ΑΟΖ, ὑπογραφὴ στὸ Κάιρο 9 Νοεμβρίου

Στὶς 9 Νοεμβρίου θὰ γίνει στὸ Κάιρο ἡ διάσκεψη κορυφῆς, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ὁριοθετήσεως τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῶν τριῶν χωρῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Ἀμπντὲς Φατὰχ Ἀλσίσυ θὰ προδώσουν στὴν ὑπογραφὴ τὴν ἰδιαίτερη βαρύτητα. Οἱ λεπτομέρειες ἔχουν συμφωνηθεῖ ἀπ’ τὴν συνάντηση τῶν τριῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν στὴν Νέα Ὑόρκη τὸν περασμένο μῆνα∙ οἱ τρεῖς χῶρες, μὲ τὴν συμφωνία τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ Λιβάνου γίνονται οἱ ἐγγυητὲς στὴν εὐαίσθητη περιοχή. Οἱ τουρκικὲς προκλήσεις στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ θεωροῦνται ἀκριβῶς ὡς κινήσεις ἀντιπερισπασμοῦ, ἀλλὰ φοβοῦνται τὶς διεθνεῖς ἀντιδράσεις καὶ προβαίνουν σὲ μετρημένες κινήσεις∙ ἡ ἐξέγερση τῶν Κούρδων καὶ ὁ πόλεμος τῶν Ἰσλαμιστῶν εἶναι πολὺ σοβαρώτερα προβλήματα.

Ἐγγυημένο εἰσόδημα φτωχῶν

Τὶς πρῶτες κινήσεις ἐξισορροπήσεως τῶν περικοπῶν ἀπ’ τὴν λιτότητα προσέφερε ἡ κυβέρνηση, μὲ τὸ ἐγγυημένο εἰσόδημα καὶ τὴν καταβολὴ τῶν ἀναδρομικῶν τῶν ἐνστόλων, ἐνῶ ἡ Κουμουνδούρου ἐπιμένει στὴν πόλωση γιὰ τὸ τετράμηνο μέχρι τὴν προεδρικὴ ἐκλογή, ὡς τελευταῖο χαρτί της γιὰ πρόωρες ἐκλογές∙ ὄχι τυχαία ὅμως μὲ βοήθεια ἔκθεση τῆς Morgan Stanley, γιὰ τὸ ποιὲς μετοχὲς θὰ ἀνεβοῦν στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, ἐὰν γίνει κυβέρνηση ὁ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ ἴδια τράπεζα τὴν προηγούμενη τετραετία προέβλεπε δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα τουλάχιστον τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ δικαστικὴ ἔρευνα θὰ ἀποκαλύψει πολλά, ἂν καὶ οἱ δημοσιογραφίζοντες θὰ ἐπικαλεσθοῦν τὸ ἀπόρρητό τους καὶ τὰ στελέχη τῆς Κουμουνδούρου, ὅτι δὲν ξέρουν τίποτε περισσότερο∙ μὲ ἐξαίρεση τὸ Χρηματιστήριο ἡ ἀγορὰ παρέμεινε ἤρεμη καὶ οἱ δουλειὲς κινήθηκαν κανονικά, χωρὶς καμμία ἐπίδραση ἀπ’ τὴν πόλωση, τοὺς ἀγνοεῖ ὁ κόσμος.

Δεδομένη προεδρικὴ ἐκλογὴ

Στὴν ἐνίσχυση τῶν δυνάμεων ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὸν Φεβρουάριο ὁδηγεῖ τελικὰ ἡ πόλωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ οἱ περισσότεροι ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς δηλώνουν ὅτι θεωροῦν τὴν κίνηση ὡς καθαρὸ ἐκβιασμό τους καὶ αὐξάνουν τὶς ἀποστάσεις τους ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ὁ ὁποῖος ἀπόμεινε μόνο μὲ τὸν Καμμένο γιὰ σύμμαχο, ἀλλὰ μὲ τοὺς περισσότερους βουλευτές του σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας ἀπ’ τὶς θέσεις του. Ἡ σύνεση τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀπαίτηση τῆς ἀγορᾶς γιὰ σταθερότητα καὶ συνέχιση τῆς ἀναπτυξιακῆς πορείας μας, εἶναι τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς κυβερνήσεως∙ οἱ καταστροφολόγοι τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη, διότι τοὺς βαρέθηκε μὲ τὶς καθημερινὲς προβλέψεις τους γιὰ χρεωκοπία. Ἄλλωστε ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ 2,5 δις εὐρὼ τὸ ἐννεάμηνο, παρὰ τὴν μία δόση τοῦ ΕΝΦΙΑ, σημαίνει ὅτι λύονται τὰ χέρια τῆς κυβερνήσεως γιὰ ἀποκατάσταση καὶ ἄλλων ἀδικιῶν τῆς τετραετίας.

Πόλωση, ἐκτὸς ὁρίων της

Ἡ καλλιέργεια τῆς πολώσεως ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται καθαρὰ ὅτι ἔχει ξεπεράσει τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς της ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη∙ ὁπωσδήποτε ἔχει κερδίσει ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἀρκετὰ ἀπ’ τὰ λάθη τοῦ πρώτου ΕΝΦΙΑ –μεθοδευμένα ἀπ’ τὰ γνωστὰ κέντρα τῆς τελευταίας δεκαετίας, καθ’ ὅλας τὰς ἐνδείξεις-, ἀλλὰ ὄχι σὲ βαθμὸ ἐλέγχου τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Οἱ καταγγελίες γιὰ μεθοδεύσεις ἀποστασίας βουλευτῶν, κατὰ τὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἔχουν ἐνοχλήσει πάρα πολὺ τὴν κοινὴ γνώμη∙ ὅλοι διαπιστώνουν ὅτι πρόκειται γιὰ κακὴ ἀντιγραφὴ τῆς γνωστῆς τακτικῆς τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν», ὅταν καὶ ὁ τότε πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπέρριπτε κάθε προσέγγιση τῶν πραγματικῶν προβλημάτων. Δὲν ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἱστορία.

Οἱ ψηφιακὲς συχνότητες

Ἡ παραχώρηση τῶν ψηφιακῶν συχνοτήτων ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων θέτει κανόνες στὴν χρήση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ ἀποφέρει στὸ δημόσιο 381 ἑκατομμύρια εὐρώ∙ οἱ τρεῖς μεγάλες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, COSMOTE, VODAFONE καὶ WIND παίρνουν τὰ δικαιώματα τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν συχνοτήτων καὶ συνδέσεως τῆς χώρας μας μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Ὁλοκληρώνεται ἔτσι ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῶν τηλεπικοινωνιῶν στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς, διότι ὅλα σχεδὸν γίνονται πλέον μέσα ἀπ’ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία μέχρι τὶς μικρὲς λεπτομέρειες∙ ἔτσι ἀποδεσμεύονται οἱ δημιουργικὲς δυνάμεις τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ κατακτοῦν τὶς πρῶτες θέσεις στὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμό. Οἱ δημιουργικὲς δυνατότητες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι τὸ ὅπλο τους.

Οὕτως ἔμφρονες βασιλεῖς

Στὴν ἐμπέδωση καλῶν καὶ ὑγιῶν κοινωνικῶν σχέσεων τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς κατακτημένους λαοὺς ἀποδίδει τὴν ἐπιτυχία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὁ Πλούταρχος∙ οἱ κοινοὶ γάμοι καὶ ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν λαῶν στὴν διακυβέρνηση τῶν ἑλληνιστικῶν βασιλείων ἦταν οἱ κύριοι παράγοντες. «Ἡδέως μὲν ἂν εἶπον, ‘’ὦ βάρβαρε Ξέρξη καὶ ἀνόητε καὶ μάτην πολλὰ περὶ τὴν Ἑλλήσποντίαν πονηθεὶς γέφυραν»∙ εὐχαρίστως τότε θὰ ἔλεγα, ‘’ὦ βάρβαρε Ξέρξη καὶ ἀνόητε καὶ ματαίως πολλὰ ἐπιδίωξες μὲ τὴν γέφυρα στὸν Ἑλλήσποντο. «Οὕτως ἔμφρονες βασιλεῖς Ἀσίαν Εὐρώπῃ συνάπτουσιν»∙ ἔτσι οἱ φρόνιμοι βασιλεῖς συνδέουν τὴν Ἀσία μὲ τὴν Εὐρώπη. «Οὐ ξύλοις οὐδὲ σχεδίαις οὐδ’ ἀψύχοις καὶ ἀσυμπαθέσι δεσμοῖς»∙ ὄχι μὲ ξύλα οὔτε μὲ σχεδίες οὔτε μὲ ἄψυχα καὶ ἀσυμπαθῆ δεσίματα. «Ἀλλ’ ἔρωτι καὶ νομίμῳ γάμοις σώφροσι καὶ κοινωνίαις παίδων τὰ γένη συνάπτοντες’’»∙ ἀλλὰ μὲ ἔρωτα καὶ νόμιμους γάμους καὶ κοινὰ παιδιὰ δένουν τὶς κοινωνίες μεταξύ τους.

Εὐρωζώνη, Γαλλία, Ἰταλία

Τὰ προβλήματα τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἰταλίας ἀπασχόλησαν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ τὸ προχθεσινὸ Γιούρογκρουπ καὶ δευτερευόντως μόνο ἐκεῖνα τῆς Ἑλλάδος∙ οἱ καθυστερήσεις στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ ἡ ἀπαίτηση γιὰ ἀναβολὴ στὴν ἐκπλήρωση τοῦ ἐλέγχου τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων δέσποσαν στὶς συζητήσεις καὶ τὶς ἀντεγκλήσεις τῶν δύο χωρῶν μὲ τοὺς Γερμανούς, μὲ τὸν Ὁλλανδὸ προεδρεύοντα σὲ ρόλο διαιτητοῦ, ἀλλὰ μὲ διάθεση ἐκδικήσεως τοῦ Βερολίνου, διότι τὸν ἀνικαθιστᾶ μὲ τὸν Ἱσπανὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν σὲ ἕξι μῆνες. Οἱ παρατηρήσεις του γιὰ τὴν Ἑλλάδα, οἱ πιὸ συμπαθεῖς τῆς διετοῦς προεδρίας τοῦ Γιέρουν Ντιασελμπλάουμ, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως θὰ γίνει καὶ ἡ ρύθμιση τοῦ χρέους∙ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια θεωρεῖται πλέον δεδομένη, διότι ἡ συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων ἀποτελεῖ ἤδη προτεραιότητα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Ἡ διαπλοκὴ στὸ ἐσωτερικὸ τὰ παρουσιάζει μὲ τὸν γνωστό της τρόπο∙ συνεχίζει συστηματικὰ τὴν ὑπονόμευσὴ τῆς πολιτικῆς μας σταθερότητος.

Κομπάνι, κρίσιμες στιγμὲς

Στὸ Κομπάνι οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν ἀπωθηθεῖ ἀπ’ τὶς κεντρικὲς συνοικίες, ὅπου εἶχαν διεισδύσει καὶ ἔχασαν καὶ τὸν λόφο δυτικὰ τῆς πόλεως∙ οἱ Τοῦρκοι παρακολουθοῦν ἀδιάφροροι ἀπ’ τὰ σύνορα καὶ ἐπανέλαβαν τὶς ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις τους στὶς κουρδικὲς περιοχές, ἐνῶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συγκάλεσε ἔκτακτη σύσκεψη τῶν στρατιωτικῶν ἡγετῶν τῶν εἴκοσι χωρῶν τῆς συμμαχίας. Ἡ ἀλλαγὴ σκηνικοῦ στὸ Κομπάνι θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία τῶν Κούρδων, καθὼς στερεῖ στὸ χαλιφάτο τὴν δυνατότητα ἐλέγχου μεγάλου μέρους Συρίας καὶ Ἰράκ∙ ἡ ἐπίθεση ἐναντίον του εἶναι δύσκολη στὰ ἄλλα μέτωπα, χωρὶς χερσαῖες δυνάμεις, ἀλλὰ καμμία χώρα δὲν ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη ἐμπλοκῆς της σὲ νέο πόλεμο στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ Ἄγκυρα γνωρίζει τοὺς κινδύνους, ἀλλὰ φοβᾶται περισσότερο τοὺς Κούρδους, διότι ἡ ἀντοχή τους στὸ Κομπάνι ἐνισχύει τὶς προοπτικὲς γιὰ τὴν δημιουργία ἀνεξαρτήτου κράτους τους, μὲ ἄμεση ἀπειλὴ στὶς νοτιοανατολικὲς ἐπαρχίες της. Τὸ πρόβλημα περιπλέκεται ἀρκετά.

Ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ὑποχώρηση τῆς Γουὼλ Στρήτ∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε στὰ 1,2652 δολλάρια καὶ 135,1610 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 87,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1233. Στὸ Τόκυο ἡ πτώση ἦταν μεγαλύτερη, ἐνῶ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἔφθασε τὸ 5%, λόγῳ ἀνησυχιῶν γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ στὴν Εὐρώπη ἡ πτώση ἦταν μικρότερη, ὅπως καὶ στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Μόσχα. Οἱ πρωθυπουργοὶ Κίνας καὶ Ρωσίας ὑπέργραψαν σειρὰ συμφωνιῶν, πέραν τοῦ δανείου μεταξὺ τῶν δύο κεντρικῶν τραπεζῶν ὕψους 24 δις δολλαρίων, τῶν διευκολύνσεων μὲ τὶς τράπεζες εἰσαγωγῶν-ἐξαγωγῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, γιὰ τὴν ἄμεση κατασκευὴ τῶν γρήγορων τραίνων Μόσχας, Καζάν, τοῦ σχεδιασμοῦ γιὰ τὴν γραμμή, Πεκίνου, Μόσχας, καὶ γιὰ τὴν δημιουργία κοινῶν κέντρων ψηφιακῶς τεχνολόγιας, γιὰ διευκόλυνση τῶν νεοφυῶν ἐπιχειρήσεων∙ οἱ δύο χῶρες θέτουν τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὴν δυτικὴ τεχνολογία.

Γαλλία, Νόμπελ οἰκονομίας

Ἡ Γαλλία κέρδισε τὸ δεύτερο βραβεῖο Νόμπελ φέτος, τῆς οἰκονομίας στὸν καθηγητὴ Οἰκονομικῶν Ζὰν Τιρὸλ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τουλούζης, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς λογοτεχνίας τὴν περασμένη ἑβδομάδα∙ ὁ 61ενὸς ἐτῶν καθηγητὴς δὲν εἶναι πολὺ γνωστὸς διεθνῶς, ἀλλὰ ἔχει εἰδικευθεῖ στὶς ἔρευνες τῆς ἀγορᾶς στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ στὴν ἀνάδειξη τῶν μονοπωλίων τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν τῆς ἠλεκτρονικῆς βιομηχανίας. Οἱ μελέτες του αὐτὲς ἀποτέλεσαν τὸ κριτήριο γιὰ τὴν βράβευσή του ἀπ΄ τὴν Σουηδικὴ Ἐπιτροπή∙ εἶναι ὁ νεώτερος σὲ ἡλικία μὲ βραβεῖο Νόμπελ οἰκονομίας καὶ ὁ πρῶτος μόνος βραβευμένος, διότι ἡ Ἐπιτροπὴ τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ μοίραζε σὲ δύο ἢ τρεῖς οἰκονομολόγους. Στὴν περίοδο τῆς βαθειᾶς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς κρίσεως τῆς χώρας, τὰ βραβεῖα προσφέρουν κάποια ἀνακούφιση στὸν γαλλικὸ λαό.

Ἔμπολα, ἐπείγουσα βοήθεια

Τὴν ἀνάγκη ἀποστολῆς ἐπειγόντωςς βοηθείας στὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἔμπολα, ἐπισήμανε ὁ Μπὰν Κιμοὺν στὴν ἔκτακτη συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἀλλὰ ἀπόφαση δὲν ἐλήφθη∙ τὰ μέχρις στιγμῆς κρούσματα τοῦ ἰοῦ ἀνέρχονται σὲ 8300, μὲ 4000 θανατηφόρα, ἐκ τῶν ὁποίων 2316 στὴ Λιβερία, 930 στὴν Σιέρρα Λεόνε καὶ 778 στὴν Γουινέα∙ οἱ ἀνάγκες σὲ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ φάρμακα εἶναι τεράστιες. Μόνο στὴν Λιβερία χρειάζονται 2310 κλίνες καὶ διαθέτουν ἴσως 630∙ οἱ ἐθελοντὲς νοσηλευτὲς ἀπὸ τρίτες χῶρες σπανίζουν πλέον, καθὼς ὅλοι φοβοῦνται τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ. Ἤδη στὴν Λειψία τῆς Γερμανίας πέθανε ἕνας νοσηλευτής, σουδανικῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος νοσηλευόταν σὲ νοσοκομεῖο της∙ σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀμερικὴ ἔχουν ἐνταθεῖ τὰ μέτρα ἐλέγχου στὶς εἰσόδους τῶν χωρῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.