Ἐπαρκὴς προβολὴ γιὰ μάρμαρα Παρθενῶνος

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀμὰλ Κλούνεϊ καὶ ἡ ἐνασχόλησή της μὲ τὰ μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνος εἶναι κάτι τὸ σημαντικὸ γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμό τους∙ ἡ ὡραία δικηγόρος καὶ οἱ συνεργάτες της ἦταν διακριτικοὶ καὶ σεμνοὶ στὴν ἐμφάνισή τους, ἀλλὰ καὶ δικαιολογημένη ἡ περιποίησή τους ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ ἡ συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἀπέβλεπε στὴν προβολὴ τοῦ θέματος. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὶς πολιτικὲς πιέσεις, διότι ἡ Βρεταννία δὲν ἔχει κανένα νομικὸ στήριγμα, γιὰ τὴν κατακράτηση τῶν ἱερῶν μας μνημείων, ἐκτὸς ἀπ’ τὸ αὐτοκρατορικό της παρελθόν∙ ὁιπωσδήποτε οἱ πολιτικὲς πιέσεις καὶ ἡ κατακραυγὴ τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης βοηθοῦν σημαντικά. Ἡ σύζυγος τοῦ διασήμου ἠθοποιοῦ συμβάλλει τουλάχιστον ἀρκετὰ στὴν δημοσιότητα καὶ στὴν εὐαισθητοποίηση εὐρύτερων στρωμάτων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Σαμαρᾶς, μένος διαλύσεως

Γιὰ ἀκατάσχετο μένος ὑπονομεύσεως τῆς ὁμαλότητος, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας, κατηγόρησε ὁ πρωθυπουργὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἀνακάμψεως ἀναγνωρίζονται ἀπὸ ὅλους καὶ ὅτι μόνο οἱ ἀγορὲς ἐπισημαίνουν τὸν πολιτικὸ κίνδυνο ἀποσταθεροποιήσεως. Ὁ στόχος τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἡ ἀνακοπὴ τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν κρίση τοῦ 2010∙ ἐπιδιώκει τὶς ἐκλογὲς τώρα, διότι γνωρίζει ὅτι σὲ λίγους μῆνες θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ γι’ αὐτόν. Ὁ πρωθυπουργὸς ζήτησε ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς του νὰ συνεχίσουν ἀπερίσπαστοι τὸ ἔργο τους καὶ παρέθεσε τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, στὰ 2,8 δις εὐρὼ καὶ τὴν ἀνάπτυξη στὸ 1% περίπου, τὰ ὁποῖα παρέχουν τὴν ἄνεση καὶ νέων φοροελαφρύνσεων πρὸς τὰ χαμηλότερα στρώματα. Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει ἀταλάντευτη τὴν πολιτική της, κατέληξε ὁ πρωθυπουργός.

Ἄτακτη ὑποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση ἐπιδόθηκε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ὅτι δὲν μίλησαν ποτὲ στελέχη του γιὰ χρηματισμὸ βουλευτῶν, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ ἀνακρίσεις ἀπ’ τὸν ἐφέτη ἀνακριτὴ μὲ τὸν δημοσιογραφίζοντα καταθέτειν πρῶτον, ἀλλὰ χωρὶς κατονομάσαι τὶς πηγές του, ἐκτὸς τοῦ ὅτι δὲν εἶναι πολιτικὸ πρόσωπο∙ σήμερα καταθέτει ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ κόμματος, ποὺ προκάλεσε τὸ θέμα, μὲ τὰ «περὶ κουμπουρᾶ», ἐνῶ ἀκολουθοῦν ὁ Νίκος Κωνσταντόπουλος, Φώτης Κουβέλης καὶ Γιάννης Δραγασάκης. Στὴν Βουλὴ χαμήλωσαν τοὺς τόνους, ὅπου δὲν μίλησαν γιὰ δάνεια τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀλλὰ ζήτησαν τὴν παρουσίαση τῶν λογαριασμῶν, ἐνῶ δὲν ἀπάντησαν, γιὰ τὸ πῶς καλύπτει τὶς ζημίες της ἡ «Αὐγὴ» καὶ ὁ ραδιοφωνικός τους σταθμός∙ ἀκόμη καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, στὴν συνάντησή του μὲ τὰ προεδρεῖα τῶν δικαστικῶν συλλόγων, δὲν ἀναφέρθηκε στὸ θέμα, ἀλλὰ καὶ ὑπέστη δεινὴ πολιτικὴ ταπείνωση, ἐπειδὴ ὁ Σταῦρος Θεοδωρἀκης ἀκύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση μαζί του.

Ἀπότομη ἐκτόνωση πολώσεως

Ἡ ἐκτόνωση τῆς πολώσεως ἦρθε πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅπως τὴν περίμεναν καὶ οἱ πιὸ αἰσιόδοξοι∙ ἐλάχιστοι ἀσχολοῦνται μαζί της καὶ αὐτοὶ τὸ δείχνουν διὰ λόγους ἄνωθεν ἐντολῶν, διότι φαίνονται πλέον ἀπὀ μακρυὰ ὅτι ὑπηρετοῦν τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα. Ὁ κόσμος παραμένει ἤρεμος καὶ συνετός, ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἁπάλυνση τῶν δεινῶν τῆς τετραετίας, ὅπως τὸ βλέπει νὰ γίνεται γύρω του∙ οἱ μειώσεις στὸν ΕΝΦΙΑ, ἡ ἐπιστροφὴ μέρους ἔστω τῶν αὐξήσεων στοὺς δικαστικοὺς καὶ στοὺς ἐνστόλους, ἡ μείωση στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως καὶ στὴν ἔκτακτη εἰσφορά, εἶναι μέτρα ποὺ ἀφοροῦν τὴν καθημερινὴ ζωὴ ὅλων μας∙ τὴν καθοδηγούμενη προπαγάνδα καταλαβαίνει ὁ καθένας ὅτι τὴν πλήρωσε ἀκριβα.

Ρύθμιση ὀφειλῶν Ἐφορίας

Ἡ ρύθμιση τῶν ὀφειλῶν πρὸς τὴν Ἐφορία καὶ τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα, μὲ ἑκατὸ δόσεις καὶ διαγραφὴ τῶν προστίμων, θεωρεῖται ἀπ’ τὴν ἀγορὰ ὡς μάννα ἐξ οὐρανοῦ∙ οἱ σχετικὲς ἐγκύκλιοι καθυστεροῦν κάπως καὶ πολλοὶ δὲν ἔχουν ἐνημερωθεῖ πλήρως γιὰ τὶς λεπτομέρειες καὶ τὸν τρόπο ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου. Οἱ ἐνδιαφερόμενες μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες, οἱ ὁποῖες φυτοζωοῦν τώρα∙ μόλις ἀπαλλαγοῦν ἀπ’ τὸ βάρος τῶν ὑποχρεώσεων αὐτῶν θὰ κάνουν ἅλμα καὶ θὰ προσλάβουν πάλι μέρος ἢ ὁλόκληρο τὸ προηγούμενο προσωπικό τους, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας. Εἴμαστε χώρα τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ σὲ αὐτὲς χρειάζεται νὰ δοθεῖ ἰδιαίτερη ἔμφαση, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς συγκυρίας ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας.

Τῆς Μηδικῆς εὐτελεστέραν

Ὁ Ἀλέξανδρος φόρεσε περσικὰ ροῦχα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀφομοίωση τῶν δύο πολιτισμῶν καὶ τὴν ἀνάμιξη τῶν φυλῶν καὶ ὄχι ὡς πρόθεση μιμήσεως τοῦ περσικοῦ θρόνου∙ οἱ Μακεδόνες ἀντέδρασαν, καὶ εἶχαν δίκαιο, ἀλλὰ ἀργότερα κατάλαβαν τὸ τί σήμαινε ἡ πολιτική του. «Πρὸς τοῦτον ἀποβλέπων τὸν κόσμον Ἀλέξανδρος οὐ τὴν ἐσθῆτα προσήκατο τὴν Μηδικήν»∙ πρὸς τὸν κατακτημένο κόσμο ἀποβλέπων ὁ Ἀλέξανδρος δὲν χρησιμοποίησε τὴν Μηδικὴ ἐσθῆτα. «Ἀλλὰ τὴν Περσικὴν πολλῷ τῆς Μηδικῆς εὐτελεστέραν οὖσαν»∙ ἀλλὰ τὴν Περσικὴ ἡ ὁποία ἦταν πολὺ πιὸ εὐτελὴς ἀπ’ τὴν Μηδική. «Τὰ γὰρ ἔξαλλα καὶ τραγικὰ τοῦ βαρβαρικοῦ κόσμου παραιτησάμενος, οἷον τιάραν καὶ κάνδυν καὶ ἀναξυρίδας»∙ διότι τὶς προκλητικὲς καὶ πορφυρὲς διακοσμήσεις τοῦ βαρβαρικοῦ κόσμου τὶς ἄφησε, ὅπως τὴν τιάρα, τὸν βασιλικὸν πῖλον, τὸ πολυτελὲς ἐπανοφόρι, τὴν κάνδυν, καὶ τὴν βασιλικὰ βράκα, τὰς ἀναξυρίδας. Ἀρνήθηκε τὴν ὑπερβολικὴ πολυτέλεια τῶν ἀνατολικῶν αὐλῶν στὴν ἐμφάνισή του.

Ἀγὼν Βερολίνου, Παρισίων

Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη ἔξελίσσεται σὲ ἀγῶνα δρόμου μεταξὺ Βερολίνου καὶ Παρισίων∙ ὁ γαλογερμανικὸς ἄξων, ὡς ἑνιαία πολιτικὴ συνοχῆς, ἔχει ἀτονήσει ἀρκετά, μετὰ τὴν σοβαρὴ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Γαλλία καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεώς της νὰ πάρει ἔστω κάποια μέτρα ἀντιμετωπίσεώς της. Ἀντιθέτως ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ματτέο Ρέντσι, ἐπιμένουν στὴν ἄμβλυνση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, χωρὶς ὅμως τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀναγκαίων μεταρρυθμίσεων γιὰ ἐξυγίανση τῆς οἰκονομικῆς καὶ παραγωγικῆς διαρθρώσεως τῶν χωρῶν τους∙ οἱ διεργασίες εἶναι ἔντονες, μὲ διαμεσολαβητὴ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὡς ἐνδιάμεσο κρίκο. Οἱ νότιες χῶρες ἔχουν περάσει σὲ δευτερεύουσα θέση, καὶ περισσότερο ἡ Ἑλλάς, διότι ὅλοι βλέπουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ ἡ κανονικὴ πλέον λειτουργία τῆς οἰκονομίας μας∙ ἡ ὑπαγωγὴ στὶς γενικὲς ρυθμίσεις τῆς Εὐρωζώνης εἶναι αὐτονόητη, ἔρχεται μόνη της.

Κομπάνι σὲ Στάλινγκραντ

Σὲ Στάλινγκραντ γιὰ τὸ χαλιφάτο μετατρέπεται τὸ Κομπάνι, μὲ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τῶν ὀλίγων Κούρδων μαχητῶν καὶ τὴν ἀπώθηση τῶν Τζιχαντιστῶν ἀπ’ τὸ κέντρο τῆς πόλεως καὶ τὸ δυτικὸ λόφο της, ἐνῶ καλοῦν οἱ Ἀμερικανοὶ σὲ βοήθεια τοὺς Ρώσους γιὰ τὴν συνεργασία μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Συρία∙ ὁπωσδήποτε οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο, ἀλλὰ τὸ πεζικὸ πάντοτε ἐκκαθαρίζει τὴν κατάσταση. Στὴν σύσκεψη τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἐπιτελείων τῶν συμμάχων συμφωνήθηκε ἡ ἔνταση τῶν βομβαρδισμῶν, ἀλλὰ δὲν βρῆκαν κοινὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἀποστολὴ χερσαίων δυνάμεων∙ καμμία χώρα δὲν ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη ἐμπλοκῆς της σὲ νέο πόλεμο στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ παραμένει ἡ ἐχθρότης τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν κατὰ τῆς Συρίας. Ἀλλά, χωρὶς τὴν βοήθεια τοῦ συριακοῦ καὶ τοῦ ἰρανικοῦ στρατοῦ, δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν∙ εἶναι οἱ μόνες χῶρες μὲ ἀξιόμαχες χερσαῖες δυνάμεις στὴν περιοχή.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς δυτικὲς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ στὴν Ἀσία ἦταν ἀνοδικὲς μέχρι σταθεροποιητικές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2673 δολλάρια καὶ 135,5025 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν χρυσός, 1223,50, καὶ πετρέλαιο, 84,34. Οἱ πωλητὲς ἐπικράτησαν στὴν Δύση, κυρίως λόγῳ τῆς διαφωνίας Γερμανίας καὶ Γαλλίας γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν Ἰταλία ὡς συνεπίκουρο∙ πάντως ὁ Κινέζος καὶ Ἰταλὸς πρωθυπουργὸς ὑπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας, ὕψους δέκα δις εὐρώ, καθὼς ὁ Λὶ Τσικιὰνγκ βρίσκεται στὴν Ρώμη γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἰνδικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεια Indigo, ὑπέγραψε συμφωνία γιὰ τὴν 250 Airbus, τύπου A320neo, ὕψους 20 δις εὐρώ∙ ἡ παραγγελία θεωρεῖται τονωτικὴ ἔνεση γιὰ τὴν γαλλικὴ οἰκονομία στὶς δυσκολίες της. Τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν πρωταγωνιστεῖ σὲ πτώση, περίπου 6% καὶ χθές, γιὰ δεύτερη μέρα μὲ μαζικὲς πωλήσεις, ἐνῶ αὐξάνονται καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων∙ οἱ κερδοσκοπικὲς πιέσεις κλιμακώνονται ἀπὸ πολλὲς πλευρές.

Ποῦτιν, ἐκτροφὴ ναζισμοῦ

Γιὰ ἐκτροφὴ τοῦ ναζισμοῦ στὶς χῶρες τους καὶ στὴν Οὐκρανία κατηγόρησε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν τοὺς Δυτικούς, τὴν παραμονὴ τῆς συμμετοχῆς του στὴν Εὐρωασιατικὴ Διάσκεψη Κορυφῆς στὸ Μιλάνο, ἐνῶ πραγματοποιήθηκε συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ του Ἐξωτερικῶν μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του, γιὰ συνεργασία κατὰ τοῦ Ἰσλαμισμοῦ∙ ὁ Ρῶσος πρόεδος ἀνέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα ἀνοχῆς πρὸς τὰ ἀκκροδεξιὰ φαινόμενα, ἀλλὰ καὶ ἀποδείξεις γιὰ στήριξη τῶν ναζιστῶν στὸ Κίεβο. Οἱ δηλώσεις θεωροῦνται ὡς ἀπάντηση στὶς βολιδοσκοπήσεις, γιὰ ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὑπογράμμισε, ὅτι οἱ Δυτικοὶ πρέπει μόνοι τους νὰ ἄρουν τὶς κυρώσεις καὶ νὰ ἀλλάξουν στάση στὴν Οὐκρανία∙ στὸ Παρίσι, ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ συμφώνησε μὲ τὸν Τζὼν Κέρρυ γιὰ συνεργασία κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἀλλὰ ἐπέμεινε στὴν ἀλλαγὴ στάσεως στὸ οὐκρανικό.

Τέξας, νέο κροῦσμα ἔμπολα

Στὸ Ντάλλας τοῦ Τέξας σημειώθηκε δεύτερο κροῦσμα ἔμπολα, σὲ νοσηλεύτρια τοῦ νοσοκομείου ἡ ὁποία νοσήλευε τοὺς δύο ἄλλους ἀσθενεῖς∙ οἱ συνθῆκες προσβολῆς της εἶναι περίεργες καὶ ἀποδίδονται στὴν ἀνεπάρκεια τῶν μέτρων προστασίας στὴν χώρα, ἐνῶ ὁ συναγερμὸς διεθνῶς παραμένει στὸν ὕψιστο βαθμό. Οἱ χῶρες μὲ ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε, Γουιάννη, λαμβάνουν ἔκτακτα μέτρα, διότι ἡ μετάδοση γίνεται κυρίως μὲ τοὺς ἐπιβάτες ἀεροπλάνων, διότι δὲν ἔχουν μεσολαβήσει καὶ οἱ ἡμέρες ἐπωάσεως τοῦ ἰοῦ∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα εἶχε χθὲς τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἡγέτες τῶν μεγάλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν γιὰ τὸν ἔμπολα καὶ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ διεθνὴς συνεργασία κρίνεται ἀπαραίτητη στὸν μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμό, διότι φοβοῦνται τήν, πέραν τῆς Ἀφρικῆς, ἀνεξέλεγκτη μετάδοση τοῦ ἰοῦ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.