Κυπριακὴ ΑΟΖ, ἀνοικτὴ ρήξη μὲ Τουρκία

Σὲ πλήρη ρήξη μὲ τὴν Τουρκία ὁδηγεῖ ἡ ἀποστολὴ τοῦ Μπαρμπαρόσσα στὴν κυπριακὴ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη∙ ἡ Κύπρος, μὲ τὴν ὁλόπλευρη ὑποστήριξη τῶν Ἀθηνῶν, ἀποφάσισε ὀκτὼ μέτρα κατὰ τῆς Ἄγκυρας, πρῶτο ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ διακοπὴ τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ ὅλες τὶς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία της. Στὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς ἄλλης ἑβδομάδος θὰ τεθεῖ τὸ θέμα, ἂν καὶ ἡ διακοπὴ εἶναι δικαίωμα οἱουδήποτε μέλους, καὶ πολὺ περισσότερο δύο ἑταίρων. Πάντως ἡ Τουρκία φαίνεται ὅτι τὸ σκέπτεται, διότι τὸ Μπαρμπαρόσσα δὲν ἄρχισε ἔρευνες, μὲ τὰ ἀντίστοιχα ὄργανα, ἐνῶ οἱ ἀεροναυτικὲς ρωσικὲς ἀσκήσεις, μὲ πραγματικὰ πυρά, συνεχίζονται κανονικὰ καὶ σήμερα ἀρχίζουν τὰ ἰσραηλινοκυπριακὰ γυμνάσια στὴν ἴδια περιοχή∙ ὁ συνωστισμὸς πλήθει πολιτικῶν μηνυμάτων.

ΣΥΡΙΖΑ, ἀντιφατικὴ στάση

Στὸν ΣΥΡΙΖΑ οἱ συγκρούσεις τῶν συνιστωσῶν καλὰ κρατοῦν, ἂν καὶ οἱ ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν καταβολάδων τους πέφτουν στὸ κενό∙ ὁ πρόεδρός τους ἐπισκέφθηκε τὸ Πεντάγωνο καὶ τήρησε πραγματικὰ ἐθνικὴ στάση, μετὰ τὴν ἐνημέρωσή του ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ τὴν ἡγεσία τοῦ στρατεύματος, ἀλλὰ τρεῖς βουλευτές του καταπατοῦν βάναυσα τὸ πανεπιστημιακὸ ἄσυλο, μὲ ὁμάδες γνωστῶν ἀπ’ τὶς καταλήψεις καὶ τὶς καταστροφὲς στὰ ἱδρύματα. Ἡ ἰσορροπία δὲν βρίσκεται εὔκολα στὴν Κουμουνδούρου, διότι ἐκκινοῦν ἀπὸ διαφορετικὲς ἀφετηρίες καὶ ἀντιλαμβάνονται διαφορετικὰ τὴν πολιτικὴ ζωή, ἐνῶ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος πολὺ δύσκολα πείθει∙ τὸ Χρηματιστήριο κάνει ἅλματα, ὁπότε ἡ καταστροφολογία στρέφεται ἐναντίον τῶν προμάχων της∙ τὰ δημοσιονομικὰ ἐξελίσσονται ἄριστα καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις ἀρκετὰ καλά, ἀλλὰ καλύτερα βαίνει ἡ ἀναπτέρωση τοῦ ἠθκιοῦ τοῦ κόσμου, ὅτι ἔχουμε τὶς δυνατότητες ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ προσέλευση τῶν ξένων ἐπενδύσεων τὸ ἀποδεικνύει περίτρανα.

Ἐξαγορὲς κινεζικῶν ὁμίλων

Ἡ παγκοσμίας ἐμβελείας κινεζικὸς κολοσσός, PCCW, ἐξαγόρασε τὴν ἑλληνικὴ νεοφυῆ ἑταιρεία Crypteia Network, εἰδικευμένη στὴν προστασία τῶν τηλεπικοινωνιῶν ἀπὸ ὑποκλοπές∙ ἡ ἐξαγορὰ προβλέπει, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία θὰ διατηρήσει τὴν λειτουργία της καὶ τὸ αὐτοτελὲς ἐρευνητικό της πρόγραμμα στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ θὰ ἐξασφαλίζει τὸν κολοσσὸ -κάτι σὰν τὸν ΟΤΕ στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ μὲ θυγατρικὲς σὲ 130 χῶρες καὶ 3000 πόλεις-, τὴν προστασία του. Ἡ ἐξαγορὰ ἐντάσσεται στὸ ἄμεσο ἐνιαφέρον τῶν ξένων ἑταιρειῶν πληροφορικῆς γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν προϊόντων τῶν ἑλληνικῶν∙ οἱ κινεζικὲς πρωτοστατοῦν, καθὼς ὅλες σχεδὸν ἔχουν ἱδρύσει ὑποκαταστήματα στὴν χώρα μας καὶ συνεργάζονται μὲ πανεπιστημιακὰ καὶ ἄλλα ἱδρύματα∙ τὴν δημιουργικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἔχουν ἀνάγκη. Στὰ ἴδια πλαίσια ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀνάθεση τῆς εὐρωασιατικῆς ἐπιστημονικῆς καὶ τεχνολογικῆς συνεργασίας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Σιγκαπούρη∙ πρόκειται γιὰ τὸν κλάδο μὲ τὶς εὐρύτερες δυνατότητες ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας μας.

Δημόσιο ἐξόφληση σὲ 3μήνο

Τὴν ἐξόφληση τῶν ὑποχρεώσεών του πρὸς τοὺς τρίτους ὀφείλει τὸ δημόσιο νὰ κάνει ἐντὸς τριμήνου τὸ ἀνώτερο, σύμφωνα μὲ τὶς δεσμεύσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο ἔχει τεθεῖ ἤδη σὲ δημόσιο διάλογο καὶ προβλέπεται ἡ κατάθεσή του στὴν Βουλὴ αὔριο. Πιστεύεται, ὅτι μὲ τὴν ρύθμιση αὐτὴ θὰ ἀποκτήσει τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο τὴν ἀξιοπιστία του ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες κι ἀκόμη περισσότερο ἀπέναντι τοὺς ξένους, οἱ ὁποῖοι θὰ αἰσθάνονται ἄνεση στὶς δοσοληψίες τους μαζί του∙ εἶχε τὴν φήμη τοῦ κακοκληρωτοῦ τὸ δημόσιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀποθάρρυνση τῶν ξένων ἐπενδύσεων. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ θὰ εἶναι ἄμεσος, διότι ὅλα σχεδὸν τὰ χρήματα τῶν ἐξοφλήσεων θὰ μετατρέπονται ἀμέσως σὲ ρευστότητα

Ἐποπτεία μετὰ τὴν τρόϊκα

Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ οἱ ἐπιχώριες καταβολάδες της ἔχουν ἀποδυθεῖ τὶς τελευταῖες μέρες σὲ ἐπιχείρηση κατασυκοφαντήσεως καὶ πάλι τῆς χώρας, μὲ τὴν πλήρη διαστρέβλωση τῆς πραγματικότητος∙ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια σημαίνει δύο πράγματα: πρῶτον, τὴν ἀπελευθέρωση τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν καθημερινὴ τυραννία τῶν τροϊκανῶν, μὲ τὸν προκαταρκτικὸ ἔλεγχο τῶν πάντων, ἀνεξαρτήτως τῶν λαθῶν τους∙ δεύτερον, τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὸ σύστημα ἐποπτείας τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως γίνεται μὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους. Οἱ διαπραγματεύσεις ἀφοροῦν τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν προβλέψεών μας γιὰ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ρυθμὸ ἀναπτύξεως∙ ἐμεῖς γνωρίζουμε ποιὰ εἶναι, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἡ ἐπιβεβαίωσή τους ἁρμοδίως.

Οἰκειούμενος τὸ δύσθυμον

Ὁ Ἀλέξανδρος κέρδισε τοὺς κατακτηθέντας λαοὺς μὲ τὴν ζεστὴ καὶ εἰλικρινῆ συμπεριφορά του κι ὄχι μὲ τὸ ξίφος∙ ἦταν οἰκεῖος σὲ ὅλους καὶ ἐξημέρωσε τὰ ἄγρια ἤθη τους μὲ ἑλληνικά. «Καὶ μελισσόμενος ἐσθῆσιν οἰκείαις καὶ συνήθεσιν ἐξεπράυνε διαίταις καὶ κατέστελλεν»∙ καὶ φορῶντας ἁπαλῶν χρωμάτων ροῦχα καὶ τὴν διαγωγή τους ἐξημέρωσε καὶ τοὺς φρονημάτισε. «Οἰκειούμενος αὐτῶν τὸ δύσθυμον καὶ παρηγορῶν τὸ σκυθρωπόν, ἐγκαλοῦσιν, οὐχὶ θαυμάζουσι τὴν σοφίαν»∙ ἐξοικειούμενος μαζί τους ἄμβλυνε τὴν δυσθυμία τους καὶ παρηγορῶντας τους τὴν σκυθρωπότητά τους, διότι ἐπικρίνουν, καὶ δὲν θαυμάζουν τὴν σοφία του. «Ὅτι τῷ τυχόντι μετασχηματισμῷ τὴν Ἀσίαν ἐδημαγώγησε»∙ ὅτι μὲ τυχαῖες μεταρρυθμίσεις ἄσκησε δημαγωγικὴ πολιτικὴ στὴν Ἀσία. «Τοῖς μὲν ὅπλοις τῶν σωμάτων ἐπικρατήσας, τῇ δὲ ἐσθῆτι τὰς ψυχὰς προσαγαγόμενος;» ὅτι μὲ μὲν τὰ ὅπλα ἐπικράτησε στὰ σώματα, ἐνῶ μὲ τὴν φορεσιά του προσεταιρίσθηκε τὶς ψυχὲς τους; Δύσκολα ἀντιλαμβάνονταν τὴν ἐκπολιτιστικὴ διάσταση.

Συμβιβασμὸς στὸ Βερολίνο

Ὁ συμβιβασμὸς στὸ Βερολίνο, τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Οἰκονομίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Γερμανίας, ἦταν ἀναμενόμενος∙ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς ἔχει ἀδρανήσει, καθὼς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δὲν δίδουν πλέον τὸν τόνο τῆς συνεργασίας τους καὶ τῆς πορείας τῆς Εὐρωζώνης∙ ἀναγκαστικὰ τὴν σκυτάλη παίρνουν ὁ Γάλλος πρωθυπουργὸς καὶ οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοί, ἀλλὰ πάντα μὲ περιορισμένη πολιτικὴ ἐμβέλεια. Οἱ τέσσερες ὑπουργοὶ συμφώνησαν γιὰ τὴν προετοιμασία ἑνὸς κοινοῦ σχεδίου ἀναπτύξεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, τὸ ὁποῖο θὰ παρουσιάσουν στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τὴν 1η Δεκεμβρίου∙ οἱ Γερμανοὶ προθυμοποιήθηκαν ἐπιπροσθέτως νὰ διοχετεύουν πενῆντα δις εὐρὼ στὴν ἀγορά τους γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος. Φυσικά, οἱ Γάλλοι δεσμεύθηκαν ὅτι θὰ περιορίσουν τὰ ἐλλείμματά τους καὶ θὰ συνεχίσουν τὶς μεταρρυθμίσεις, ἂν καὶ δὲν ἦταν τόσο σαφεῖς στὶς δεσμεύσεις τους∙ κάπου οἱ Γερμανοὶ ἐμφανίσθηκαν ἀνεκτικοί, διότι γνωρίζουν τὴν πολιτικὴ κατάσταση τῆς γείτονος καὶ δὲν θέλουν νὰ ἐμφανίζονται συνέχεια ὡς οἱ κακοὶ στὴν Εὐρώπη.

Κομπάνι, πρόοδος Κούρδων

Οἱ Κοῦρδοι σημειώνουν πρόοδο στὸ Κομπάνι, μετὰ τὴν ἀπόκρουση τῆς τελευταίας ἐπιθέσεως τῶν Τζιχαντιστῶν, ἐνῶ παίρνουν σημαντικὴ βοήθεια ἀπὸ ἔξω, ἐπειδὴ ἡ Τουρκία ἐπέτρεψε τὴν εἴσοδο ὁμοφύλων τους∙ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ καὶ ἡ ρίψη πολεμοφοδίων καὶ τροφίμων μὲ ἀερόστατα ἐνισχύει τὸ ἠθικό τους. Τὸ χαλιφάτο φαίνεται ὅτι ἀλλάζει σχέδια καὶ στρέφεται στὸν Λίβανο, ὅπου σημειώθηκαν ἐπιθέσεις κατὰ σιιτικῶν στόχων∙ ἡ ἰσορροπία ἀλλάζει στὴν Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ διαμόρφωσή της. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα χαρακτήρισε ὡς κύρια προβλήματά του, τὴν ρωσικὴ πολιτική, τὸν ἔμπολα καὶ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος∙ ἀποδεικνύει ὁ πρόεδρος, ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὴν ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἀλλά, ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστεία δέχεται τελικὰ ὅτι ἔχουν γίνει ἐγκλήματα πολέμου στὶς ρωσόφωνες ἐπαρχίες ἀπ’ τὸν οὐκρανικὸ στρατό, καὶ μάλιστα μὲ χρήση βομβῶν διασπορᾶς, ἀπαγορευμένες μὲ διεθνεῖς συνθῆκες∙ εἶναι ἡ πρώτη ἀναγνώριση τῶν θηριωδιῶν ποὺ διεπράχθησαν.

Ἀνοδικὲς τάσεις μετοχῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν Σαγκάη καὶ τὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,2754 δολλάρια καὶ 136,2635 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς αὐξήθηκε στὰ 1251,75, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 86,74. Ἡ ὑποχώρηση στὰ δύο μεγάλα χρηματιστήρια τῆς Ἀσίας ὁφείλεται στὴν ἀνακοίνωση ὅτι ἡ ἀνάπτυξη στὴν Κίνα μειώθηκε στὸ 7,3% τὸ δεύτερο τρίμηνο καὶ στὴν παραίτηση δύο ὑπουργῶν στὴν Ἰαπωνία γιὰ λόγους διαφθορᾶς∙ στὴν Εὐρώπη σημειώθηκε αἰσθητὴ ἄνοδος, μετὰ τὴν πρώτη συμφωνία Γερμανίας καὶ Γαλλίας γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀρχίζουν καὶ ξανοίγονται περιμένοντας τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, ἐνῶ καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα φαίνεται ὅτι τὶς βρίσκει σὲ καλὴ κατάσταση∙ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἡ ἄνοδος ἦταν μεγάλη καὶ μᾶλλον καλύπτονται ἄνετα οἱ τελευταῖες ἀπώλειές του. Οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες δείχνουν ὅτι εἶναι ἀπ’ τὶς καλύτερες στὴν Εὐρωζώνη.

Ἀνανέωση Εὐρωσκεπτικιστῶν

Οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς ξαναγίνονται κόμμα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, καθὼς ἕνας Πολωνὸς ἀκροδεξιὸς Εὐρωβουλευτὴς προσχώρησε, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς Λεττονῆς, στὴν ὁμάδα τους∙ οἱ διεργασίες ἦταν ἔντονες, ὁπότε ἦρθε βοήθεια ἀπ’ τὴν πολωνικὴ ἀκροδεξιά, τὴν πιὸ φιλοαμερικανικὴ στὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς παραμένουν ὡς ἀναγνωρισμένο κόμμα καὶ ἔχουν τὶς παραχωρήσεις καὶ τὰ προνόμια τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου∙ ὁ ὑπόγειος πόλεμος στὴν Κοινοβούλιο καὶ ὁ φανερὸς στὴν διαπλοκὴ ἔχει σημαντικὴ ἐπιτυχία, διότι διατηρεῖ ἡ ὁμάδα τὴν δυνατότητα προβολῆς πανευρωπαϊκά. Ἄλλωστε ἀμερικανικὸ περιοδικὸ ἔγραψε, ὅτι ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν εἶχε ζητήσει ἀπ’ τὴν Πολωνία, τὸν διαμελισμὸ τῆς Οὐκρανίας∙ ὁ Πολωνὸς ὑπουργὸς Ἑξωτερικῶν, τοῦ ὁποίου δηλώσεις ἐπικαλεῖται, τόνισε ὅτι παρερμηνεύθηκαν οἱ σχετικὲς ἀναφορές του, ἀλλὰ η ἀλταντικὴ διαπλοκὴ παίζει συνέχεια τὸ θέμα…

Αἴγυπτος γιὰ ἀέριο Κύπρου

Τὴν ἀγορὰ κυπριακοῦ φυσικοῦ ἀερίου διαπραγματεύεται στὴν Λευκωσία, ὁ πρόεδρος τῆς Κρατικῆς Ἑταιρείας Φυσικοῦ Ἀερίου τῆς Αἰγύπτου∙ στὸ Κάιρο θεωροῦν βέβαιη τὴν ἄντληση φυσικοῦ ἀερίου στὰ οἰκόπεδα τῆς μεγαλονήσου καὶ ἐμφανίζονται ἀπ’ τοὺς πρώτους ἀγοραστές, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπόκτηση ὑδρογονανθράκων καὶ ἀπὸ ἄλλες πηγές. Οἱ συζητήσεις ἀφοροῦν κυρίως τὸν τρόπο μεταφορᾶς τοῦ ἀερίου, μὲ ἀγωγὸ ἢ ὡς ὑγροποιημένο∙ ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς τὸ αἰγυπτιακὸ ἐνδιαφέρον ἔχει μεγαλύτερη σημασία, διότι δείχνει ὅτι ἡ Αἴγυπτος θεωρεῖ δεδομένη τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ, μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ὁπότε εἰσέρχεται ἀμέσως στὴν διάθεση τοῦ προϊόντος. Ἡ Λευκωσία βλέπει μὲ πολὺ καλὸ μάτι τὸ αἰγυπτιακὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἄρχισε τὶς συζητήσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὴν ἔγκαιρη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.