Ἐπαναλειτουργία γαλλογερμανικοῦ ἄξονος

Οἱ συνομιλίες τοῦ Γάλλου πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν Γερμανίδα καγκελάριο ἦταν ἐποικοδομητικές, καθὼς συμφώνησαν στὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἦταν ἡ πρώτη συνάντηση κορυφῆς τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες ἀδρανείας, καὶ δείχνει ὅτι ἄρχισε καὶ πάλι νὰ κινεῖται ἡ μηναχὴ τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ λεπτομέρειες ἔχουν δευτερεύουσα σημασία, ἀλλὰ ὁ Μανουὲλ Βὰλλς ἔπεισε τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ γιὰ τὶς προσπάθειές του μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα του, ἀλλὰ καὶ γιὰ προσέγγιση πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ στὰ διεθνῆ θέματα καὶ στὸ Οὐκρανικό∙ οἱ λεπτομέρειες θὰ συζητηθοῦν μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς καὶ μὲ τὴν νέα Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες. Ἡ χθεσινὴ ἐπιτυχία γίνεται διαβατήριο γιὰ τὴν σημερινὴ συνάντηση τῆς καγκελαρίου μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, πέραν τῶν σπουδαίων ἐπιτευγμάτων τῆς οἰκονομίας μας. Ἄλλαξε τὸ κλίμα.

Προεόρτια ἐξόδου τρόϊκας

Ἡ προετοιμασία ἐξόδου τῆς τρόϊκας ἀπ’ τὴν χώρα ἔχει ἀρχίσει καὶ ἐπιβεβαιώθηκε ἀπ’ τὴν ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅτι εἴμαστε οἱ πρωταγωνιστὲς στὶς μεταρρυθμίσεις τὴν τετραετία, μαζὶ μὲ τὴν Πορτογαλία, ἐνῶ ἔχουμε περάσει στὴν 36η θέση στὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης ἀπὸ τὴν 189η προηγουμένως∙ τὰ ἐπίσημα ἐγκώμια συμπληρώνουν τὰ ἐπιτεύγματα τῆς οἰκονομίας, πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀνάπτυξη γύρω στὴν μονάδα καὶ σημαντικὴ αὔξηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, καὶ ἀποτελοῦν τὸ καλύτερο ἐπιχείρημα τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν σημερινὴ συνάντησή του μὲ τὴν Γερμανίδα καγκελάριο. Ἄλλωστε ἡ δημοσίευση τῶν ἐκκαθαριστικῶν τοῦ ΕΝΦΙΑ δείχνει σημαντικὰ κατώτερα ποσὰ καὶ ὑποφερτὰ γιὰ ὅλα τὰ βαλάντια∙ τὸ πλέον σημαντικὸ εἶναι ἡ ἁπλοποίηση τῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἵδρυση νέων ἐπιχειρήσεων, μὲ ἕνα ἁπλὸ μήνυμα γιὰ τὶς καινοτόμες, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐμπέδωση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῶν νέων ἐπιχειρηματιῶν. Οἱ νέοι θὰ ἀλλάξουν τὴν Ἑλλάδα.

ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολη προσαρμογὴ

Ἡ προσαρμογὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὰ νέα οἰκονομικά, καὶ κατὰ προέκταση πολιτικά, δεδομένα τῆς χώρας ἀποδεικνύεται δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη∙ πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι πρώτη σὲ μεταρρυθμίσεις στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ ἀπίστευτο ἅλμα ἀπ’ τὴν 189 στὴν 36η θέση τῆς ἀνταγωνιστικότητος. Ἀπέναντι σὲ αὐτὰ δὲν ἔχει ἀπάντηση, ἐνῶ στὴν Κουμουνδούρου ξανάρχισαν οἰ ἀντεγκλήσεις τῶν ἀριστερῶν συνιστωσῶν, γιὰ τὴν ἐπιπολαιότητα τῆς προβολῆς στὴν Θεσσαλονίκη, ὡς ἐπιτυχίας, ἐνῶ μετατρέπεται, ὅπως ἰσχυρίζονται, σὲ συντριβὴ γιὰ τὸ κόμμα∙ ξεκίνησε μὲ τὸ ἄνοιγμα τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τὴν Εὐρώπη, μὲ κάποιες χειραψίες κοινωνικῆς ὑφῆς, καὶ τώρα κινδυνεύει μὲ τὴν διαρροὴ τῶν παραδοσιακῶν ἀριστερῶν. Στὸ στόχαστρο εἶναι καὶ ἡ περιφερειάρχης ἡ ὁποία ταυτίσθηκε μὲ τοὺς κοπρίτες καὶ λαθρεπιβάτες τῶν δήμων, ἀπέναντι στοὺς ἔντιμους ἐργαζόμενους∙ ἡ ὑπαναχώρηση θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, ἂν μάλιστα ἡ τρόϊκα μᾶς ἀφήσει χρόνους.

Ἀποκάλυψη τῶν Καρυάτιδων

Ἡ ἀποκάλυψη ὁλοκλήρου τοῦ σώματος τῶν Καρυάτιδων ἔχει ἀφήσει τοὺς πάντες ἄφωνους γιὰ τὴν τελειότητα τῶν ἀγαλμάτων καὶ τὴν ὑψηλῆς ποιότητος τέχνη τῆς ἐποχῆς, γιὰ ὅσους φυσικὰ καταλαβαίνουν ἀπὸ τέχνη∙ ὁ τάφος τῆς Ἀμφιπόλεως μᾶς ἐκπλήσσει κάθε μέρα καὶ περισσότερο, ὅσο προχωροῦν τὰ βήματα γιὰ τὴν ἀνάκαλυψη τοῦ τιμωμένου νεκροῦ ἢ τῶν νεκρῶν. Παρὰ τὶς συγκρούσεις τῶν ἐπιγόνων, γιὰ τὴν διανομὴ τῆς τεράστιας αὐτοκρατορίας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἡ ἑλληνικὴ τέχνη ἔλαμπε μέχρι τὰ ὅρια τῶν Ἰνδιῶν καὶ τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας∙ ὅλοι οἱ λαοὶ ἀπεδέχθησαν τὴν νέα ἐξουσία καὶ δὲν ἐπαναστάτησαν ἐναντίον της, παρὰ μετὰ τὴν παρακμή της. Οἱ Πέρσες ἐξεγέρθησαν μόνο μετὰ τὴν ρωμαϊκὴ κατάκτηση τῶν Ἑλλήνων.

Ἐπάνοδος Νικολὰ Σαρκοζὺ

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Νικολὰ Σαρκοζὺ στὴν ἐνεργὸ πολιτικὴ ἔχει ταράξει τὰ νερὰ τῆς Γαλλίας∙ ὁ τέως πρόεδρος δείχνει ὅτι θέλει νὰ ἀποκαταστήσει τὸ ὄνομά του, μετὰ τὴν ἧττα του στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012. Πρῶτο βῆμα εἶναι ἡ διεκδίκηση τῆς προεδρίας τοῦ κόμματοός του, τὴν ὁποία ἀνήγγειλε μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν δικτύων καὶ δεύτερο θεωρεῖται ἡ διεκδίκηση τῆς προεδρίας τῆς χώρας τὸ 2017, ἐκτὸς κι ἂν γίνουν νωρίτερα οἱ προεδρικὲς ἐκλογές∙ «δὲν εἶχα ἄλλη ἐπιλογή», ἦταν τὸ σχόλιό του, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθεῖ, ὅτι ἡ ἀποτυχία τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶναι δεδομένη καὶ χρειάζεται κινητοποίηση τῶν πάντων γιὰ τὴν σωτηρία τῆς χώρας. Οἱ ἑπόμενοι μῆνες θεωροῦνται οἱ κρίσιμοι γιὰ τὴν Γαλλία.

Καὶ ὁμογλώσσους ἐπαίδευον

Ἡ παίδευσις τοῦ Ἀλεξάνδρου εἰς τὴν φιλοσοφίαν ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν πολιτικὴ στάση τῶν στρατηγῶν του, σὲ σύγκριση πάντοτε μὲ τοὺς μαθητὲς τῶν μεγάλων φιλοσόφων∙ φυσικὰ καὶ ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀξίες ἑκάστης ἐποχῆς. «Καὶ πρῶτον τὸ παραδοξότατον, εἰ βούλει, σκόπει, τοὺς Ἀλεξάνδρου μαθητὰς τοῖς Πλάτωνος, τοῖς Σωκράτους ἀντιπαραβάλλων»∙ καὶ πρῶτα τὸ παραδοξότατον, ἐὰν θέλεις, συνέκρινε, τοὺς μαθητὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀντιπαραβάλλοντάς τους πρὸς ἐκείνους τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Σωκράτους. «Εὐφυεῖς οὗτοι καὶ ὁμογλώσσους ἐπαίδευον, εἰ μηδὲν ἄλλο, φωνῆς Ἑλληνίδος συνιέντας»∙ ἐπαίδευον αὐτοὶ ἔξυπνους καὶ ὁμόγλωσσους, ποὺ ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων, γνώριζαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. «Καὶ πολλοὺς οὐκ ἔπεισαν, ἀλλὰ Κριτίαι καὶ Ἀλκιβιάδαι καὶ Κλειτοφῶντες, ὥσπερ χαλινὸν τὸν λόγον ἐκπτύσαντες, ἄλλῃ πη παρετράπησαν»∙ καὶ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς δὲν τοὺς ἔπεισαν, ἀλλὰ ἔγιναν Κριτίες καὶ Ἀλκιβιάδηδες καὶ Κλειτοφῶντες, ποὺ ἔφτυναν τὰ λόγια τους ὅπως ὁ ἵππος τὸν χαλινό, πρὸς ἄλλη κατεύθυνση παρεκτραπέντες.

Διαδηλώσεις στὴν Μόσχα

Στὴν Μόσχα ὀργανώθηκε προχθὲς εὐπρόσωπη διαδήλωση ὑπὲρ τῆς εἰρήνης στὴν Οὐκρανία καὶ κατὰ τῆς πολιτικῆς τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν∙ εἶναι ἡ πρώτη, μετὰ τὸ ξέσπασμα τῆς κρίσεως στὴν γειτονικὴ χώρα, γενικὰ ἡ συμμετοχὴ ἦταν μεγάλη, ἀλλὰ κατώτερη ἀπὸ ὅση ἀνέμεναν οἱ ὀργανωτές της, ἐνῶ κύλησε ἤρεμα καὶ μὲ τὸ ἀδιάφορο βλέμμα τῶν περαστικῶν. Οἱ Ρῶσοι, σὲ ποσοστὸ 90% περίπου, στηρίζουν ὁλόθερμα τὸν πρόεδρό τους καὶ θεωροῦν ὡς βρώμικη προπαγάνδα τὰ ὅσα λέγονται καὶ γράφονται ἐναντίον τους∙ ἄλλωστε ὑποστηρίζουν τοὺς αὐτονομιστὲς τοῦ Ντόνμπας καὶ δείχνουν ὅτι εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὑποστοῦν καὶ θυσίες ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Εὐρωπαίων. Οἱ οἰκονομικὲς κυρώσεις δὲν ἔχουν σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν χώρα, διότι ἀντλεῖ εὔκολα καὶ φθηνότερα κεφάλαια στὴν Κίνα καὶ στὴν ἀσιατικὴ ἀγορά∙ στὴν τεχνολογία ὑφίσταται συνέπειες στὴν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου, ἀλλὰ περισσότερες ὑφίστανται οἱ συνεργαζόμενες δυτικὲς ἑταιρεῖες.

Κλίμα, μεγάλες διαδηλώσεις

Οἱ διαδηλώσεις γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος ἐπεκτάθηκαν σὲ ὁλόκληρο τὴν ὑφήλιο, μὲ μεγαλύτερη ἐκείνη τῆς Νέας Ὑόρκης, μὲ πάνω ἀπὸ 300000 κόσμο∙ οἱ διαδηλωτὲς διατράνωσαν τὴν μαχητικότητά τους γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς στὸν πλανήτη, ἡ ὁποία κινδυνεύει μὲ ἐξαφάνιση λόγῳ τῆς ὑπερθερμάνσεώς του. Τὰ ἀποτελέσματα ὅμως τῆς διασκέψεως δὲν ἀναμένονται σοβαρά, καθὼς θὰ διαρκέσει μία μόνο ἡμέρα στὴν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ καὶ θὰ ἀναβληθεῖ γιὰ τὴν ἑπόμενη τοῦ χρόνου τέτοια ἐποχὴ στὸ Παρίσι∙ ἡ συμμετοχὴ τοῦ Μπὰν Κιμοῦν καὶ ἄλλων ἐπισήμων δὲν ἀλλάζει τὴν κατάσταση∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀρνοῦνται πεισματικὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς παρατάσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, μαζὶ μὲ τοὺς φίλους των, ὁπότε τίποτε δὲν προχωράει. Ὁ πλανήτης Γῆ δείχνει σαφέστατα ὅτι ἔχει κουρασθεῖ ἀπ’ τὸ ἐπικίνδυνο ζωύφιο, τὸν ἄνθρωπο, κι ἴσως ἀντιδράσει βιαίως ἀπέναντί του, ἀφοῦ δὲν λογαριάζει τὶς τόσες προειδοποιήσεις του.

Ἐλαφρῶς πτωτικὲς τάσεις

Ἐλαφρῶς πτωτικὲς τάσεις ἐπικράτησαν στὶς ἀγορές, ἐξ αἰτίας τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τῆς ἀπροθυμίας τῶν συμμάχων στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2843 δολλάρια καὶ 140,0985 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1214 καὶ τὸ πετρέλαιο, 97,70. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι ἀναμένουν τὴν συμφωνία στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ ἀλλαγὴ στὴν πολιτικὴ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία ἐκτονώνεται καὶ μᾶλλον σύντομα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ἄρει τὶς κυρώσεις, διότι εἶναι ἰσχυρὲς οἱ πιέσεις τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν τους οἱ ὁποῖες πλήττονται περισσότερο καὶ ἀπ’ τὴν ρωσικὴ οἰκονομία, κυρίως οἱ πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες μὲ συμφέροντα στὴν ἀρκτικὴ ζώνη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Siemens ἀποφάσισε τὴν πώληση στὴν BOSCH τοῦ μεριδίου της στὴν κοινὴ ἑταιρεία οἰκιακῶν συσκευῶν καὶ τὴν ἐξαγορὰ τῆς ἀμερικανικῆς Dresser-Rand, εἰδικῆς στὴν παραγωγὴ μηχανημάτων πετρελαϊκῶν ἐξορύξεων.

Δυσκολίες μὲ Τζιχαντιστὲς

Τὰ προβλήματα στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν πολλαπλασιάζονται, διότι οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἀποδεικνύονται ἡμίμετρο, ἐὰν δὲν συνοδευθοῦν ἀπὸ γενναῖες χερσαῖες ἐπιχειρήσεις∙ ἡ Τουρκία κλείνει τὰ σύνορά της μὲ τὴν Συρία, μετὰ τὴν εἴσοδο 100000 Κούρδων στὸ ἔδαφός της, ἀλλὰ καὶ τὶς συγκρούσεις τοῦ στρατοῦ της μὲ Κούρδους τουρκικῶν περιοχῶν. Ἡ τηλεφωνικὴ συνομιλία τοῦ Τζὼν Κέρρυ μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ δὲν ἀπέδωσε σημαντικὰ ἀποτελέσματα, καθὼς ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς ὑπογράμμισε ὅτι θεωρεῖ παράνομους τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν Τζιχαντιστῶν ἐντὸς τοῦ συριακοῦ ἐδάφους, χωρὶς ἔγκριση τῆς κυβερνήσεώς της, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν εἶναι ἕτοιμη γιὰ ἔναρξη διαλόγου μὲ τὴν Δαμασκό∙ ἤδη πληρώνει πολὺ ἄσχημα τὴν ἀναγνώριση τοῦ ρόλου τοῦ Ἰρὰν στὴν διένεξη. Χωρὶς ἑνιαῖο μέτωπο ὅμως δὲν λύεται τὸ πρόβλημα.

Ἔμπολα, ὑποσχέσεις μεγάλων

Σὲ ὑποσχέσεις περιορίζονται οἱ μεγάλοι, πρὸς τὶς ἀφρικανικὲς χῶρες, γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας ἔμπολα, ἐνῶ ὑφίστανται ἀνθρωπιστικῆς κρίση πολλὲς περιοχὲς τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς∙ τὰ νοσοκομεῖα, τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ τὸ ὑγειονομικὸ ὑλικὸ σπανίζουν, ἐνῶ οἱ ὑποσχέσεις γιὰ τὴν ἐγκατάσταση κινητῆς μονάδος νοσοκομείου ἑκατὸ κλινῶν στὴν Σιέρρα Λεόνε ἀντιμετωπίζεται μὲ θυμηδία ἀπ’ τὶς τοπικὲς ἀρχές, διότι τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό, ποὺ σπανίζει. Ἡ ἔκκληση τοῦ Μπὰν Κιμοὺν γιὰ τὴν ἔκτακτη διάθεση ἑνὸς δις δολλαρίων ἀπ’ τὸν ΟΗΕ χαιρετήθηκε ἀπὸ τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ καμμία κυβέρνηση δὲν ἀνακοίνωσε τὸ ποσὸ τῆς συνεισφορᾶς της∙ ἡ κατάσταση εἶναι κρίσιμη καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀφρικανικῶν Κρατῶν δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν. Ἀπαιτεῖται ἄμεση κινητοποίηση ὅλων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.