Γαλλικὴ κυβέρνηση, ὁριακὴ πλειοψηφία

Μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία ἡ νέα γαλλικὴ κυβέρνηση ἐξασφάλισε τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία, χάρις στὴν ἀπουσία 53 βουλευτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων 32 Σοσιαλιστῶν, ἀλλὰ μὲ ἄγνωστες τὶς προοπτικὲς γιὰ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Εὐρωζώνη∙ στὴν πράξη πρόκειται γιὰ κυβέρνηση μειοψηφίας, διότι πῆρε 269 ψήφους, καὶ 244 κατά, μὲ τὴν παρουσία 313 βουλευτῶν ἀπ’ τοὺς 566 τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως. Ὁ Μανουὲλ Βὰλλς ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ κυβέρνηση θὰ συνεχίσει τὴν πολιτική της, γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση∙ ἐλάχιστοι ὅμως πιστεύουν τὶς ὑποσχέσεις του, ἐνῶ στὶς Βρυξέλλες, ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, καὶ στὸ Βερολίνο ἀναζητοῦν τρόπους γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, παρὰ τὴν ἀδράνεια τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως. Ἄλλωστε ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων βρίσκεται πλέον σὲ λανθάνουσα κατάσταση.

Ἀποτυχία κλίματος ἀσταθείας

Ἡ καλλιέργεια κλίματος ἀσταθείας καὶ πολιτικῆς ἀβεβαιότητος ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, μὲ ὄργανο τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν διαπλοκή, ἀποτυγχάνει οἰκτρά, καθὼς δὲν βρίσκει ἀπήχηση στὴν ἀγορὰ καὶ στὴν κοινὴ γνώμη, ὅπου ἡ σύνεση και ἡ σωφροσύνη καθορίζουν τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου τους∙ ἐλάχιστοι ἀχολοῦνται μὲ ὅσα μεταδίδουν, ἐνῶ συνεχίζεται κανονικὰ ἡ οἰκονομικὴ ζωή, μὲ τὸν τουρισμὸ σὲ πρωτοφανὲς ὕψος, τοὺς ἄλλους κλάδους σὲ ἀνοδικὴ πορεία καὶ τὴν μετάβαση στὴν ἀνάπτυξη δεδομένη. Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν εἶχαν ἀπήχηση οὔτε στοὺς ὀπαδούς του, ἀφοῦ καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, μόλις καὶ μετὰ βίας τοῦ δίδουν προβάδισμα στὸ μισὸ ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν εὐρωεκλογῶν∙ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τὸ χρηματιστήριο, προπύργιο τὴν πενταετία τῆς ἀτλαντικῆς κερδοσκοπίας, οἱ ἐπιδιώξεις τῆς ὁποίας ἐνισχύονται ἀπ’ τὶς διαταράξεις τῶν μεγάλων ἀγορῶν, λόγῳ Οὐκρανίας καὶ Τζιχανιστῶν, ἀλλὰ χωρὶς καθόλου προεκτάσεις στοὺς ἄλλους δυναμικοὺς κλάδους τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Τέλος τρόικας, δεδομένο

Τὸ τέλος τῆς τρόικας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση θεωροῦνται δεδομένα στὴν κυβέρνηση καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ ὅσα διατυμπανίζει ἡ διαπλοκή∙ τὰ πρὸς ἀξιολόγηση θέματα στὴν προσεχῆ ἐξέταση εἶναι ἐλάχιστα, ὄχι μόνο σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνα τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκεῖνα τῶν περισσοτέρων ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης. Τρία εἶναι τὰ μεγάλα ἐπιχειρήματα τῆς Ἑλλάδος, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ μείωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος σὲ ποσοστὰ ἀπ’ τὰ χαμηλότερα στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐπίτευξη ρυθμοῦ ἀναπτύξεως γύρω στὴν μονάδα στὸ τέταρτο τρίμηνο καὶ μισὴ μονάδα στὸ ἔτος, ἀπ’ τὰ ὑψηλότερα μεταξὺ τῶν ἐταίρων∙ ἡ μεγάλη ἀπόδοση τῶν πέντε δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας, τουρισμός, μεταφορές, φραρμακοβιομηχανία, περιβαλλοντικὴ καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν κλάδων αὐτῶν εἶναι αἰσθητὰ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, καθὼς συνωστίζονται πλέον οἱ μεγάλες ξένες ἑταιρεῖες γιὰ συνεργασία μὲ τὶς δικές μας.

Ἀποδοχὴ καλῶν προοπτικῶν

Τὴν ἀποδοχὴ ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τῶν καλῶν προοπτικῶν γιὰ τὴν χώρα, παρουσίασε ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ὁμιλία του στὴν Στοὰ τοῦ Ἀττάλου∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι, ὅλα τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι εἰσέρχεται ἡ χώρα στὴν ἀνάπτυξη καὶ ὅτι αὐτὴ συνοδεύεται μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων. Στὴν πράξη ἦταν ἀπάντηση στὶς λαϊκιστικὲς ὑποσχέσεις καὶ τὴν παροχολογία τοῦ Ναπολεοντίσκου τὸ Σαββατοκύριακο στὴν Θεσσαλονίκη∙ ἡ διάφορὰ στὴν σύγκριση ἐμφανέστατη, ὁ πρωθυπουργὸς ἀναγνωρίζει τὶς θυσίες τῶν Ἑλλήνων καὶ καταγράφει τὸ ἀποτέλεσμά τους, μὲ ἁπτὰ παραδείγματα ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας∙ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ὑπόσχεται τὰ πάντα εἰς ἅπαντας, χωρὶς συναίσθηση καὶ εὐθύνη.

Ἐμφανεῖς ἀτλαντικὲς ρίζες

Τὶς ἀτλαντικές του ἐξαρτήσεις ἐξαπέλυσε στὸν ἀέρα ὁ πρώην πρθυπουργός, ὡς κατάδηλη προσπάθεια ἀποσείσεως τῶν εὐθυνῶν του∙ ὁ σοσιαλιστὴς τῆς ὀκταετίας, αὐτοθαυμαζόμενος ὡς ὁ καλύτερος κυβερνήτης στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ἐπέκρινε ὅλους τοὺς διαδόχους του, ὅτι αὐτοὶ εὐθύνονται γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τῆς χώρας κι ὄχι ὁ ἴδιος. Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως τίποτε γιὰ τὰ ὑπόλοιπα: στὰ σκάνδαλα καὶ στὴν ληστεία τοῦ Χρηματιστηρίου, τί ἔκανε; Τὸν τροχονόμο στὴν χειρότερη καταλήστευση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ὁ δανεισμὸς τῆς χώρας μὲ διψήφια ἐπιτόκια καὶ τὰ δομημένα ὁμόλογα, μὲ τὰ ἐξαφανισμένα πέντε δις εὐρώ, ποιὸν ὑπηρετοῦσαν; ἡ διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας γιατὶ ἔγινε καὶ κατόπιν ποιῶν ἐντολῆς; Ἦταν ἀπόρροια τοῦ εὐχαριστῶ στοὺς Ἀμερικανούς;

Τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν

Ὁ Ἀλέξανδρος ἔφερε μαζί του, ὡς κύριο ἐφόδιο, τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τὴν ὀργάνωση τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ κράτους τοῦ Φιλίππου∙ εἶχε ὅμως πάντοτε στὸ προσκέφαλό του τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν τοῦ Ὁμήρου, ὡς καθημερινοὺς συμβούλους του. «Ἀλλὰ τοῖς μὲν γράφουσιν, ὡς Ἀλέξανδρος ἔφη ποτὲ τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν ἀκολουθεῖν αὐτῷ τῆς στρατείας ἐφόδιον, πιστεύομεν, Ὅμηρον σεμνύνοντες»∙ ἀλλλὰ ὅσους γράφουν, ὅτι ὁ Ἀλέξανδρον εἶπε κάποτε ὅτι ἡ Ἰλιὰς καὶ ἡ Ὀδύσσεια τὸν ἀκολουθοῦν ὡς ἐφόδιο τῆς ἐκστρατείας, τοὺς πιστεύομε, ἀπὸ σεμνότητα πρὸς τὸν Ὁμηρο. «Ἂν δέ τις φῇ τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν παραμύθια πόνου καὶ διατριβὴν ἕπεσθαι σχολῆς γλυκείας»∙ μπορεῖ δὲ κάποιος νὰ χαρακτηρίσει τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσεια ὡς ἀνακούφιση τῶν πόνων καὶ ἀκόλουθη ἀναζήτηση εὐχαρίστου διακοπῆς ἀπ’ τὶς ταλαιπωρίες τοῦ πολέμου. Ζοῦσε ὁ Ἀλέξανδρος τὴν ἱστορία στὴν καθημερινότητά του.

Ἀποπληθωρισμὸς Εὐρωζώνης

Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀποπληθωρισμοῦ καὶ τῆς λιτότητος εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Γερμανῶν περισσότερο∙ ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα στὸ 0,1% καὶ τῶν ἀρνητικῶν γιὰ καταθέσεις ὅψεως ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶναι ἐπαρκῆ μέτρα κι ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ὁ συντονισμὸς τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῶν ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης. Τὰ αἴτια εἶναι γνωστὰ καὶ οἱ λύσεις ἐπίσης, ἀλλὰ τὰ προβλήματα πλέον μεταφέρονται στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, δηλαδὴ στὰ κοινοτικὰ ὄργανα καὶ στὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις∙ ἡ ἀπερχόμενη Ἐπιτροπὴ ἀπέδειξε ὅτι δὲν διέθετει τὴν σύλληψη καὶ τὴν τόλμη γιὰ τὴν ἔμπνευση ἀνανεωτικοῦ ρεύματος στὴν γηραιὰ ἤπειρο∙ ἦταν περισσότερο ὑποτακτικὴ στὰ ὑπερατλαντικὰ κελεύσματα, ὅπως ἀπέδειξε ἡ οὐκρανικὴ κρίση, καὶ ὀλιγώτερον εὐαίσθητη στὰ εὐρωπαϊκὰ προβλήματα. Ἡ πολιτικὴ κρίση ἀπ’ τὴν ἄλλη στὴ Γαλλία ἀποδείχθηκε τροχοπέδη γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν Εὐρώπη κι ὄχι μόνο στὴν χώρα της.

Δυσκολίες κατὰ Τζιχαντιστῶν

Πολλὲς δυσκολίες ἔχουν ἀνακύψει στὴν συγκρότηση τοῦ μετώπου κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν τοῦ Ἰράκ, ὅπως ἔχει ἐξαγγείλει ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ στοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι μόνοι τους καὶ μόνο οἱ Γάλλοι ἐπιχειροῦν ἀναγνωριστικὲς πτήσεις, μὲ ὑποσχέσεις κι ἀπ’ τοὺς Ἐγγλέζους. Στὸ ἔδαφος πολεμοῦν μόνοι οἱ Ἰρακινοί, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἰρανῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ κύριο ἐμπόδιο στὴν προέλαση τῶν Ἰσλαμιστῶν∙ οἱ ἄλλες χῶρες δέχθηκαν τὴν ὑποστήριξη, ἀλλὰ μόνο στὰ λόγια, ἐνῶ ἡ Ρωσία τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας καὶ λόγῳ Συρίας, τὴν ὁποία ἀκόμη δὲν ἀποδέχθηκε ὡς συνομιλιτή της ἡ Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ καὶ λόγῳ Οὐκρανίας. Ἡ Μόσχα ἔχει ἀνοικτὸ πόλεμο μὲ τοὺς Ἰσλαμιστές, καθὼς ὑπολογίζει ὅτι πολλὲς χιλιάδες Τσετσένοι μάχονται στὸ Ἰράκ, ἀλλὰ θεωρεῖ ἀναποτελεσματικὰ τὰ ἀμερικανικὰ μέτρα∙ γνωρίζει δὲ τὴν ἀμερικανικὴ στάση στὴν Οὐκρανία, ἐνῶ καὶ χθὲς δημοσίευσε ψεύτικες φωτογραφίες ὁ πρεσβευτής της στὸ Κίεβο.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῶν πληροφοριῶν ὅτι τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο δὲν θὰ ἀλλάξει πολιτικὴ καὶ τῆς ρευστότητος ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,2946 δολλάρια καὶ 138,6655 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1238,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 97,65. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται διστακτικοὶ παγκοσμίως, διότι δὲν βλέπουν διέξοδο στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπροθυμίας γιὰ συμμετοχὴ ὅλων σχεδὸν τῶν χωρῶν, μὲ εὐχολόγια δὲν ἀντιμετωπίζεται ὁ ἰσλαμικὸς φονταμενταλισμός∙ ἀντιθέτως στὴν Οὐκρανία ἀποκλιμακώνεται ἀρκετὰ ἡ ἔνταση, καθὼς τὸ Κοινοβούλιο ἐπικύρωσε τὴν συμφωνία συνδέσεως μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ ψήφισε ταυτοχρόνως ἀμνηστεία γιὰ τὰ ἀδικήματα τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅπως καὶ τὴν παραχώρηση εὐρείας αὐτονομίας στὶς ἐπαρχίες Ντόνετσκ καὶ Λουγκάνσκ. Στάση ἀναμονῆς τηροῦν οἱ ἐπενδυτές, μὲ τὴν μεταφορὰ τοῦ οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀσία, ὅπως ἔδειξε ἡ ἐπιτυχὴς ἔκδοση τῶν μετοχῶν τῆς Alibaba στὴν Γουὼλ Στρήτ.

Σκωτία, παρέμβαση τοῦ ΝΑΤΟ

Ὁ Γραμματέας τοὺ ΝΑΤΟ δήλωσε, ὅτι σὲ περίπτωση ἀνεξαρτησίας της ἡ Σκωτία θὰ γίνει δεκτὴ στὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία, ἐνῶ ὁ ἀτλαντικὸς τύπος δημοσιεύει πληροφορίες περὶ δῆθεν κινήματος γιὰ ἀνεξαρτησία τῆς Βαυαρίας∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ χαρακτήρισε γελοιότητες τὶς πληροφορίες αὐτές, καθὼς τὸ ὑποτιθέμενο κόμμα ἀνεξαρτησίας πῆρε μόλις 1,5% στὶς τελευταῖες ἐκλογές. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς ὑποστηριζουν ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν γίνονται τυχαῖα∙ ἡ δήλωση τοῦ Πῆτερ Ρασμοῦνσεν ἐκλαμβάνεται ὡς στήριξη τῶν Σκώτων ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας, ἀλλὰ καὶ θυμοῦνται τὶς πληροφορίες γιὰ ἀνάμιξη τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στὰ κινήματα ἀνεξαρτησίας διαφόρων περιοχῶν τῆς Εὐρωζώνης. Μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἀναζωογονοῦνται τὰ σχέδια γιὰ ὑπονόμευση τοῦ εὐρὼ μέσῳ τῶν ἐσωτερικῶν κρίσεων στὶς διάφορες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Πλημμυρὶς ἀπὸ μετανάστες

Στὰ ἀνοικτὰ τῆς Λιβύης ἄλλο ἕνα σαπιοκάραβο ἔστειλε στὸν βυθὸ ἑπτακόσιους μετανάστες, ἐνῶ καὶ στὴν χώρα μας καταφθάνουν ἑκατοντάδες καθημερινὰ ἀπ’ τὰ τουρκικὰ παράλια∙ ἡ Ἄγκυρα δὲν κάνει τίποτε γιὰ νὰ τοὺς ἐμποδίσει καὶ ἀφήνει ἐλεύθερους τοὺς σωματεμπόρους στὸ ἐφιαλτικὸ ἔργο τους. Ἡ Μεσόγειος μετατρέπεται σὲ νεκροταφεῖο ἐξαθλιωμένων ὑπάρξεων καὶ οἱ παράλιες χῶρες της σηκώνουν τὸ μεγαλύτερο βάρος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος∙ ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ἀναλαμβάνει ἴσως τὴν δυσκολώτερη θέση στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ καλεῖται νὰ δώσει λύση στὸ ὀξύτατο πρόβλημα. Ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ὀφείλουν συνδράμειν στὸ νέο μεταναστευτικὸ κύμα, παρόμοιο μὲ τὰ ἄλλα τῆς ἱστορίας, μὲ τὴν διαφορὰ μόνο στὴν ἐκδήλωσή του. Οἱ πλούσιοι βόρειοι ἂς μὴν ἐπαναπαύονται στὴν ἀσφάλεια τῶν συνόρων τους, κοινὸ πρόβλημα εἶναι.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.