἄτακτη φυγὴ τῶν ἄλλων-, δὲν ἐπαναλήφθηκαν∙ τὸ Κίεβο περιορίσθηκε στὴν καταδίκη τοῦ δημοψηφίσματος καὶ στὴν ἀποδοκιμασία του, ἀλλὰ χωρὶς ἄλλες παρεμβάσεις. Ἡ γαλλογερμανικὴ δήλωση ἔχει ἐπηρεάσει τὴν διεθνῆ θέση ἀπέναντι στὸ οὐκρανικό∙ ἡ Εὐρωζώνη ζητάει τὴν τήρηση τῶν ἐγγυήσεων ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ τὸν ἀφοπλισμὸ ὅλων τῶν ἐνόπλων, μαζὶ μὲ τὴν ἔναρξη διαλόγου, ἀλλὰ ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση δὲν θέλει ἢ δὲν μπορεῖ νὰ ἀφοπλίσει τὸν δεξιὸ τομέα, ἴσως ἐπειδὴ τὸν ὑποστηρίζουν οἱ Ἀμερικανοί. Αὐτὸ μετράει.

Ἐκλογές, ὁριστικοποίηση τῶν κριτηρίων

Τὰ κριτήρια γιὰ τὴν ψῆφο στὶς εὐρωεκλογές, καὶ στὶς περιφερειακὲς σὲ μεγάλο βαθμό, ἔχουν καθορισθεῖ ὁριστικὰ στὴν κοινὴ γνώμη καὶ δύσκολα πολὺ ἀλλάζουν πλέον∙ ἡ αἴσθηση ὅτι ἡ χώρα γυρίζει σελίδα, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια ἐξαθλιώσεως, καὶ καταθλίψεως σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, εἶναι γενικὴ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ἑδραιώνεται ὅλο καὶ περισσότερο, μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικό. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι πολλά, ἀπ’ τὶς φοιτητικὲς ἐκλογές, διότι ἡ νεολαία δίδει πάντοτε τὸν τόνο στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, μέχρι τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος στὴν ἀγορά, ὅπου ὅλοι σχεδὸν ἄρχισαν καὶ πάλι νὰ κινοῦνται, μὲ πρώτους τοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας∙ ἤδη προβλέπεται τὸ πρῶτο τρίμηνο ἡ μεταβολὴ τοῦ ΑΕΠ νὰ κυμανθεῖ ἀπὸ μεῖον μισὴ μονάδα μέχρι σὺν μισὴ μονάδα. Τεράστιο ἅλμα γιὰ τὴν χώρα μας, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ στὴν ἀποφασιστικότητά του, ὅτι ἔχουμε τὶς δυνάμεις νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση∙ μᾶλλον εἶναι μοναδικὸ φαινόμενο στὴν ἱστορία μία χώρα σὲ ἕναν χρόνο μέσα νὰ περνάει ἀπὸ 6% ὕφεση, τὸ περυσινὸ πρῶτο τρίμηνο, σὲ μηδαμινὴ φέτος. Στὴν πράξη αὐτὸ σημαίνει τὸ τέλος τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν ἔναρξη τῆς ἀναπτύξεως, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια.
Αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο δίλημμα τῶν εὐρωεκλογῶν, συνεχίζουμε τὴν πορεία πρὸς τὴν ἀνάπυξη ἢ ἐπιστρέφουμε στὴν μιζέρια καὶ τὴν κακομοιριὰ τῆς τετραετίας∙ ὅλες οἱ ἐνδείξεις πείθουν ὅτι ἡ ἀνάταση εἶναι τὸ γενικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ κόσμου καὶ περισσότερο τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν νέων ἀνθρώπων. Οἱ γυναῖκες γυρίζουν στὰ μαγαζιὰ καὶ κυκλοφοροῦν μὲ τσάντες στοὺς δρόμους, ἔστω καὶ μικρές, μὲ λίγα πράγματα, ἀλλὰ κάτι κουβαλᾶνε, ὅταν τὶς βλέπαμε ἐπὶ χρόνια σκεπτικὲς καὶ μὲ τὸ κεφάλι κάτω καὶ τὰ χέρια ἄδεια∙ ὁπωσδήποτε τὰ προβλήματα εἶναι πολλὰ καὶ δυσεπίλυτα, κυρίως ἡ ἀνεργία σὲ ὅλους καὶ στὴν νεολαία περισσότερο. Ἀλλὰ μία εἶναι ἡ διαφορά, ἡ διάθεση γιὰ ἀναζητήσεις, γιὰ ψάξιμο ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, τὸ φιλότιμο ξαναγύρισε στὸν Ἕλληνα∙ ἀπ’ τὴν παθητικὴ ἀποδοχὴ τῆς ἐξαθλιώσεώς του πέρασε στὴν μαχητικὴ ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσως καὶ αὐτὸ θεωρεῖται πιὸ σημαντικὸ στὶς μέρες μας. Ψάχνουν ὅλοι οἱ νέοι κι ἀφοῦ ψάχνουν κάτι βρίσκουν πάντοτε, ἡ ἀδράνεια καὶ ἡ ἀπαισιοδοξία εἶναι ὁ χειρότερος σύμβουλος∙ οἱ δυνατότητες διανοίγονται μὲ ταχεῖς ρυθμούς, διότι διαθέτει ἡ χώρα μας δυναμικοὺς κλάδους, μὲ πρῶτον ἐκεῖνον τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ἔχει γίνει ἡ νεολαία μας περιζήτητη παγκοσμίως, χάρις στὴν δημιουργικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης∙ ὅλοι προστρέχουν στὰ φῶτα της, τῆς νεολαίας, ἀλλὰ καὶ τῆς γραμματείας μας.
Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων στὴν Ἑλλάδα ἀποτυπώθηκε καλύτερα στὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων τὸ τελευταῖο δίμηνο καὶ στὴν ἀπότομη μείωση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ μας∙ οὐδεὶς ἔφερνε τὰ χρήματά του στὴν χώρα μέχρι λίγους μῆνες πρίν, ἐνῶ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκὴ διατυμπάνιζαν τὴν χρεωκοπία μας. Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, μόνο στὶς τράπεζες εἰσέρευσαν ἐννέα δις εὐρὼ καὶ πέντε ἕξι γιὰ τὸ δημόσιο καὶ κάποιες μεγάλες ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ἑξαμηνιαίων γραμματίων ἔπεσαν στὸ 2,5%∙ αὐτὰ ἦταν ἀδιανόητα προηγουμένως, ὅπως καὶ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων, τόσο γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ὅσο καὶ γιὰ νέες, τὶς μεγάλες στὸν τουρισμό, ἀλλὰ καὶ τὶς μικρότερες στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ὅλες μοιάζουν μὲ καλοκαιρινὴ βροχή. Ἡ τάση αὐτὴ δύσκολα πολὺ ἀλλάζει, ἂν ὄχι καθόλου, διότι ἔχει ἐμπεδωθεῖ στὸν κόσμο, ὅτι ἔχουμε τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση καὶ εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ τὸ πετύχουμε∙ ἄλλωστε καὶ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κέντρα ἔχουν ἀλλάξει γνώμη καὶ ὅλα σχεδὸν τρέχουν νὰ ἐπενδύσουν στὴν χώρα μας, ἀκόμη καὶ οἱ γνωστὲς Κασσάνδρες τῆς καταστροφολογίας ἔχουν καταπιεῖ τὴν γλῶσσα τους. Οἱ κεκράκτες τῆς μιζέριας εἶναι ἐλάχιστοι πλέον καὶ περιορίζονται σὲ κυκλώματα τοῦ ἐσωτερικοῦ, μὲ μοναδικὸ σκοπό τους τὴν προάσπιση τῶν συμφερόντων τους∙ τὸ γνωρίζουν ὅτι δὲν ἔχουν ζωὴ στὴν εὐημεροῦσα Ἑλλάδα.
Τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως δείχνουν ὅτι ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ στὴν ἐποχὴ τῆς καταστροφολογίας καὶ ἀδυνατοῦν νὰ βροῦν διέξοδο ἢ δὲν ἔχουν τὶς δυνάμεις γι’ αὐτό∙ ὅταν ἡ κοινὴ γνώμη, μὲ τὴν ἁπαλώτερη διατύπωση, εἶναι πλήρως πεπεισμένη, ὅτι ἡ χώρα κινεῖται πρὸς τὴν ἀνάκαμψη, μὲ τὴν ἄποψη τοῦ καθενὸς γιὰ τὸν ρυθμὸ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση, εἶναι ἀδιανόητο οἱ ἀντιπολιτευόμενοι νὰ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μαζί της∙ ἡ κοινὴ γνώμη διαμορφώνει τὴν γενικὴ αἴσθηση τοῦ κόσμου καὶ τὶς πολιτικές του ἐκτιμήσεις. Οἱ ἑρμηνεῖες τοῦ φαινομένου εἶναι δύο καὶ τρίτη μᾶλλον δὲν ὑπάρχει∙ πρῶτον, ἔχουν δεσμεύσει τὰ στελέχη τους στὴν λογικὴ αὐτὴ καὶ τοὺς εἶναι πολὺ δύσκολο τώρα νὰ ἀλλάξουν τακτική∙ παράδειγμα εἶναι τὸ ΚΚΕ, μὲ τὴν ἰδεολογία του καὶ τὴν ἐσχατολογία του. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὶς κομμουνιστικές του ρίζες ἀρκετὰ βαθειές∙ δεύτερον, ἔχουν δεσμεύσεις οἱ ἡγεσίες τους πρὸς τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα, μὲ τὴν ἀντιευρωπαϊκή τους ἐμμονὴ καὶ τὶς συντεχνιακὲς καὶ ἄλλες ἐξαρτήσεις τους∙ αὐτὸ ἰσχύει περισσότερο γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ τοὺς ὑπερατλαντικοὺς καθοδηγητές του καὶ τοὺς ἐνθάδε ὑποτακτικοὺς καθηγητάδες. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ἡ ἐμμονὴ στὴν τακτικὴ αὐτὴ ὁδηγεῖ στὴν πλήρη ἀποκοπὴ ἀπ’ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις τῆς χώρας, αὐτὸ εἶναι αὐτονόητο.
Ὅπως ἐξελίσσσεται ὁ προεκλογικὸς ἀγώνας, ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση δουλεύει γιὰ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ πληρωμένους νὰ τοὺς εἶχε ὁ πρωθυπουργὸς δὲν θὰ ἔρχονταν μόνοι τους σὲ τόση ἀντίθεση μὲ τὴν πολιτικὴ αἴσθηση τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ σὲ πλήρη ἀπομόνωση ἀπ’ τὴν ἀγορά. Ἡ κυβέρνηση ἐκφράζει τὶς δύο πιὸ εὐαίσθητες ἐλπίδες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὴν αἰσιοδοξία γιὰ ἀνάκαμψη καὶ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό του∙ αὐτὰ εἶναι ἀδιαμφισβήτητα γιὰ τὸν κόσμο καὶ ὅσο αἰσθάνονται, ὅτι κάποιοι, ἑκόντες ἄκοντες δὲν ἔχει σημασία, τὰ ὑπονομεύουν, τόσο περισσότερο ἐξαγριώνονται. Οἱ κατακτήσεις τῆς διετίας εἶναι κατακτήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ κανενὸς ἄλλου κι αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε ὅλοι μας∙ οἱ θυσίες καὶ ἡ ἐξαθλίωση πληρώθηκαν ἄσχημα, καὶ πολὺ ἄσχημα μάλιστα γιὰ πολλούς, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀνακόψει τὴν πορεία πρὸς τὴν εὐημερία. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῶν συζητήσεων, στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, ὅπου πάλλει ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ∙ λέξη δὲν ἀκοῦς κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅταν πρὸ διετίας πολλοὶ τὸν ἐπέκριναν καὶ αὐστηρὰ μάλιστα, γιατὶ ψήφισε τὸ δεύτερο μνημόνιο. Τὸ ἄλλο χαρακτηριστικὸ τῶν συζητήσεων αὐτῶν εἶναι ὅτι δὲν ἀκοῦς ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔχουν χαθεῖ οἱ ὑποστηρικτές του, ὅταν πρὸ διετίας ἦταν μᾶλλον ἀρκετοί∙ αὐτοὶ οἱ χῶροι εἶναι πάντοτε στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία τὸ βαρόμετρο τῶν ἐξελίξεων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.