Ἡμίμετρα κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὸ Παρίσι

Ἡ ἔκτακτη σύνοδος τριάκοντα χωρῶν στὸ Παρίσι, γιὰ τὸν συντόνισμο τῆς δράσεως κατὰ τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους στὸ Ἰράκ, ἔληξε μὲ τὴν τήρηση τῶν προσχημάτων∙ στὴν ἐπίσημη φωτογραφία ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν Ρωσίας καὶ Κίνας, λόγῳ τῆς διαφωνίας τους γιὰ βομβαρδισμοὺς κατὰ τῆς Συρίας, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς κυβερνήσεώς της. Πολλὲς χῶρες προθυμοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἀποστολὴ μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν, ἀλλὰ οὐδεμία δεσμεύθηκε ὅτι θὰ ἀποστείλει στρατεύματα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἰρακινῶν δυνάμεων∙ στὸ στρατὸ ξηρᾶς θὰ κριθεῖ ὁ πόλεμος καὶ πρὸς τὸ παρὸν μόνον οἱ φρουροὶ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Ἰρὰν δίδουν τὶς ἀποφασιστικὲς μάχες κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν. Ἡ ψυχρότης τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία, λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, παίζει τὸν ἀποφασιστικὸ ρόλο.

Ἐμφανὴς ἐμπιστοσύνη ἀγορᾶς

Στὴν ἐμφανὴ ἐμπιστοσύνη τῆς ἀγορᾶς στηρίζεται ἡ κυβέρνηση, ὅπως δείχνουν τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα, ἐνισχυόμενη καθημερινά, παρὰ τὶς ὑλακὲς τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀτλαντικῶν παραφυάδων της∙ στὴ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν συζητήθηκε ὁ προγραμματισμὸς τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τοὺς ἐνημέρωσε γιὰ τὴν πορεία τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ὁ ἀντιπρόεδρος, στὶς δηλώσεις του, ἀναφέρθηκε καὶ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, στὰ πλαίσια τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, καὶ ὡς ἀπόδειξη τῆς κυβερνητικῆς σταθερότητος καὶ τῶν προοπτικῶν της γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ἐπηρεάζεται ἀπ’ τὰς ὠρυγὰς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, χωρὶς ἀντίκρυσμα ἄλλωστε, οὔτε ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῆς ἐπιχωρίου κυρίως διαπλοκῆς, διότι ἡ ὑπερπόντιος ἀλλάζει στάση καὶ ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων στὴν χώρα μας. Κάτι ἔμαθε ἀπ’ τὴν πενταετία τῆς ἀποτυχημένης καταστροφολογίας.

Πλεόνασμα, 2,6 δις εὐρὼ

Τὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος 2,6 δις, τὸ ὀκτάμηνο, ἀνακοίνωσε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος σύμφωνα μὲ τελικά της στοιχεῖα∙ τὸ ἐπίτευγμα θεωρεῖται ἐξαιρετικὸ καὶ προβλέπεται ὅτι θὰ σημειώσει ἅλμα τὸ ἐννεάμηνο, μὲ τὴν πληρωμὴ τῶν δόσεων τοῦ φόρου εἰσοδήματος καὶ τοῦ ΕΝΦΙΑ. Ἡ πορεία τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἡ μετάβαση σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως τὸ τρίτο τρίμηνο, γύρω στὸ 0,5% -ἂν ὄχι καὶ περισσότερο, διότι μᾶλλον θὰ ἀκολουθήσει τὴν ἀνοδικὴ πορεία τοῦ πρώτου ἑξαμήνου-, ἀποτελοῦν τὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα τῆς κυβερνήσεως στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα, καθὼς ἀποτελοῦν εὐθεῖα ἀπάντηση στὶς αἰτιάσεις γιὰ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα τὸ 2015∙ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὸν τουρισμὸ καὶ ἡ αὔξηση τῶν ξένων ἐπενδύσεων, μαζὶ μὲ τὴν προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ἐνισχύουν τὴν θέση μας καὶ ἀνοίγουν διάπλατα τὴν πόρτα γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ τῆς τρόικας ἀπ’ τὴν χώρα μας.

ΣΥΡΙΖΑ, κόλαφος ἡ ΠΟΜΙΔΑ

Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΠΟΜΙΔΑ, ὅτι ὁ ΕΝΦΙΑ εἶναι παράδεισος, σὲ σύγκριση μὲ τὸν προτεινόμενη φορολογία ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἦταν κόλαφος γιὰ τὴν Κουμουνδούρου∙ οἱ Ἕλληνες εἶναι ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων σὲ πολὺ μεγάλο ποσοστὸ καὶ ἔχουν ὑποστεῖ τὴν ἀνελεῆ καταφορολογήσή τους τὴν πενταετία. Ἄλλωστε ἡ ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας ἐλπίζει πολλὰ ἀπ’ τὴν ἀναζωόγονηση τῆς οἰκοδομῆς, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν ἀπόκτηση καὶ πενταετοῦς βίζας γιὰ τὴν Εὐρώπη∙ τὸ μέτρο εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς προχειρότητος τοῦ προγράμματος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζει τὸν σοσιαλιστὴ μὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ τὴν καλλιέργεια τῶν ψευδαισθησεων γιὰ νέες παροχές∙ προσπαθοῦν ἐναγωνίως νὰ τὰ συμμαζέψουν τώρα.

Πιστὸς ἀτλαντικῆς γραμμῆς

Τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα ὑπηρέτησε πιστὰ ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Θεσσαλονίκη∙ ἔστρεψε τὰ πυρά του μόνο κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἐνῶ ἀπέφυγε νὰ ἀναφέρει λέξη γιὰ τὶς εὐθύνες τῶν ἄλλων μεγάλων καὶ κυρίως τῆς Γαλλίας, γιὰ τὴν ἀδράνεια τῆς εὐρωπαϊκῆς μηχανῆς. Ὑποσχέθηκε τὴν σύσταση μετώπου μὲ τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ Νότου, ἀλλὰ κανένας ἀκόμη δὲν τὸν ἀναγνωρίζει, ἐνῶ δὲν ἔχει συναντηθεῖ καὶ μὲ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῶν ἄλλων μικρῶν χωρῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν καὶ παρόμοια μὲ ἐμᾶς προβλήματα∙ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Οὐκρανία ξέχασε τὶς ἔστω καὶ μασημένες προηγούμενες θέσεις του καὶ δὲν ἀναφέρθηκε κἂν στὸ θέμα. Στὴν ἐξ Ἀμερικῆς ὑποστήριξη καὶ μόνο ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες του.

Ἀπὸ μειζόνων ἢ καλλιόνων

Ἡ ἔναρξη τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἀλεξάνδρου κατὰ τῶν Περσῶν, χωρὶς ἐπαρκῆ χρημαοδοτικὴ κάλυψη καὶ μὲ λίγες σχετικὰ στρατιωτικὲς δυνάμεις, ἀπασχόλησε ὅλους τοὺς ἱστορικούς∙ πῶς ξεκίνησε μὲ τόσες λίγες δυνάμεις; «Ἄβουλος ἦν καἲ προπετὴς ὁ Ἀλέξανδρος ἐξ εὐτελῶν οὕτως ἐπὶ τηλικαύτην δύναμιν ὁρμώμενος;» ἦταν ἄβουλος καὶ προπετὴς ὁ Ἀλέξανδρος μὲ ἐλάχιστα μέσα νὰ ἐκστρατεύσει ἐναντίον τόσον μεγάλης δυνάμεως; «Οὐ μὲν οὖν»∙ ὁπωσδήποτε δὲν ἦταν. «Τίς γὰρ ἀπὸ μειζόνων ἢ καλλιόνων ἀφορμῶν ἀνήγετο μεγαλοψυχίας, συνέσεως, σωφροσύνης, ἀνδραγαθίας, αἷς αὐτὸν ἐφωδίαζε φιλοσοφία πρὸς τὴν στρατείαν;» Ποιὸς λοιπὸν ἀπὸ μεγαλύτερες ἢ καλύτερες ἀφορμὲς ἀναλάμβανε μὲ μεγαλοψυχία, σύνεση, σωφροσύνη καὶ ἀνδραγαθία, οἱ ὁποῖες τοῦ ἐνέπνεαν τὴν φιλοσοφία γιὰ τὴν ἐκστρατεία; «Καὶ πλείονας παρ’ Ἀριστοτέλους τοῦ καθηγητοῦ ἢ παρὰ Φιλίππου τοῦ πατρὸς ἔχων διέβαινεν ἐπὶ Πέρσας»∙ καὶ περισσότερες εἶχε ἀπ’ τὸν καθηγητὴ Ἀριστοτέλη καὶ τὸν πατέρα Φίλιππο, ὅταν ξεκινοῦσε κατὰ τῶν Περσῶν.

Ἀποδοκιμασία Φραγκφούρτης

Ἡ ἀποδοκιμασία τῶν δηλώσεων τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ εὐήκοον οὖς ἀπ’ τὸν Μάριο Ντράγκι στὶς προτάσεις του, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εἶναι ἡ χειρότερη γιὰ ἀρχηγὸ ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως σὲ χώρα τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ ἀνακοίνωση ἦταν λιτή, ἀκούει τὶς ἀπόψεις τῶν θεσμικῶν παραγόντων ὁ πρόεδρος, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι συμφωνεῖ μαζί τους. Δηλαδή, ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Ναπεολεοντίσκος ἢ δὲν ἔχει συναίσθηση τῶν συναντήσεων καὶ τῶν συζητήσεων αὐτῶν, ἢ ἀλλοιώνει ἐπίτηδες τὰ λεχθέντα γιὰ δημαγωγικοὺς καθαρὰ λόγους∙ ὅποια ἑρμηνεία κι ἂν πάρει κανεὶς εἶναι τὸ ἴδιο ἀρνητικὴ γιὰ τὴν πολιτική του ὑπόσταση. Φαίνεται ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχει κατανοήσει ὁ ἴδιος καὶ οἱ συνεργάτες του τὸ τί εἶναι ἠ Εὐρωζώνη καὶ πῶς λειτουργοῦν οἱ θεσμοί της, τὶς ἱστορικες της ρίζες, τὸν πολιτικὸ ρόλο τοῦ νομίσματος, τὶς θεμιτὲς ἀντιπαραθέσεις τῶν ἑταίρων στὴν προσπάθεια πολιτικῆς ἑνοποιήσεως, ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγνοεῖ.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν κλιμακούμενη ἔνταση στὸ Ἰράκ, ἀλλὰ μὲ ἀποκλιμάκωση στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,2924 δολλάρια καὶ 138,5925 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν χρυσός, 1234,75, καὶ πετρέλαιο, 97,41. Οἱ ἀγορὲς δείχνουν νὰ μὴν ἀνησυχοῦν ἰδιαίτερα ἀπ’ τὴν ἔνταση στὴν Μέση Ἀνατολή, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν, ὅτι θὰ ἀνακοπεῖ ἡ πρόοδος τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἔστω κι ἂν δὲν τεθοῦν ὑπὸ πλήρη ἔλεγχο∙ στὴν Οὐκρανία διαπιστώνεται ἀποκλιμάκωση τῆς καταστάσεως, παρὰ τὶς σποραδικὲς ἐξαιρέσεις, ἐνῶ στὴν Εὐρώπη αὐξάνονται οἱ πιέσεις γιὰ τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων καὶ ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία. Περισσότερο εὐνοϊκὲς εἶναι οἱ εἰδήσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Κίνας καὶ τὴν σύσφιγξη τῶν σχέσεων τῶν ἀσιατικῶν χωρῶν, στὰ πλαίσια τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγγάης, μὲ τὴν διάσκεψή του κορυφῆς τὴν παρελθοῦσα ἑβδομάδα∙ ἡ συνοχὴ τοῦ ὀργανισμοῦ θεωρεῖται ἰσχυρότερη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ ΝΑΤΟ.

Οὐκρανία, σὲ ἀποκλιμάκωση

Σὲ κανονικὴ ἀποκλιμάκωση ὁδηγεῖται ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, παρὰ τὴν διακοπὴ τῶν συνομιλιῶν, μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν καὶ τὶς σποραδικὲς παραβιάσεις τῆς ἐκεχειρίας∙ στὸ Κίεβο, ἂν καὶ ἄρχισαν ἀσκήσεις τοῦ ΝΑΤΟ στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες του, ἔχει χαμηλώσει πολὺ τοὺς τόνους, ἀκόμη καὶ ὁ πολεμοχαρὴς πρωθυπουργός του. Ἤδη ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν παραχώρηση εὐρύτατης αὐτονομίας στὶς δύο ρωσόφωνες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες κι ἀπομένει ἡ συμβατικὴ κατοχύρωσή της στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄρχισε ἤδη ὁ χειμώνας στὴ χώρα καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ θέρμανση τῶν κατοίκων∙ μοναδικὸ μέσο παραμένει τὸ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο, καθὼς εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀνεύρεση ἐναλλακτικῆς τροφοδοσίας, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση δὲν διαθέτει καὶ πόρους γιὰ προμήθεια ἐνεργειακῶν πηγῶν ἀπ’ τὴν ἐλεύθερη ἀγορά. Τὰ οἰκονομικὰ ἀποβαίνουν χειρότερο πρόβλημα γιὰ τὴν οὐκρανικὴ κυβέρνηση κι ἀπ’ τὴν δράση τῶν αὐτονομιστῶν, διότι ἔχει ἐξαντλήσει στὸν πόλεμο ὁλόκληρη τὴν δυτικὴ βοήθεια.

Σουηδία, ἀλλαγὴ σκηνικοῦ

Σὲ ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ ὁδηγοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῶν σουηδικῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κυβέρνηση μειοψηφίας∙ ὁ κεντροδεξιὸς σχημαστισμὸς τοῦ σκληροῦ ἀτλαντιστοῦ Φρέντρικ Ράινφελντ, μὲ 39,5% καὶ 142 ἕδρες, ἔχασε καὶ ὁ ἴδιος ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του, ἀλλὰ ἡ νίκη τοῦ Σοσιαλδημοκάτη Στέφαν Λόβενς εἶναι πύρρεια, μὲ 43,5% καὶ 158 στὴν ἐκ 349 ἑδρῶν Βουλή. Ἑπομένως μοναδικὴ λύση εἶναι ἡ κυβέρνηση μειοψηφίας, καθὼς κανένας δὲν δέχεται τὴν συνεργασία μὲ τὸ τρίτο ἀκροδεξιὸ κόμμα, μὲ 13% καὶ τὶς ὑπόλοιπες 49 ἕδρες. Τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὸ τῆς ἀνεργίας εἶναι τὰ σημαντικώτερα προβλήματα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ μᾶλλον θὰ ἀλλάξει καὶ θὰ γίνει πιὸ εὐρωπαϊκή∙ οἱ Σοσιαλδημοκράτες ἐπιστρέφουν στὴν ἐξουσία, μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ ἔτη ἀπουσίας, ἀλλὰ ἀποδυναμωμένοι.

Μέρκελ, δημόσια ἐμφάνιση

Τὴν πρώτη δημόσια ἐμφάνισή της ἔκανε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ ἀπὸ πολλὲς μέρες, σὲ συγκέντρωση κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ στὴν πύλη τοῦ Βρανδεμβούργου∙ ἡ καγκελάριος διαβεβαίωσε τὸ ἀκροατήριό της ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἔχουν ἀπήχηση τὰ ἀκροδεξιὰ κηρύγματα στὴν χώρα της καὶ ὅτι δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν σημερινὴ Γερμανία. Ἀλλὰ εἶχαν συγκεντρωθεῖ μόνο μερικὲς χιλιάδες κόσμος, ἐνῶ τὸ Εὐρωσκεπτικιστικὸ κόμμα σημείωσε σημαντικὲς ἐπιτυχίες καὶ εἰσῆλθε στὰ τοπικὰ Κοινοβούλια τριῶν κρατιδίων, Θουριγγίας, Βρανδεμβούργου καὶ Σαξωνίας. Ἡ Ἄγκελα Μέρκελ γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἡ ἀδράνεια τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική της καὶ στὰ ἐσωτερικὰ θέματα ὀφείλεται κυρίως στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση τῆς Γαλλίας, ἡ ὁποία ἀδυνατεῖ πλέον διαδραματίσαι τὸν ἡγετικό της ρόλο στὴν διεθνῆ πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρώπης.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.