Συμφωνία συνεργασίας Κύπρου, Αἰγύπτου

Οἱ πρόεδροι τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Κύπρου συμφώνησαν, κατὰ τὴν συνάντησή τους στὴν Νέα Ὑόρκη τὴν διεύρυνση τῆς συνεργασίας τους καὶ τὴν ἀνάδειξή της σὲ στρατηγικὴ σὲ ὅλους τοὺς κλάδους∙ ὁ Ἀμπντὲλ Φατὰχ ἀλ Σίσυ καὶ Νίκος Ἀναστασιάδης συμφώνησαν στὴν τακτικὴ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων στὶς ΑΟΖ καὶ γιὰ ἐπίσκεψη τοῦ πρώτου στὴν Λευκωσία μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους. Παραλλήλως οἱ ὑπουργοί τους Ἐξωτερικῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ Ἕλληνος ὁμολόγου, συζήτησαν τὶς λεπομέρειες τῆς κοινῆς συνεργασίας καὶ τῆς ὁριοθετήσεως τῆς ΑΟΖ μεταξὺ τῶν τριῶν χωρῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ τὸ βῆμα θεωρεῖται καθοριστικό, διότι ρυθμίζεται τὸ ἐπίμαχο ζήτημα καὶ ἀποκτοῦν κοινὰ ὅρια ἡ ἑλληνικὴ μὲ τὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Ἴσως τὰ ἀποτελέσματα ἐλθεῖν σύντομα.

Παραδοχὴ τέλους μνημονίου

Γενικὴ εἶναι πλέον ἡ παραδοχὴ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει εἰσέλθει στὸ στάδιο τοῦ τέλους τῶν μνημονίων καὶ τῆς ἐξόδου τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ διαφέρουν οἱ ἐκτιμήσεις, ὡς πρὸς τὴν διαδικασία∙ ἡ συνάντηση τῆς καγκελαρίου μὲ τὸν πρωθυπουργὸ θεωρεῖται ὡς πράσινο φῶς γιὰ τὴν κυβέρνηση, μὲ δύο ἀδιαφιλονίκητα ἐπιχειρήματα, τὴν ἀνάπτυξη, μὲ ρυθμὸ γύρω στὴν μονάδα, ἀπ’ τοὺς ὑψηλότερους στὴν Εὐρωζώνη, καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, πάλι ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα. Ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀτλαντικῶν ἐντολέων της κράτησε μόλις ἕνα εἰκοσιτετράωρο, διότι τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν χθὲς ἀντέδρασε κι ἴσως ἀποκτήσει τὴν δυναμική του ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τῆς οἰκονομίας∙ τὰ ἔσοδα ἀπ’ τὴν φορολογία στὸ τέλος τοῦ μηνὸς καὶ τὸ ποσοστὸ ἀναπτύξεως τοῦ τρίτου τριμήνου θὰ κρίνουν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση ἄρχισε ἤδη τὶς φοροελαφρύνσεις, μὲ πρώτη στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως καὶ στὴν ἔκτακτη εἰσφορά.

Ἔγκριση τῆς Ἐφοδιαστικῆς

Ἡ ψήφιση ἀπ’ τὴν Βουλὴ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν Ἐφοδιαστικὴ παρέχει στὴν χώρα μας τὸ ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιὰ ἄσκηση τοῦ ρόλου της στὶς διεθνεῖς μεταφορές∙ προβλέπει τὴν λειτουργία τῶν ἀναγκαίων θεσμῶν καὶ τὸν συντονισμό τους γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν στὴν μεταφορὰ τῶν ἐμπορευμάτων τους διὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ γεωγραφική μας θέση εἶναι μοναδικὴ στὸν κόσμο, στὸν κόμβο τῶν τριῶν ἠπείρων, καὶ ὅλοι ἐπιζητοῦν τὴν ἀπόκτηση δικαιωμάτων γιὰ τὶς μεταφορές τους, ὅπως ἔχουμε τοὺς Κινέζους στὸν Πειραιᾶ∙ διεθνῶς χρησιμοποιεῖται ἡ ἑλληνικὴ λέξη logistics, λογιστικὰ σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ δὲν ἀποδίδει τὴν πραγματική του ἔννοια, ἐνῶ ὁ ὅρος Ἐφοδιαστικὴ εἶναι πλέον κατάλληλος. Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου ἀποκτᾶ ἡ χώρα τὸ κατάλληλο ὄργανο γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν ναυτιλιακῶν, σιδηροδρομικῶν καὶ ὁδικῶν μεταφορῶν, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ξένων ἑταιρειῶν∙ ἡ ἔλλειψή του ἀποτελοῦσε σημαντικὸ ἐμπόδιο στὶς μεταφορὲς μέσῳ Ἑλλάδος.

Μέρκελ, παράδειγμα ἡ Ἑλλὰς

Ἡ ὑπογράμμιση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι ἡ Ἑλλάς εἰσέρχεται σὲ περίοδο ἀναπτύξεως, ἀπευθύνθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη κι ὄχι μόνο στοὺς Ἕλληνες∙ ἡ χώρα μας ἦταν μιὰ ὁλόκληρη τριετία τὸ κακὸ παιδὶ τῆς Εὐρώπης, ὅταν ὅλοι μᾶς θεωροῦσαν χαμένη ὑπόθεση καὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ μᾶς ὁδηγήσουν ἐκτὸς εὐρώ. Ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργίας ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἄρχισε ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας, μὲ πρῶτο βῆμα τὸ Βερολίνο∙ πέρυσι εἶδαν τὰ πρῶτα θετικὰ ἀπιτελέσματα, ἀναστροφὴ τῆς ὑφέσεως καὶ πρωτογενῆ πλεονάσματα∙ φέτος διαπιστώνουν ὅτι περνᾶμε στὴν ἀνάπτυξη, μὲ ρυθμοὺς ἀπ’ τοὺς ὑψηλότερους στὴν Εὐρωζώνη. Αὐτὸ θέλει προβάλλειν ἡ καγκελάριος πρὸς τοὺς ἄλλους ἑταίρους καὶ τὸν λαό της.

Τουρκία, καταστροφὴ ναῶν

Στὴ συστηματικὴ σχεδὸν καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων μνημείων, χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ ναῶν, ἔχουν ἐπιδοθεῖ στὴν Τουρκία, μὲ πρώτους τοὺς παραγωγοὺς κινηματογράφου σὲ δεκάδες ναούς, κυρίως στὴν Καππαδοκία ποὺ δὲν ἀναπτυγμένη τουριστικά∙ ὁ τουρκικὸς τύπος καταγγέλλει ὅτι, γυρίζονται σήριαλ σὲ παλιὲς ἐκκλησίες ἢ ἀρχαίους ναοὺς καὶ θέατρα, ὅπου προκαλοῦνται πολλὲς καταστροφές, ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀνάγκες τοῦ σεναρίου. Ἤδη ὁ περιφερειάρχης τῆς Καππαδοκίας ἔχει διαμαρτυρηθεῖ πρὸς τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ στὴν Ἄγκυρα, γράφει ὁ τύπος, γιὰ τὶς καταστροφές, ἐνῶ πολιτιστικοὶ καὶ ἄλλοι σύλλογοι τῆς περιοχῆς συμμετέχουν στὶς διαμαρτυρίες, γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τῆς περιοχῆς∙ πάντως, μέχρι τώρα ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἐφημερίδες, δὲν ἔχει ἀντιδράσει ἡ κυβέρνηση ἀπέναντι στοὺς κινηματογραφιστές.

Εἰ Κλειτόμαχον Ἀσδρούβαν

Ἡ σύγκριση τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τοὺς μεγάλους Ἕλληνες φιλοσόφους εἶναι καθοριστικὴ, ὡς πρὸς τὴν ἐπίδρασή του στοὺς ἄλλους λαούς∙ ὁ Ἀλέξανδρος μετέφερε τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ στὰ πέρατα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἀποδοχή του ἀπὸ ὅλους, ὅπως ἔμαθαν οἱ Ὑρκανοὶ νὰ παντρεύονται, οἱ Ἀραχώσιοι νὰ καλλιεργοῦν τὴν γῆ, οἱ Σογδιανοὶ νὰ συντηροῦν τοὺς πατέρες τους, οἱ Πέρσες νὰ σέβονται τὴν μητέρα τους, οἱ «Σκύθαι θάπτουσι τοὺς ἀποθανόντας οὐ κατεσθίουσι»∙ οἱ Σκύθες θάβουν τοὺς νεκρούς τους, δὲν τοὺς τρῶνε πλέον. «Θαυμάζομεν τὴν Καρνεάδου δύναμιν, εἰ Κλειτόμαχον, Ἀσδρούβαν καλούμενον πρότερον καὶ Καρχηδόνιον τὸ γένος, ἑλληνίζειν ἐποίησε»∙ θαυμάζομεν τὴν δύναμη τοῦ Καρνεάδου, ὁ ὁποῖος τὸν Κλειτόμαχον, προηγουμένως καλούμενο Ἀδρούβα καὶ Καρχηδόνιο τὸ γένος, τὸν ἔκανε Ἕλληνα φιλόσοφο. «Θαυμάζομεν τὴν διάθεσιν Ζήνωνος, εἰ Διογένη τὸν Βαβυλώνιο ἔπεισε φιλοσοφεῖν»∙ θαυμάζομε τὴν ἀποφασιστικότητα τοῦ Ζήνωνος, ὁ ὁποῖος τὸν Βαβυλώνιον Διογένη ἔπεισε φιλοσοφεῖν.

Μέρκελ, ἐπίλυση οὐκρανικοῦ

Τὴν ἐπίλυση τοῦ οὐκρανικοῦ προβλήματος ἐπιδιώκει ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν ρύθμιση τῆς ρωσικοῦ ροῆς φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ δεύτερο τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας∙ στὸ Βερολίνο ἄρχισε ἡ διάσκεψη Εὐρωπαίων, Ρώσων καὶ Οὐκρανῶν γιὰ τὸ ἀέριο, ἐπειδὴ ἔπεσε ὁ χειμώνας στὶς βόρειες χῶρες καὶ ὅλοι χρειάζονται τὴν θέρμανση. Οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι θὰ βρεθεῖ λύση, ἀφοῦ καὶ ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται στὶς ρωσόφωνες περιοχές, παρὰ τὶς δύσκολες πτυχὲς τοῦ θέματος∙ ἡ καγκελάριος πιστεύει, ὅτι ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Εὐρώπη. Ἄλλωστε ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν ἐφάρμοσε ὅλες τὶς τελευταῖες κυρώσεις, κυρίως στὴν προμήθεια ὑψηλῆς τεχνολογίας γιὰ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ ἔχουν ἔργα στὴν Ρωσία, ἐνῶ καὶ τὸ Κρεμλίνο ἀπέφυγε τὴν λήψη ἀντιμέτρων∙ δείχνουν ὅτι κάτι περιμένουν γιὰ τὴν ὁμαλοποίηση τῶν σχέσεων.

ΗΠΑ, μακροχρόνιος πόλεμος

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν θὰ εἶναι μακροχρόνιος ἀναγνωρίζουν τώρα οἱ Ἀμερικανοί, ἐνῶ χθὲς συναντήθηκαν στὴν Νέα Ὑόρκη ὁ Τζων Κέρρυ μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ καὶ συζήτησαν γιὰ ὅλα τὰ διεθνῆ θέματα∙ τὸ Πεντάγωνο ἀνακοινώνει ὅτι ἦταν καίρια τὰ πλήγματα κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴ Βόρεια Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, ἀλλὰ καὶ ὅτι δὲν ἀναμένει γρήγορα ἀποτελέσματα. Οἱ συνομιλίες Κέρρυ-Λαβρὼφ ἀποβλέπουν στὴν προσέγγιση τῶν δύο ὑπερδυνάμεων στὰ κρίσιμα προβλήματα, ἀπ’ τὴν Οὐκρανία μέχρι τὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ Ἀμερικανοὶ δείχνουν ὅτι ἀποδέχονται τὴν σταδιακὴ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, ἐνῶ ἔχει σταματήσει καὶ ἡ προπαγάνδα τους ἐναντίον της, ἀλλὰ καὶ ζητοῦν τὴν στενὴ συνεργασία τους στὴν Μέση Ἀνατολή. Τὸ Κρεμλίνο ἔχει ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὴν Δαμασκὸ καὶ στὴν Τεχεράνη καὶ εἶναι ἡ μόνη δύναμις ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴν πολιτική τους, ἑπομένως τὴν συνεργασία στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν.

Ἁνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς διαγράφονται προοπτικὲς ἀποκλιμακώσεως τῆς ἐντάσεως στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2827 δολλάρια καὶ 139,5420 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1224, μὲ τὸ πετρέλαιο σταθερό, 97,70. Ἀκόμη καὶ τὸ ΝΑΤΟ ἀναγνώρισε ὅτι ἡ Ρωσία ἀποσύρει τὰ στρατεύματά της ἀπ’ τὴν Οὐκρανία, ἐνῶ στὸ Βερολίνο, Εὐρωπαῖοι, Ρώσοι καὶ Οὐκρανοὶ συζητοῦν γιὰ τὴν ὁμαλὴ ροὴ φυσικοῦ ἀερίου τὸν χειμῶνα∙ οἱ ἐλπίδες γιὰ συμφωνία εἶναι πολλὲς καὶ οἱ ἀνάγκες τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ ρωσικὴ βοήθεια στὴν Μέση Ἀνατολὴ περισσότερες. Οἱ ἐπενδυτες πιστεύουν ὅτι τὸ κλίμα θὰ ἀλλάξει στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ καλὰ μηνύματα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, μετὰ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἰδιαιτέρως, διότι προβάλλει πλέον τὴν Ἑλλάδα ὡς παράδειγμα γιὰ τὴν μετάβαση ἀπ’ τὴν κρίση στὴν ἀνάπτυξη. Ἡ Ἰαπωνία θυμήθηκε ἐπιβολὴ κυρώσεων στὴν Ρωσία.

Κύπρος, ἄμεση ἀνάμιξη ΗΠΑ

Τὴν διαβεβαίωση, τῆς ἐνεργοῦ ἀναμίξεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς μεγαλονήσου, ἔδωσε ὁ Τζὼν Κέρρυ στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη κατὰ τὴν συνάντησή τους στὴ Νέα Ὑόρκη∙ ἡ Οὐάσιγκτον δείχνει ὅτι ἐνδιαφέρεται νὰ κλείσει ὅλα τὰ ἐκκρεμῆ θέματα στὴν περιοχή, ὥστε ἀπρόσκοπτη νὰ συνεχίσει τὸν πόλεμό της κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ διαπιστώνει τὴν ἀπροθυμία τῶν συμμάχων της γιὰ ἐνεργὸ ἀνάμιξη στὸν πόλεμο, πλὴν τῶν Γάλλων μὲ συμμετοχὴ στοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς, ἐνῶ καὶ ἡ Τουρκία δὲν ἔχει ἔπιδείξει προθυμία γιὰ τὸν πόλεμο, ἀλλὰ ἀντίθετα προβάλλει ἀρκετὰ κωλύματα. Τὸ Κυπριακὸ θεωρεῖται πλέον κρίσιμο θέμα, διότι ἡ ἔνταση σὲ αὐτὸ ἐπηρεάζει ὅλες τὶς γειτονικὲς χῶρες, ἐνῶ τὰ ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων τῆς νήσου εἶναι πλούσια προῖκα.

Κλίμα, πολλὲς ὑποσχέσεις

Στὴν ἔκτακτη σύνοδο τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ κλίμα, ὅλοι οἱ ἡγέτες ἀναγνώρισαν τὴν ἀνάγκη λήψεως μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων, ἀλλὰ καὶ ἀνέβαλαν τὴν ὁριστικὴ λήψη ἀποφάσεων γιὰ τὴν ἑπόμενη σύνοδο, μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο στὸ Παρίσι∙ οἱ οἰκολογικὲς ὀργανώσεις εἶναι ἀπογοητευμένες, διότι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὰ μεγάλα λόγια καὶ τὴν ἀδράνεια ὡς πρὸς τὰ μέτρα. Ὁ Μπὰν Κιμοὺν ἦταν σαφέστατος, ὅταν προειδοποίησε, ὅτι κανεὶς δὲν εἶναι ἀσφαλὴς ἀπ’ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, διότι ὅλοι θὰ πληρώσουμε τὶς συνέπειες τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δεσμεύθηκε, ὅτι τοῦ χρόνου ἡ χώρα του θὰ ὑποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων καὶ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἐλάχιστοι ὅμως τὸν πιστεύουν, ὅταν κοροΐδευε ἐπὶ ἕξι χρόνια τώρα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.