Ἀποκρυπτογράφηση τῆς ἀτλαντικῆς ἀπάτης

Ἡ ἀποτίμηση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, μὲ τὴν συντριβὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς περιφερειακές, κατὰ 10% ἀπ’ τοῦ 2012, νίκη τῆς Νέας Δημοκρατίας μὲ αὔξηση τῶν 1%, πρώτη θέση τῆς Κουμουνδούρου στὶς εὐρωεκλογές, μὲ 0,5% μείωση, δεύτερη τῆς Συγγροῦ, μὲ 7% μείωση, προσφέρει τὴν δυνατότητα ἀποκρυπτογραφήσεως τῆς ἀπάτης∙ ἔστησαν τὸ σκηνικὸ τῶν exit polls τὴν πρώτη Κυριακή, γιὰ νὰ μὴν γίνει γνωστὴ ἡ συντριβὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν ἐπαρχία καὶ ἡ πτώση κατὰ 7% στὴν Ἀττική. Τὰ ἄλλα ἀποτελέσματα δὲν συζητήθηκαν, δὲν ὑπάρχει ἄλλη Ἑλλάδα∙ ἡ ἴδια λογικὴ καὶ τὴν δεύτερη Κυριακή, μὲ μοναδικὴ μέριμνα τὴν Ἀττική∙ ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ ἀποσιωπηθεῖ ἡ ἀπάτη, διότι μόνο ἔτσι μεθοδεύεται ἡ ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης. ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀκροδεξιὰ ἐξυπηρετοῦν συστηματικὰ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα.

Ἀντιπαράθεση ἐπιχειρημάτων

Στὴν ἀντιπαράθεση τῶν ἐπιχειρημάτων τους γιὰ τὴν κατάσταση προέβησαν ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸ ἐτήσιο συνέδριο τοῦ ΣΕΒ∙ ὁ τελευταῖος τόνισε ὅτι δὲν ἔχει δικαίωμα ἡ κυβέρνηση νὰ λαμβάνει κρίσιμες ἀποφάσεις, χωρὶς τὴν γνώμη του καὶ ζήτησε ἐκλογὲς, λέγοντας ὅτι θὰ παραλάβει διαλυμένη τὴν χώρα∙ ὁ πρωθυπουργὸς ὑπενθύμισε ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐκλέγεται ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ ἀλλάζει ὅταν χάσει τὴν πλειοψηφία της, ἐνῶ τὸν κατηγόρησε ὅτι ἀπέκτησε τὴν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας, πρὶν ἀποκτήσει τὴν ἐξουσία∙ ταυτόχρονως παρουσίασε τὸν ὁδικὸ χάρτη γιὰ τὴν μείωση τῆς φορολογίας, καθὼς ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι δεδομένη καὶ ἡ ἀνάπτυξη ἔχει ἀρχίσει. Ὁ ΣΕΒ ἐξέλεξε τὸν νέο πρόεδρο του, ὁ ὁποῖος ἀναγνώρισε τὴν πρόοδο τῆς οἰκονομίας καὶ ὑποσχέθηε τὴν στήριξη τοῦ κλάδου του στὴν ἀνάπτυξή της. Ἤδη ὁ δείκτης οἰκονομικοῦ κλίματος αὐξηθηκε στὸ 99,1 τὸν Ἀπρίλιο κατὰ τὴν Ἐπιτροπή.

Διατήρηση τῶν ἰσορροπιῶν

Ἡ διατήρηση τῶν ἰσορροπιῶν ἀποτελεῖ τὸ κύριο μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ, μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο καὶ τὴν σημερινὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας∙ οἱ κορῶνες τῆς Κουμουνδούρου δὲν τὸν ἐπηρεάζουν, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι ἀπευθύνονται περισσότερο στὸ ἐσωτερικό της, ἀλλὰ τὸν ἐνδιαφέρει ἡ ἐπιλογὴ τῶν προσώπων γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ταχυτέρας δυνατῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Ἡ χώρα ἔχει εἰσέλθει σὲ ἄλλη φάση καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὰ μνημόνια εἶναι δεδομένη, μὲ ρυθμὸ ἀναπτύξεως γύρω στὴν μονάδα τὸ δεύτερο τρίμηνο, ὅταν ὁ τουρισμὸς αὐξάνεται κατὰ 30% περίπου∙ στὸ Χρηματιστήριο ἡ ἄνοδος συνεχίζεται, μὲ μεγάλη εἰσροὴ κεφαλαίων, ὅπως καὶ ἡ ἀποκλιμάκωση τῶν ἐπιτοκίων, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς κατατάσσεται πρώτη στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἀπορρόφηση κονδυλίων τῶν ΕΣΠΑ. Στὸ ΠΑΣΟΚ ἡ αἰσιοδοξία ἐπανέρχεται, καθὼς ἐπιστρέφουν πολλοὶ ἀνεξάρτητοι βουλευτές του, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἀνεξάρτητοι ἔχουν μοναδικὴ μέριμνα τὴν σταθερότητα.

Ἄλωση Κωνσταντινουπόλεως

Ἡ ἔπέτειος τῆς ἁλώσεως τῆς Κωσνταντινουπόλεως ἀποτελεῖ ἀποφράδα ἡμέρα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητος σὲ μεγάλο βαθμό∙ οἱ Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι ἀπέκτησαν τὸ κύρος καὶ τὴν προβολὴ τῆς κοσμοκράτειρας δυνάμεως, μὲ τὴν κατάκτηση τῆς βασιλεύουσας∙ ἐπὶ ἕναν αἰώνα περίπου πρὶν εἶχαν γίνει μεγάλη δύναμις, ἀλλὰ τοὺς ἔλειπε ἡ διεθνὴς ἀναγνώριση κι αὐτὴν ἐπεδίωκαν πάσῃ θυσίᾳ. Ὁ αὐτοκράτωρ Κωσνταντὶνος ια’ ὁ Παλαιολόγος ἀγωνίσθηκε γενναῖα στὰ τείχη τῆς Πόλεως, ἀλλὰ δὲν ἄντεξε στὶς ὀρδὲς τοῦ καλύτερα ὀργανωμένου στρατοῦ τότε παγκοσμίως∙ ἀκόμη καὶ πυροβολικὸ εἶχε ὁ Μωάμεθ, χάρις σὲ κάποιον Οὖγγρο μισθοφόρο. Τὰ δυτικὰ βασίλεια καὶ ὁ πάπας δὲν βοήθησαν καθόλου καὶ μόνο τὴν ἑπομένη κατάλαβαν τὸ λάθος τους.

Ἐκλογὴ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ

Στὴν ἀνάπτυξη, τὴν ἀνταγωνιστικότητα καὶ τὴν ἀπασχόληση στρέφουν τὴν προσοχή τους οἱ 28 ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐνῶ ἔδωσαν ἐντολὴ γιὰ τὴν ἄμεση ἐκλογὴ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς∙ τὸ ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο ζήτησε τὴν ἐπεξεργασία προγράμματος γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ ἀναθέτει τὸ ἔργο στὸν νέο πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ γενικὲς κατευθύνσεις εἶναι ἡ χαλάρωση τῶν ὅρων τῆς δημοσιονομικῆς σταθερότητος καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα στὸ μηδὲν μᾶλλον σὲ πρώτη φάση, μὲ ἀμεση τὴν τροφοδότηση τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν μὲ ρευστότητα. Ὁ εὐνοϊκὸς ἀντίκτυπος εἶναι ἐμφανής.

Τοὺς πηρωθέντας ἐν πολέμῳ

Ὁ Πεισίστρατος ἦταν ἤπιος τύραννος καὶ εἶχε διατηρήσει τὴν νομοθεσία τοῦ Σόλωνος, ἐνῶ εἶχε ἀποκαταστήσει καλὲς σχέσεις μὲ τὸν ξάδελφό του, τὶς ὁποῖες ἀνέχθηκε αὐτός∙ ἄλλωστε δὲν διατήρησε συνέχεια τὴν τυραννία, ἐξεδιώχθη δύο φορές, ἀλλὰ ἐπανῆλθε μὲ διάφορες συμμαχίες. «Καὶ νόμους αὐτοὺς ἑτέρους ἔγραψεν, ὧν ἔστι καὶ ὁ τοὺς πηρωθέντας ἐν πολέμῳ δημοσίᾳ τρέφεσθαι κελεύων»∙ καὶ ἐπέβαλε καὶ δικούς τους νόμους, ὅπως ἐκεῖνος ποὺ ὁρίζει, οἱ ἀνάπητος πολέμου νὰ τρέφονται μὲ ἔξοδα τοῦ κράτους. «Τοῦτο δέ φησιν Ἡρακλείδης καὶ πρότερον ἐπὶ Θερσίππου πηρωθέντος τοῦ Σόλωνος ψηφισαμένου μιμήσασθαι τὸν Πεισίστρατον»∙ αὐτὸς ὅμως γράφει ὁ Ἡρακλείδης ὅτι γιὰ τὸν ἀνάπηρο Θέρσιππο εἶχε θεσπισθεῖ ἐπὶ Σόλωνος καὶ τὸν μιμήθηκε ὁ Πεισίστρατος. «Ὣς δὲ Θεόφραστος ἱστόρηκε, καὶ τὸν ἀργίας νόμον οὐ Σόλων ἔθηκε»∙ ὅπως δὲ ἀναφέρει ὁ Θεόφραστος καὶ τὸν νόμο γιὰ τὶς ἀργὲς γαῖες δὲν τὸν θέσπισε ὁ Σόλων.

Ἀνάπτυξη, ἀνταγωνιστικότης

Ἡ ἀνάπτυξη, ἡ ἀνταγωνιστικότης καὶ ἡ ἀπασχόληση ἐπιβεβαιώθηκαν ὡς οἱ προτεραιότητες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατὰ τὸ προχθεσινὸ ἄτυπο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ὡς ἀπάντηση στὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν∙ ἡ ἄμεση προώθηση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς θεωρεῖται ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση, γιὰ τὴν προβολὴ τῆς νέας πολιτικῆς. Οἱ ἡγέτες γνωρίζουν ὅτι οἱ διαβουλεύσεις στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἀπαιτοῦν χρόνο καὶ τὸ νωρίτερο ἕναν μῆνα γιὰ τὴν ἐκλογή, διάστημα ἀρκετὰ πολύτιμο γιὰ τὴν οἰκονομία∙ ἔτσι δίδουν βαρύτητα στὰ μέτρα ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ὅπως εἶναι ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὸ μηδὲν μᾶλλον ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ ἡ αὔξηση τῶν πιστώσεών της πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες. Ταυτοχρόνως ἄλλαξαν τὸν τόνο τους οἱ πρόμαχοι τῆς λιτότητος καὶ ὑποστηρίζουν τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὸν περιορισμὸ τῶν ὅρων δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς σὲ ὅλες τὶς χῶρες∙ οἱ νότιες εἶναι οἱ πρώτες εὐνοημένες.

Εὐρώπη προσέγγιση Ρωσίας

Τὴν προσέγγιση πρὸς τὴν Ρωσία μεθοδεύουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ οὐκρανικοῦ καὶ τὴν ἀποκατάσταση ὁμαλῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν σχέσεων∙ τὸ πρῶτο βῆμα ἔγινε μὲ τὴν πρόσκληση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν 70στη ἐπέτειο ἀπ’ τὴν ἀπόβαση στὴν Νορμανδία καὶ τὸ δεύτερο, μὲ τὴν ἀνακοίνωση γιὰ συνάντηση μαζί του τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὶς 5 Ἰουνίου. Σπάει ὁ πάγος τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Μόσχας, καθὼς θὰ συναντηθεῖ μὲ τὴν Ἄγκελα Μέρκελ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἀπευθυθόταν ἡ πρόσκληση. Οἱ Ἑπτὰ μεγάλοι θὰ συναντηθοῦν, χωρὶς τὸν Ρῶσο ἡγέτη, τὴν προηγούμενη στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴ συνέχεια θὰ μεταβοῦν στὴν Νορμανδία∙ ἡ διαδικασία ἐξομαλύνσεως τοῦ οὐκρανικοῦ ἔχει ἀρχίσει, καθὼς ὁ Πέτρο Ποροσένκο ζητάει διάλογο, ἐνῶ οἱ ἄμαχοι νεκροὶ στὸ Ντόνετσκ, κατὰ τὴν ἀνακατάληψη τοῦ ἀεροδρομίου του, προκάλεσαν τὴν ἀγανάκτηση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ρευστοποίηση κερδῶν στὶς ἀναδυόμενες χῶρες καὶ σταθεροποίηση στὴ Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3611 δολλάρια καὶ τὰ 138,7570 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1262,50 καὶ τὸ πετρέλαιο ἐλάχιστα, 110. Οἱ ἀποφάσεις τῶν Βρυξελλῶν δὲν προκάλεσαν ἐνθουσιασμὸ στοὺς ἐπενδυτὲς καὶ περισσότερο ἡ διαφαινόμενη καθυστέρηση στὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς∙ οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἀτλαντιστῶν, ὅπως τῆς Βρεταννίας καὶ τῆς Σουηδίας, ἦταν ἀναμενόμενες, διότι ἀποβλέπουν στὴν ἀποδυνάμωση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς, ἐνῶ οἱ ἑρμηνεῖες γιὰ διαφοροποίηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μᾶλλον εἶναι εὐσεβεῖς πόθοι τῶν ὑπερατλαντικῶν κέντρων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ προσέγγιση Μόσχας καὶ Εὐρώπης γεννᾶ ἐλπιδες γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ οὐκρανικοῦ, μόλις ἀναλάβει τὴν ἐξουσία ὁ ἐκλεγεὶς πρόεδρος τῆς χώρας∙ στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες οἱ Ρωσόφωνοι αὐτονομιστὲς κατηγορῦν τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις, ὅτι χρησιμοποιοῦν ἀπαγορευμένα ὅπλα, ὅπως σφαῖρες οἱ ὁποῖες ἐκρύγνονται στὸ σῶμα τοῦ θύματος.

ΗΠΑ, προβλήματα μὲ κλίμα

Οἱ Ἀμερικανοὶ μεγαλοβιομήχανοι ἐκτοξεύουν ἀπειλὲς κατὰ τοῦ πρόεδρου νὰ μὴν προχωρήσει στὴν ψήφιση τῶν νόμων προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, διότι διαφορετικὰ θὰ τὸν πολεμήσουν στὶς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου γιὰ τὴν ἀνανέωση τῆς Γερουσίας∙ σὲ μερικὲς πολιτεῖες οἱ ρυπαροφόρες βιομηχανίες ἔχουν μεγάλη δύναμη καὶ μποροῦν νὰ προκαλέσουν τὴν ἀπώλεια τῶν ἑδρῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα χάνει τὴν πλειοψηφία στὴν Γερουσία, ἐνῶ ἐλέγχουν οἱ Ρεπουμπλικανοὶ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων∙ τότε γίνεται δέσμιος τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ δὲν ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ὅποιας πρωτοβουλίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, χάνει τοὺς ψήφους τῶν Οἰκολόγων στὶς μεγάλες πόλεις, ἐὰν δὲν προωθήσει τὴν νομοθεσία∙ αὐξάνεται, ἔστω καὶ σὲ μικρὸ βαθμό, ἡ οἰκολογικὴ εὐαισθησία κυρίως στὰ Πανεπιστήμια καὶ στοὺς διανοούμενους.

Ὀμπάμα κατὰ τρομοκρατίας

Τὴν σύσταση διεθνοῦς Εἰδικοῦ Ταμείου κατὰ τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν ἀμερικανικὴ συνεισφορὰ πέντε δις δολλαρίων, καὶ τὴν παραμονὴ 9800 στρατιωτῶν στὸ Ἀφγανιστὰν μέχρι τὸ 2016, ἐξήγγειλε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ στὸ ταμεῖο ἀναμένεται ἡ συνεισφορὰ τῶν ἄλλων χωρῶν, ὁ τρόπος διαχειρίσεως τῆς ἀποστολῆς του, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν ἔχουν διευκρινισθεῖ. Ἡ κίνηση θεωρεῖται ἀντιπερισπασμὸς στὶς τελευταῖες διεθνεῖς ἐξελίξεις, ἐπειδὴ ὁδηγοῦνται σὲ ἐξομάλυνση οἱ σχέσεις Εὐρώπης καὶ Ρωσίας καὶ σὲ ἀποκλιμάκωση ἡ οὐκρανικὴ κρίση, ἐκτὸς τῶν ἀμερικανικῶν ἐπιδιώξεων, ἐνῶ στὸ Ἀφγανιστὰν ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, μὲ τὴν ἐπαρχία ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶνΤαλιμπάν. Ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία, λόγῳ τῶν κυρώσεων, θέτει πλέον ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν ἀμερικανικὴ παρουσία στὴν ὀρεινὴ χώρα, διότι κινδυνεύουν ὁ κανονικὸς ἀνεφοδιασμὸς τῶν στρατιωτικῶν της δυνάμεων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.