Ἐντολὴ διαπραγματεύσεων στὴν Εὐρωζώνη

Τὸ σαφὲς μήνυμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὴν ψῆφο του εἶναι ἕνα, δίδει ἐντολὴ στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ σκληρὴ διαπραγμάτευση στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς λιτότητος καὶ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς καὶ κοινωνικῆς πολιτικῆς∙ σὲ μεγάλο βαθμὸ δὲν ἦταν ἔκπληξη τὸ ἀποτέλεσμα, μετὰ τὴν τετραετῆ ἐξαθλίωση, χωρὶς τὴν παρουσίαση τῶν οὐσιαστικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς διετίας. Ὁ κόσμος βλέπει τὴν διαφορὰ τῶν τελευταίων μηνῶν, κυρίως στὶς τουριστικὲς περιοχές, καὶ δὲν θέλει τὴν ἐπιστροφὴ στὴν προηγούμενη ἐξαθλίωση∙ ἀλλὰ φοβᾶται ὅτι μπορεῖ νὰ δείξει ἐλαστικότητα ἡ κυβέρνηση κι οὔτε ἔδειξε ἐμπιστοσύνη στὰ συνθήματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκὴ γιὰ τὸν πρωθυπουργό, μὲ ἄνοδο τῆς ἀκροεξιᾶς στὴν Εὐρώπη, μπορεῖ νὰ πετύχει πολλά, γιὰ ἐλαφρύνσεις τῶν χαμηλῶν εἰσοδημάτων καὶ προσέλκυση ἐπενδύσεων.

Μετρημένη πολιτικὴ στάση

Τὴν μετρημένη πολιτικὴ στάση ζητάει ἀπ’ τὶς παρατάξεις ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὴν ψῆφο του στὶς εὐρωεκλογές∙ ἡ ἀναμέτρηση ἔδειξε πολλοὺς χαμένους, περισσότερο ἢ λιγώτερο, ἀλλὰ δὲν ἀνέδειξε νικητή, ἐκτὸς τῆς ἀκροδεξιᾶς, μὲ αὔξηση τῶν ποσοστῶν της∙ στὴν κυβέρνηση ἔστειλε σαφὲς μήνυμα, γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς λιτότητος, τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ μὲ ἐλάφρυνση τῶν βαρῶν στὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα∙ στὸν ΣΥΡΙΖΑ πρόσφερε τὴν πρώτη θέση στὰ ποσοστά, ἀλλὰ χαμηλότερα ἀπὸ ὅσα εἶχε πάρει τὸ 2012 καὶ σαφέστατα ἀποδοκιμασία τῶν συνθημάτων γιὰ διατάραξη τῆς πολιτικῆς σταθερότητος∙ τὸ ΠΑΣΟΚ ἔρχεται τέταρτο, ἐνῶ ὅλοι τὸ θεωροῦσαν χαμένο, ὁπότε δὲν τίθεται θέμα κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ προσφέρει τὴν δυνατότητα ἀναζητήσεως τῶν ὀπαδῶν του∙ τὰ μικρὰ κόμματα μὲ κοινοβουλευτικὴ ἐκπροσώπηση χάθηκαν, μὲ ἐντολὴ ἀναζητήσεως στέγης. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ βγαίνει κερδισμένη στὰ ποσοστά της, ἀλλὰ ὄχι σὲ βαθμὸ θριάμβου, ὅπως προανήγγειλε προεκλογικά.

Σταθερότης στὴν οἰκονομία

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς πολιτικῆς σταθερότητος ἦταν τὸ καλύτερο μήνυμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀνάπτυξή της∙ οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς εἶχαν προεξοφλήσει τὸ ἀποτέλεσμα, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν μεγάλη εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα μας τὶς τελευταῖες μέρες, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς καταστροφολογίας ἀπ’ τὶς γνωστὲς κασσάνδρες τῆς τετραετίας. Ἀπὸ σήμερα ἀναμένεται ἐπιτάχυνση τῆς εἰσροῆς καὶ μεγάλη ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων, ἀλλὰ καὶ σιωπὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, τουλάχιστον στὸ προβλεπτὸ μέλλον∙ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας, τουρισμός, μεταφορές, λιμάνια καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀναμένεται ὅτι θὰ προσελκύσουν περισσότερο τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων, ἐνῶ καὶ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα θὰ εἶναι εὐκολώτερες. Ἡ Εὐρωζώνη ἤδη εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν συζήτηση ρυθμίσεως τοῦ δημοσίου χρέου μας, ὅπως ἔχει συμφωνηθεῖ ἤδη ἀπ’ τὸν Νεοέμβριο τοῦ 2012∙ ἡ ἐπιμήκυνση θεωρεῖται δεδομένη, καθὼς καὶ ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων γύρω στὸ 0,5%.

Σεισμὸς Βορείου Αἰγαίου

Ὁ σεισμὸς στὸ Βόρειο Αἰγαῖο δείχνει ὅτι ἔγινε καὶ πάλι ἐνεργὸ τὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας∙ ἦταν ἀρκετὰ δυνατός, 6,3 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ρίχτερ, ἀλλὰ οἱ ζημίες ποὺ προκλήθηκαν ἦταν ἐλάχιστες, κυρίως σὲ παλιὰ σπίτια, στὴν Λῆμνο καὶ Σαμοθράκη. Ἀποδεικνύεται, ὅτι, μετὰ τοὺς μεγάλους σεισμοὺς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, τηροῦνται ἀρκετὰ πλέον οἱ ἀντισεισμικοὶ κανονισμοὶ καὶ προστατεύονται οἱ κάτοικοι καὶ τὰ κτίσματα∙ ἀπέναντι στὴν Τουρκία ὁ σεισμὸς προκάλεσε κατάσταση πανικοῦ, καθὼς θύμισε τὸν προηγούμενο μεγάλο στὴν Νικομήδεια τὸ 1999, καὶ ἐξ αὐτοῦ πολλοὶ τραυματίσθηκαν. Ἡ μετασεισμικὴ ἀκολουθία βαίνει μᾶλλον ὁμαλὴ καὶ μὲ ἐκτονούμενο ρυθμὸ τῆς σεισμικῆς δραστηριότητος, ἂν καὶ πρέπει νὰ περάσουν τὰ πρῶτα δύσκολα εἰκοσιτετράωρα ὡς συνήθως

Οἰκονομικὸ συμπόσιο Ρωσίας

Στὴν Ἁγία Πετρούπολη ὀργανώθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία τὴν περασμένη ἑβδομάδα οἰκονομικὸ συμπόσιο, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑκατοντάδων ἐκπροσώπων τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας καὶ πολλῶν ὑπουργῶν, κυρίως ἀπ’ τὴν Ἀσία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ ἀπουσίασαν, λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, ἀλλὰ ἦταν παρόντες πολλοὶ ἐπιχειρηματίες καὶ τραπεζίτες. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, στὴν ὁμιλία του κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ συμποσίου, παρουσίασε τὶς εὐκαιρίες ποὺ προσφέρει ἡ χώρα του γιὰ ἐπενδύσεις, στοὺς ἐνεργειακοὺς καὶ φυσικοὺς πόρους, στὴν βαρειὰ καὶ ἐλαφρὰ βιομηχανία, ἀλλὰ καὶ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία∙ οἱ συμφωνίες ποὺ ὑπεγράφησαν εἶναι πολλές, ἐνῶ αὐξάνεται καθημερινὰ ἡ ἐπιστροφὴ ὅσων κεφαλαίων ἔφυγαν στὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ ζήτηση τίτλων στὸ Χρηματιστήριο τῆς Μόσχας ἐπιταχύνεται καθημερινά.

Κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην

Οἱ Ἀθηναῖοι παραχώρησαν στὸν Πεισίστρατο τὴν διατήρηση τῶν κορυνηφόρων του, τῶν σωματοφυλάκων του, μετὰ τὸν αὐτοτραυματισμό του κι αὐτός, ἀμέσως μετὰ ἐπέβαλε τὴν τυραννία του∙ ὁ Σόλων μόνος σχεδὸν ἀντιτάχθηκε στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου καὶ στὴν ἀγορά, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκε, διότι ὅλοι φοβόντουσαν πλέον. «Ἀλλὰ ποιήματα γράφων ὠνείδιζε τοῖς Ἀθηναίοις»∙ γράφων ὅμως ποιήματα ἐπέκρινε τοὺς Ἀθηναίους. «Εἰ δὲ πεπόνθατε λυγρὰ δι’ ὑμετέρην κακότητα/»∙ κι ἂν σᾶς ἦρθαν συμφορὲς γιὰ τὴν κακομοιριά σας. «Μή τι θεοῖς τοῦτων μῆνιν ἐπαμφέρετε/»∙ μὴν τὰ ἀποδώσετε αὐτὰ στὴν μήνη τῶν θεῶν. «Αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε ῥύματα δόντες/»∙ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι τοὺς ἐνισχύσατε παραχωρώντας τους δύναμη. «Καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην/»∙ καὶ γιὰ αὐτὸ ἔχετε ὑποστεῖ κακὴ σκλαβιά. Ἡ ἀπρονοησία τῶν Ἀθηναίων καὶ ἡ ἐνδοτικότης τους στὴ δημαγωγία τοῦ Πεισιστράτου ἔφεραν τὴν τυραννία∙ τὸν ἕκτο αἰώνα παρήκμασε μαζί της ἡ πόλη τους.

Ἀλλαγὴ οἰκονομικοῦ κέντρου

Στὴν Σαγκάη τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἐπισφραγίσθηκε ἡ μεταφορὰ τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, μὲ τὴν παρουσίαση ριχζικῶν ἀλλαγῶν στὶς διεθνεῖς σχέσεις∙ οἱ ἀσιατικὲς χῶρες, Ρωσία, Κίνα καὶ Ἰνδίες κυρίως συμφώνησαν τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα, δηλαδὴ στὸν ἐκτοπισμὸ τοῦ δολλαρίου, στὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ στὴν σύσταση διεθνοῦς ἀρχῆς γιὰ τὸ διαδίκτυο. Ὁ δυτικὸς τύπος πρόβαλε μόνο τὴν συμφωνία Ρωσίας, Κίνας γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο, ἀρκετὰ σημαντική, ἀλλὰ πιὸ σημαντικὴ εἶναι ἡ ἔκδοση τῶν ρωσικῶν κρατικῶν ὁμολόγων στὶς ἀσιατικὲς κεφαλαιαγορές, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν δυτικῶν κυρώσεων εἰς βάρος της∙ οἱ Δυτικοὶ δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν καταγράφουν τὴν πραγματικὴ διάσταση τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν, ὅτι παραμερίζοντάς τες τὶς ἀποκλείουν κι ἀπ’ τὴν ζωή τους. Ἀλλὰ αὐτὲς εἶναι ἡ σημερινὴ πραγματικότητα∙ δὲν εἶναι πλέον τὸ κέντρο τοῦ κόσμου ὁ Βόρειος Ἀτλαντικός.

Ἰνδίες νέες πρωτοβουλίες

Ὁ ὁρκωμοσία τοῦ νέου Ἰνδοῦ πρωθυπουργοῦ συνοδεύεται ἀπὸ σημαντικὲς διεθνεῖς πρωτοβουλίες, μὲ τὴν παρουσία πολλῶν ξένων ἡγετῶν∙ ἤδη ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Πακιστὰν ἀπεδέχθη τὴν πρόσκληση, ὁπότε ἀνοίγει ἄλλος δρόμος στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. Ὁ Ναρέντρα Μόντι, μὲ τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφια στὴν Βουλή, ἔχει φιλοδοξία ἀναγάγειν τὴν χώρα του σὲ μεγάλη δύναμη, ὄχι μόνο τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀσίας∙ ἀρχίζει ἀπ’ τὸν χειρότερο ἔχθρο τῆς χώρας του καὶ καλεῖ σὲ διάλογο τὸν Χαβὰζ Σαρίφ, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναζήτηση λύσεως, χωρὶς τὴν παρέμβαση τῶν μεγάλων, στὸ ἀκανθῶδες ζήτημα τοῦ Κασμίρ. Ἡ δοκιμασία εἶναι σκληρή, ἐὰν τὸ ἐπιτύχει, ἀλλάζει ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὴν Κεντρικὴ Ἀσία∙ φυσικὰ τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, μὲ πρῶτο τὴν ἀντίδραση τῶν στρατιωτικῶν κυρίως στὸ Πακιστάν, διότι ὁ ἴδιος θεωρεῖται ἐθνικιστὴς καὶ διαθέτει τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία στὴν χώρα του. Πάντως καὶ ἡ κίνηση μετράει.

Εὐρώπη, ἄνοδος ἀκροδεξιᾶς

Ἡ σημαντικὴ ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς, μὲ τὴν μεγάλη ἀπώλεια τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὶς περισσότερες χῶρες, πλὴν Γερμανίας, ἀλλὰ καὶ τὴν χαμηλὴ συμμετοχὴ, ἂν καὶ ἐλαφρῶς ὑψηλότερη σὲ σύγκριση μὲ τὶς προηγούμενες ἐκλογές, εἶναι τὰ κύρια συμπεράσματα τῆς κάλπης∙ οἱ Γάλλοι Σοσιαλιστὲς εἶναι οἱ μεγάλοι χαμένοι, καθὼς ἔρχεται πρῶτο τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο μὲ δεύτερους τοὺς Συντηρητικούς, ἐνῶ στὴν Αὐστρία καὶ Δανία ἔρχεται δεύτερη, ἂν καὶ τὰ τελικὰ ἀνακοινώθηκαν πολὺ ἀργὰ τὸ βράδυ, γιὰ ὅσες χῶρες ψήφισαν τὶς προηγούμενες μέρες. Ἡ καταδίκη τῆς λιτότητος ἀπ’ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς εἶναι δεδομένη, ὁπότε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔχει προεξαγγελθεῖ ἄλλωστε, ἀλλὰ μὲ πιὸ δραστικὸ τρόπο∙ οἱ εὐθύνες βαρύνουν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ τὴν Γερμανία., ὄχι μόνο ἐπειδὴ εἶναι ἡ πιὸ πολυπληθὴς χώρα καὶ ἡ ἰσχυρὴ οἰκονομική της δύναμη, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἡ κυβερνητική της παράταξη εἶναι ὁ μεγάλος νικητής.

Εὐρωεκλογές, κίνηση σὲ χαμηλοὺς τόνους

Οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ ἀπέφυγαν τοὺς ὑψηλοὺς τόνους καὶ κινήθηκαν σὲ μέτρια λογική, ἀλλὰ μὲ κύριο ἄξονα τὸν περιορισμὸ τῆς λιτότητος∙ ἡ διαφορὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τῶν τριῶν μονάδων ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία δὲν θεωρήθηκε ὡς ἐπαρκὴς γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν συνθημάτων του, γιὰ δημοψήφισμα κατὰ τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἡ διατήρηση ἀπ’ τὸ ΠΑΣΟΚ ἱκανοποιητικοῦ ποσοστοῦ δὲν ἐπιτρέπει στὴν προβολὴ ἀκραίων ἀντιδράσεων. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπέστειλε σοιβαρὴ προειδοποίηση πρὸς τὴν κυβέρνηση, μὲ τὴν μείωση τῶν ποσοστῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ δὲν πρόσθεσε δύναμη στὸν ΣΥΡΙΖΑ, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ἔθεσε καὶ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση στὰ ὅρια της∙ ἡ προειδοποίηση πρὸς τὴν κυβέρνηση εἶναι σαφής, ἀλλὰ μέσα στὰ πλαίσια τῆς ψήφου τῶν εὐρωεκλογῶν καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς διατηρήσεως τῆς πολιτικῆς σταθερότητος. Ἡ διαβεβαίωση τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅτι συνεχίζει κανονικὰ ἡ κυβέρνηση τὸ πρόγραμμά της γίνεται εὐμενῶς δεκτὴ ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη, διότι στὴν κάλπη μέτρησαν ἀρκετὰ οἱ διαφορὲς ἀνάμεσα στὶς περιοχὲς τῆς χώρας∙ ἡ Ἀττικὴ καὶ οἱ μεγάλες πόλεις ψήφισαν κατὰ τῆς κυβερνήσεως, διότι μαστίζονται περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀνεργία καὶ τὴν κρίση, ἐνῶ δὲν ἔχουν αἰσθανθεῖ ἀκόμη τὰ πλεονεκτήματα ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅπως οἱ τουριστικές∙ τὸ διαισθάνονται ὅμως ὅτι ἔρχεται καὶ δὲν ἀποδέχθηκαν τὴν ἀπόλυτη καταδίκη, ἀλλὰ ἔστειλαν καὶ μήνυμα πρὸς τὴν Κουμουνδούρου νὰ σεβασθεῖ τὴν ἔνταξή μας στὴν Εὐρωζώνη. Εἴμαστε ἀπ’ τὶς λίγες χῶρες μὲ τόσο ὑψηλὴ συμμετοχὴ στὴν ψηφοφορία, ὅταν στοὺς περισσότερους λαοὺς κυμάνθηκε κάτω ἀπ’ τὸ 40%∙ ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῆς χώρας δὲν τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση, οὔτε ἡ συνέχεια τοῦ προγράμματος ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, διότι ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ἡ ὅποια παρεκτροπὴ ὁδηγεῖ στὴν κόλαση τῆς τετραετίας. Τέλος στὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶδε τὴν καταψήφιση τῶν ὑποψηφίων του∙ κέρδισε μόνο στὰ Ἰόνια νησιά, ἐνῶ ἔχασε στὶς ὑπόλοιπες τρεῖς ποὺ εἶχε κορυφαίους ὑποψηφίους, ἀλλὰ καὶ στὸν δῆμο Ἀθηναίων. Δὲν ἐπιτρέπονται οἱ πανηγυρισμοί.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.