Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, διάθεση ἑνὸς τρις

Στὴν ἄμεση διάθεση ἑνὸς τρις εὐρώ, γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, κατέληξε χθὲς τὸ Εὐρωσυμβούλιο στὸ Μιλάνο∙ ἡ διάθεση θὰ γίνει ἀπὸ εἰδικὰ κονδύλια, ἐνῶ συμφωνήθηκε καὶ ἡ ἐπιτάχυνση τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἦταν ἀρκετὰ ἐνδοτική, ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῶν νοτίων χωρῶν, ἂν καὶ ἡ Γαλλία δὲν ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν της, παρὰ τὶς πιέσεις τῆς Ἐπιτροπης∙ ἄλλωστε δὲν ἔγινε καὶ ἡ καθιερωμένη ἄλλοτε γαλλογερμανικὴ συνάντηση κορυφῆς πρὶν ἀπ’ τὴν συνεδρίαση. Στὴν Γερμανία ὅμως τέσσερα οἰκονομικὰ ἰνστιτοῦτα δημοσιεύσαν κοινὴ ἔκθεση, ὅπου προβλέπεται ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ 2015, ἐὰν δὲν ληφθοῦν ἐπειγόντως μέτρα τονώσεως τῆς ζητήσεως∙ ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης ὑφίσταται τὶς συνέπειες τῆς κρίσεως.

Βουλή, σὲ ὑψηλοὺς τόνους

Ἡ συζήτηση στὴν Βουλή, γιὰ τὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης, ἄρχισε σὲ ὑψηλοὺς τόνους, καθὼς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπέμεινε στὶς κατηγορίες του γιὰ τὴν ἀπουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στὸ Εὐρωσυμβούλιο τοῦ Μιλάνου, μὲ ἀντικείμενο τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας στὴν Εὐρώπη∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἡ δημιουργία ἐντυπώσεων, διότι γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα στὴν κριτική του, ἐπειδὴ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια θεωρεῖται δεδομένη, ἀφοῦ καὶ τὸ ΔΝΤ ἀναγνωρίζει τὴν τεράστια πρόοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ προσωπικὴ ἀντιπαράθεση, Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Ἀλέξη Τσίπρα, θὰ δοθεῖ αὔριο, πρὶν ἀπ’ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συζητήσεως καὶ τὴν ψηφοφορία στὰ μεσάνυχτα∙ ἡ ἐμφάνιση τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν πιὸ δυναμικὴ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὸ ΔΝΤ, ἔχει τὸν ἀντίκτυπό της στὶς ἀγορές, μὲ τὴν αἰσθητὴ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων μας. Οἱ ἀρχικὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὴν τρόϊκα αἴρονται ἀπὸ ὅλους.

Ρύθμιση γιὰ ληξιπρόθεσμα

Ἡ ἀνακούφιση τῆς ἀγορᾶς ἀναμένεται αἰσθητὴ, μὲ τὴν ρύθμιση γιὰ τὶς ληξιπρόθεσμες ὀφειλὲς πρὸς τὸ δημόσιο καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ποὺ θὰ κατατεθεῖ στὴν Βουλὴ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν μὲ 100 ἢ 72 δόσεις, ἀναλόγως πρὸς τὸ ὕψος τους∙ γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια θὰ γίνει στὸ τέλος τοῦ μηνός, μετὰ τὸν ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀναμένουν ὡς δῶρο ἐξ οὐρανοῦ τὶς ρυθμίσεις, διότι αὐτὲς σημαίνουν τὴν ἀπαγκίστρωσή τους ἀπ’ τὰ δυσβάστακτα χρέη τῆς πενταετίας∙ στὴν πράξη ἀποδεσμεύονται στὴν δραστηριότητά τους, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς εὐνοϊκῆς δυναμικῆς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀπογείωσή της στηρίζεται στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν πληγεῖ περισσότερο τὴν πενταετία∙ οἱ μικρομεσαῖες θὰ ἀπορροφήσουν τοὺς πολλοὺς ἀνέργους, διότι γίνεται πολὺ εὔκολη ἡ ἔναρξη λειτουργίας τους, σὲ μία μόνο μέρα, μέ τὴν ἀποδέσμευση τεραστίων δυνάμεων κυρίως στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.

Θάνατος τριῶν στρατιωτῶν

Ὁ θάνατος τῶν τριῶν στρατιωτῶν στὸ πεδίο βολῆς, στὶς Γλαφυρὲς τοῦ Βόλου, συγκλόνισε τὸ Πανελλήνιο∙ κατὰ τὴν διάρκεια ἀσκήσεων βολῆς ἕνας ὅλμος ἐξερράγη καὶ τρεῖς στρατιῶτες βρῆκαν ἀκαριαῖο θάνατο, ἐνῶ ὁ ὑπολοχαγός τους τραυματίσθηκε σοβαρά, ἀλλὰ ἀπέφυγε τὸ μοιραῖο. Τὸ ΓΕΣ διέταξε τὴν διενέργεια ἀνακρίσεων, γιὰ τὴν διαπίστωση τῆς αἰτίας τοῦ δυστυχήματος, διότι ὁ ἴδιος ὅλμος εἶχε χρησιμοποιηθεῖ μὲ δώδεκα βολὲς προηγουμένως στὶς ἴδιες ἀσκήσεις καὶ εἶχε ἐλεγχθεῖ γιὰ τὴν καταλληλότητά του∙ ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης κήρυξε τριήμερο πένθος στὸ στράτευμα. Κάτι δὲν πῆγε καλά, εἴτε στὸν ὅλμο εἴτε στὸ πυρομαχικό, ἀφοῦ καὶ οἱ στρατιῶτες ἦταν εἶχαν πολὺ μακρὰ πεῖρα σὲ παρόμοιες ἀσκήσεις καὶ στὴν ἴδια τοποθεσία.

Ἀκύρωση ἔργων ἀπορριμμάτων

Ἡ ἀκύρωση, τῶν τριῶν προγραμματισμένων ἔργων συλλογῆς ἀπορριμμάτων τῆς Ἀττικῆς, ἀπ’ τὴν περιφερειάρχη σὲ κάτι ἄλλο ἀποβλέπει κι ὄχι στὴν καλύτερη ἀξιοποίησή τους∙ ἡ περιφερειάρχης δὲν ἐξήγγειλε κάποιο ἐναλλακτικὸ πρόγραμμα, ὥστε σὲ συγκεκριμένο χρόνο νὰ ἐφαρμοσθεῖ καὶ νὰ ἀπορροφηθοῦν τὰ κονδύλια τοῦ ΕΣΠΑ. Ἀντιθέτως ἀκύρωσε τοὺς διαγωνισμοὺς καὶ ὑποσχέθηκε νέα μελέτη ἐξ ἀρχῆς, ὅταν οἱ ὑπάρχουσες χρειάσθηκαν εἴκοσι χρόνια γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους∙ φυσικά, τὸ θέμα θὰ κριθεῖ στὸ Περιφερειακὸ Συμβούλιο, ὅπου δὲν ἔχει πλειοψηφία καὶ οἱ δῆμοι τῆς Ἀττικῆς θὰ τὸ ἀπορρίψουν, διότι δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀντιμετωπίσουν πάλι τὰ βουνὰ μὲ σκουπίδα. Οἱ κακὲς γλῶσσες λένε ὅτι θυμήθηκε τὴν ἐμπειρία της στὸν φυλακσμένο ὑπουργὸ Ἀμύνης.

Κοινὰς ἐσθῆτας ἡγεῖσθαι

Τὴν ἀνάμιξη τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβαρικῶν φυλῶν ἐπιδίωξε ὁ Ἀλέξανδρος στὸν τρόπο ζωῆς περισσότερο καὶ στὴν συμπεριφορά τους, παρὰ στὴν ἐνδυμασία τους∙ οἱ κοινοὶ γάμοι καὶ καθημερινὴ συναναστροφὴ τοὺς ἔφεραν πιὸ κοντὰ καὶ στὰ ἔθιμά τους. «Τὸ δ’ Ἑλληνικὸν καὶ βαρβαρικὸν μὴ χλαμύδι μηδὲ πέλτῃ μηδ’ ἀκινάκῃ μηδὲν κάνδυι διορίζειν»∙ ἡ δὲ διαφορὰ ἀνάμεσα στὰ Ἑλληνικὰ καὶ βαρβαρικὰ ἤθη νὰ μὴν καθορίζεται ἀπ’ τὴν χλαμύδα καὶ τὸ μικρὸ μαχαῖρι οὔτε ἀπ’ τὴν χαντζάρα καὶ τὸν ἐπενδύτη. «Ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι»∙ ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν διακρινόταν γιὰ τὴν ἀρετή του, τὸ δὲ βαρβαρικὸ γιὰ τὴν κακία του. «Κοινὰς δ’ ἐσθῆτας ἡγεῖσθαι καὶ τραπέζας καὶ γάμους καὶ διαίτας, δι’ αἵματος καὶ τέκνων ἀνακεραννυμένους»∙ τοὺς εἶχε προτείνει ἴδια ροῦχα νὰ φοροῦν, καὶ κοινὰ τραπέζια καὶ συμπεριφορά, μὲ δεσμοὺς αἵματος καὶ τέκνων τοὺς ἀνέμιξε.

Εὐρώπη, ἀνάγκη ἐκκινήσεως

Ἡ ὑποχώρηση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, στὴ Γερμανία κατὰ 5,7% τὸν Αὔγουστο, μαζὶ μὲ τὴν ὕφεση στὴν Γαλλία καὶ Ἰταλία, σήμανε τοὺς κώδωνας τοῦ κινδύνου στὸ Βερολίνο καὶ στὶς Βρυξέλλες∙ οἱ Εὐρωπαῖοι διαπιστώνουν, ὅτι οἱ τρῖς μεγαλύτερες οἰκονομίες τῆς Εὐρωζώνης διολισθαίνουν μὲ σοβαρὴ ὕφεση καὶ μελετοῦν πλέον ἐπειγόντως τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀσκήσεως ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Οἱ γραφειοκρατικὲς διαδικασίες ἔχουν κρατήσει πολύ, ἐνῶ καὶ οἱ περιπλοκὲς μὲ τὸ Οὐκρανικό -ἐξ αἰτίας τῆς ὑποκύψεως στὶς ἀμερικανικὲς ἐντολές-, πληρώνονται ἀκριβά, καθὼς καὶ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν προβλέπουν γενίκευση τῆς ὑφέσεως παγκοσμίως∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἀναλαμβάνει στὴν πράξη ἀπὸ τώρα τὶς ὑποθέσεις στὰ χέρια του, ὥστε ἔχειν ἕτοιμες τὶς προτάσεις του, ὅταν καὶ ἐπισήμως θὰ ἀναλάβει τὴν ἐξουσία τὸν ἑπόμενο μῆνα. Τὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο στὸ Μιλάνο γιὰ τὴν ἀπασχόληση θεωρεῖται ὡς ἀφετηρία γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς.

Κομπάνι, ἀνθεκτικὴ ἄμυνα

Ἡ ἄμυνα τῶν Κούρδων ὑπερσπιστῶν τῆς Κομπανὶ ἀποδεικνύεται πολὺ ἀνθεκτικὴ στὸ κέντρο τῆς πόλεως, καθὼς οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐπὶ τετραήμερον καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὴν καταλάβουν, παρὰ τὴν διείσδυσή τους ἀπὸ τρεῖς ἀκραῖες συνοικίες της∙ στὴν Τουρκία μαζικὲς διαδηλώσεις τῶν Κούρδων, γιὰ τὴν ἀδράνεια τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία, κατέληξαν σὲ 14 νεκρούς, ἐνῶ ἡ ἀναταραχὴ δὲν φαίνεται νὰ κοπάζει. Οἱ Κοῦρδοι κατηγοροῦν ἀνοικτὰ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, ὅτι ἐπιθυμεῖ τὴν πλήρη καταστολὴ τοῦ κουρδικοῦ κινήματος, διότι φοβᾶται τὴν ἐπέκτασή του στὸ ἐσωτερικό της, καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ καταστροφὴ στὴν Κομπάνι∙ οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχίζουν τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις στὶς προσβάσεις τῆς πόλεως, ἀλλὰ μὲ ἐλάχιστη ἐπιρροὴ στὶς μάχες, διότι, «ἦρθαν πολὺ ἀργὰ καὶ πολὺ ἀραιά», κατὰ Κοῦρδον παρατηρητήν. Οἱ διαδηλώσεις ἐπεκτάθηκαν καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις ἀπὸ Κούρδους μετανάστες, μὲ τὴν εἴσοδό τους στὸ Ὁλλανδικὸ καὶ ἄλλα Κοινοβούλια.

Ἐλαφρῶς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ ἐμφανῶς ἀποδυναμωμένες, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς ἐλπίζουν πολλὰ ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τοῦ Μιλάνου∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1.2652 δολλάρια καὶ 137,0030 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1220, ἐνῶ ὑποχώρησε κάπως τὸ πετρέλαιο, 91,48. Ἡ ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ σταθεροποίηση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ ἐπιδεινώσεως τῆς δυτικῆς, δὲν ἐπηρέασε μᾶλλον τὶς ἀγορές∙ ἀντιθέτως οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη, μὲ πρῶτο βῆμα ἀποφάσεις στὸ Μιλάνο, στὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὴν ἀπασχόληση, καὶ θὰ συνεχισθεῖ μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ. Τὸ Βερολίνο δείχνει ὅτι αἴρει τὶς ἐπιφυλάξεις του, διότι βλέπει ὅτι ἡ ὕφεση πλήττει καὶ τὴν γερμανικὴ οἰκονομία, μὲ κύρια αἰτία τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ πιέζει γιὰ ἀποστολὴ Εὐρωπαίων γιὰ ἐπιτήρηση τῆς ἐκεχειρίας στὸ Ντόνετσκ.

Ἔμπολα, θωράκιση Εὐρώπης

Τὴν θωράκιση τῆς Εὐρώπης ἀπ’ τὸν ἰὸ ἐμπολα ἐπιδιώκει ἡ Ἐπιτροπή, μὲ τὴν κατάσταση συναγερμοῦ στὶς χῶρες της γιὰ τὴν λήψη προστατευτικῶν μέτρων∙ στὸ Ντάλλας πέθανε ὁ ἀσθενής, στὰ ἀεροδρόμια ἔχουν ληφθεῖ πολὺ αὐστηρὰ μέτρα γιὰ ἔλεγχο τῶν ταξειδιωτῶν ἀπ’ την Ἀφρική, καὶ στὴν Ἱσπανία ἀπομονώθηκαν ὁ σύζυγος τῆς νοσοκόμου καὶ πολλοὶ συγγενεῖς της. Οἱ εἰδικοὶ λένε, ὅτι εἶναι θέμα ἡμερῶν ἡ ἐξάπλωση τῆς νόσου καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ὅτι ἡ προστασία τους ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὰ μέτρα τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν τους∙ ἡ ἐπιδημία κάνει θραύση στὴν Δυτικὴ Ἀφρική, καθὼς οἱ φτωχὲς χῶρες δὲν διαθέτουν τὰ μέσα γιὰ τὴν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ τους. Οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ἔχουν κινητοποιηθεῖ, ἀλλὰ χωρὶς ἐπαρκῆ βοήθεια γιὰ τόσο ἐπικίνδυνη ἐπιδημία.

ΔΝΤ, στασιμότης οἰκονομίας

Ἡ δυτικὴ οἰκονομία ὁδηγεῖται σὲ στασιμότητα ἢ ὑποχώρηση προβλέπει τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἐνῶ στὶς ἐκτιμήσεις του μειώνει τὴν ἀνάπτυξη στὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες∙ γιὰ τὴν Εὐρώπη προβλέπει στασιμότητα καὶ ὕφεση στὴν Γαλλία καὶ Ἰταλία, μὲ ἐλαφρὰ ἀνάπτυξη στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου ὁ Τζὰκ Λιοῦ ὁμολόγησε ὅτι, δὲν εἶναι σὲ θέση ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία ὁδηγῆσαι σὲ ἀνάπτυξη τὴν παγκόσμια. Εἶναι ἡ πρώτη ὁμολογία τῶν πραγματικῶν δυνατοτήτων τῆς Ἀμερικῆς, ἐνῶ γιὰ τὴν Κίνα προβλέπεται διατήρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως στὸ 7,5%. Γιὰ τὶς νότιες χῶρες τῆς Εὐρώπης προβλέπει ἐλαφρὰ ἀνάπτυξη, καὶ γιὰ Ἑλλάδα, 0,6%, μὲ 2,9% τὸ 2015, ἀλλὰ καὶ ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας στὸ 25,9% φέτος καὶ 23,8% τοῦ χρόνου∙ ἀναγνωρίζει τὴν δυναμικὴ πορεία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ ὕφεση 3,8% πέρυσι.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.