Μαζικὴ ἡ προσέλκυση μεγάλων ἐπενδύσεων

Ἡ μαζικὴ προσέλευση μεγάλων ἐπενδύσεων γίνεται τὸ κύριο μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅπως στὴν ἔκθεση Ποσειδώνια ὡς πρῶτο βῆμα∙ στὶς 19 Ἰουνίου ἔρχεται γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς καὶ τέσσερες ἑβδομάδες μετὰ ὁ πρόεδρός της, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ὁ σεΐχης τοῦ Κουβέιτ. Οἱ ἐπισκέψεις συνοδεύονται φυσικὰ μὲ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Κίνας γιὰ μεγάλες ἐπενδύσεις, ΟΛΠ, ΟΛΘ, σιδηρόδρομοι, ἀλλὰ καὶ συνεργασία στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ὅταν ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες τους ἔχουν ἐγκαταστήσει κέντρα ἐρευνῶν στὴν χώρα μας∙ τὸ Πεκῖνο ἐπισφραγίζει τὴν ἐπιλογὴ τῆς Ἑλλάδος ὡς πύλης ἐσόδου τῶν προϊόντων του στὴν Εὐρώπη. Τὰ ἐμπόδια, λόγῳ τῶν συντεχνιακῶν συμφερόντων καὶ τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων ἔχουν παρακαμφθεῖ καὶ μᾶλλον ὁριστικά∙ ἔχουμε διδαχθεῖ ἀρκετὰ πράγματα ἀπ’ τὴν τετραετῆ ἐμπειρία τῆς ἐξαθλιώσεως.

Ἀνάπτυξη κατὰ τῶν ἀδικιῶν

Τὴν ἀνάπτυξη ὡς κύριο ἄξονα τῆς πολιτικῆς του, ἀλλὰ καὶ ὡς μέσον γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν τῆς τετραετίας, θέτει ὁ πρωθυπουργὸς ἐν ὄψει τοῦ ἀνασχηματισμοῦ∙ τὰ πρόσωπα συμπληρώνουν τὴν πολιτικὴ αὐτή, μὲ τὶς ἱκανότητές τους γιὰ τὴν ἄσκησή της∙ ἡ μεγάλη καμπὴ ἔγινε γιὰ τὴν χώρα, καθὼς εἶναι δεδομένη ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων. Ἄλλωστε οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἐπαναλαμβάνονται τὸν Σεπτέμβριο, ὅταν θὰ ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἡ ἀνάπτξη γύρω στὸ 1% τὸ δεύτερο τρίμηνο, δηλαδὴ ἀπ’ τὶς ὑψηλότερες στὴν Εὐρωζώνη καὶ μὲ δυναμικὴ ἂνω τοῦ 2% τὸ τρίτο τρίμηνο∙ ὁ Γιάννης Στουρνάρας εἶναι καλὸς στὴν θέση του, διότι γνωρίζει ἄριστα τὸ θέμα τοῦ χρέους καὶ ἑπομένως εἶναι ὁ καλύτερος γιὰ τὴν διαπραγμάτευσή του. Οἱ ἄλλοι ὑπουργοὶ πρέπει νὰ διέπονται ἀπὸ πνοὴ ἀνατάσεως γιὰ ἀνάπτυξη καὶ εὐαισθησίας ἀποκαταστάσεως τῶν ἀδικιῶν.

Ἐπιδείξεις γιὰ κατανάλωση

Γιὰ κατανάλωση τῆς κομματικῆς του πελατείας προόριζαν τὶς ἐπιδείξεις ἀδιαλλαξίας καὶ ὕβρεων στὴν Βουλὴ οἱ ὑπόδικοι τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ ἡ παράσταση ἦταν ἀναμενόμενη καὶ οἱ προκλήσεις ἐπίσης, ἀλλὰ συνάντησαν τὴν ἠρεμία τῶν περισσοτέρων βουλευτῶν κι ἔτσι ἀπεφεύχθησαν τὰ χειρότερα. Μεταξὺ τῶν γραμμῶν ὅμως ἦταν διάχυτη ἡ ἀνησυχία τους, διότι περίμεναν πολὺ μεγαλύερο ποσοστὸ στὶς εὐρωεκλογές, ἀλλὰ καὶ ἀκόμη περισσότερο κάποια συμμετοχὴ στὴν συγκέντρωση ἔξω ἀπ’ τὴν Βουλή∙ φάνηκε ὅτι ἀπογοητεύθηκαν, διότι οἱ ψηφοφόροι τους ἔδειξαν ὅτι δὲν εἶναι ὀπαδοί, οὔτε πιστεύουν σὲ αὐτούς, διαφορετικὰ θὰ ὑπῆρχε τουλάχιστον εὐπρόσωπη προσέλευση. Ἡ Βουλὴ τερμάτισε τὶς ἐργασίες της καὶ σὲ δύο ἑβδομάδες ἀρχίζουν τὰ θερινὰ τμήματα∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε, γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, μᾶλλον ὡς ἀντιπερισπσμὸ γιὰ τοὺς ψηφοφόρους του, μετὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ στροφὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὶς Βρυξέλλες. Πολὺ δύσκολα ὅμως συμβιβάζονται αὐτά, ὅταν τελειώνουν τὰ μνημόνια καὶ τὰ μέτρα.

Ὅρια κοινωνικῶν κριτηρίων

Ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε τὴν αὔξηση τῶν ὁρίων τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος, διότι ἔχουν ἀπομείνει 240 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀδιάθετα∙ ἔτσι τὸ εἰσόδημα τῶν 6000 εὐρὼ γιὰ ἄγαμο γίνεται 7050 καὶ ἀντιστοίχως αὐξάνονται τὰ κριτήρια γιὰ τὶς ἄλλες κατηγορίες. Ἡ προσαρμογὴ θὰ γίνει ἐντὸς τοῦ μηνὸς καὶ προβλέπεται μέσα στὸν Ἰούλιο ἡ διανομὴ τῶν μερισμάτων στοὺς ἐνδιαφερομένους∙ ἀποτέλεσε σημαντικὴ βοήθεια γιὰ τὶς κατώτερες εἰσοδηματικὲς τάξεις τὸ μέρισμα, διότι εἶδαν, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια, τὴν ἔστω καὶ μικρὴ ἀποκατάσταση τῶν περικοπῶν στὸ εἰσόδημά τους. Ἐπὶ πλέον εἶναι βέβαιο, ὅτι μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, ἡ ἀποκατάσταση θὰ συνεχισθεῖ τὸ Φθινόπωρο, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὸ χρέος.

Φραγκίσκος, Βαρθολομαῖος

Πρόσκληση πρὸς τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη ἀπέστειλε ὁ πάπας, ὅπως συμπροσευχηθεῖ καὶ αὐτὸς στὸ Βατικανό, μαζὶ μὲ τοὺς προέδρους τῶν Παλαιστινίων καὶ τοῦ Ἰσραήλ, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στὴν Παλαιστίνη∙ ἡ πρόσκληση δείχνει ὅτι οἱ σχέσεις τῶν κκ. Βαρθολομαίου καὶ Φραγκίσκου εἶναι ἄριστες, καθὼς εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ Βατικανὸ ἀναγνωρίζει στὴν πράξη τὴν ἰσότητα τῶν δύο μεγάλων χριστιανικῶν δογμάτων, ἀπέναντι στὰ μεγάλα διεθνῆ προβλήματα. Σὲ μιὰ ἐποχὴ μάλιστα ποὺ ἡ Ἄγκυρα ἐπιδιώκει τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί, ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης ἀναγνωρίζεται ὡς σοβαρὸς διεθνὴς παράγων∙ εἶναι πολὺ δύσκολο στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση πλέον τοῦ ἀγνοῆσαι τὴν σημασία τοῦ γεγονότος, διότι τότε στρέφεται κατὰ τοῦ πάπα.

Τοῦ Πεισιστράτου τυραννεῖν

Ὁ Σόλων εἶχε ἀντιταχθεῖ ὅσο μποροῦσε στὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας ἀπ’ τὸν
Πεισίστρατο, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀποτέλεσμα, διότι οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν παγιδευθεῖ ἀπ’ τὶς δημαγωγίες του∙ ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν τυράννων τότε γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό. «Ἐπιβίωσε δ’ οὖν Σόλων ἀρξαμένου τοῦ Πεισιστράτου τυραννεῖν»∙ ἐπιβίωσε λοιπὸν ὁ Σόλων, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας ἀπ’ τὸν Πεισίστρατο. «Ὡς μὲν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἱστορεῖ, συχνόν χρόνον»∙ ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός, ἀρκετὸ χρόνο. «Ὡς δὲ Φανίας ὁ Ἐρέσιος, ἐλάττονα δυοῖν ἐτῶν»∙ ὅπως δὲ ὁ Φανίας ἀπ’ τὴν Ἐρεσὸ τῆς Λέσβου, λιγώτερο ἀπὸ δύο ἔτη. «Ἐπὶ Κωμίου μὲν γὰρ ἤρξατο τυραννεῖν Πεισίστρατος»∙ Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἄρχοντος Κωμίου ἄρχισε ἡ τυραννία τοῦ Πεισιστράτου. «Ἐφ’ Ἡγεστράτου δὲ Σόλωνά φησιν ὁ Φανίας ἀποθανεῖν τοῦ μετὰ Κωμίαν ἄρξαντος»∙ κατὰ τὸν Ἡγέστρατο δὲ ἀπέθανε ὁ Σόλων, γράφει ὁ Φανίας τὸν μετὰ τὸν Κωμίαν.

Νορμανδία, ἄβολο μωσαϊκὸ

Σὲ περίεργο μωσαϊκὸ μετατρέπεται ἡ αὐριανὴ τελετὴ γιὰ τὴν ἑβδομηκοστὴ ἐπέτειο τῆς ἀποβάσεως τῶν συμμάχων στὴν Νορμανδία∙ ὅλοι οἱ ἡγέτες θὰ ἔχουν οἰκεῖες σχέσεις μεταξύ τους, ἀλλὰ οἱ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Βλαδίμηρος Ποῦτιν θὰ βρίσκονται σὲ ἀπόσταση ὁ ἕνας ἀπ’ τὸν ἄλλο. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ παραθέσει σήμερα δεῖπνο πρὸς τιμὴν τοῦ Ρώσου προέδρου στὸ Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων, ἐνῶ θὰ συναντηθεῖ ὁ Ποῦτιν καὶ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ μὲ τὸν Νταίηβιντ Κάμερον ἐπίσης∙ προηγουμένως ὁ Γάλλος πρόεδρος θὰ δειπνήσει τὸ βραδάκι μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του σὲ παρισινὸ ἑστιατόριο. Θὰ φάει ὁ πρόεδρος δύο φορές. Ἡ ἀπομόνωση τῆς Ρωσίας, τὴν ὁποία μετὰ μανίας ἐπιδίωκαν οἱ Ἀμερικανοί, δὲν ἐπιτυγχάνεται∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀντδροῦν, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, ἐνῶ καὶ οἱ πρώην σύμμαχοι τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως δὲν δείχνουν προθυμία στὴν ἀντιρωσικὴ τακτική. Ἡ συνάντηση Κερρυ, Λαβρὼφ προσφέρει ἴσως διέξοδο.

Κίνα, Ρωσία, νομισματικὰ

Τὴν ἑνιαία στρατηγική τους, σὲ συνεργασία καὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἀναδυόμενους, χαράσσουν Ρωσία καὶ Κίνα γιὰ τὸ νομισματικὸ πρόβλημα∙ στὸ Πεκῖνο βρίσκεται γιὰ τὶς συνομιλίεςμὲ τὸν Κινέζο ὁμόλογό του ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Οἰκονιμικῶν, ἐνῶ ἐνημερώνονται Νέο Δελχί, Μπραζίλια καὶ Πραιτώρια. Ἡ στρατηγικὴ περιλαμβάνει τὴν σταδιακὴ πλήρη ἀποδέσμευση τῶν συναλλαγῶν τους ἀπ’ τὸ δολλάριο καὶ ἀντικατάτασή τους μὲ τὰ ἐθνικά τους νομίσματα, μὲ πρῶτο τὸ ρεμίνμπι∙ ταυτοχρόνως προωθεῖται τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ποὺ ἐκκρεμεῖ ἀπὸ τριετίας λόγῳ ἀμερικανικῶν ἀντιδράσεων, μὲ τὴν αὔξηση τῶν ποσοστῶν συμμετοχῆς τῶν Ἀναδυομένων, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάργηση τοῦ δικαιώματος ἀρνησικυρίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν Μόσχα, λόγῳ τῆς Οὐκρανίας, καὶ μὲ τὸ Πεκῖνο, γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, καὶ τὴν ὑποστήριξη ἐκ μέρους τῶν Ἀμερικανῶν τοῦ ἰαπωνικοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁδηγεῖ σὲ ἀναμέτρηση καὶ στὸ νομισματικό.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Μόσχας καὶ τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3621 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 139,7705 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1246 καὶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 109,41. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλάκτικοί, ἐν ὅψει τῆς σημερινῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, γεγονὸς σημαντικὸ γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο θεωρεῖται πλέον δεδομένη, ἀφοῦ ἔχουν δεμσευθεῖ γιὰ ψήφισή της οἱ ὑποψήφιοι τῶν Σοσιαλιστῶν καὶ ἄλλων ἀριστερῶν κομμάτων. Ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ δῆθεν πληροφοριῶν γιὰ πρόταση στὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ ἀπεικονίζει τὸν πανικὸ τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν, γιὰ τὴν προώθηση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ πληροφορία διαψεύσθηκε στὸ Βερολίνο καὶ στὴν Οὐάσιγκτον, καὶ ἡ πλεκτάνη ἀποκαλύφθηκε.

Ἀναγνώριση Παλαιστινίων

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν ὅτι θὰ συνεργασθοῦν κανονικὰ μὲ τὴν νέα παλαιστινιακὴ κυβέρνηση, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ Ἰσραήλ∙ ὁ Βενιαμὴν Νετανιάχου ἔχει ἀπευθύνει ἐπανειλημμένως ἔκκληση πρὸς ὅλους γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῆς κυβερνήσεως Φατὰχ καὶ Χαμάς, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ἡ ἀναγνώριση σημαίνει ὅτι διαγράφονται ἄλλες προοπτικὲς γιὰ τὸ Παλαιστινιακό∙ ἄλλωστε τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα οἱ πρόεδροι Ἰσραὴλ καὶ Παλαιστίνης θὰ συμποσευχηθοῦν μὲ τὸν πάπα καὶ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη στὸ Βατικανό, γιὰ πρώτη φορὰ σὲ κοινὴ ἐμφάνιση οἱ δύο πρόεδροι. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας μεταφέρεται πλέον τὸ πρόβλημα, διότι καὶ τὸ πανίσχυρο Ἀμερικανοεβραϊκὸ λόμπυ δείχνει ἢ ὅτι διαφωνεῖ μὲ τὴν τακτικὴ τῆς ἰσραηλινῆς κυβερνήσεως ἢ ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀμερικῆς, μᾶλλον πιθανώτερο.

Γερμανία, ἔρευνα ὑποκλοπῶν

Τὴν ἐπέκταση τῶν διώξεων γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τῶν τηλεφώνων τῆς καγκελαρίου καὶ ἄλλων προσώπων ἀποφάσισε ὁ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Βερολίνου, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἔρευνας του γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Ἔντουαρντ Σνόουντεν∙ οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔμειναν καθόλου εὐχαριστημένοι ἀπ’ τὶς ἐξηγήσεις τῆς Οὐάσιγκτον καὶ τοῦ προέδρου της προσωπικά, καὶ οἱ διώξεις ἀσκοῦνται κατ’ ἀγνώστων. Ἡ καγκελάριος ἔχει ζητήσει τὴν σύσταση Εἰδικῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς ἡ ὁποία θὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας τῶν ἐπικοινωνιῶν στὴν ἤπειρο, ἀλλὰ ἡ πρότασή της προσέκρουε στὶς ἀντιρρήσεις τῆς Βρεταννίας∙ σήμερα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν σύνοδο τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὶς Βρυξέλλες, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται συζήτηση τοῦ θέματος, οὔτε αὔριο φυσικά, κατὰ τὴν τυπικὴ συνάντησή τους στὴν Νορμανδία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.