Στόχος, ἡ ψῆφος τῆς δεύτερης Κυριακῆς

Τὴν ψῆφο τῆς δεύτερης Κυριακῆς εἶχε στόχο ἡ πλεκτάνη μὲ τὰ exit polls τῆς διαπλοκῆς∙ γνώριζαν πολὺ καλὰ ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔβγαινε ἀπ’ τὴν κάλπη ὁ μεγάλος χαμένος καὶ ἤθελαν ὁπωσδήποτε νὰ καλλιεργήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ θριάμβου τὴν πρώτη Κυριακή, ἡ ὁποία καὶ θὰ ἐντυπωνόταν βαθύτερα στὸ μυαλὸ τῶν θεατῶν. Ὅταν θὰ ἀκολουθοῦσε ἡ διόρθωση, εἶχαν σκεφθεῖ μετὰ τὰ μεσάνυχτα, θὰ εἶχαν ἀποσυρθεῖ γιὰ ὕπνο οἱ περισσότεροι∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀπέφυγαν τὰ κανάλια νὰ κάνουν, ἔστω καὶ μνεία, στὰ τοπικὰ exit polls τῆς ἐπαρχίας, ὅπου ἦταν σαφέστατη ἡ συντριβὴ τῆς Κουμουνδούρου. Τὴν μεθόδευση ἐπιβεβαιώνει ἡ πληροφορία, ὅτι ἤθελαν νὰ προβάλουν 31% γιἀ νίκη στὴν Ἀττική, ἀλλὰ κάποιοι φοβήθηκαν καὶ τὸ ἄφησαν ὡς ἀνώτερο ποσοστό.

Ἐθνικὸ ἀναπτυξιακὸ σχέδιο

Τὴν σαφέστατη καὶ ὁλοκληρωμένη σύλληψή του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας καὶ τὶς προοπτικές της στὴν ἑπόμενη ἑπταετία, παρουσίασε ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὸ Ἐθνικὸ Ἀναπτυξιακὸ Σχέδιο∙ πειστικὸς καὶ γλαφυρὸς στὴν παρουσίαση τῶν προτάσεών του ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔδωσε πνοὴ καὶ θάρρος καὶ ἐλπίδες στὸν ἑλληνικὸ λαό. Τὸ σχέδιο προβλέπει τὴν δημιουργία 770000 θέσεων ἐργασίας μέχρι τὸ 2020, ὅταν θὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ χαμένο εἰσόδημα τῆς τετραετίας∙ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐφαρμογή του εἶναι ἡ διατήρηση τῆς σταθερότητος καὶ ἡ ἐμπέδωση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων στὴν οἰκονομία μας καὶ στὸ κράτος μας. Μήνυμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἔστειλε ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ τὴν ψῆφο τῆς Κυριακῆς καὶ γιὰ τὰ ὅσα διακυβεύονται στὴν κάλπη∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐπανέλαβε τὸν κίνδυνο ἀπ’ τὴν πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν προπαγάνδα του γιὰ ἀνατροπὴ ὅλων τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὶς ἀνείπωτες θυσίες μας.

Χαμένη τιμὴ τῆς διαπλοκῆς

Τὴν χαμένη της τιμὴ ἀναζητάει ἡ διαπλοκὴ μετὰ τὴν προβολὴ τῶν exit polls τῆς περασμένης Κυριακῆς, μὲ τὴν ἀπέλπιδα προσπάθεια ἐπικλήσεως φθηνῶν καὶ ἀσχέτων δικαιολογιῶν∙ ἡ προβολὴ ἔγινε ἀπὸ ὅλα τὰ κανάλια, ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τους τοῦ τρόπου ἐπεξεργασίας τῆς ἔρευνας, ἀλλὰ καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ ἴδιο εἶχε συμβεῖ καὶ τὸ 2012. Μάλιστα ἐπικαλοῦνταν τὰ λίγα δημοσιεύματα τοῦ ξένου τύπου, ὅλα τους μεθοδευμένα, γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ. Ἀλλὰ ἐξεπλάγησαν ἀπ’ τὴν ἀντίδραση τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ ὁποία δὲν εἶχε πάρει εὐρύτερες διαστάσεις τὶς προηγουμενες φορές∙ ὁ κόσμος ἔχει ταυτίσει τὶς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων μὲ τὴν διαπλοκὴ καὶ δὲν κάνει καμμία διάκριση μεταξύ τους κι ἔχει δίκαιο. Τὸ σύστημα εἶναι ἑνιαῖο καὶ διαμορφώθηκε στὴν δεκαετία τοῦ 1980 ἀπ’ τὸ θεῖον βρέφος, ὅταν ὁ σοσιαλισμὸς ἐξαφάνιζε τὴν ἐλευθερία τοῦ τύπου καὶ προχωροῦσε στὸν πλήρη ἐκμαυλισμὸ τῶν «δημοσιογράφων».

ΣΥΡΙΖΑ, ἀπώλεια ὀχυρῶν του

Ἡ ἀνάλυση τῆς ψήφου τῆς Κυριακῆς ἀποκαλύπτει πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα, ὅπως ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσε στὰ ὀχυρὰ τῶν ἀριστερῶν∙ ἡ ἐκλεκτή του στὴν Ἀττικὴ -καὶ μέγας νικητὴς κατὰ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή- πῆρε 13% λιγότερους ψήφους στὴν Δυτικὴ Ἀττική, ἀπὸ ὅσους τὸ κόμμα της τὸ 2012 καὶ 11% στὶς δυτικὲς συνοικίες τῆς πρωτευούσης. Αὐτὰ φυσικὰ ἀποκαλύπτονται ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἡ θριαμβολογία τῆς νίκης τὸ βράδυ τῆς Κυροιακῆς. Οἱ δημοσκόποι ὁμολόγησαν ὅτι τὰ ἴδια λάθη εἶχαν κάνει καὶ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012∙ δηλαδή, δὲν πρόκειται γιὰ τυχαῖο λάθος, ἀλλὰ γιὰ συστηματικὴ προβολὴ τῆς Κουμουνδούρου. Ὁμολόγησαν ὅτι εἶναι ὅλοι τους τυφλὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων.

Αὐστηρὰ ἐπιστολὴ Μιχελάκη

Ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν παρενέβη στὴν ὑπόθεση τῶν δημοσκόπων, μὲ τὴν προβολὴ τῶν exit polls τὴν Κυριακὴ καὶ ζήτησε ἀπ’ τὴν πρόεδρο τοῦ ΣΕΔΕΑ, τοῦ συνδέσμου τους τὴν διερεύνησή της∙ ἡ τρίωρη σχεδὸν προπαγάνδα ἦταν καταστροφικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι τροφοδοτοῦσε –εὐτυχῶς ὄχι σὲ μεγάλο βαθμό-, τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ εἰς βάρος μας. Οἱ δικαιολογίες τῶν δημοσκόπων ἦταν ἀπὸ ἀστήρικτες ἕως γελοῖες∙ ἀπαντούσαν μόνο οἱ ψηφοφόροι τῆς Κουμουνδούρου, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ὄχι∙ δηλαδή, ὁμολογοῦν ὅτι δὲν ξέρουν τὴν δουλειά τους, ὅταν ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ ἐὰν εἶναι εἰλικρινεῖς ἢ εἰρωνευόμενοι οἱ ἐρωτώμενοι. Ὅλοι τους ὅμως εἶχαν τὰ ἴδια ἀποτελέσματα. Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία, ἀλλάζουν ἐπάγγελμα, ἀφοῦ δὲν τὸ ξέρουν.

Μὴ προέσθαι τὴν ἐλευθερίαν

Στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου ὁ Πεισίστρατος ἐπέτυχε τὴν ἔγκριση γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν κορυνηφόρων, τῶν σωματοφυλάκων του, χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίδραση∙ οἱ περισσότεροι σιωποῦσαν, διότι εἶχε τὴν ὑποστήριξη τῶν φτωχῶν ποὺ θορυβοῦσαν ὑπὲρ αὐτοῦ. «Ὁ δὲ Σόλων ἤδη μὲν ἦν σφόδρα γέρων καὶ τοὺς βοηθοῦντας οὐκ εἶχεν»∙ ὁ δὲ Σόλων ἦταν ἤδη πολὺ γέρων καὶ δὲν εἶχε τοὺς ὑποστηρικτές του. «Ὅμως δὲ προῆλθεν εἰς ἀγορὰν καὶ διελέχθη πρὸς τοὺς πολίτας»∙ κατέβηκε ὅμως στὴν Ἀγορὰ καὶ συζήτησε μὲ τοὺς πολῖτες. «Τὰ μὲν κακίζων τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν καὶ τὴν μαλακίαν»∙ γιὰ τὰ μὲν κακίζοντάς τους, γιὰ τὴν ἀβουλία τους καὶ τὴν ραθυμία τους. «Τὰ δὲ παροξύνων ἔτι καὶ παρακαλῶν μὲ προέσθαι τὴν ἐλευθερίαν»∙ γιὰ ἄλλα προτρέποντάς τους καὶ παρακαλώντας τους νὰ μὴν ἐγκαταλείψουν τὴν ἐλευθερία. Ἦταν ἀργὰ πιὰ οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν ὑποταχθεῖ στὸν τύραννο καὶ στοὺς ἔμμισθους ροπαλοφόρους του.

Εὐρεκλογὲς καὶ προπαγάνδα

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀντιλαμβάνονται τώρα, ὅτι εἶχαν ἀμελήσει ἀρκετὰ τὴν προβολὴ τῆς σημασίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Εὐρωζώνης περισσότερο, ἀλλὰ ἑστίασαν τὴν προσοχή τους στὰ καθημερινὰ προβλήματα τῶν πολιτῶν∙ ὁπωσδήποτε οἱ πολιτικοὶ ἀσχολοῦνται πρωτίστως μὲ τὰ τρέχοντα προβλήματα καὶ δευτερευόντως μὲ τὰ μακροχρόνια, διότι ἡ καθημερινότης κατατρίβει τοὺς πολῖτες. Ἐλάχιστοι ἢ κανένας δὲν σκέπτεται, τὸ πῶς θὰ ἦταν ἡ Εὐρώπη, ἐὰν στὴν τρέχουσα κρίση τῆς Οὐκρανίας δὲν ὑπῆρχε ἡ Ἕνωση, ὅταν, παρὰ τὴν ὕπαρξή της, εἶναι τόσο ἔντονες οἱ διαφωνίες∙ ἐὰν δὲν ὑπῆρχε θὰ ξαναζούσαμε στιγμὲς ψυχροπολεμικῆς ἐποχῆς, μὲ τὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὴν Μόσχα καθορίζειν τὶς τύχες μας. Πάντως, παρὰ τὴν κρίση, ὅλο καὶ μεγαλύτερο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης ἀναγνωρίζει τὴν βαρύτητα τῆς ἑνότητός της, ἐνῶ καὶ ἡ πλειοψηφία εὐνοεῖ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς της∙ αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο θέμα τῶν εὐρωεκλογῶν καὶ κανένα ἄλλο.

ΗΠΑ, κατασκοπία Κινέζων

Ἡ διατύπωση κατηγορίας, κατὰ πέντε στρατιωτικῶν μελῶν τῆς κινεζικῆς πρεσβείας, ὅτι ἀσκοῦν κατασκοπία στὴν Ἀμερικὴ ὑπὲρ τῆς χώρας τους, ἔχει προκαλέσει αἰφνίδια ἐπιδείνωση τῶν σινοαμερικανικῶν σχέσεων∙ τὸ Πεκῖνο ἀπάντησε ἀμέσως ὅτι οἱ κατηγορίες δὲν εὐσταθοῦν καὶ ἀπείλησε μὲ ἀντίμετρα. Ἡ ἀντιδικία θυμίζει ἐποχὴ ψυχροῦ πολέμου, διότι τὶς κατηγορίες τὶς διατύπωσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης∙ ἀφοροῦν, κατὰ τὸ κατηγορητήριο, κατασκοπία εἰς βάρος ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν μεταφορὰ στὴν Κίνα ἀπορρήτων μυστικῶν καὶ τεχνολογικῶν ἐφευρέσεων. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ μεγάλη χώρα ἀνταγωνίζεται πλέον πολὺ ἀποτελεσματικὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες στὴν προηγμένη τεχνολογία, ἐνῶ ἀντιτάσσουν γνωστὰ στοιχεῖα ἀπ’ τὶς παρακολουθήσεις τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλίας σὲ χιλιάδες κινεζικὲς καὶ ξένες ἑταιρεῖες∙ ἡ σύγκρουση ὅμως ἔρχεται, μετὰ τὶς αἱματηρὲς διαδηλώσεις στὸ Βιετνὰμ κατὰ τῶν κινεζικῶν συμφερόντων, τὶς ὁποῖες τὸ Πεκῖνο ἀποδίδει σὲ ἀμερικανικὸ δάκτυλο. Οἱ Κινέζοι πρωταγωνιστοῦν στὴν σύσταση διεθνοῦς ἀρχῆς γιὰ τὸ διαδίκτυο.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορές ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν καὶ τῶν ἐξελίξεων στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στά, 1,3705 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στά, 138,8890 γιέν, ἕνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1291,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,40. Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν κεντροασιατικῶν χωρῶν στὴ Σαγκάη καὶ ὁ στρατηγικὸς ἄξων Ρωσίας, Κίνας, ἔδωσε νέα πνοὴ στὶς ἀγορές, ἐπειδὴ βλέπουν τὴν ταχεῖα ἀνάπτυξη τῶν συναλλαγῶν τους∙ ἡ διαφοροποίησή τους ἀπ’ τοὺς Δυτικοὺς καὶ ἡ ἐπιθετικὴ στάση τους ἀπέναντι στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦνται ὡς προοίμιο σημαντικῶν ἀλλαγῶν στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Στὴν Εὐρώπη αὐξάνονται οἱ προβλέψεις γιὰ νέα μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὸ 0,15% αὔριο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὡς προάγγελος στὴν ἀναπτυξιακή της πολιτικὴ ἀπ’ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα∙ ἐπίσης ἡ Deutschebank ἀνακοίνωσε τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου κατὰ ὀκτὼ δις εὐρώ, ἐνῶ ἐπιβλήθηκε στὴν Credit Suisse πρόστιμο δύο δις ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς ἀρχές.

Σινορωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς

Στὴν σινορωσικὴ διασκεψη κορυφῆς τῆς Σαγκάης ἐπισφραγίζεται ἡ στρατηγικὴ συνεργασία τῶν δύο μεγάλων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ τίθεται ἐπὶ τάπητος νέα τάξη πραγμάτων στὸν κόσμο∙ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ Ξὶ Τζιπὶνγκ συναντήθηκαν στὰ πλαίσια τῆς Ἀσιατικῆς Συνεργασίας γιὰ τὴν ἀσφάλεια, μὲ τὴν παρουσία τῶν ἡγετῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, καὶ διατράνωσαν τὴν στενὴ συνεργασία ὅλων τους. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι διαμορφώνεται ἑνιαῖος ἄξονας τῶν δύο, μὲ προέκταση στοὺς Ἀναδυομένους, οἱ ὁποῖοι ἐνισχύονται πολὺ περισσότερο μὲ τὴν ἀνάδειξη στὴν πρωθυπουργία τῶν Ἰνδιῶν τοῦ Ναρέντρα Μόντι∙ σχηματίζεται ἔτσι ἡ ἰσχυρότερη οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ συμμαχία παγκοσμίως, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν Δύση. Ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν Γερμανία πρώτη, δὲν ἐπιθυμεῖ σύγκρουση μὲ τὴν Ρωσία στὴν Οὐκρανία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς.

Τήξη παγετώνων Ἀνταρκτικῆς

Ἡ τήξη τῶν παγετώνων τῆς Ἀνταρκτικῆς αὐξάνεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, ἀνακοίνωσε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Πολικῶν Ἐρευνῶν∙ σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δορυφόρου Cryosat, ὁ ὁποῖος μελετάει ἀκριβῶς τὶς ἀλλαγὲς στοὺς πόλους, λυώνουν 160 δισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα πάγου ἐτησίως, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν αὔξηση τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης κατὰ 0,43 χιλιοστὰ τοῦ μέτρου. Τὸ γεγονὸς ὀφείλεται στὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου καὶ στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος παγκοσμίως μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στοὺς πολικοὺς παγετῶνες∙ οἱ μετεωρολόγοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ μεταλλάξεις στὸ κλίμα μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες συνολικά. Ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ τήξη τῶν παγετώνων, τότε θεωρεῖται πολὺ πιθανὴ ἡ μεγάλη ἄνοδος τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης καὶ ἡ κατάκλυση πολλῶν παρακτίων πόλεων καὶ περιοχῶν ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὴν στάθμη της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.