Σφαῖρες στὴν Εἰσαγγελία Ἀρείου Πάγου

Ἡ ἀποστολὴ φακέλου μὲ τρεῖς σφαῖρες καὶ ἀπειλητικὴ ἐπιστολὴ στὴν Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου θεωρεῖται ὡς ἡ ἀποκορύφωση τῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν στὴν χώρα∙ εἶναι ὁ τρίτος παραλήπτης, μετὰ τὸν Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, ἐνῶ τὸ περιεχόμενο σχετίζεται μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ καὶ ζητάει τὴν ἀπελευθέρωση τῶν φυλακισμένων βουλευτῶν της, διαφορετικὰ θὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες μέλη τῆς οἰκογενείας τους… Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ χαρακτήρισε προβοκάτσια τὴν ἐπιστολή, ἀλλὰ οἱ παραστρατιωτικὲς ὀργανώσεις της πείθουν περὶ τοῦ ἀντιθέτου, ὅπως καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ φυλακισμένου ἀρχηγοῦ της. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἡ Ἀστυνομία συνέλαβε ὁμάδα νονῶν τοῦ ὑποκόσμου, μὲ παροχὴ προστασίας σὲ καταστήματα, ἀλλὰ καὶ παρακρατικὴ παρουσία στὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο, ὅπου παρενέβαινε καὶ στὶς ἐκλογὲς τοῦ ἱδρύματος.

Αἰσθητὴ ὑποχώρηση ὑφέσεως

Ἡ αἰσθητὴ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως τὸ πρῶτο τρίμηνο εἶναι δεδομένη καὶ θὰ ἐπιβεβαιωθεῖ μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα∙ ἡ ΕΛΤΑΤ προβλέπει ὕφεση γύρω στὸ 1%, ἐνῶ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονοιμικῶν χαμηλότερα, ἡ διαφορὰ ἔχει ἐλάχιστη σημασία. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι, ἀπὸ 6% πέρυσι πέφτει στὸ 1% φέτος, δηλαδὴ γύρω στὸ 5%, ποσοστὸ πρωτοφανὲς γιὰ τὴν παγκόσμια ἱστορία∙ ἡ δυναμικὴ ὅμως μετράει περισσότερο, διότι, μὲ τὴν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴν ἐκκίνηση τῶν μεγάλων ἔργων τουλάχιστον, τὸ δεύτερο τρίμηνο ἀναμένεται ἀνάπτυξη μιᾶς μονάδος περίπου. Αὐτὴ ἡ ἀνάπτυξη τὰ ἑπόμενα τρίμηνα θὰ αὐξηθεῖ, πολὺ πάνω ἀπ’ τὶς ἐπίσημες προβλέψεις, ὅπως εἶχε γίνει καὶ πέρυσι∙ αὐτὰ σηματοδοτοῦν τὸ τέλος τῶν μνημονίων καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ἤδη ὁ ἰαπωνικὸς οἶκος ἀξιολογήσεως βελτίωσε κατὰ μία βαθμίδα τὴν ἀξιολόγηση τῆς χώρας μας, ἐνῶ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο δείκτη τῆς οἰκονομίας.

Προσφυγὴ στὶς λογοκλοπὲς

Στὴν τακτικὴ τῆς λογοκλοπῆς ἐπιδίδεται πλέον ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὡς ἔσχατο μέσο γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς πανωλεθρίας του στὶς διπλὲς ἐκλογές, ἐνῶ καὶ ἡ πολυφωνία στὶς ἀτυχίες του τοῦ προσκαλεῖ πρόσθετες δυσκολίες∙ οἱ ἀτυχίες πολλαπλασίασαν τὰ προβλήματα στὴν Κουμουνδούρου, καθὼς πολλοὶ διαμαρτύρονται ὅτι οἱ κινήσεις αὐτὲς ἔχουν κάνει μεγάλη ζημία στὸ κόμμα καὶ φέρουν ἀνυπέρβλητες δυσκολίες στὴν ἐπαφὴ τῶν στελεχῶν μὲ τὸν κόσμο. Ἡ λογοκλοπὴ τῆς φράσεως Νέα Ἑλλάδα φαίνται ὅτι ἔχει διπλὸ στόχο∙ πρῶτον, στὴν ἔνταξη καὶ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως στὶς ὁρατὲς προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ στὶς ἐλπίδες γιὰ ταχεῖα ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ δεύτερον, διότι πίστευαν ὅτι παρακάμπτεται ἔτσι ἡ συζήτηση γιὰ τὴν παντελῆ ἔλλειψη οἰκονομικοῦ προγράμματος. Τὸ ἀποτέλεσμα ἀπέβη εἰς βάρος τους, καὶ ἦταν ἡ συνέχεια σειρᾶς ὁλοκλήρου λανθασμένων κινήσεων∙ ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπισκέψεις στην Εὐρώπη καὶ τὴν Ρωσία δὲν εἶχαν τὴν ἀναμενόμενη ἀπήχηση.

Χειραφέτηση ἀπ’τοὺς μύθους

Ἡ ἀντίσταση κατὰ τῶν Γερμανῶν ἦταν πραγματικότης καὶ σὲ αὐτὴν συμμετεῖχε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἴτε στὰ βουνά, ὅπου εἶχαν καταφύγει πάρα πολλοί, εἴτε στὶς πόλεις∙ παρὰ τὶς μετέπειτα περιπέτειες γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ἦταν ἄμοιρες οἱ ἡγεσίες τῶν πολιτικῶν κομμάτων, Δεκεμβριανά, δεύτερο ἀντάρτικο, ἡ πολιτεία τίμησε τοὺς ἀντιστσιακούς, κυρίως μεταπολιτευτικά, ἀλλὰ καὶ ὁ κόσμος ἀπὸ νωρὶς πολὺ περισσότερο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ἐπίκληση τῶν ἡρωικῶν πράξεων συνέχεια ἐπὶ ἑβδομῆντα καὶ χρόνια δὲν τιμᾶ καὶ πολὺ τοὺς πρωταγωνιστές τους∙ ὅταν μάλιστα συνοδεύονται καὶ ἀπὸ παρεμβάσεις στὰ πολιτικά μας πράγματα, μᾶλλον κουράζει τὸν κόσμο. Ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι οἱ καλύτεροι γιὰ τὴν ἐπίλυση ὅλων τῶν προβλημάτων.

Κοπεγχάγης συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὸ κέντρο τῆς Κοπεγχάγης, μεταξὺ ἀκροδεξιῶν καὶ ἀριστεριστῶν, μετέτρεψαν τὴν δανέζικη πρωτεύουσα σὲ πεδίο μάχης∙ οἱ ἀκροδεξιοὶ διαμαρτύρονταν, γιὰ τὴν ἀνέγερση ἰσλαμικοῦ τεμένους στὴν πόλη καὶ οἱ ἀριστεριστὲς τοὺς ἀντεπετέθηκαν, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ πανδαιμόνιο, καὶ μάλιστα λίγες ὧρες πρὶν ἀρχίσει ὁ τελικὸς τῆς Γιουροβίζιον. Ἡ ἀπόκλιση πρὸς τὰ ἄκρα εἶναι ἐμφανέστατη σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἀκόμη καὶ στὶς σκανδιναβικές, μὲ τὸ ὑψηλὸ βιοτικό τους ἐπίπεδο, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπεροψία καὶ μέθη τῶν ἡγετῶν τους∙ ἦταν πάντοτε πρῶτοι στὶς ἐπικρίσεις τους κατὰ τῶν νοτίων χωρῶν, ὅταν παρουσιάζονταν παρόμοια ἀκραῖα φαινόμενα. Ἐναντίον τῆς χώρας μας ἦταν περισσότερο ἐπικριτικοὶ τὰ τελευταῖα χρόνια, παρὰ τὴν στήριξή μας στὴν δικτατορία.

Κατατρώσας αὐτὸς ἑαυτὸν

Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν τριῶν ἀρχηγῶν, τοῦ Λυκούργου τῶν Πεδιέων, τοῦ Μεγακλέους τῶν Παράλων καὶ τοῦ Πεισιστράτου τῶν Διακρίων, ἦταν ὀξύτατος εἰς Ἀθήνας∙ ὁ Σόλων ἦταν γέρος πλέον καὶ δύσκολα μποροῦσε νὰ παρέμβει στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, ἂν καὶ ἔδιδε πάντα τὶς συμβουλές του. «Ἐπεὶ δὲ κατατρώσας αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ Πεισίστρατος ἧκεν εἰς ἀγορὰν ἐπὶ ζεύγους κομιζόμενος»∙ ὅταν αὐτοτραυματίσθηκε ὁ Πεισίστρατος ἔφθασε στὴν ἀγορὰ μεταφερόμενος πάνω σὲ ἅμαξα. «Καὶ παρώτρυνε τὸν δῆμον ὡς διὰ τὴν πολιτείαν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἐπιβεβουλευμένος»∙ καὶ παρότρυνε τὸν κόσμο, ὅτι γιὰ τὶς πολιτικές του πεποιθήσεις τοῦ ἐπιτέθηκαν οἱ ἐχθροὶ γιὰ νὰ τὸν τελειώσουν. «Καὶ πολλοὺς εἶχεν ἀγανακτοῦντας καὶ βοῶντας»∙ καὶ πολλοὺς εἶχε δικούς του ποὺ ἀγανακτοῦσαν καὶ φώναζαν. Ἦταν τέλεια ὀργανωμένο τὸ σχέδιο τοῦ Πειστράτου, διότι ἐπιδίωκε τὴν συμπαράσταση τοῦ κόσμου∙ δὲν εἶχαν καταλάβει οἱ Ἀθηναῖοι, ὅτι σκοπός του ἦταν ἡ ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας.

Ρωσία, στροφὴ πρὸς Ἀσία

Ἡ οὐκρανικὴ κρίση καὶ ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων Δύσεως καὶ Ρωσίας ἔχει ὁδηγήσει ὑποχρεωτικὰ τὴν Μόσχα στὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν της δεσμῶν μὲ τὴν Ἀσία∙ ἡ ἐπιβολὴ κυρώσεων ἐναντίον πολλῶν Ρώσων καὶ ἡ ἀπειλὴ διευρύνσεώς τους ὑποχρέωσε στὴν λήψη προστατευτικῶν μέτρων ἀπ’ τὴν Ρωσία. Ἔτσι, οἱ πολλοὶ ὀλιγάρχες της μετέφεραν τὶς καταθέσεις τους, ἑκατοντάδων δις δολλαρίων, ἀπ’ τὸ Σίτυ ὅπου εἶχαν τοποθετηθεῖ οἱ περισσότερες, στὶς ἀγορὲς τῆς Ἀσίας, ἐνῶ καὶ ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση ἐκδίδει πλέον τὰ ὁμόλογά της στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τὶς ἄλλες ἀνατολικὲς κεφαλαιαγορές∙ πολλοὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, διότι φοβοῦνται, ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει προηγούμενο, ὁπότε θὰ γενικευθεῖ ἡ διαρροή. Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸν κίνδυνο καὶ εἶναι πολὺ πιὸ ἐλαστικοὶ στὶς κινήσεις τους, ἐνῶ καὶ οἱ ἐπαφὲς τοῦ Γκέχαρντ Σραῖντερ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν συντείνει στὴνκατεύθυνση αὐτή.

Οὐκρανία καὶ δημοψήφισμα

Τὸ δημοψήφισμα στὶς ἐπαρχίες Ντόνετσκ καὶ Λουγκὰνσκ τῆς Οὐκρανίας ἔδωσαν ποσοστὸ 90% ὑπὲρ τῆς αὐτονομίας, μὲ παρόμοια συμμετοχή∙ ἡ Μόσχα χαιρέτησε τὀ ἀποτέλεσμα καὶ ζήτησε τὴν ἄμεση διεξαγωγὴ διαλόγου μὲ τὸν Κίεβο, ἀλλὰ καὶ αὐτοσυγκράτηση ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη ἀποκλιμακώσεως τῆς ἐντάσεως καὶ διεξαγωγῆς τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν κάτω ἀπὸ ὁμαλὲς συνθῆκες. Ἡ ἔνταση ἐκτονώθηκε κάπως, ἂν καὶ οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις παραμένουν στὶς περιοχές, ἀλλὰ τὸ Κίεβο δὲν ἀπάντησε ἀκόμη στὶς γαλλογερμανικὲς προτάσεις γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος∙ ἡ ἀνησυχία προέρχεται ἀπ’ τὴν ἀνοχὴς τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως πρὸς τὸν δεξιὸ τομέα, τοῦ ὁποίου φαίνεται ὅτι εἶναι ὑποχείρια, ἐνῶ γερμανικὰ δημοσιεύματα ἀναφέρουν ὅτι τουλάχιστον τετρακόσιοι Ἀμερικανοὶ μισθοφόροι ἔχουν ἐπανδρώσει τὶς κυβερνητικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις καὶ διευθύνουν τὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν αὐτονομιστῶν. Ἡ συνεργασία τους μὲ τὸν δεξιὸ τομέα, ἀποτελεῖ τὸ κύριο ἀντικείμενο διαφωνίας στὴν Οὐκρανία.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ περισσότερο στὶς Σαγκάη, Μόσχα καὶ Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3765 δολλάρια καὶ 140,3540 γιέν, ἀλλὰ παρουσιάσαν ἄνοδο, χρυσός, 1292,75 καὶ πετρέλαιο, 108,61. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν δείχνουν νὰ ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κρίση, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ ἐπιστροφὴ κεφαλαίων στὴν Μόσχα, μετὰ τὴν μαζικὴ ἐκροή τους τὶς πρῶτες ἑβδομάδες τῶν κυρώσεων εἰς βάρος της ἀπ’ τὶς δυτικὲς χῶρες∙ ἡ ἄνεση τοῦ Κρεμλίνου, γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ὁμολόγων του στὶς ἀγορὲς τῆς Ἀσίας, ἔχει φέρει ἀνακούφιση στὴν ρωσικὴ οἰκονομία, καθὼς καὶ τὸ Πεκῖνο δείχνει ὅτι τὴν στηρίζει ἀνεπιφύλακτα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ συμφωνία Γαλλίας καὶ Γερμανίας, γιὰ τὰ θέματα τῆς Εὐρωζώνης, στὴ διάσκεψη κορυφῆς ἁπάλυνε σημαντικὰ τὶς ἀνησυχίες γιὰ βαθειὰ διαφωνία Παρισίων καὶ Βερολίνου. Ἀκόμη καὶ στὴν σοβαρὴ ὑπόθεση τῆς Alstom δόθηκε εὐρωπαϊκὴ λύση, μὲ τὴν σύμπραξή της τελικὰ μὲ τὴν γερμανικὴ Siemens.

Κάμερον καὶ δημοψήφισμα

Τὴν πρόταση γιὰ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὸ 2017, καὶ ἐφ’ ὅσον κερδίσει τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2015, ἐπανέλαβε ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργός, σὲ μιὰ προσπάθεια ἀνακτήσεως τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν συμπατριωτῶν του∙ ὁ Νταίβηντ Κάμερον βλέπει τὶς δημοσκοπήσεις νὰ φερουν τὸ Συντηρητικὸ κόμμα στὴν τρίτη θέση, μετὰ τοὺς Ἐργατικοὺς καὶ τοὺς Ἐθνικιστές, ὁπότε ἀπευθύνεται στὸν ἀντιερυωπαϊκὸ αἴσθημα τῶν Βρεταννῶν, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι, θὰ ταχθεῖ κατὰ τῆς συμμετοχῆς, ἐὰν δὲν πάρει ἐπαρκεῖς παραχωρήσεις ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Τὸ ἐπιχείρημα φαίνεται ἕωλο, διότι οἱ Βρυξέλλες ἔχουν ἀποκλείσει τὴν πιθανότητα παραχωρήσεων, ἐπειδὴ αὐτὸ θεωρεῖται κακὸ προηγούμενο∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν ἔχει πολλὲς πιθανότητες κερδίσειν τὶς ἐκλογές, ἐνῶ προηγεῖται τὸ δημοψήφισμα γιὰ ἀνεξαρτησία τῆς Σκωτίας, ὡς κόλαφος γιὰ τὸ Λονδίνο.

Ἀπαγωγὴ κοριτσιῶν Νιγηρίας

Ἡ ἀπαγωγὴ τῶν διακοσίων κοριστιῶν τῆς Νιγηρίας ἀπ’ τὴν ἰσλαμικὴ ὀργάνωση Μπόκο Χαρὰμ ἔχει προκαλέσει τὴν κατακραυγὴ τῆς διεθνοῦς κοινότητος∙ τὰ κορίτσια ἔχουν μεταφερθεῖ στὴν ἔρημο καὶ μόνο δέκα μπόρεσαν νὰ διαφύγουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς δικούς τους. Ἤδη ἀμερικανικὲς καὶ γαλλικὲς μηστικὲς ὑπηρεσίες, μὲ τὴν βοήθεια δορυφόρων τους, ἔχουν σπεύσει νὰ συνδράμουν τὶς νιγηριανὲς ἀρχὲς γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν κοριτσιῶν∙ τὸ πρόβλημα μὲ τὶς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις εἶναι ὀξύτατο στὴν περιοχὴ τῆς Σαχάρας, διότι δροῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ οἱ τοπικὲς κυβερνήσεις δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν τὶς δυνάμεις νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουν, ἐνῶ καὶ ἡ διεθνὴς βοήθεια εἶναι ἐλάχιστη. Οἱ πρώην ἀποικιακὲς χῶρες δὲν ἐμφανίζονται καὶ πολὺ πρόθυμες, ἂν καὶ ἡ Γαλλία ἔχει παρέμβει στὸ Μαλὶ καὶ στὴν Κεντρικὴ Ἀφρική.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.