Ἀγκέλα Μέρκελ, σεβασμὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας

Τὴν ἀνάγκη τοῦ σεβασμοῦ τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἁγίας Σοφίας ὑποστήριξε ἡ Ἀγκελα Μέρκελ, κατὰ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρχη∙ ἡ καγκελάριος δέχθηκε τὸν κ.κ. Βαρθολομαῖο στὴν καγκελαρία καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι ἕνας ἀπ΄ τοὺς πρώτους ἱεροὺς ναοὺς τῆς χριστιανοσύνης καὶ δὲν νοεῖται ἡ μετατροπή της σὲ τέμενος ἄλλης θρησκείας. Ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης ἔγινε δεκτὸς καὶ ἀπ’ τὸν πρόδερο τῆς Μπούντεστανγκ καὶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸς Παιδείας, συνοδευόμενος ἀπ’ τὸν Μητροπολίτη Γερμανίας τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας∙ ἡ ἐπίσκεψη θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν στήριξη τοῦ πατριαρχείου ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῆς Ἄγκυρας εἰς βάρος του καὶ τὶς μεθοδεύσεις του γιὰ μετατροπὴ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ σὲ τζαμί. Μὲ βαρύτητα ἡ παρέμβασή της.

Εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς

Ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῆς χώρας μας διευρύνεται καὶ σταδιακὰ ἐγκαταλείπεται ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ ὑστερία ἀπ’ τὶς πολιτικές μας παρατάξεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων μικρῶν κομμάτων∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς βρῆκε τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς πολιτικῆς του ἀπ’ τὸ θερμὸ ἀκροατήριο στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν ἀνάκαμψη δεδομένη πλέον, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων. Ὁ ἀντιευρωπαϊσμὸς στὴν χώρα μας ἔχει ὑποχωρήσει αἰσθητά, καθὼς ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ βλέπει ὡς ἐγγύηση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ μνημόνια τὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη∙ σημαντικὸ βῆμα εἶναι ἡ στάση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴν εὐρωπαϊκὴ τηλεμαχία ὡς θερμοῦ εὐρωπαϊστοῦ, παρὰ τὶς κάποιες κορῶνες, μᾶλλον μὲ ἀποδέκτες τὴν ἀριστερὰ πτέρυγα τοῦ κόμματός του. Γιὰ τὴν μεθαυριανὴ ψῆφο τὰ πράγματα ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τους, μὲ κύριο κριτήριο τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐπανακυλίσεως καὶ πάλι στὸν ἐφιάλτη τῆς περασμένης τετραετίας.

Ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων

Τὰ παιχνίδια τῶν κερδοσκόπων διακρίθηκαν εἰς βάρος τῆς χώρας μας, δύο μέρες πρὶν ἀπ’ τὶς ἐκλογὲς καὶ ἐνῶ οἱ καλὲς εἰδήσεις πληθαίνουν∙ ἡ ὕφεση ὑποχώρησε στὸ 1,1% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ὁ ἀποπληθωρισμὸς στὸ 1,6% καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν παρουσίασε τὸ νέο οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ πρότυπο, μὲ στήριγμα στὴν παιδεία, ἔρευνα καὶ καινοτομία. Μὲ τὴν ὕφεση τόσο χαμηλὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι τὸ δεύτερο τρίμηνο θὰ σημειωθεῖ ἀνάπτυξη τουλάχιστον γύρω στὴν μονάδα, διότι ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότητα εἶναι ποὺ πολὺ ὑψηλότερη φέτος, μὲ τουρισμό, ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ μεγάλα ἔργα ὡς ἀτμομηχανή∙ ἔτσι τελειώνει ἡ μακρὰ περίοδος τῆς κρίσεως μὲ μείωση κατὰ 25% τοῦ ΑΕΠ. Στὸ Χρηματιστήριο σημειώθηκε ἀπότομη πτώση, 4,63%, μὲ ἰσχυρὲς πιέσεις στὴν Ἐθνικὴ καὶ μοχλὸ τὴν προπαγάνδα γιὰ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα∙ πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο κύκλωμα τῆς καταστροφολογίας τῆς τετραετίας, μὲ συμπλήρωμα τὴν παραφιλολογία γιὰ τὸ Νοέμβριο 2011.

Κινεζικὲς ταινίες Κυκλάδων

Σὲ δεκατρία κανάλια τῆς κινεζικῆς τηλεόρασης προβάλλονται ταινίες ἀπ’ τὶς Κυκλάδες καὶ παρουσιάζουν πολὺ ὑψηλὴ θεαματικότητα στὴν πολυπληθῆ χώρα∙ οἱ σκηνὲ ς ἔχουν γυρισθεῖ, στὴν Μύκονο καὶ Δῆλο, στὴν Πάρο, στὴν Μῆλο καὶ στὴν Σαντορίνη. Οἱ Κινέζοι ἔχουν ἐντυπωσιασθεῖ ἀπ’ τὰ μοναδικὰ τοπία, τὸν συνδυασμὸ τοῦ ἤλιου, τῆς θάλασσας, τῶν ἀκτῶν καὶ τῶν ἀμμουδιῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν ἐναλλαγή τους μὲ τὶς ἀρχαιότητες καὶ τὴν ἱστορία∙ εἶναι ὑπερήφανοι οἱ Κινέζοι γιὰ τὴν μακρὰ ἱστορία τους, ἀλλὰ τιμοῦν καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὴν δική μας. Εἴμαστε ὁ μόνος πολιτισμὸς τὸν ὁποῖο ἀναγνωρίζουν ὡς ἰσάξιο μὲ τὸν δικό τους∙ ἤδη φέτος αὐξάνεται κατακόρυφα ὁ ἀριθμὸς τῶν Κινέζων τουριστῶν.

Ἀμήχανος ὁ Ναπολεοντίσκος

Ἀμήχανος καὶ διστακτικὸς ἐμφανίσθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν τηλεοπτική του συνέντευξη, χωρὶς ἴχνος αὐτοπεποιθήσεως καὶ ἐπάρσεως∙ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ εὐρωεκλογὲς θὰ ἀποτελέσουν τὴν ἀπαρχὴ πολιτικῶν ἐξελίξεων μέσα στὸ Θέρος καὶ τὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ χαλαρὰ καὶ ἄτονα. Ὅταν ρωτήθηκε, ἐὰν θὰ κερδίσει ποσοστὸ μεγαλύτερο ἀπ’ τὶς τελευταῖες ἐκλογές, ἀπάντησε, «ὅσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα»∙ δηλαδή, ἀναμένει μικρότερο ποσοστό, κάτι ποὺ θεωροῦν βέβαιο στὴν Κουμουνδούρου οἱ ἀντίπαλοί του καὶ ἀκονίζουν τὰ μαχαίρια. Φαίνεται καθαρὰ ἡ ἀμφιβολία του γιὰ τὴν νίκη, ἐνῶ ἀποφεύγει τὸν διθυραμβικὸ τόνο γιὰ σύντομες πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ τὶς ἔχει ἐξαγγείλει τόσες φορὲς στὴν διετία, κάθε τρίμηνο ἔπεφτε ἡ κυβέρνηση! ὁπότε κρατάει κάποιες ἐπιφυλάξεις πλέον.

Διὰ τῶν ποιημάτων γέγραφεν

Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχε πεισθεῖ ἀπ’ τὸν Ἀρίστωνα ὅτι ὁ Πεισίστρατος εἶχε τραυματιστεῖ ἀπ’ τοὺς ἐχθρούς του καὶ συμφωνοῦσαν στὸ νὰ τοῦ παραχωρήσουν πεντήκοντα κορυνηφόρους γιὰ σωματοφύλακές του∙ ὁ Σόλων ἀντιτάχθηκε ὅσο μποροῦσε καὶ τοὺς τόνισε ὅτι αὐτοτραυματίσθηκε, ὅπως καὶ ὁ Ὀδυσσέας στὴν Τροία, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκε. «Ἀντεῖπεν ὁ Σόλων ἀναστὰς καὶ πολλὰ διεξῆλθεν ὅμοια τούτοις οἷς διὰ τῶν ποιημάτων γέγραφεν»∙ ἀπάντησε ὁ Σόλων, ἀφοῦ ἀνέβηκε στὸ βῆμα, καὶ πολλὰ ἀνέφερε γιὰ παρόμοιες περιπτώσεις, ὅπως γράφει στὰ ποιήματά του. «Εἰς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπη αἱμύλου ἀνδρός/»∙ τὴν γλῶσσα προσέχετε καὶ τὰ λόγια γλυκομίλητου ἄνδρα. «Ὑμῶν δ’ εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει/»∙ ἀλλὰ ὁ καθένας σας βαδίζει μὲ τὴν πονηριὰ τῆς ἀλεποῦς. «Σύμπασιν δ’ ὑμῖν χαῦνος ἔνεστι νόος»∙ ὅλοι σας ὅμως εἶστε χαῦνοι στὸ μυαλό. Ὁ Πεισίστρατος ὅμως ἐξασφάλισε τοὺς σωματοφύλακες γιὰ τὴν τυραννία του.

Οἱ οἰκονομικοὶ πρόσφυγες

Τὸ πρόβλημα τῶν οἰκονομικῶν προσφύγων θέτει καὶ πάλι ἡ Ἰταλία, καθὼς ὁ πρωθυπουργός της ἀπειλεῖ ὅτι θὰ ἀνοίξει τὰ σύνορα κι ἂς πλημμυρίσει ἡ Εὐρώπη∙ φυσικὰ εἶναι σχῆμα λόγου αὐτό, διότι ἀποβλέπει στὴν ἀφύπνιση τῶν Βορειοευρωπαίων ἀπέναντι στὰ κύματα τῶν μεταναστῶν ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Ὁ Ματτέο Ρέντσι γνωρίζει ἕνα πρᾶγμα, ὅτι ἂν ἀνοίξει τὰ σύνορα πρῶτα θὰ ὑπερχειλίσει ἡ χώρα του μετανάστες, ὣς τὴν Φλωρεντία, καὶ τὸν Βορρᾶ καὶ μετὰ θὰ περάσουν στὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ τὸ ὅτι χρειάζεται πιὸ αὐστηρὴ καὶ καλύτερα συντονισμένη Frontex εἶναι γεγονός, διότι μόνο αὐτὴ ἔχει τὴν δυνατότητα πιὸ ἀποτελεσματικοῦ ἐλέγχου τῶν συνόρων θαλασσίων καὶ χερσαίων. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ ρεῦμα τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν δὲν ἀνακόπτεται μὲ κατασταλτικὰ μέτρα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι πρέπει νὰ ἀποφασίσουν γιὰ μεγάλη καὶ τολμηρὴ οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς τὶς ἀφρικανικὲς χῶρες, ὡς διέξοδος. Εἶναι τὸ ἀντίβαρο.

Οὐκρανία, βῆμα σημειωτὸν

Μὲ βῆμα σημειωτὸν προχωροῦν οἱ ἐξελίξεις στὴν Οὐκρανία, δὲκα μέρες πρὶν ἀπ’ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ἐνῶ ἡ διάσταση τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν αὐτονόμων ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν διευρύνεται∙ ὁ διάλογος τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς κυβερνῆτες ὅλων τῶν ἐπαρχιῶν ἀποδείχθηκε χωρὶς ἀντικείμενο, διότι δὲν μετέχουν οἱ Ρωσόφωνοι. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἀποτυχία τῆς διαμεσολαβήσεως τοῦ Φρὰνκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ στὸ Κίεβο καὶ ἡ ἀποστασιοποίηση τοῦ Βερολίνου ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ἐξαπολύσει ἐκστρατεία, ὅτι κτίζεται νέο σιδηροῦν παραπέτασμα στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπωη καὶ ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι σφυρίζουν ἀδιάφοροι. Οἱ Γερμανοὶ ὅμως καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἔχουν ἐντελῶς ἀντίθετη ἄποψη καὶ πιστεύουν ὅτι δὲν πρέπει νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ γηραιὰ ἤπειρος σὲ νέα περίοδο ψυχροῦ πολέμοῦ∙ τὀ ἀντίθετο, ὑποστηρίζουν ὅτι μόνο ὁ διάλογος καὶ ἡ ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως ἀποτελεῖ διέξοδο. Ἡ σύγκλιση τῶν ἀπόψεων φαίνεται ἀρκετὰ δύσκολη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πτώση στὴν Σαγκάη, ἐξ αἰτίας τῶν ἀντικινεζικῶν διαδηλώσεων στὸ Βιετνάμ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3661 δολλάρια καὶ 139,2450 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,32, ἐνῶ βλτιώθηκε ἐλαφρὰ ὁ χρυσός, 1303,75. Οἱ ἀντικινεζικὲς διαδηλώσεις στὸ Βιετνάμ, μὲ νεκροὺς ἀκόμη καὶ Κινέζους καὶ τὴν πυρπόληση πολλῶν κειναζικῶν ἐργοστσίων μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μία μεγάλη χαλυβουργία συμφερόντων τῆς Ταϊβάν, ἔχει προκαλέσει ἀνησυχία στὶς ἀγορές, ἂν καὶ ἡ βιετναμικὴ κυβέρνηση ἔσπευσε νὰ δώσει διαβεβαιώσεις στὸ Πεκῖνο, γιὰ προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῶν συμφερόντων τῶν Κινέζων στὴν χώρα της∙ τὰ ἐπεισόδια θεωροῦνται ἐνδεικτικὰ τῆς ἐκρηκτικῆς καταστάσεως σὲ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, μὲ τὴν ἄτακτη εἰσβολὴ τῶν καπιταλιστικῶν οἰκονομικῶν προτύπων. Στὴν Δύση, ἡ διάσταση Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν γιὰ τὴν οὐκρανικὴ κρίση φαίνεται ὅτι διερύνεται ἀρκετά∙ ἡ ἀμερικανικὴ προπαγάνδα καλλιεργεῖ κλίμα ψυχροῦ πολέμου, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας.

Τουρκία, ἑκατόμβη ὀρυχείου

Ἡ ἔκρηξη στὸ ἀνθρακορυχεῖο τῆς ἀρχαίας Μαγνησίας, στὴν πόλη Σόμα, προκάλεσε τὸν θάνατο 282 ἀνθρακούχων, ἐνῶ παραμένουν ἐγκλωβισμένοι 150 ἀκόμη, ἀλλὰ οἱ ἐλπίδες, στὰ δυὸ χιλιάδες μέτρα βάθος, γιὰ τὴν ἀνεύρεση τους ζωντανῶν εἶναι ἐλάχιστες∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐπισκέφθηκε αὐθημερὸν τὸ ὀρυχεῖο καὶ κήρυξε στὴν χώρα τριήμερο πένθος, ἀλλὰ καὶ ἔγινε δεκτὸς μὲ ἔντονες ἀποδοκιμασίες καὶ φωνές, «παραιτήσου»∙ οἱ ἀντιδράσεις ἐπεκτάθηκαν μὲ διαδηλώσεις σὲ Κωνσταντινούπολη καὶ Ἄγκυρα, μὲ καθαρὰ ἀντικυβερνητικὰ συνθήματα. Ἡ εἰρωνεία τῆς ἱσορίας εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση εἶχε χαρακτηρίσει τὸ ὀρυχεῖο ὡς τὸ ἀσφαλέστερο τῆς χώρας, ἐνῶ μεταξὺ τῶν θυμάτων περιλαμβάνονται καὶ ἔφηβοι δεκαπέντε ἐτῶν∙ ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἐξαγριωθεῖ, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶχαν τηρηθεῖ οὔτε τὰ διεθνῶς στοιχειώδη μέτρα ἀσφαλείας στὸ ὀρυχεῖο .

Βιετνάμ, ἀντικινεζικὸ μένος

Ἔντονο ἀντικινεζικὸ μένος ξέσπασε στὸ Βιετνάμ, μὲ διαδηλώσεις καὶ πυρπολήσεις κινεζικῶν βιομηχανιῶν καὶ ἐξάπλωση τῶν ἀντιδράσεων σὲ πολλὲς ἐπαρχίες∙ ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπ’ τὰ προάστεια τῆς Σαϊγκόν, τοῦ οἰκονομικοῦ κέντρου τοῦ Βιετνάμ, μὲ διαδηλώσεις στὴ βιομηχανικὴ περιοχή, ὅπου πυρπολήθηκαν πολλὰ κινεζικὰ ἐργοστάσια καὶ σημειώθηκαν σκληρὲς συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία∙ οἱ νεκροὶ φέρεται ὅτι ἀνῆλθαν σὲ εἴκοσι, ἐνῶ ἑκατοντάδες Κινέζοι διέφυγαν στὴν γειτονικὴ Καμπότζη. Αἰτία ἀποτέλεσε ἡ ἀπόφαση τοῦ Πεκίνου νὰ ἀρχίσει ἔρευνες στὰ διαφιλονικούμενα νησιὰ Παρασὲλ τῆς Σινικῆς θαλάσσης∙ οἱ νέοι κατέβηκαν στοὺς δρόμους ἐξαγριωμένοι καὶ ζητοῦν τὴν ἐκδιωξη τῶν Κινέζων. Ἡ Κίνα προέβη σὲ αὐστηρὴ διπλωματικὴ διαμαρτυρία πρὸς τὸ Ἀνόι, γιὰ τὴν προστασία τῶν ὑπηκόων της∙ ἡ κατάσταση ἔχει ἐκτραχυνθεῖ ἀρκετὰ καὶ δύσκολα ἀποκαθίσταται ἡ τάξη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.