Μηχανισμὸς Ἀντικυθήρων, πολλὲς ἐλπίδες

Οἱ νέες ὑποθαλάσσιες ἔρευνες στὰ Ἀντικύθηρα, ὅπου ἔχει βρεθεῖ πρὸ ἑκατονταετίας ὁ μοναδικὸς μηχανισμός τους, ἄρχισαν προχθὲς καὶ θὰ ὁλοκληρωθοῦν σὲ εἴκοσι μέρες∙ Ἕλληνες, Ἑλβετοὶ καὶ Ἀμερικανοὶ ἀρχαιολόγοι θὰ διερευνήσουν τὸ βυθὸ τοῦ γνωστοῦ ναυαγίου, μὲ εἰδικὸ βαθυσκάφος, γιὰ κατάδυση μέχρι τριακόσια μέτρα καὶ μὲ παραμονὴ μέχρι τρεῖς ὥρες στὸν βυθό. Οἱ ἐλπίδες εἶναι πολλές, ὅπως ἡ εὕρεση καὶ τοῦ ἐλλείποντος τμήματος τοῦ μηχανισμοῦ ἢ καὶ ἄλλων παρόμοιων μηχανισμῶν οἱ ὁποῖοι θὰ μᾶς βοηθήσουν γιὰ τὴν ἀποκρυπτογράφηση τῆς λειτουργίας του∙ πρόκειται γιὰ ὁδηγὸ ναυσιπλοΐας, ἀλλὰ προκαλεῖ τὸν θαυμασμὸ ἡ τελειότης τῶν μετρήσεών του καὶ ἡ ἀριστοτεχνικὴ κατασκευή του, μὲ λεπτομέρειες ποὺ μόνο στὴν ἐποχή μας, μὲ τοὺς μεγενθυτικοὺς φακούς, ἔχουμε πετύχει. Μᾶς ἐκπλήσει ἡ ἑλληνικὴ τεχνολογία.

Θέση ἰσχύος σὲ ἀξιολόγηση

Σὲ θέση ἰσχύος βρίσκεται ἡ χώρα μας στὴν νέα ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ὁ θετικὸς ἀριθμὸς ἀναπτύξεως εἶναι τὰ κύρια ἐπιχειρήματα, ἐνῶ καὶ οἱ καθυστερήσεις στὶς μεταρρυθμίσεις δὲν εἶναι σοβαρές, χειρότερες εἶναι παρόμοιες σὲ ἄλλους ἑταίρους∙ μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ἀπαξιώσεως τῆς συναντήσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν καγκελάριο, ἤδη οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς καταστροφολογίας κατὰ τῆς χώρας μας τὴν προηγούμενη πενταετία ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχουμε πετύχει ὅλους σχεδὸν τοὺς στόχους μας. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀλλαγὴ αὐτή, περισσότερο στὸν γερμανικὸ τύπο ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς∙ ἡ ἀξιολόγηση θὰ γίνει σὲ δύο φάσεις, μία αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα καὶ δεύτερη σὲ δέκα μέρες γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της∙ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κυβερνήσεως ἑστιάζεται πλέον στὶς τράπεζες, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς διαχειρίσεως τῶν κόκκινων δανείων καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή τους γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς. Ἅλμα θὰ κάνουν οἱ μικρομεσαῖες μὲ τραπεζικὴ χρηματοδότηση

ΣΥΡΙΖΑ, ἀπορία ἢ ἀμηχανία

Στὴν Κουμουνδούρου ἡ κριτικὴ κατὰ τῆς ἡγεσίας της, γιὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία της τὸ τρέχον δίμηνο, διέπεται ἀπὸ ἀπορία καὶ ἀμηχανία γιὰ τὴν ἐξήγησή της∙ οἱ ἐκλογὲς δὲν γίνονται, παρ’ ὅλο ποὺ τὶς εἶχε δέσει κόμπο ὁ Ναπολεοντίσκος, καὶ ἡ τρόϊκα ἀποχωρεῖ, μὲ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας μας. Οἱ διεθνεῖς πρωτοβουλίες του ἔχουν γίνει θέμα ἐπιθεωρήσεως –«Θέλω νὰ δῶ τὸν πάπα», φωνάζουν πολλοὶ κατὰ τὸ παλιὸ ἀσμάτιον- καὶ δὲν ἔχουν βοηθήσει καθόλου, ἐνῶ καὶ τὰ προσκυνήματα στὶς Θεῖες εἰκόνες δὲν ἔφεραν ἐπίσης τύχη∙ οἱ ἀντίπαλοί του στὸ κόμμα, κυρίως οἱ ἀριστερίζοντες, κατηγοροῦν τὸν πρόεδρό τους, ὅτι καταστρέφει τὰ ὅπλα του μὲ τὴν ἄκαιρη χρησιμοποίησή τους χωρὶς λόγο. Δείχνει ὅτι εἶναι δέσμιος τῶν πασόκων στὸ κόμμα του καὶ δὲν ἔχει δική του ἄποψη, καθὼς παρασύρεται σὲ γκάφες καὶ δὲν ἔχει δώσει τὸ παραμικρὸ δεῖγμα ἀξιοπρεποῦς πολιτικῆς.

Πανστρατιὰ ἀστικῆς τάξεως

Σὲ παναστρατιὰ τῆς ἀστικῆς τάξεως ἐξελίσσονται οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν τεσσαρακονταετία ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας Δημοκρατίας, δυὸ μῆνες μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας στὴν χώρα ἀπ’ τὸν Κωνταντῖνο Καραμανλῆ∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πλαισιώθηκε στὴν Χαλκιδικὴ ἀπὀ ὅλες τὶς γενιὲς τῆς παρατάξεως, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς κεντρώας προελεύσεως, μὲ πρωταρχικὸ σκοπό τους τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὴν τρόικα ἐμπεδώνει στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ τὴν ταύτισή του μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀνάληψη πρωταγωνιστικοῦ ρόλου εἰς αὐτήν∙ οἱ ρυθμοὶ ἀναπτύξεως τὸ ἐπιβεβαιώνουν. Ἄλλωστε καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὸ ἀναγνώρισε∙ ἡ οἰκονομία μας ἐξασφαλίζει ἀπ’ τοὺς ὑψηλότερους ρυθμοὺς στὴν Εὐρώπη.

Γελοιοποίηση προπαγάνδας

Στὴν πλήρη γελοιοποίηση τῆς προπαγάνδας της ὁδηγεῖται ἡ Κουμουνδούρου, στὴν προσπάθειά της νὰ παρουσιάσει κάποιες πρωτοβουλίες∙ τρεῖς βδομάδες πρὶν ὁ Ναπολεοντίσκος προέβλεπε ἐκλογὲς καὶ εἶχε θέσει τὸ κόμμα του –δηλαδὴ ὅσοι τὸν πιστεύουν σὲ αὐτὸ- σὲ συναγερμό, ἀλλὰ ἀπατἠθηκε καὶ πάλι, ὅπως κάθε τρίμηνο τὴν τελευταία διετία. Τὰ περισσότερα στελέχη του ἔμειναν μὲ τὶς ἀσχολίες τους καὶ φροντίζουν ἀξιοποιῆσαι τὶς εὐκαιρίες ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἀφήνουν στὴν ἄκρη τὶς φαντασιώσεις τοῦ προέδρου τους∙ ἡ καθημερινότητα τοὺς κερδίζει κι ὄχι οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις. Βλέπουν ἄλλωστε ὅτι καὶ οἱ εὐχὲς τοῦ πάπα δὲν ἔπιασαν, ἐκτὸς κι ἂν δὲν ἔδωσε εὐχὲς κι ἄλλα κατάλαβε ἀπ’ τὴν συνομιλία ὁ ἀρχηγίσκος.

Καὶ κατασπείρας τὴν Ἀσίαν

Ἡ διαφορὰ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν νόμων τοῦ Πλάτωνος μὲ ἐκείνους τοῦ Ἀλεξάνδρου εἶναι τεράστια∙ ἡ φιλοσοφία ἀσχολεῖται μὲ τοὺς πρώτους, ἀλλὰ μὲ τοὺς δεύτερους οὔτε ἡ ἱστορία δὲν ἀσχολεῖται ἐπαρκῶς. «Πλάτων μὲν γὰρ μίαν γράψας πολιτείαν οὐδένα πέπεικε αὐτῇ χρῆσθαι διὰ τὸ αὐστηρόν»∙ ὁ Πλάτων λοιπὸν ἔγραψεν μὲν μίαν πολιτείαν, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε κανέναν χρῆσθαι αὐτὴν διὰ τὴν αὐστηρότητά της. «Ἀλέξανδρος δ’ ὑπὲρ ἑβδομήκοντα πόλεις βαρβάροις ἐγκτίσας καὶ κατασπείρας τὴν Ἀσίαν»∙ ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ὑπὲρ τὰς ἑβδομήκοντα πόλεις ἔκτισε καὶ κατέσπειρε στὴν Ἀσία. «Ἑλληνικοῖς τέλεσι τῆς ἀνημέρου καὶ θηριώδους ἐκράτησε διαίτης»∙ μὲ ἑλληνικοὺς θεσμοὺς τὴν ἀνήμερο καὶ θηριώδη συμπεριφορὰ καταδάμασε. «Καὶ τοὺς μὲν Πλάτωνος ὀλίγοι νόμους ἀναγιγνώσκομεν»∙ καὶ τοὺς μὲν νόμους τοῦ Πλάτωνος ὀλίγοι τοὺς διαβάζουμε. «Τοῖς δ’ Ἀλεξάνδρου μυριάδες ἀνθρώπων ἐχρήσαντο καὶ χρῶνται»∙ τοὺς δὲν νόμους τοῦ Ἀλεξάνδρου δικάδες χιλιάδες τοὺς χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν ἀκόμη.

Διασφάλιση συνοχῆς Εὐρώπης

Στὴν διασφάλιση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς συνεργασίας ὅλων τῶν μεγάλων κατὰ τοῦ χαλιφάτου ὁδηγεῖ ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔχει ἀποκλιμακωθεῖ, ἐνῶ ἐπιτεύχθηκε καὶ συμφωνία μὲ τὴν Ρωσία γιὰ τὴν ροὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Εὐρώπη. Ἤδη ὁ Ματτέο Ρέντσι ζήτησε, καὶ ὡς προεδρεύων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τὴν σταδιακὴ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, ἂν καὶ δὲν ἐφαρμόζονται αὐτές, κυρίως ὅσες ἀφοροῦν τὴν τεχνολογικὴ συνεργασία, πολὺ αὐστηρά∙ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀγροτικὲς ὀργανώσεις πιέζουν περισσότερο, διότι ἀναμένουν καὶ τὴν ἄρση τῶν ρωσικῶν ἀντιμέτρων στὶς ἐξαγωγὲς εὐρωπαϊκῶν γεωργικῶν προϊόντων. Ἡ ρωσικὴ ἀγορὰ δὲν ἔχει αἰσθανθεῖ σοβαρὴ ἔλλειψη, καθὼς ἀναπληρώνεται ἡ ζήτηση μὲ εἰσαγωγὲς ἀπὸ τρίτες χῶρες, ὅπως Κίνα καὶ Βραζιλία∙ φοβοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι ὅτι, ὅταν λήξουν οἱ κυρώσεις, θὰ ἔχουν καταλάβει ἄλλοι τὴν ἀγορά. Οἱ Ἀτλαντιστὲς πέτυχαν στὸν σκοπό τους.

Κλιμάκωση πολέμου Συρίας

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν κλιμακώνεται, μὲ κύρια ἔνταση τὴν Συρία, διότι στὶς βορειοανατολικὲς ἐπαρχίες της ἔχουν τὶς ἰσχυρὲς βάσεις τους καὶ ἐπειδὴ ὁ συρακὸς στρατὸς εἶναι ἡ μόνη ἀξιόμαχη δύναμη ἀπέναντί τους, μαζὶ μὲ τοὺς ἐπαναστατικοὺς φρουροὺς τοῦ Ἰράν∙ τὸ Πεντάγωνο, ὅσο κι ἂν ἀλάζει ἡ κοινὴ γνώμη ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστές, μετὰ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς πολλῶν Δυτικῶν, γνωρίζει ὅτι δὲν κερδίζεται ὁ πόλεμος χωρὶς χερσαῖες δυνάμεις, καὶ δὲν διαθέτει πρὸς τὸ παρὸν παρόμοια ἄνεση. Ὑποχρεωτικὰ στὴν Οὐάσιγκτον ἁπαλύνουν τὴν κριτική τους πρὸς τὴν Μόσχα καὶ ζητοῦν τὴν συνεργασία της καὶ μέσῳ αὐτῆς μὲ τὴν Συρία∙ γνωρίζουν ὅτι ἔτσι διαμορφώνεται ἕνα ἰσχυρὸ μέτωπο κατὰ τοῦ χαλιφάτου. Οἱ διπλωματικοὶ ἐλιγμοὶ ἔχουν γίνει κι ἀπομένει ἡ παρουσίασή τους στὴν κοινὴ γνώμη∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποχωροῦν στὸ θέμα τῶν Τζιχαντιστῶν, ὅπως καὶ στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ γιατὶ τότε δημιούργησαν τὰ δύο διεθνῆ θέματα;

Ἀντιπαραθέσεις στὸν ΟΗΕ

Οἱ ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας συνεχίσθηκαν στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, μὲ ἀφορὴ τὴν σύγκρουση γιὰ τὴν Οὐκρανία∙ ἡ Μόσχα ἔχει χαρακτηρίσει τὴν σύγκρουση ὡς προσπάθεια τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ ἐπιστροφὴ στὸν ψυχρὸ πόλεμο καὶ μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση τῶν Εὐρωπαίων στὸ ἅρμα της, κάτι ποὺ τὸ πέτυχε σὲ μεγάλο βαθμό, λόγῳ τῆς γαλλικῆς ἐνδοτικῆς στάσεως, ἐνῶ ἀπηύθυνε καὶ καταγγελίες γιὰ τὴν προπαγάνδα γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ καταστατικοῦ τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ καὶ τοῦ δικαιώματος ἀρνησικυρίας στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας∙ ἡ ἀναθεώρηση εἶναι ἀδύνατη κατὰ τὸ καταστατικό, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν πέντε μονίμων μελῶν, ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, Βρεταννίας καὶ Γαλλίας. Τὸ θέμα εἶναι καθαρὰ προπαγανδιστικό, διότι ἡ Μόσχα διαθέτει τὴν πλειοψηφία στὴν Γενικὴ Συνέλευση, μαζὶ μὲ τὴν Κίνα καὶ τοὺς ἀναδυομένους∙ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ εἶχε παίξει ἀρκετὰ τὸ θέμα, ἀλλὰ χαμηλώνει τώρα τοὺς τόνους, λόγῳ τοῦ πολέμου κατὰ τοῦ χαλιφάτου.

Αἰσιοδοξία γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδος

Τὴν αἰσιοδοξία του γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδος μετέφερε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν ὁμιλία του στὴν Χαλκιδική καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς τεσσαρακονταετίας ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας Δημοκρατίας∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐμπέδωσε στὴν συνείδηση τῆς κοινῆς γνώμης τὰ ἁπτὰ πλέον ἀποτελέσματα τῆς πορείας τῆς οἰκονομίας μας, σὲ πολλοὺς τομεῖς, ὅπως στὸν τουρισμό, καὶ τὰ ὁρατὰ σημεῖα γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια. Γιὰ δεύτερη φορά, στὰ σαράντα χρόνια, ἡ παράταξη σηκώνει τὸ βάρος τῆς ἀνορθώσεως τῆς χώρας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ ἡ ἐμπιστοσύνη διαχέεται πλέον σὲ ὅλα τὰ στρώματα καὶ αὐτὸ φαίνεται καλύτερα ἀπ’ τὴν περιφρόνηση τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι στὰ κηρύγματα καταστροφολογίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ κυρίως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τὴν τελευταία τριετία οἱ Ἕλληνες ἔκλεισαν τὰ αὐτιά τους στὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ στὰ φερέφωνά της στὰ κόμματα καὶ στὴν ἐπιχώρια ὁμόγλωσσό της∙ ἔσφιξαν τὰ δόντια, ἐπιστράτευσαν τὸ φιλότιμό τους καὶ ἀγωνίσθηκαν σκληρὰ γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς διετίας. Ἡ ἐκπλήρωση τῶν φορολογικῶν τους ὑποχρεώσεων, σὲ περίοδο πρωτοφανοῦς ἀνέχειας καὶ στερήσεων, εἶναι ἀπ’ τὶς ὑψηλότερες σὲ ποσοστὸ στὴν ἱστορία μας, ἀκόμη καὶ σὲ περιόδους εὐημερίας. Τὴν ἔχουμε στὸ αἷμα μας τὴν φοροδιαφυγή!

Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὸ ὁποῖο θὰ αὐξηθεῖ κατακόρυφα μὲ τὴν πληρωμὴ τῶν δόσεων τὸ διήμερο, καὶ ὁ θετικὸς ρυθμὸς ἀναπτύξεως εἶναι ἀδιαμφισβήτητες ἐπιτυχίες στοὺς ὅρους ποὺ εἶχαν θέσει στὰ μνημόνια γιὰ μετὰ ἀπὸ διετία∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει στὰ χέρια της ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα, ἀπέναντι σὲ κάποιους ὑψηλόμισθους ποντικοὺς τῶν γραφείων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὁμολογήσει ὅτι εἶχαν κάνει λάθος στὶς ἐκτιμήσεις τους γιὰ τὸ βάθος τῆς κρίσεως. Φυσικά, δὲν ἀνέλαβαν καὶ τὴν εὐθύνη γιὰ ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὰ λάθη τους∙ αἰσθάνονται τὸν ἑαυτό τους ὑπεράνω τῶν ἰθαγενῶν οἱ ὁποῖοι πλήρωσαν μὲ τὴν ζωή τους τὶς ἀπερισκεψίες τους∙ αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο μας πλεονέκτημα, γνωρίζουμε ὡς ἑλληνικὴ κυβέρνηση -ἡ σημερινὴ κι ὄχι ἡ σοσιαλιστικὴ τῶν μνημονίων- καὶ καλύτερες ἐκτιμήσεις νὰ κάνουμε καὶ στὸ φιλότιμο νὰ φέρουμε τὸν λαό μας. Ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων στὴν χώρα ἀποδεικνύει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας∙ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία μᾶς ἀναδεικνύει ὡς τὸ παγκόσμιο κέντρο στὴν ἔρευνα κάθε μορφῆς∙ σὲ κάθε ἐπιστημονικὸ κλάδο πλέον ἡ ἔρευνα στηρίζεται, σχεδὸν ἀποκλειστικά, στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, δηλαδὴ στὴν ἱκανότητα τῶν ἐρευνητῶν χρησιμοποιεῖν αὐτὴν στὸν κλάδο τους. Ἔτσι τὰ Ἑλληνόπουλα, χάρις στὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς γλώσσης των, βρίσκονται στὴν πρωτοπορία σὲ ὅλους τοὺς κλάδους.

Οἱ ἐπαφὲς τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴν Νέα Ὑόρκη, ὅπως καὶ τοῦ προέδρου τῆς Κύπρου, μὲ ἀφορμὴ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, ἔδειξαν τὴν ἀπήχηση στὴν διεθνῆ κοινότητα τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας∙ ἀποκορύφωση εἶναι ἡ τριμερὴς συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, καὶ ἡ συμφωνία τους γιὰ ἐπίλυση ὅλων τῶν ἐκκρεμῶν προβλημάτων καὶ διεύρυνση τῆς συνεργασίας των. Συμφώνησαν μάλιστα στὴν πραγματοποίηση διασκέψεως κορυφῆς μᾶλλον πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ἔτους∙ ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης θεωρεῖται βέβαιη σχεδόν, ὁπότε διασφαλίζεται ἡ συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς καὶ κυπριακῆς ΑΟΖ, ἀλλὰ καὶ ἡ διευκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν ὑδρογονανθράκων ἀπ’ τὴν Αἴγυπτο πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ὁ πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολὴ κατὰ τοῦ χαλιφάτου ἀναδεικνύει τὸν καθοριστικὸ ρόλο τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου στὴν περιοχή∙ ὅσοι εἶχαν χρησιμοποιήσει τοὺς Ἰσλαμιστὲς ὡς ὄργανα γιὰ τὰ δικά τους παιχνίδια τὰ μετανιώνουν πικρά. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὁμολογοῦν πλέον τὰ λάθη τους καὶ ἐπιδιώκουν εὐρύτερες συνεργασίες, ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς Ρώσους, ἐνῶ χαμηλώνουν τὸν τόνο στὴν Οὐκρανία, διότι διαπιστώνουν ὅτι μόνοι τους δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς Τζιχαντιστές∙ ἡ χώρα μας προσφέρει τὶς ἐγγυήσεις τῆς ὁμαλότητος καὶ τῆς ἀσφαλείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ ἡ κοινὴ γνώμη τὸ ἀντιλαμβάνεται αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ περιπέτειες μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο.

Στὴν Κουμουνδούρου ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὰ παιχνίδια μὲ τὴν εὔκολη προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς μετατρέπονται σὲ μπούμερανγκ∙ ὁ Ναπολεοντίσκος κάθε τρίμηνο προέβλεπε ἐκλογὲς καὶ ἄνοδό του στὴν ἐξουσία. Διαψεύδεται κι αὐτὴ τὴν φορά, διότι Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐκλέγεται καὶ ἐκλογὲς δὲν γίνονται, ὁπότε καταρρέει τὸ κύρος του, ἀκόμη καὶ στὰ στελέχη του∙ θυμίζει τὸν τσοπανάκο, ποὺ φώναζε συνέχεια στὰ ψέμματα, λύκος στὰ πρόβατα, ἔτρεχαν οἱ ἄλλοι γιὰ βοήθεια κι αὐτὸς γελοῦσε∙ ὅταν πράγματι μπῆκε λύκος στὸ μαντρὶ κι ἔτρωγε τὰ πρόβατα, φώναξε πάλι, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸν πίστευε πιά. Ὅταν θὰ ἔρθουν οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις μᾶλλον ἡ Κουμουνδούρου θὰ τυρβάζει περὶ ἄλλα σοσιαλιστικὰ ἢ διεθνιστικά∙ τὸ χειρότερο μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ὅτι δὲν ἀπέκτησε ἀκόμη τὴν αἴσθηση τῆς σοβαρότητος καὶ τῆς ὑπευθυνότητος, ὁπότε πῶς περιμένει νὰ τὸν ἐμπιστευθεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαός; μὲ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις; μὲ αὐτὲς δὲν κερδίζεται ὁ κόσμος. Ὁ πρωθυπουργὸς ἔθεσε ἄριστα τὸ πρόβλημα, «δὲν ἔμαθε νὰ κάνει ἀντιπολίτευση», πῶς ζητάει τὴν ἐμπιστοσύνη νὰ κυβερνήσει τὸν τόπο; Τὸ πρόβλημα ἀπασχολεῖ σοβαρὰ τοὺς ἐνοίκους τῆς Κουμουνδούρου καὶ εἶναι θέμα ἐσωτερικῆς ἰσορροπίας∙ στὴν ἡγεσία βρίσκονται τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ οἱ συντεχνίες τῆς παρανομίας καὶ τῶν τερμιτῶν τοῦ δημοσίου χρήματος, ὅπως τὸ ἔδειξε καὶ ἡ περίπτωση τῶν παρανόμως διορισθέντων στὸ δημόσιο. Αὐτοὶ ἀποφασίζουν.

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν ὁμιλία του στὴν Χαλκιδική, κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ δύο λόγους: διότι ἔχει ταυτισθεῖ μὲ τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὰ δυόμισυ χρόνια τῆς πρωθυπουργίας του καὶ ἐπειδὴ ὅλοι βλέπουν τὰ ὁρατὰ σημεῖα ἀνακάμψεως καὶ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας∙ δὲν ἔχει ὑποσχεθεῖ ποτὲ τίποτε παραπάνω ἀπὸ ὅσα ἄντεχε ἡ οἰκονομία κι ἑπομένως πιστεύουν καὶ τώρα στὰ ὅσα τοὺς λέει. Ἄλλωστε τὰ παιδιὰ τῶν περισσότερων οἰκογενειῶν ἔχουν ξανοιχτεῖ στὸ πέλαγος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἄλλα πρωτοπόρα καὶ ἄλλα στὸ δρόμο της∙ στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἐκεῖνο ποὺ μετράει εἶναι ἡ εὐγενὴς ἅμιλλα καὶ ἡ πίστη τῶν παιδιῶν, ὅτι ὅλα κάτι μποροῦν νὰ κάνουν, καὶ κάνουν. Ἡ θέσπιση τῆς λειτουργίας τῶν ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας μὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ μήνυμα ἐπιτρέπει στὰ παιδιὰ νὰ ἀνοίξουν τὰ φτερά τους σὲ νέους ὁρίζοντες καὶ τὴν οἰκονομία, μὲ ρυθμοὺς ἀδιανόητους σήμερα, στὴν ἀνάπτυξη. Τὰ ἑπόμενα βήματα εἶναι προδιαγεγραμμένα, ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὴν τρόϊκα τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἀνάπτυξη μέ θετικὸ ρυθμὸ τὸν Νοέμβριο, ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν συνέχεια∙ ἀμέσως μετὰ ἀρχίζει ἡ διαδικασία τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, ὥστε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ πολλὲς ἀναχρονιστικὲς διατάξεις. Μὲ τὴν πορεία αὐτή, ἄκρως βατὴ μάλιστα, κυλάει, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑπομένου ἔτους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.