Χάραξη ἑνιαίας γραμμῆς Ἑλλάδος, Κύπρου

Στὴν χάραξη τῆς ἑνιαίας πολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις, κατέληξαν οἱ Εὐάγγλος Βενιζέλος καὶ Γιαννάκης Κασουλίδης, κατὰ τὶς συνομιλίες του στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν∙ κατέληξαν στὴν ἀπόφαση γιὰ ὑπογραφὴ συμφωνίας ἐρεύνης καὶ διασώσεως σὲ θάλασσα καὶ ἀέρα μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν σύγκληση τριμεροῦς διασκέψεως στὴν Λευκωσία στὶς 9 Νοεμβρίου, μὲ τὴν Αἴγυπτο, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης στὴν περιοχή τους, σύμφωνα μὲ τὰ συμφωνηθέντα στὴν Νέα Ὑόρκη τὸν περασμένο μῆνα. Θὰ ἀκολουθήσει τριμερὴς διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ὁριοθετήσεως∙ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν τὶς τουρκικὲς ἀντιδράσεις ὡς ἀπάντηση στὴν τριμερῆ συμφωνία, διότι ἐπικυρώνεται ἡ ὁριοθέτηση, μὲ τὴν ἐπικύρωση τῶν συμφωνιῶν καὶ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τοὺς μεγάλους.

Δεῖγμα πολιτικῆς ἀνωμαλίας

Γιὰ ἐπιδίωξη προκλήσεως πολιτικῆς ἀνωμαλίας, καταγγέλλει ὁ πρωθυπουργὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ, μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Ἐκπροσώπου του ὅτι, «ἐπιχειρηματίες ἔχουν κουμπαρᾶ γιὰ ἐξαγορὰ βουλευτῶν», ἐνῶ ἡ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου διέταξε ἐπείγουσα προακαταρκτικὴ ἐξέταση γιὰ τὸ θέμα ἀπὸ ἐφέτη ἀνακριτή∙ ὁ στόχος εἶναι σαφής, πόλωση γιὰ ἀποδυνάμωση τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ ἔφερε τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, διότι οἱ ἀντιδράσεις ἀποβαίνουν εἰς βάρος του. Ἤδη πολλοὶ ἀνεξάρτητοι βουλευτές, ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἐξαρτᾶται ἡ ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐξαρτοῦν τὴν ψῆφο τους ἀπ’ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες, μὲ σαφῆ πρόθεση ἀποφυγῆς προώρων ἐκλογῶν∙ ταυτοχρόνως στὴν Κουμουνδούρου ἐνισχύεται ἡ κριτικὴ γιὰ τὴν ἀκραία στάση τῆς προεδρικῆς ὁμάδος, ποὺ ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα πιστεύει ὅτι ὁδηγεῖται σὲ παταγώδη ἀποτυχία. Ἄλλωστε, ὁ σύμβουλος τοῦ Ναπολεοντίσκου δήλωσε, ὅτι θὰ ζητήσει ὁ ἀρχηγός του τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἂν συναντηθεῖ μαζί του, ἀλλὰ δὲν ἔχει κληθεῖ κἂν.

Εὐρωζώνη, θετικὰ βήματα

Μετὰ τὴν Κριστὶν Λαγγκὰρντ καὶ ὁ Γιοῦρεν Ντισλαμπλάουμ, δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει κάνει πολλὰ θετικὰ βήματα γιὰ τὸ τέλος τῶν μνημονίων, καὶ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῶν σχετικῶν διαπραγματεύσεων προβλέπεται γιὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους∙ δηλαδή, ὅπως τὰ προδιέγραψε τὴν Παρασκευὴ στὴ Βουλὴ ὁ πρωθυπουργός. Τὰ εὐνοϊκὰ αὐτὰ σχόλια ἐπιτρέπουν στὴν κυβέρνηση τὴν ἐξαγγελία τῶν ἀναπτυξιακῶν μέτρων, ὅπως οἱ ἑκατὸ δόσεις γιὰ τὰ χρέη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων σὲ ἐφορίες καὶ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ τὴν κατάργηση τοῦ πόθεν ἔσχες στὶς ἀγοραπωλησίες ἀκινήτων, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκοδομῆς∙ οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀγορᾶς εἶναι θερμότατες, καθὼς προβλέπεται ὅτι δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις θὰ ξαναρχίσουν τὶς ἐργασίες τους, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας. Στὸ Γιούρογκρουπ ἄλλωστε ἔχει πολὺ περισσότερα προβλήματα, μὲ τὴν Γαλλία καὶ Ἰταλία, καὶ μόνο δευτερευόντως συζητήθηκε τὸ ἑλληνικὸ θέμα∙ δὲν τὸ θεωροῦν ἐπεῖγον.

Ψηφιδωτὸ τῆς Ἀμφιπόλεως

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ψηφιδωτοῦ στὸν τάφο τῆς Ἀμφιπόλεως ἐπιβεβαιώνει, καὶ μόνο αὐτό, τὴν μακεδονικότητα τοῦ μνημείου καὶ τὴν ὑψηλὴ τέχνη του∙ ὁ Πλούτων μᾶλλον ὁδηγεῖ τὸ ἅρμα, μὲ τὸν Ἑρμῆ προπομπὸ καὶ τὰ ἄλογα σὲ ρυθμὸ καλπασμοῦ. Ἡ Κατερίνα Περιστέρη δικαιώνεται πλήρως κι ἀπομένει νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ πραγματικὸς τάφος, μὲ τὸ ὄνομα τοῦ νεκροῦ καὶ τὴν ὑπόλοιπη διακόσμηση∙ φυσικά, ἀπομένει καὶ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ὑπολοίπου ψηφιδωτοῦ, γιὰ τὸ ποιὰ ἢ ποιὸς εἶναι ὁ ἄλλος στὸ ἅρμα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κεντρικοῦ του μέρους∙ ἡ Μακεδονία μᾶς ἐκπλήσσει σὲ κάθε γωνιά της, ὅπως εἶπε καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἀλλὰ περισσότερο μὲ τὴν τελειότητα τῆς τέχνης της.

Σκηνὴ ναρκωτικῶν στὸ ΕΚΠΑ

Στὴν Πανεπιστημιούπολη βρέθηκε μόνιμη σκηνὴ στὸ πάρκο της, μὲ τροφίμους της ἐξωπανεπιστημιακοὺς καὶ μὲ σκοπό τους τὴν πώληση ναρκωτικῶν∙ ἐπὶ χρόνια ἦταν ἡ σκηνὴ ἐκεῖ καὶ ὁ προηγούμενος πρύτανις τὴν ἀνεχόταν καὶ δὲν ἔκανε τίποτε, παρὰ τὶς καταγγελίες πολλῶν καθηγητῶν καὶ φοιτητῶν∙ συμπλήρωναν τὴν ἀριστερωσύνη τοῦ πρυτάνεως, μὲ τὶς γνωστὲς ἐπιδόσεις του πρὸ διετίας, ὅταν κρινόταν ἡ ἀξιολόγηση στὰ ἀνώτατα πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα. Στὴν συνέχεια ἀποκαλύφθηκαν οἱ σχέσεις του μὲ τὴν Κουμουνδούρου καὶ τὰ κυκλώματά της∙ μόνο του ἔρχεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὶς διασυνδέσεις της μὲ τὸν ὑπόκοσμο καὶ τὴν τρομοκρατία ὑπηρετοῦσε ὁ γελοιοδέστατος διαστρεβλωτὴς τοῦ Ἰουλιανοῦ∙ ὁ νέος πρύτανις διέλυσε τὴν σκηνὴ καὶ ἐξαφανίσθηκαν τὰ αἴσχη.

Αὐτὸς ἐστεφανωμένος πρῶτος

Ὁ γάμος τῶν ἑκατὸ Περσίδων εὐγενῶν καὶ τῶν ἑκατὸ Μακεδόνων καὶ Ἑλλήνων σὲ μία χρυσώροφο σκηνὴ σήμανε τὴν ἑνοποίηση τῶν δύο πολιτισμῶν, ἢ μᾶλλον τὴν ἔνταξη τῶν κατακτημένων λαῶν στὸν ἑλληνικὸ τρόπο ζωῆς∙ πέτυχε στὴν προσπάθειά του αὐτὴ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ οἱ ξένοι ἀποδέχθηκαν προθύμως τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ὅσο κανένας ἄλλος κατακτημένος λαὸς στὴν ἱστορία. «Αὐτὸς ἐστεφανωμένος πρῶτος ἀναμέλπων τὸν ὑμέναιον»∙ αὐτὸς πρῶτος στεφανωμένος τραγωδοῦσε τὸν ὑμέναιον. «Ὥσπερ φιλοτήσιον ἐπᾴδων μέλος εἰς κοινωνίαν συνιοῦσι τοῖς μεγίστοις καὶ μεγαλωτάτοις γένεσι»∙ ὅπως σὲ φιλία καὶ ἀγάπη τραγουδώντας τὸν ἀνάλογο σκοπὸ καὶ συνενώνοντας σὲ μία κοινωνία τὰ μεγαλύτερα καὶ ὀνομαστότερα γένη. «Πασῶν δὲ νυμφαγωγὸς ἅμα καὶ πατὴρ καὶ ἁρμοστὴς κατὰ ζυγὰ συνῆπτεν»∙ σὲ ὅλα ἦταν ὅπως ὁ προξενητὴς καὶ ταυτοχρόνως ὁ πατέρας καὶ ὁ ἄρχοντας στὰ ἑνωμένα ζευγάρια. Πρότυπο ἔγινε ἡ τελετὴ αὐτὴ γιὰ δεκάδες χιλιάδες ἄλλους γάμους.

Γαλλία καὶ διολίσθηση εὐρὼ

Ἡ διολίσθηση τοῦ εὐρώ, κατὰ 10% ἀπέναντι στὸ δολλάριο καὶ στὸ γιέν, ἔχει βοηθήσει σημαντικὰ τὴν γαλλικὴ οἰκονομία, διότι αὐξήθηκαν οἱ ἐξαγωγές της καὶ ἔγιναν ἀνταγωνιστικὰ τὰ προϊόντα της∙ ὀξυγόνο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, χαρακτηρίζουν στὸ Παρίσι τὴν διολίσθηση οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι. Ἡ Airbus, ἡ αὐτοκινηβιομηχανία καὶ ἡ χημικὴ βιομηχανία εἶναι οἱ πρῶτοι κλάδοι ποὺ ἐπωφελήθηκαν, μὲ αἰσθητὴ αὔξηση τῶν παραγγελιῶν ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό∙ οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι, ἐὰν διατηρηθεῖ στὰ ἐπίπεδα αὐτὰ ἡ ἰσοτιμία, τότε τὸ ΑΕΠ τῆς χώρας θὰ αὐξηθεῖ κατὰ 0,6% τὸν πρῶτο χρόνο καὶ κατὰ 1% τὸν δεύτερο. Ὁπωσδήποτε ἡ διολίσθηση προσφέρει ἀνάσα στὴν χειμαζόμενη γαλλικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ τὰ προβλήματά της εἶναι πολὺ σοβαρώτερα καὶ χρειάζονται ριζικὴ ἀντιμετώπιση∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει εὐχαριστημένη ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ ὁ ἀντίκτυπός τους στὰ εὐρύτερα στρώματα θὰ ἀργήσει νὰ φανεῖ. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημά της.

Κομπάνι, ἀντοχὴ Κούρδων

Οἱ Κοῦρδοι ἀποδεικνύονται σκληροὶ πολεμιστὲς καὶ ἀντέχουν στοὺς Ἰσλαμιστὲς ἐπὶ τρεῖς ἑβδομάδες, στὰ στενὰ τῆς πόλεως, καὶ παρὰ τὴν ἀδιαμφησβήτητη ὑπεροπλία τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ὁ πόλεμος προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις, ἐπειδὴ κινητοποιεῖται ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη καὶ τὸ χαλιφάτο δείχνει ὅτι ἀγγίζει στὸ μέγιστο τῶν δυνατοτήτων του. Ἡ Τουρκία ὅμως διέψευσε τὶς πληροφορίες ὅτι ἔδωσε ἄδεια γιὰ τὴν χρήση τῆς βάσεως Ἰτσερλίκ, παίζοντας μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ ἀνταλλάγματα∙ δέχθηκεμόνο τὴν ἐκπαίδευση Σύριων ἀντιισλαμιστῶν στὸ ἔδαφός της. Στὸ Κάιρο οἱ προσφορὲς γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Γάζας ἀνῆλθαν σὲ 5,4 δις δολλάρια, ἀπὸ τὰ τέσσερα τοῦ στόχου, καθὼς ὅλοι τώρα ἐμφανίζονται εὐαίσθητοι ἀπέναντι στὰ δεινὰ τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ∙ ἀπὸ τὸ ποσὸ αὐτό, τὰ μισὰ θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν Γάζα καὶ τὰ ὑπόλοιπα γιὰ τὴν Δυτικὴ ὄχθη. Τὸ Παλαιστινιακὸ κράτος ἀποκτᾶ ἔτσι γιὰ πρώτη φορὰ ἀρκετὰ μεγάλη οἰκονομικὴ ἄνεση καὶ προβολή.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ καλύτερο κλίμα στὴν Ἀσία καὶ ἐπιφυλακτικὸ στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2691 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 136,1630 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε, 1228, καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε, 88,29. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ μεγάλου ἐμπορικοῦ πλεονάσματος στὴν Κίνα, 31 δις δολλάρια τὸν Σεπτέμβριο, μετὰ τὸ ἀκόμη μεγαλύτερο, 48, τὸν Αὔγουστο, προκάλεσε ἀναπτέρωση τῆς αἰσιοδοξίας στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, ὅπως καὶ οἱ συμφωνίες τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ στὴν Μόσχα, μὲ τὸν Ρῶσο ὁμόλογό του, γιὰ τὴν διάθεση 24 δις δολλαρίων στὴν Ρωσία, μὲ τὴν μορφὴ δανεισμοῦ τῶν κεντρικῶν τους τραπεζῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀνοικτὸ δανεισμὸ τῆς κινεζικῆς τραπέζης Ἐξαγωγῶν-Ἐξαγωγῶν πρὸς τὴν ἀντίστοιχη ρωσική∙ τὸ Πεκῖνο ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση γιὰ κάλυψη τῶν ρωσικῶν ἀναγκῶν σὲ ἀγροτικὰ προϊόντα, ἀλλὰ καὶ σὲ δημόσιο δανεισμό, μέχρι τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς κεφαλαιαγορᾶς του. Τὴν ἀλληλεγγύη της ἐπαναλαμβάνει ἡ Κίνα.

Ἔμπολα, λάθη Ἀμερικανῶν

Σὲ λάθη τῶν ἀμερικανικῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν ἀποδίδεται τὸ δεύτερο κροῦσμα ἔμπολα στὸ Ντάλλας τοῦ Τέξας∙ ἡ νοσοκόμα ἰσχυρίζεται, ὅτι φοροῦσε τὴν προστατευτικὴ στολὴ κατὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ θανόντος ἀσθενοῦς, ἀλλὰ ὁ ἔλεγχος ἀπέδειξε ὅτι ὑπῆρξαν κενὰ στὴν προστασία της. Ἡ νοσοκόμα ἔχει τεθεῖ σὲ ἀπομόνωση, ὅπως καὶ τὰ πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντός της, ἐνῶ φρουρεῖται καὶ ἡ οἰκία της∙ οἱ ἀρχὲς δείχνουν ὅτι ἀφυπνίσθηκαν καὶ αὐξάνουν τοὺς ἐλέγχους στὰ ἀεροδρόμια, ἐνῶ στὶς τρεῖς ἀφρικανικὲς χῶρες, καὶ περισσότερο στὴν Λιβερία, ἡ κατάσταση εἶναι τραγική. Οἱ ἐλλείψεις σὲ κλίνες καὶ φάρμακα εἶναι τεράστιες καὶ πολλοὶ ἀσθενεῖς πεθαίνουν στοὺς διαδρόμους, ἐνῶ χιλιάδες μικρὰ παιδιὰ κυκλοφοροῦν ἔρημα στοὺς δρόμους, γιατὶ ἔχουν χάσει καὶ τοὺς δύο γονεῖς τους καὶ κανεὶς δὲν τὰ συμμαζεύει.

Εὐρωαμερικανικὴ συμφωνία

Σὲ πολλὲς δεκάδες εὐρωπαϊκὲς πόλεις, ἀπ’ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Γερμανία, μέχρι τὴν Γαλλία, Ἰταλία καὶ Ἱσπανία, ὀργανώθηκαν τὸ Σαββατοκύριακο μεγάλες διαδηλώσεις κατὰ τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς∙ οἱ διαδηλωτὲς κατήγγειλαν ὅτι, ἡ συμφωνία θὰ προκαλέσει σοβαρὲς ζημίες στὰ προϊόντα τους, ὅπως εἶναι τὰ πουλερικά, τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπιδοτοῦνται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ διαδηλώσεις ὀργανώθηκαν, διότι κυκλοφόρησαν πληροφορίες, ὅτι ἡ σημερινὴ Ἐπιτροπή, τὴν παραμονὴ τῆς παραδόσεως τῆς ἐξουσίας της, ἑτοιμάζεται νὰ κλείσει τὴν συμφωνία, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τους, ὄχι μόνο τῶν ἀγροτικῶν ὀργανώσεων, ἀλλὰ καὶ πολλῶν βιομηχανικῶν, οἱ ὁποῖοι καταγγέλλουν τοὺς ἁρμοδίους Ἐπιτρόπους γιὰ ἐνδοτικὴ τάση. Οἱ διαδηλώσεις ἦταν μαζικὲς καὶ αὐτὸ προκάλεσε ἔντονο προβληματισμὸ στὶς Βρυξέλλες καὶ ἀνάθεση τοῦ θέματος πλέον στὴν νέα Ἐπιτροπή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.