Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἀνακούφιση ἀγορᾶς

Ἡ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς, σὲ μία ἑβδομάδα, ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ φέρει σημαντικὲς ἀλλαγὲς στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν∙ ὁ Λουξεμβούργιος πολιτικός, πέραν τῆς μακρᾶς ἐμπειρίας του ὡς ἐπὶ δεκαετία πρόεδρου τῆς Εὐρωζώνης, εἶναι ὁ πρῶτος ἐκλεγμένος πρόεδρος μὲ λαϊκὴ ψῆφο στὰ πενῆντα περίπου χρόνια τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης∙ ἑπομένως ἀντλεῖ τὴν ἐξουσία του ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους πολῖτες κι ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς ἡγέτες τους. Ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἔχει τὸ σθένος τῶν ἀπόψεών του∙ χθὲς ἄλλωστε, μετὰ τὴν ἐπικύρωση τῶν Ἐπιτρόπων ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, δεσμεύθηκε, ὅτι μέχρι τὰ Χριστούγεννα, θὰ διοχετευθοῦν τὰ τριακόσια δις εὐρὼ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά. Τὴν ἀναμενόμενη ἀνακούφισή της θὰ ζήσει ἡ ἀγορά, μὲ πρῶτες τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρησεις.

Ρήξη Τουρκίας μὲ Εὐρώπη

Στὴν πλήρη ρήξη μὲ τὴν Εὐρώπη ὁδηγεῖ τὴν Τουρκία ἡ προκλητικότης της στὴν Κύπρο, καθὼς Λευκωσία καὶ Ἀθήνα φέρουν τὸ θέμα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, καὶ κορυφαῖοι κοινοτικοὶ παράγοντες καταδίκασαν τὶς ἐνέργειες της∙ τὰ κίνητρα τῆς Ἄγκυρας, ἡ διαπραγμάτευση μὲ τὴν Οὐάσιγκτον στὸ θέμα τοῦ χαλιφάτου καὶ ἡ παρεμπόδιση, εἰ δυνατόν, τῆς ὁριοθετήσεως τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Αἰγύπτου, σὲ δεκαπέντε μέρες στὸ Κάιρο. Τὸ ἀδιάσπαστο μέτωπο Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας θεωρεῖται ὡς τὸ καλύτερο ὅπλο στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ –ποὺ ἀναλαμβάνει τὸν ἄλλο μῆνα τὴν προεδρία- καὶ ὁ Μάρτιν Σοὺλτς καταδίκασαν ἀπερίφρατα τὶς τουρκικὲς προκλήσεις∙ ἡ στήριξη τῶν γειτονικῶν κρατῶν, Ἰσραὴλ καὶ Λίβανος, ἐνισχύει τὶς ἑλληνικὲς θέσεις. Ἡ Τουρκία αἰσθάνεται ἤδη τὴν ἀπομόνωσή της παγκοσμίως καὶ στὴν περιοχή, καθὼς καὶ ἡ Ρωσία, μαζὶ μὲ τὴν Κίνα, στηρίζουν τὴν μεγαλόνησο μὲ σαφέστατο τρόπο.

Τελικά, ρυθμίσεις ὀφειλῶν

Οἱ ρυθμίσεις τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων γίνονται πράξη, μὲ τὴν κατάθεση τῆς τροπολογίας στὴ Βουλή, μετὰ τὴν ἄρση τῶν ἀντιρρήσεων τῆς τρόϊκας, ἐνῶ τὰ ὑπουργεῖα, μὲ ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, τακτοποιοῦν ὅλες τὶς ἐκκρεμότητες μὲ τὴν ἀξιολόγηση∙ τὰ θέματα συζητήθηκαν στὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο πρὸς ἄρση τῶν ὅποιων διαφοροποιήσεων. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων τὸ ταχύτερο δυνατόν, ὥστε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὸν ἀσφυκτικὸ ἔλεγχο τῶν πιστωτῶν∙ οἱ συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκές, διότι διαθέτουμε τὰ ἀπαραίτητα μέσα, μὲ πρῶτο τοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως καὶ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων, κυρίως ἀπ’ τὴν Ἀσία, πέραν τοῦ τουρισμοῦ καὶ τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Ἡ πόλωση ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὴν Κουμουνδούρου, ἐνῶ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἔχει ἀλλάξει βιολὶ καὶ ἀναγνωρίζει τὴν βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους καὶ τὰ συγκριτικὰ πλεονακτήματα τῶν τραπεζῶν μας.

Ἀξιοποίηση τοῦ τουρισμοῦ

Στὴν πλήρη ἀξιοποίηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ στὴν διατήρηση τῆς καλῆς ποιότητος τῶν ὑπηρεσιῶν μας παρώτρυνε τοὺς ξενοδόχους ὁ πρωθυπουργός, σὲ ὁμιλία του στὸ συνέδριό τους∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὸ μνημόνιο εἶναι δεδομένη, διότι ἔχουμε ἐκπληρώσει προκαταβολικὰ ὅλους τοὺς στόχους, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κι ἀπομένει ἡ συζήτηση τοῦ τρόπου τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπ’ τὴν τρόϊκα. Προηγουμένως εἶχε δεχθεῖ στὸ Μἐγαρο Μαξίμου τὸν πρόεδρο τοῦ μεγάλου τουριστικοῦ ὀργανισμοῦ TUI, ὁ ὁποῖος τὸν διαβεβαίωσε ὅτι ἡ ἀνοδικὴ πορεία τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος θὰ συνεχισθεῖ καὶ τὸ ἑπόμενο ἔτος, μὲ ἐπέκταση τὴν παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου τοὺς χειμερινοὺς μῆνες. Ὑπόδειγμα γίνονται τὰ ξενοδοχεῖα μας.

Προκλήσεις Κουμουνδούρου

Οἱ προκλήσεις στὰ Πανεπιστήμια τῆς Κουμουνδούρου συνεχίζονται μὲ τὴν εἰσβολή ὀπαδῶν της στὸ πραύλιο τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου τοῦ Καπιδιστριακοῦ∙ ὁ πρύτανις ἀντιτάχθηκε στὴν εἰσβολὴ καὶ ἄσκησε ἀγωγὴ κατὰ ἀγνώστων, ἐνῶ ὁ ἀνακριτὴς ἄρχισε τὶς ἀνακρίσεις του. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιδιώκει ἐπιβάλλειν στὰ Πανεπιστήμια τὴν ἀσυδοσία, τὴν ὁποία δὲν ἐπιτρέπει στὰ γραφεῖα του, ἐκεῖ ἡ εἴσοδος εἶναι αὐστηρὰ ἐλεγχόμενη∙ ἀλλὰ καὶ οἱ φοιτητὲς δὲν συγκινήθηκαν ἀπ’ τὶς κραυγὲς τῶν ὀλίγων κομματικῶν στελεχῶν καὶ δὲν προσῆλθαν στὴν κατάληψη, παρέμειναν οἱ ἐλάχιστοι μερικὲς δεκάδες. Ὅπως καὶ ὁ πρώην πρόεδρός τους, ὁ ὁποῖος στὸν ἐφέτη ἀνακριτὴ δὲν κατονόμασε τὶς πηγές του γιὰ τὴν ἐξαγορὰ βουλευτῶν, ἀλλὰ μίλησε γενικά…

Ἀρίστιππον τὸν Σωκρατικὸν

Ἡ ἐνδυμασία τοῦ Ἀλεξάνδρου ἦταν λιτὴ καὶ σεμνή, χωρὶς τίποτε τὸ πολυτελὲς ἀπ’ τὶς ἀντίστοιχες τῶν μεγάλων βασιλέων∙ ἐπιδίωξε τὴν οἰκεία προσέγγιση πρὸς ὅλα τὰ στρώματα τῶν κατακτημένων λαῶν καὶ ὄχι μόνο τῶν κυριάρχων τάξεων, τὶς ὁποῖες δὲν ἀποδέχονταν ὁ πολὺς κόσμος. «Καίτοι γ’ Ἀρίστιππον θαυμάζουσι τὸν Σωκρατικόν, ὅτι καὶ τρίβωνε λιτῷ καὶ Μιλησίᾳ χλανίδι χρώμενος δι’ ἀμφοτέρων ἐτήρει τὸ εὔσχημον»∙ καίτοι δὲ θαυμάζουν τὸν φιλόσοφο Ἀρίστιππο τὸν Κυρηναῖο, μαθητὴ τοῦ Σωκράτους, ὅτι καὶ ὅταν φοροῦσε τὰ παλιόρουχα καὶ μὲ τὴν πολυτελῆ Μιλησία χλαμίδα μὲ ἀμφότερα τηροῦσε τὴν εὐσχημοσύνη. «Ἀλεξάνδρῳ δ’ ἐγκαλοῦσιν, ὅτι τὴν πάτριον ἐσθῆτα κοσμῶν οὐδὲ τὴν δορύκτητον ὑπερεῖδε»∙ ἐγκαλοῦν δὲ τὸν Ἀλέξανδρον, ὅτι ἐνῶ τίμησε τὴν πατρικὴ φορεσιὰ δὲν περιφρόνησε ἐκείνη τῶν κατακτημένων. «Μεγάλων πραγμάτων καταβαλλόμενος ἀρχάς»∙ ἐπειδὴ ἀπέβλεπε στὴν ἀλλαγὴ μεγάλων πραγμάτων. Ἡ ἑνοποίηση τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως τῶν λαῶν ἦταν τὸ μέλημά του.

Ἀγορὰ ὁμολόγων ἀπὸ τὴν ΕΚΤ

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἄρχισε ἀπὸ προχθὲς τὴν ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων τῶν νοτίων χωρῶν, στὴν δευτερεύουσα ἀγορά, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αἰσθητὴ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τους καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὸ ἐσωτερικό τους∙ ἡ παρέμβαση θεωρεῖται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς συμφωνίας Γερμανίας καὶ Γαλλίας γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη. Ἄλλωστε παρουσιάζονται σήμερα στὴν Φραγκφούρτη οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν καὶ λαμβάνουν τὶς ἐκθέσεις τῶν ἐλέγχων τους∙ εἶναι ὑποχρεωμένες ἐντὸς διημέρου ὑποβάλλειν τὶς τυχὸν ἀντιρρήσεις τους, διότι τὴν Κυριακὴ οἱ ἐκθέσεις δίδονται στὴν δημοσιότητα. Ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἐλάχιστες εἶναι οἱ τράπεζες μὲ προβλήματα ποὺ χρειάζονται βοήθεια∙ οἱ περισσότερες δύνανται μόνες τους καλύψειν τὴν ἀπαιτουμένη ρευστότητα. Οἱ τέσσερες ἑλληνικὲς συστημικὲς κατατάσσονται στὴν καλύτερη κατηγορία καὶ δὲν χρειάζονται πρόσθετη ρευστότητα∙ οἱ πληροφορίες αὐτὲς ὁδήγησαν στὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου. Ἡ προηγηθεῖσα καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς κατέρρευσε.

Οὐκρανία, βόμβες διασπορᾶς

Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΑΣΕ ἀναγνώρισε ὅτι ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀπ’ τὸν οὐκρανικὸ στρατὸ ἀπαγορευμένες βόμβες διασπορᾶς, ἀλλὰ πρόσθεσε ὅτι διερευνᾶ περιπτώσεις γιὰ χρησιμοποίησή τους καὶ ἀπ’ τοὺς αὐτονομιστές∙ τὸ Κίεβο δὲν διέψευσε τὴν πληροφορία, ἀλλὰ ζήτησε πληρέστερη ἐνημέρωση, ἐνῶ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν Μόσχα γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο συνεχίζονται. Ἡ οὐκρανικὴ κυβέρνηση ζητάει δύο δις εὐρὼ ἔκτακτη βοήθεια ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, γιὰ πληρωμὴ τῶν χρεῶν της πρὸς τοὺς Ρώσους, ἐνῶ τὸ Κρεμλίνο προειδοποιεῖ ὅτι δὲν εὐθύνεται, ἂν ἡ Οὐκρανία προβῆ σὲ κατακράτηση ποσοτήτων φυσικοῦ ἀερίου∙ ὅλα αὐτὰ ἐνῶ τὴν Κυριακὴ διεξάγονται οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν χώρα, ὄχι ὅμως καὶ στὸ Ντόνετσκ καὶ τὸ Λουχάνσκ, ὅπου θὰ γίνουν ἀργότερα οἱ ἐκλογές. Στὰ παρεπόμενα τῆς ὑποθέσεως, ὁ πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Πολωνίας διέψευσε τὶς πληροφορίες, ὅτι ζήτησε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, τὸν διαμελισμὸ τῆς Οὐκρανίας, ἐπειδὴ τὸν ἀπατᾶ ἡ μνήμη του…

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν σταθεροποιητικὰ παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση πτώσεως στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλάχιστα, 1,2709 δολλάρια καὶ 135,9060 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1246,75, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 86,67. Ἡ αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τῆς Ἰαπωνίας, τὸν Σεπτέμβριο, παρὰ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, δὲν μέτρησε στὸ Χρηματιστήριό της∙ ἀντιθέτως ὁ περιορισμὸς τῆς ἀναπτύξεως τῆς Κίνας, στὸ 7,3%, φαίνεται ὅτι ἐπηρεάζει τὴν κεφαλαιαγορά της, λόγῳ τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας. Στὴν Εὐρώπη, ἡ διαφοροποίηση ἑξῆντα κυβερνητικῶν βουλευτῶν κατὰ τὴν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ της στὴ Γαλλία θεωρεῖται, ἕνα ἀκόμη βῆμα στὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς κυβερνήσεως, καθὼς πολλοὶ ζητοῦν τὴν παραίτηση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τὴν ἐκλογὴ νέου προέδρου∙ στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ψήφιση ἀπ’ τὴν ἐλεγχόμενη ἀπ’ ἀντιπολίτευση Γερουσία νόμου, γιὰ τὴν διαδικασία καθαιρέσεως τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἡ ἀστάθεια στὴν δεύτερη μεγαλύτερη χώρα τῆς Εὐρωζώνης ἐπηρεάζει πολὺ τὴν οἰκονομική της πορεία.

Καλιφόρνια, γρήγορα τραῖνα

Ἡ Καλιφόρνια προκήρυξε τὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὴν ἐγκατάσταση γραμμῆς γρήγορων τραίνων, μεταξὺ Ἁγίου Φραγκίσκου καὶ Λὸς Ἄτζελες, μήκους 1287 χιλιομέτρων∙ τὸν διαγωνισμὸ κερδίζει μᾶλλον ἡ κινεζικὴ ἑταιρεία σιδηροδρόμων, μὲ ἐπένδυση ὕψους 68 δις δολλαρίων, καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση τὰ τραῖνα νὰ τρέχουν μὲ 340 χιλιόμετρα τὴν ὥρα. Ἡ Κίνα εἶναι ἡ χώρα μὲ γραμμὲς 12500 χιλιομέτρων γρήγορων τραίνων καὶ διαθέτει πλέον προηγμένη τεχνολογία στὸν κλάδο, ἂν καὶ πρὸ δεκαετίας χρησιμοποίησε τὴν γερμανικὴ καὶ γαλλικὴ τεχνικὴ γιὰ τὶς πρῶτες ἐγκαταστάσεις της∙ ὅταν προχωρήσει ἡ ἐπένδυση οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ ἀποκτήσουν τὶς πρῶτες γραμμὲς ἠλεκτρικῶν σιδηροδρόμων, διότι ἀκόμη τὰ τραῖνα τους εἶναι διζελοκίνητα. Εἰρωνεία τῆς ἱστορίας ἡ Κίνα προσφέρει πλέον στὴν Ἀμερικὴ τὴν τεχνολογία τῶν σιδηροδρόμων τῆς ἐποχῆς μας…

Θάνατος προέδρου τῆς TOTAL

Ὁ ἀνέλπιστος θάνατος τοῦ προέδρου τῆς μεγάλης γαλλικῆς ἑταιρείας πετρελαίων, TOTAL, στὴν Μόσχα, ἀπὸ πρόσκρουση τοῦ ἀεροπλάνου του μὲ ἐκχιονιστικὸ μηχάνημα, προκάλεσε ἔντονη συγκίνηση στὴν χώρα του καὶ ὀργὴ στὸ Κρεμλίνο∙ ὁ Κριστόφλ ντὲ Μαρτζεριὲ ἐθεωρεῖτο στὴν Γαλλία ἐπιτυχημένος καὶ ἦταν ἀγαπητὸς στὸν κόσμο. Οἱ Ρῶσοι διέταξαν τὴν ἄμεση διενέργεια ἀνακρίσεων, ἐκ τῶν ὁποίων διαπιστώθηκε ὅτι, ὁ ὁδηγὸς τοῦ ἐκχιονιστικοῦ ἦταν μεθυσμένος καὶ σοβαρὴ ἀμέλεια τοῦ πύργου έλέγχου∙ ἡ TOTAL εἶχε πρωταστήσει σὲ ἐπενδύσεις στὴν Ρωσία καὶ ὁ πρόεδρός της δὲν ἐπηρεάστηκε ἀπ’ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς χώρας, ἀντιθέτως προωθοῦσε τὴν ἐκτέλεσή τους καὶ εἶχε συναντηθεῖ προηγουμένως μὲ τὸν Δημήτριο Μεντβέντεφ. Τὸ Παρίσι ἀποδέχθηκε τὶς ρωσικὲς ἐξηγήσεις καὶ ἀπέφυγε τὸν σχολιασμὸ τοῦ ἀτυχοῦς συμβάντος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.