Προεξόφληση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος

Ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα καὶ ἡ ἀπότομη πτώση τῶν ἐπιτοκίων τῶν κρατικῶν μας ὁμολόγων τὸν τελευταῖο καιρὸ θεωρήθηκε ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς ἀναλυτές, ὡς ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν, ὅτι τίποτε δὲν ἀλλάζει στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὶς ἐκλογές∙ ἡ αἰσθητὴ ἄνοδος ὅμως τοῦ Χρηματιστηρίου χαρακτηρίζεται ὡς ἀπόδειξη ἐμπιστοσύνης τῶν ἴδιων κύκλων πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ τὸν πρωθυπουργὸ πρωτίστως. Τὰ κυκλώματα τῆς κεφαλαιαγορᾶς καὶ τῆς διαπλοκῆς εἶχαν ὁρμητήριο οἱ ἐπιτήδειοι τῆς καταστροφολογίας τῆς τετραετίας∙ ἀπὸ αὐτὰ τὰ «ὀχυρὰ»τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἐκπορεύονταν ἐπὶ δεκαετίες ἡ προπαγάνδα ὑπονομεύσεως τῆς χώρας καὶ τῆς χρεωκοπίας της τὴν τετραετία. Οἱ ἀντιδράσεις τους δείχνουν ἕνα, ὅτι «τὸ ἔχουν πάρει ἀπόφαση», τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, ἂν ὄχι καὶ γιὰ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα.

Ἀποκορύφωση προεκλογικῶν

Ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία βαίνει πρὸς τὴν πρώτη ἀναμέτρηση γιὰ τὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς καὶ ἡ ἔνταση μᾶλλον παραμένει σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες ἐποχές∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι συνετὸς καὶ ἤρεμος καὶ δὲν παρασύρεται ἀπ’ τὶς κορῶνες κάποιων παραγόντων. Ἡ συνέχιση τῆς παραφιλολογίας τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2011, δὲν ἀπασχολοῦν καὶ πολὺ τὸν ἁπλὸ κόσμο∙ αὐτὸς θυμᾶται καλὰ τὰ γεγονότα καὶ δὲν ἀναζητάει ἄλλες ἑρμηνεῖες, ὅταν μάλιστα ἔχει πληρώσει ἀρκετὰ ἄσχημα τὴν προπαγάνδα τους τὴν δραματικὴ τετετρατία. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι τὰ ἴδια σκοτεινὰ κυκλώματα τῆς καταστροφολογίας ἐπανέρχονται μὲ ἄλλη μορφὴ στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐκστρατείας τους∙ βλέπουν ὅτι οἱ ἐκλεκτοί τους χάνουν καὶ ὅτι ἡ καλλιεργεια κλίματος ἀναταραχῆς ἀποτυγχάνει καὶ πάλι. Φαίνεται ὅτι δὲν ἐδιδάχθησαν τίποτε ἀπ’ τὴν σωφροσύση τῶν Ἑλλήνων στὴν περίοδο τῆς ἐξαθλιώσεως καὶ συνεχίζουν∙ μᾶλλον δείχνουν δέσμιοι ἄνωθεν δυνάμεων.

Ἔρευνες ὑδρογονανθράκων

Ἡ ὑπογραφὴ τῶν συμβάσεων, μὲ μεγάλες ἑταιρεῖες πετρελαίου γιὰ ἔρευνες σὲ τρεῖς περιοχὲς τῆς χώρας, θεωρεῖται ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ὑπογείου καὶ ὑποθαλασσίου πλούτου μας∙ οἱ τρεῖς κολοσσοὶ εἶναι γνωστοὶ παγκοσμίως καὶ ὑπόσχονται ἐντὸς δεκαοκταμήνου τὴν παρουσίαση συγκεκριμένων ἀποτελεσμάτων. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν, στὴν περιοχὴ Ἰωαννίνων, στὸν Δυτικὸ Πατραϊκὸ καὶ ἀνοικτὰ τοῦ Κατακώλου, τότε ἀλλάζει ἡ οἰκονομία τῆς χώρας μας∙ ἀκολουθοῦν οἱ ἔρευνες στὶς ἄλλες περιοχὲς καὶ κυρίως νοτίως τῆς Κρήτης, μὲ ἀντίστοιχα μεγάλα ἀποθέματα, ὅπως ἔδειξαν οἱ σεισμικὲς ἔρευνες. Ἡ πολιτικὴ ἀπήχηση μετράει περισσότερο στὴν φάση αὐτή, καθὼς ἡ ὑπογραφὴ ἔγινε κατὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ὁπότε θεωρεῖται ἕνα ἀκόμη καλὸ μήνυμα, μὲ προέκταση τὴν ἄμεση ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου∙ τὸ δεύτερο εἶναι, ὅτι ἀποδεικνύει τὸ ἔργο τῆς κυβερνήσεως, διότι τόλμησε τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα ἀξιοποιήσεως τῶν ἐνεργειακῶν μας ἀποθεμάτων. Ὁπωσδήποτε κάτι θὰ γίνει στὸ τέλος.

Αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων

Ἡ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων ὀφείλεται στὴν αὐθόρμητη ἐκπλήρωση ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες τῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεών των, σὲ δεκαπλάσιο βαθμό, σὲ σύγκριση μὲ τὶς εἰσπράξεις ἀπ΄ τοὺς φορολογικοὺς ἐλέγχους, δήλωσε ὁ Γραμματέας Φορολογικῶν Ἐσόδων∙ τὴν τελευταία διετία ὁ κόσμος δείχνει ὅτι ἀνταποκρίνεται στὶς ὑποχρεώσεις του, κατὰ τὶς δυνατότητές του ὁ καθένας. Σὲ μεγάλο βαθμὸ αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἠλεκτρονικὴ ὀργάνωση τῶν φοροτεχνικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ στὴν αὐτόματη ἀξιολόγηση τῶν φορολογικῶν δηλώσεων, ὁπότε δὲν μεσολαβεῖ ἡ προσωπικὴ ἐπαφή∙ φυσικά, ὑπάρχουν πάντοτε καὶ οἱ ἐπιτήδειοι στὸ εἶδος, ἀλλὰ αὐτοὶ περιορίζονται, εἴτε λόγῳ τοῦ φόβου γιὰ τὸ ΣΔΟΕ, εἴτε γιὰ ἄλλους λόγους. Τὸ ἀποτέλεσμα μετράει, διότι ὑπάρχουν καὶ ὅσοι ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσοουν.

Καταδίκη τοῦ Ἐχοὺντ Ὄλμερτ

Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραήλ, Ἐχοὺντ Ὄλμερτ, καταδικάσθηκε σὲ ἕξι χρόνια κάθειρξη, γιὰ ἀπάτη εἰς βάρος τοῦ δημοσίου καὶ παράνομο πλουτισμό∙ ὁ πολιτικὸς ἀποδείχθηκε στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία ὅτι εἶχε μεθοδεύσει τὴν κατασκευὴ τῆς νέας συνοικίας τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς οἰκονομικοῦ κέντρου, καὶ εἶχε ἀποσπάσει μεγάλες προμήθειες ἀπ’ τοὺς ἐργολάβους. Τὸ σχέδιο εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ ὅταν ἦταν δήμαρχος τῆς πόλεως καὶ συνεχίσθηκε μὲ τὴν ἀνάδειξή του στὴν πρωθυπουργία∙ ἡ δικαιοσύνη ὅμως ἔκανε τὸν ἔλεγχο ἀμερόληπτη καὶ τόσα χρόνια μετὰ ἐξέδωσε τὴν ἀπόφασή της. Πρόκειται γιὰ τὸν δεύτερο ὑψηλὰ ἱστάμενο πολιτικὸ ποὺ καταδικάζεται γιὰ χρηματισμὸ στὸ Ἰσραήλ, μετὰ τὸν προηγούμενο πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἡ δικαιοσύνη ἐπιτέλεσε τὸ καθῆκον της.

Καὶ συνῆλθεν εἰς ἐκκλησίαν

Ὁ Πεισίστρατος εἶχε αὐτοτραυματισθεῖ καὶ ἐμφανίσθηκε στοὺς Ἀθηναίους πάνω σὲ ἅμαξα ἰσχυριζόμενος ὅτι πληγώθηκε ἀπ’ τοὺς ἐχθροὺς του, ἐνῶ στὴν Ἀγορὰ οἱ φίλοι του τὸνἐπευφημοῦσαν∙ ὁ Σόλων κατάλαβε τὴν ἀπάτη καὶ τὸν ἐπιτίμησε αὐστηρὰ ἐνώπιον ὅλων, ὅτι μόνος του τὸ ἔκανε, σὰν τὸν Ὀδυσσέα, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἐξαπάτησε τοὺς ἐχθρούς του, ἐνῶ αὐτὸς τοὺς συμπατριῶτες του. «Ἐκ τούτου τὸ μὲν πλῆθος ἦν ἕτοιμον ὑπερμαχεῖν τοῦ Πεισιστράτου καὶ συνῆλθεν εἰς ἐκκλησίαν ὁ δῆμος»∙ μετὰ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ τὸ πλῆθος εἶχε συμπαραταχθεῖ μὲ τὸ μέρος τοῦ Πεισιστράτου καὶ συνεκλήθη ἡ ἐκκλησία τοῦ δήμου. «Ἀρίστωνος δὲ γράψαντος, ὅπως δοθῶσι πεντήκοντα κορυνηφόροι τῷ Πεισιστράτῳ φυλακὴ τοῦ σώματος»∙ ὁ Ἀρίστων πρότεινε, ὅπως δοθοῦν πενῆντα ροπαλοφόροι στὸν Πεισίστρατο ὡς σωματοφυλακή του. Ἦταν ἡ ἀρχὴ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας στὴν πόλη∙ οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν παρασυρθεῖ ἀπ’ τὸ ἤπιο ὕφος τοῦ πονηροῦ ἀρχηγοῦ τους.

Κυρώσεις, ἀντίμετρα Ρώσων

Σὲ άντίμετρα, πρὸς τὶς ἀμερικανικὲς κυρώσεις, ἑτοιμάζονται οἱ Ρῶσοι, μὲ πρῶτον τομέα τὶς διαστημικὲς πτήσεις καὶ τὴν χρήση τοῦ διεθνοῦς διαστημικοῦ σταθμοῦ∙ ὁ ἀναπληρωτῆς πρωθυπουργός, Δημήτριος Ρογκοζίν, δήλωσε, ὅτι σχεδιάζεται ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ διαστημικοῦ σταθμοῦ, μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὴν χρηματοδότησή του καὶ στὶς ἀποστολὲς σὲ αὐτόν. Μόνο ἡ Ρωσία ἐξυπηρετεῖ τὸν σταθμό, μὲ τὶς πτήσεις τοῦ πυραύλου Σογιούζ, γιὰ ὅλα τὰ πληρώματα καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἔργων συντηρήσεώς του∙ ἐὰν σταματήσει, οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀντικαταστάεώς των, διότι ἔχουν διακόψει τὶς πτήσεις τῶν πυραύλων τους καὶ προγραμματίζεται ἡ ἐπανάληψή τους τὸ 2017 τὸ νωρίτερο, ἐνῶ καὶ οἱ πτήσεις τοῦ ἰδιώτου εἶναι ἀκόμη σὲ δοκιμαστικὸ στάδιο. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη σοβαρὴ ἀπειλὴ τῆς Μόσχας, ἐνῶ ἀπαγόρευσε καὶ τὴν ἐξαγωγὴ στὴν Ἀμερικὴ τοῦ σύγχρονου στρατιωτικοῦ πυραύλου της∙ ἡ διακοπὴ τῶν πτήσεων γιὰ τὸ Ἀφγανιστὰν ἴσως ἀκολουθεῖ.

Οὐκρανία, ἀφελὴς διάλογος

Σὲ διάλογο μὲ τοὺς κυβερνῆτες τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν ἐπιδίδεται τὸ Κίεβο, ἀλλὰ ἐλάχιστα πείθει, ἐπειδὴ ὅλοι τους εἶναι διορισμένοι ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση, ἐνῶ ἀρνοῦνται τὴν συμμετοχὴ καὶ τὸν χαρακτηρίζουν κοροϊδία οἱ Ρωσόφωνοι∙ ἡ Μόσχα ζήτησε εἰλικρινῆ διάλογο, ἀλλὰ καὶ κατήγγειλε στὸν ΟΗΕ τὴν χρησιμοποίηση ἑλικοπτέρου του ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις γιὰ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν Ρωσόφωνων. Τὸ πρόβλημα περιπλέκεται, ἐπειδὴ οἱ Γερμανοὶ ζητοῦν διάλογο μὲ τοὺς Ρωσόφωνους καὶ ἐπανάληψη τῆς διασκέψεως τῆς Γενεύης, ὁ ΟΗΕ ἀπάντησε, ὅτι θὰ διερευνήσει τὶς καταγγελίες, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ χαμηλώνουν τοὺς τὀνους μετὰ τὶς ρωσικὲς ἀπειλές, γιὰ διακοπὴ τῆς συνεργασίας στὸ διάστημα καὶ στὸν στρατιωτικὸ τομέα, ἐννοώντας τὴν ἐπικοινωνία τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ μὲ τὶς μονάδες του στὸ Ἀφγανιστάν∙ στὸ Ντόνετσκ καὶ Λουγκὰνσκ προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἵδρυση τακτικοῦ στρατοῦ, ἐνῶ ἀπάντησαν μὲ ἀντεπίθεση σὲ κυβερνητικὴ μονάδα καὶ σκότωσαν ἑπτὰ στρατιῶτες, τραυματίζοντας πολλοὺς ἄλλους.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Μόσχας, ὅπου συνεχίζεται ἡ ἀνοδικὴ πορεία∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ 1,3717 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ ,139,672ο γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1300,25, καὶ πετρέλαιο, 109,67. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι ἐμπιστεύονται τὴν ρωσικὴ οἰκονομία, καθὼς ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων δὲν προέρχεται μόνο ἀπ’ τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ἢ ἀπ’ τοὺς ὀλιγάρχες τους ποὺ τὰ ἀπέσυραν ἀπ’ τὀ Λονδίνο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀτλαντικὲς σὲ μεγάλο βαθμό∙ οἱ δυτικοὶ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται ὅτι ἡ κυριαρχία τῶν ἀναδυομένων κεφαλαίων στὴν ρωσικὴ ἀγορά, σημαίνει ὅτι ἐκτοπίζονται οἱ παρδοσιακὲς ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες. Τὸ ἑπόμενο βῆμα τοὺς ἀνησυχεῖ περισσότερο, ἡ συμμετοχὴ καὶ τῆς Ἀργεντινῆς στοὺς Ἀναδυομένους, ὁπότε διευρύνεται ὁ κύκλος τους∙. Ἄλλωστε ἡ μεγαλύτερη ρωσικὴ ἑταιρεία πετρελαίου, ἡ Rosneft, ἔχει ἀρχίσει συνομιλίες μὲ τὶς δύο μεγάλες κινεζικὲς τοῦ κλάδου, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ρωσικῶν ἀποθεμάτων ὑδρογονανθράκων∙ πρὸς ἐκτόπιση οἱ Δυτικοί.

Συνέχεια παραφιλολογίας

Ἡ παραφιλολογία, γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ τέλους τοῦ 2011 καὶ τὴν ἀποχώρηση τῶν πρωθυπουργῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἰταλίας, συνεχίζεται∙ ἡ ἀγγλικὴ ναυαρχίδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἀπειλεῖ μὲ νέες ἀποκαλύψεις, μᾶλλον τῆς ἴδιας πιστότητος μὲ τὶς προηγούμενες. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, πρὸς τιμὴν του, δήλωσε, ὅτ θὰ μιλήσει γιὰ τὰ γεγονότα στὴ κατάλληλη στιγμή∙ ταυτοχρόνως κυκλοφόρησαν πληροφορίες, ὅτι σὲ βιβλίο του ὁ τότε Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀναφέρει, ὅτι ὁ Βολφγκάνγκ Σώυμπλε τοῦ εἶχε ἀποκαλύψει σχέδιο ἀποπομπῆς τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Καθόλου σοβαρὰ πράγματα∙ αἰφνιδίως ἡ ἐφημερίδα, ποὺ εἶχε πρωτοστατήσει στὴν προπαγάνδα γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, θυμᾶται τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς∙ κάτι ἄλλο συμβαίνει, ἀποτυγχάνει τὸ σχέδιό τους στὴν Οὐκρανία καὶ ἑτοιμάζουν τὴν ἀντεπίθεση.

Ἀνταρκτική, τήξη παγετώνων

Ἡ τήξη τῶν παγετώνων τῆς Δυτικῆς Ἀνταρκτικῆς ἔχει προσλάβει ἀνεπανόρθωτες διαστάσεις δείχνουν οἱ μακροχρόνιες μετεωρολογικὲς παρατηρήσεις∙ ὁλόκληρο τὸ σώστημα τῶν παγετώνων τοῦ νοτίου πόλου κινδυνεύει ἀπὸ τὴν σταδιακὴ ἀπορρύθμισή του, μὲ ἀνυπολόγιστες τὶς ἐπιπτώσεις στὸ κλίμα τῆς ὑδρογείου. Οἱ ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου εἶναι ἡ κύρια αἰτία, ἀλλὰ τὸ χειρότερο εἶναι οἱ ἐπιδράσεις του στοὺς ἄλλους παγετῶνες τῶν Ἰμαλαΐων καὶ τῆς Ἀρκτικῆς∙ οἱ μετεωρολόγοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, άλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν φαίνεται νὰ ἀλλάζουν στάση, ὅταν καὶ στὴν χώρα τους οἱ καταστροφὲς ἀπ’ τὰ φυσικὰ φαινόμενα πολλαπλασιάζονται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, ὅπως εἶναι οἱ ἀνεμοστρόβιλοι στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες καὶ οἱ ἀκραῖες πολικὲς θερμοκρασίες, ἐξ αἰτίας τῆς διαταράξεως τῶν πολικῶν κυκλικῶν ἀνέμων.

Εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς

Ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῆς χώρας μας διευρύνεται καὶ σταδιακὰ ἐγκαταλείπεται ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ ὑστερία ἀπ’ τὶς πολιτικές μας παρατάξεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων μικρῶν κομμάτων∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς βρῆκε τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς πολιτικῆς του ἀπ’ τὸ θερμὸ ἀκροατήριο στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν ἀνάκαμψη δεδομένη πλέον, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων. Ὁ ἀντιευρωπαϊσμὸς στὴν χώρα μας ἔχει ὑποχωρήσει αἰσθητά, καθὼς ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ βλέπει ὡς ἐγγύηση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ μνημόνια τὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη∙ σημαντικὸ βῆμα εἶναι ἡ στάση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴν εὐρωπαϊκὴ τηλεμαχία ὡς θερμοῦ εὐρωπαϊστοῦ, παρὰ τὶς κάποιες κορῶνες, μᾶλλον μὲ ἀποδέκτες τὴν ἀριστερὰ πτέρυγα τοῦ κόμματός του. Γιὰ τὴν μεθαυριανὴ ψῆφο τὰ πράγματα ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τους, μὲ κύριο κριτήριο τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐπανακυλίσεως καὶ πάλι στὸν ἐφιάλτη τῆς περασμένης τετραετίας.

Ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων

Τὰ παιχνίδια τῶν κερδοσκόπων διακρίθηκαν εἰς βάρος τῆς χώρας μας, δύο μέρες πρὶν ἀπ’ τὶς ἐκλογὲς καὶ ἐνῶ οἱ καλὲς εἰδήσεις πληθαίνουν∙ ἡ ὕφεση ὑποχώρησε στὸ 1,1% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ὁ ἀποπληθωρισμὸς στὸ 1,6% καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν παρουσίασε τὸ νέο οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ πρότυπο, μὲ στήριγμα στὴν παιδεία, ἔρευνα καὶ καινοτομία. Μὲ τὴν ὕφεση τόσο χαμηλὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι τὸ δεύτερο τρίμηνο θὰ σημειωθεῖ ἀνάπτυξη τουλάχιστον γύρω στὴν μονάδα, διότι ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότητα εἶναι ποὺ πολὺ ὑψηλότερη φέτος, μὲ τουρισμό, ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ μεγάλα ἔργα ὡς ἀτμομηχανή∙ ἔτσι τελειώνει ἡ μακρὰ περίοδος τῆς κρίσεως μὲ μείωση κατὰ 25% τοῦ ΑΕΠ. Στὸ Χρηματιστήριο σημειώθηκε ἀπότομη πτώση, 4,63%, μὲ ἰσχυρὲς πιέσεις στὴν Ἐθνικὴ καὶ μοχλὸ τὴν προπαγάνδα γιὰ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα∙ πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο κύκλωμα τῆς καταστροφολογίας τῆς τετραετίας, μὲ συμπλήρωμα τὴν παραφιλολογία γιὰ τὸ Νοέμβριο 2011.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.