Ἀποτίμηση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων

Ἡ ἀποτίμηση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἄκρως ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα∙ ἔγιναν δύο ἐκλογές. Στὶς εὐρωεκλογές, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦρθε πρῶτος μὲ τέσσερες μονάδες πάνω ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, ἀλλὰ μὲ 150000 ψήφους λιγώτερους ἀπ’ τὸ 2012 καὶ 500000 τῆς ἀντιπάλου του∙ στὶς περιφερειακές, ἡ Νέα Δημοκρατία πρώτευσε, μὲ πενῆντα χιλιάδες ψήφους περισσότερους ἀπ’ τὸ 2012, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο μὲ 650000 ψήφους λιγώτερους, ἢτοι μὲ 10% κάτω. Αὐτὰ λένε οἱ ἀριθμοὶ καὶ εἶναι ἀποκαλυπτικά∙ φυσικά, ἀπομένει ἡ ἀξιολόγησή τους. Στὴν πρωτεύουσα θεωροῦνται κρισιμότερες οἱ εὐρωεκλογές, ὁπότε δίδεται προβάδισμα στὴν Κουμουνδούρου∙ στὴν ἐπαρχία καὶ στὶς συνοικίες στὶς περιφερειακές, διότι ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν καθημερινότητά του. Ἡ ἀντίδραση τῆς ἀγορᾶς δείχνει ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὴν κοινὴ γνώμη.

Ἀνάπτυξη καὶ ἀλληλεγγύη

Τὴν ἔμφαση στὴν ἀνάπτυξη, στὴν ἀλληλεγγύη καὶ στὴν πολιτικὴ συνοχὴ συμφώνησαν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες στὸ χθεσινὸ ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο, μὲ σκοπὸ τὴν ἁπάλυνση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ τὴν ἀπάντηση στὴν ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ ἡ συμφωνία ἦταν γενική, ἐνῶ δόθηκε ἐντολὴ στὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἀναζήτηση συμμαχιῶν στὸ Εὐρωκοινοβούλιο καὶ τὴν ἐκλογή του ὡς προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἡ ταχεῖα ἐφαρμογὴ τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἐλαφρύνσεως τῶν ὅρων γιὰ δημοσιονομικὴ προσαρμογὴ εἶναι τὸ πρωτεῦον, διότι ἐπιτρέπει τὴν στὶς τοπικὲς κυβερνήσεις τὴν διάθεση περισσοτέρων κονδυλίων γιὰ κοινωνικὰ καὶ ἀναπτυξιακὰ ἔργα∙ γιὰ τὶς νότιες χῶρες ἡ ρύθμιση τοῦ χρέους συζητεῖται, ὅπως γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μὲ συγκεκριμένο σχέδιο ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ χρονικὲς δεσμεύσεις. Ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφάσεων παραπέμπεται στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν, μὲ ρητὴ ἐντολὴ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν καθυστερήσεων. Λίγες φορὲς οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἦταν τόσο ἀποφασιστικοί.

Ταχύτατη ἐκτόνωση πολώσεως

Τὴν ταχύτατη ἐκτόνωση τῆς πολώσεως βλέπει ὁ Ναπολεοντίσκος, καθὼς δὲν διήρκεσε οὔτε 24 ὧρες∙ στοῦ Μαξίμου δέχθηκαν τὶς ἀπειλές του γιὰ τὸν Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Ἐπίτροπο, μὲ εἰρωνικὰ χαμόγελα καὶ ἡ κοινὴ γνώμη μὲ ἀδιαφορία, ὅπως καὶ τὸ αἴτημά του γιὰ ἐκλογές. Ἡ ἀγορὰ δουλεύει κανονικὰ καὶ τὸ Χρηματισήριο σημείωσε νέα ἄνοδο, μὲ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων μας στὴν κατιοῦσα∙ ὅσο μάλιστα ἐπιβεβαιώνεται ὅτι, ἡ πρώτη θέση εἶναι πολὺ σχετικὴ διότι πῆρε 150000 λιγώτερους ψήφους ἀπ’ τὸ 2012, τόσο καὶ ἐνισχύεται ὁ προβληματισμὸς στὴν Κουμουνδούρου. Ἀνατροπὴ στὴν πολιτικὴ ζωὴ δὲν σημειώθηκε, ἡ ἠρεμία ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους περισσότερο, οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν τὴν ὅποιας μορφῆς ἀναταραχή∙ ἡ χάραξη νέας τακτικῆς εἶναι τὸ ζητούμενο, διότι μόνο ἡ νίκη πάνω στὸ νῆμα στὴν Ἀττικὴ δὲν σημαίνει καὶ πολλὰ πράγματα, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο.

Μεταβίβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπέρριψε τὴν προσφυγὴ γειτονικῶν δήμων καῖ μερικῶν κατοίκων τους, γιὰ παραχώρηση στοὺς ἴδιους τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ ἔκρινε νόμιμη τῶν παραχώρησή του στὸ ΤΑΙΠΕΔ, γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του∙ ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται σημαντικὴ γιὰ τὴν ἐκποίησή του στὸν ὅμιλο ΔΕΛΤΑ, κινεζικῶν, ἀραβικῶν καὶ ἑλληνικῶν συμφερόντων. Ἤδη προωθεῖται ἡ ἔκδοση τῶν προεδρικῶν διαταγμάτων γιὰ τὴν χρήση γῆς, σύμφωνα μὲ τὸν πρκηρυχθέντα διαγωνισμό∙ πρόκειται γιὰ ἐπένδυση ἑπτὰ δις εὐρώ, τὴν μεγαλύτερη στὸ εἶδος της στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν δημιουργία πενῆντα χιλιάδων θέσεων ἐργασίας, ἐνῶ θὰ μετατραπεῖ ἡ παραλιακὴ ζώνη σὲ τουριστικὸ θέρετρο πολυτελείας ἀπ’ τὸ Φάληρο μέχρι τὸ Σούνιο μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση ὅλων τῶν ἔργων.

Διάκριση τετράδος φοιτητῶν

Μία ὁμαδα τεσσάρων φοιτητῶν τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν, δύο ἀγόρια καὶ δύο κορίτσια, ἔλαβαν μέρος σὲ διεθνῆ διαγωνισμὸ στὸ Χάρβαρντ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν σὲ εἰκονικὴ δίκη, μὲ ἑξῆντα ὁμαδες ἄλλων Πανεπιστημίων∙ τὰ Ἑλληνόπουλα κέρδισαν ὅλους τοὺς ἀνταγωνιστές τους καὶ στὴν τελικὴ φάση ἦταν ἀντίπαλοι μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ Χάρβαρντ καὶ μὲ θέμα διαφορὰ ἰδιωτικοῦ διεθνοῦς δικαίου. Τὰ παιδιὰ διέπρεψαν καὶ πῆραν τὸ πρῶτο βραβεῖο, προκαλώντας τὸν ἐνθουσιασμὸ ὅλων∙ εἶναι μεγάλη ἡ διάκριση τῶν φοιτητῶν μας, σὲ μιὰ στιγμὴ ἐντόνου ἀμφισβητήσεως στὰ Πανεπιστήμιά μας, μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῶν γνωστῶν συντεχνιακῶν συμφερόντων. Μερικὰ τμήματά τους διαπρέπουν, ὅπως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας σὲ πολλὰ ἱδρύματα καὶ τῆς ἰατρικῆς ἔρευνας σὲ πολλοὺς κλάδους.

Ἐφύλαττε τοὺς πλείστους

Ὁ Πεισίστρατος φερόταν καλὰ στὸν Σόλωνα μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας καὶ παρὰ τὴν κριτικὴ ἐναντίον του∙ ἦταν ἤδη γέρος ὁ Σόλων, ἀλλὰ καὶ τριάκοντα ἔτη μεγαλύτερος τοῦ ἐξαδέλφου του τυράννου. «Ὥστε καὶ σύμβουλον εἶναι καὶ πολλὰ τῶν πρασσομένων ἐπαινεῖν»∙ ὥστε ἔγινε καὶ σύμβουλός του καὶ πολλὰ ἀπ’ τὰ ἔργα του ἐπαινοῦσε. «Καὶ γὰρ ἐφύλαττε τοὺς πλείστους νόμους τοῦ Σόλωνος ἐμμένων αὐτὸς καὶ τοὺς φίλους ἀναγκάζων»∙ διότι καὶ διατήρησε τοὺς περισσότερους ἀπ’ τοὺς νόμους τοῦ Σόλωνος, ὑπακούοντας ὁ ἴδιος καὶ ἀναγκάζοντας τὸ ἴδιο καὶ τοὺς φίλους του. «Ὅς γε καὶ φόνου προσκληθεὶς εἰς Ἄρειον Πάγον ἤδη τυραννῶν ἀπήντησε κοσμίως ἀπολογησάμενος»∙ ὁ ἴδιος μάλιστα κάποτε προσκληθεὶς ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο γιὰ κατηγορία φόνου, ἤδη τύραννος ὤν, παρουσιάσθηκε καὶ ἀπάντησε κανονικά. «Ὁ δὲ κατήγορος οὐχ ὑπήκουσε»∙ ἀλλὰ ὁ μηνυτὴς δὲν παρουσιάσθηκε. Ἔκανε ὁ Πεισίστρατος σὲ πολλὰ τὸν νομοταγῆ πολίτη.

Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάπτυξη

Στὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς ἔχουν συμφωνήσει Γερμανία καὶ Γαλλία, σὲ ἀπάντηση στὴν ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς, ὅπως ἔδειξαν τὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν∙ Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, πρὶν ἀναχωρήσει ἀπ’ τὸ Βερολίνο, γιὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῶν Βρυξελλῶν, δήλωσε, ὅτι ἡ μοναδικὴ ἀπάντηση στὴν σημερινὴ κατάσταση εἶναι ἡ διάθεση ἀμέσως ἐπαρκῶν κονδυλίων γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀπαντώντας στὴν ἄνοδο τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου στὴν πρώτη θέση, δεσμεύθηκε γιὰ τὴν ἀναγωγὴ σὲ ἄμεση προτεραιότητά του τῆς μειώσεως τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπενδύσεων∙ οἱ χῶρες τοῦ Νότου θὰ εἶναι οἱ πρῶτες ποὺ θὰ ὠφεληθοῦν, διότι ἔχουν ἀνταποκριθεῖ πλήρως στὴν δημοσιονομικὴ προσαρμογή τους καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις, μὲ δυσβάστακτες θυσίες τῶν λαῶν τους, ἀλλὰ μὲ σημαντικὴ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους. Προβλέπεται ὅτι οὐσιαστικὰ ἡ Εὐρώπη θὰ θέσει τέλος στὰ μνημόνια καὶ στὶς δεσμεύσεις τους στὶς τοπικὲς κοινωνίες.

Ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ πολὺ ἰσχυρότερες στὴ Βομβάη καὶ στὴν Μόσχα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στά, 1,3642 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 139,0935 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1283 καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,17. Οἱ ἀγορὲς δεἰχνουν ὅτι ἀνακτοῦν τὴν δυναμική τους, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν δεδομένη μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μᾶλλον τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα∙ οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι στρέφονται πρὸς τὴν Μόσχα, τὴν Βομβάη καὶ τὶς ἀναδυόμενες ἀγορές, καθὼς δὲν ὑπολοζίγουν πλέον καθόλου τὴν οὐκρανικὴ κρίση. Ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἀποβαίνει τὸ κύριο ὄργανο τῆς πιστωτικῆς πολιτικῆς της, γιὰ τὴν ὐποβοήθηση τῆς ἀναπτυξιακῆς διαδικασίας∙ οἱ ἡγέτες στὸ ἄτυπο χθεσινὸ Εὐρωσυμβούλιο θεωροῦν τὰ μέτρα αὐτά, μαζὶ μὲ τὴν διευκόλυνση στὰ προγράμματά τους ΕΣΠΑ, τὸν καλύτερο τρόπο γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῆς ἀκροδεξιᾶς.

Οὐκρανία, μάχες, διάλογος

Στὴν Οὐκρανία ἀναλαμβάνει ὁ νέος πρόεδρος ἀλλὰ μὲ σκληρὴ στάση ἀπέναντι στὶς ἡμιαυτόνομες περιοχὲς καὶ διαλλακτικὴ πρὸς τὴν Μόσχα, ὅπως καὶ ἐπαμφοτερίζουσα πρὸς τοὺς ἐνόπλους ἀκροδεξιοὺς τοῦ Κιέβου∙ στὸ Ντόνετσκ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀνακατέλαβαν τὸ ἀεροδρόμιο, μὲ τὴν βοήθεια ἀεροπλάνων καὶ ἑλικοπτέρων, ἀλλὰ ἀνεκόπησαν στὴν προέλασή τους πρὸς τὴν βιομηχανικὴ πόλη∙ ὁ ἀπολογισμός, τριάντα τουλαχιστον νεκροὶ στὶς συγκρούσεις, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι προέρχονται ἀπὸ ἐπιθέσεις ἀπὸ ἀκροδεξιοὺς σὲ ἀσθενοφόρα τῶν Ρωσοφώνων. Τὸ Κρεμλίνο ζήτησε, σὲ αὐστηρὸ τόνο, τὴν διακοπὴ τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων κα ἔναρξη διαλόγου, μὲ ἀποκλεισμὸ Δυτικῶν σὲ αὐτόν∙ ὁ Πέτρο Ποροσένκο προετοιμάζει τὴν κυβέρνησή του, ἀλλὰ τὸ μεγάλο πρόβλημα παραμένουν οἱ ἔνοπλοι τῆς πλατείας Ἀνεξαρτησίας καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ μισθοφόροι τους∙ ἔχουν ἐξαφανισθεῖ τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα στὶς ἐκλογὲς καὶ δὲν διαθέτουν καμμία νομιμότητα, ἀπέναντι στὸν οὐκρανικὸ λαό. Ὁ νέος πρόεδρος γνωρίζει, ἐξηντλήθη ἡ ἀνοχὴ ἀπέναντί τους.

Διαδίκτυο, ἀπάντηση Κίνας

Τὸ Κινεζικὸ Κέντρο Διαδικτυακῆς Ἐρεύνης δημοσίευσε βιβλίο μὲ τὶς δεκάδες χιλιάδες παρακολουθήσεις ξένων δημοσίων καὶ ἰδωτικῶν προσώπων ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπη Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες τους τοῦ διαδικτύου∙ ἡ δημοσίευση ἀποτελεῖ ἀπάντηση τοῦ Πεκίνου στὶς πρόσφατες κατηγορίες τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης ἐναντίον ἑπτὰ στρατιωτικῶν ἀκολούθων τῆς κινεζικῆς πρεσβείας στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ πράξεις κατασκοπίας. Ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι θὰ προχωρήσει ἀμέσως σὲ ἀντίμετρα, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἐφάρμοσαν τὶς ἀπειλές τους, ἐκτονώνονταςτὸ θέμα ἐκ μέρους τους∙ ἡ Κίνα ὅμως δείχνει ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὴν ἐκτόνωση καὶ προχώρησε στὴ δημοσίευση τῶν στοιχείων, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων προέρχονται ἀπ’ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Ἔντουαρντ Σνόουντεν. Θεωρεῖται ὡς ὅπλο της γιὰ τὴν σύσταση Διεθνοῦς Ἀρχῆς τοῦ Διαδικτύου.

Ἰνδίες, προβολὴ ὁρκωμοσίας

Ὁ ὁρκωμοσία τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ τῶν Ἰνδιῶν ἦταν ἐπιβλητικὴ στὸ Νέο Δελχί∙ ὁ Ναρέντρα Μόντι μὲ τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία στὴν Βουλὴ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς διακυβερνήσεως χωρὶς συμμαχίες, ὅπως συνέβαινε ἐπὶ δεκαετίες. Ἡ παρουσία τῶν ἡγετῶν τῶν ἑπτὰ γειτονικῶν χωρῶν καὶ περισσότερο τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Πακιστὰν προσέδωσε ἰδιαίτερη διεθνῆ βαρύτητα στὴν τελετή∙ Ὁ Ναρέντρα Μόντι ἐξήγγειλε ὅτι ἡ κυβέρνησή του θὰ ἀκολουθήσει πολιτικὴ εἰρήνης καὶ διαλόγου, μὲ ὅλες τὶς χῶρες, ἐννοώντας περισσότερο τὴν διαλλακτικὴ στάση ἀπέναντι στὸ Πακιστάν, ποὺ ἐπιβεβαίωσε ἡ ἰδιαίτερη συνάντησή τους∙ ἡ ἀνταπόκριση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς τελευταίας θεωρεῖται εὐνοϊκὸς οἰωνός, ἂν καὶ ἀπομένουν οἱ ἀντιδράσεις τῆς πανίσχυρης στρατιωτικῆς ἡγεσίας της. Πάντως οἱ Ἰνδίες ἀλλάζουν πρόσωπο καὶ ἀναζητοῦν τὸν ρόλο τους στὴν περιοχὴ πρωτίστως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.