Πολλαπλασιασμὸς τῶν ὑπογείων διεργασιῶν

Οἱ ὑπόγειες διεργασίες πολλαπλασιάζονται στὸ πολιτικό μας σκηνικό, ἴσως ἐπειδὴ πολλοὶ διαπιστώνουν τὴν ἀποτυχία τῶν σχεδίων τῆς πενταετίας∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ δείχνει, ὄχι μόνο ὅτι ἔχει φθάσει στὴν κορυφὴ τῆς ἀνόδου του, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἔχει χάσει τοὺς διαύλους ἐπικοινωνίας του μὲ τὸν δυναμικὸ κόσμο τῆς ἀγορᾶς∙ τὰ μικρότερα κόμματα ὑφίστανται καὶ αὐτὰ τὴν ἐξάχνωσή τους. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, εἶχαν στηρίξει τὴν ἐπιβίωσή τους στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ∙ καθὼς ἄρχισε ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ οἱ Ἕλληνες κατέκτησαν ψυχολογία ἐμπιστοσύνης, ὅτι μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴν πορεία τῆς χώρας, ἀντιδροῦν ὅλοι τους νευρικὰ καὶ σπασμωδικά. Οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοι βλέπουν τὶς ἐξελίξεις καὶ προωθοῦν ἄλλα σχήματα, ἐνισχύντας τὰ ρυάκια μὲ τηλεοπτικοὺς φιλοσοφοῦντες.

Νέα ἀποκλιμάκωση πολώσεως

Ἡ ὁρκωμοσία τῶν νέων μελῶν τῆς κυβερνήσεως καὶ οἱ συναντήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ὁδηγοῦν στὴν ἀποκλιμάκωση τῆς πολώσεως∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐμφανίζεται σταθερὸς στὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς του, γιὰ ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὴν μετάβαση σὲ συνθῆκες οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας εἶναι δεδομένη καὶ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἐντὸς τοῦ μηνός, ὁπότε ἐγκρίνεται τὸ μεταβατικὸ πρόγραμμα τῆς χώρας τὸν ἑπόμενο μῆνα καὶ δρομολογεῖται ἀνέτως ὁ διάλογος στὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους∙ ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει χαμηλώσει ἀρκετὰ τὴν ὀξύτητα στὶς δηλώσεις του καὶ ἐπιμένει μόνο στὸ αἴτημα γιὰ ἐκλογές, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν ἴδια ἔμφαση. Τὰ μηνύματα τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῆς ἀγορᾶς περισσότερο, ὅτι δὲν χρειάζονται ἐκλογές, ἐπειδὴ θὰ διαταραχθεῖ ἡ οἰκονομική μας πορεία, φθάνουν πολλαπλῶς καὶ στὴν Κουμουνδούρου.

Προετοιμασία ἄλλης φάσεως

Οἱ καλοὶ οἰκονομικοὶ δεῖκτες, θετικὸς ρυθμὸς ἀναπτύξεως, μείωση ἀνεργίας, αὔξηση πρωτογενοῦς πλεονάσματος καὶ ἀπότομη αὔξηση τῆς κινήσεως στὴν ἀγορά, ἀποτελοῦν ἀπόδειξη τῆς μεταβάσεως τῆς οἰκονομίας μας σὲ ἄλλη φάση∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἀπασχολοῦν περισσότερο τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ τὶς ἐπιχώριες καταβολάδες της καὶ λιγώτερο τοὺς σοβαροὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες. Ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ τὸ Σαββατοκύριακο ἔδειξε ὅτι ὁ ἁπλὸς κόσμος ἔχει πλέον ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, διαφορετικὰ δὲν θὰ ξόδευε τόσα πολλά, ὅπως τὸ ἔκανε ἐπὶ μία πενταετία∙ οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι διαθέτουν τὴν αἴσθηση τῆς ἀγορᾶς, καλύτερα καὶ ἀπ’ τὰ μεγάλα ἰνστιτοῦτα. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας ἔχει τὸν ἀντίκτυπό της στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, καθὼς παραμένουν μειοψηφία ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες, ἐνῶ ἀντιθέτως ἐπιμένουν περισσότερο οἱ μικρομεσαῖοι ἐπιχειρηματίες στὴν διατήρηση τῆς πολιτικῆς σταθερότητος∙ βλέπουν ὅτι μόνο ἔτσι γίνεται τὸ μεγάλο μας ἅλμα.

Τελικά, νομοταγὴς πρύτανις

Ὁ πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀποφάσισε ἐφαρμόσαι τὸν νόμο καὶ τὸν ἐφάρμοσε μὲ ἀποφασιστικότητα∙ οἱ λίγες δεκάδες ἑτεροκίνητοι ἀπομονώθηκαν καὶ οὔτε ἡ Κουμουνδούρου μποροῦσε νὰ στείλει ἄλλους γιὰ βοήθειά τους, διότι ἁπλούστατα δὲν τοὺς ἀκολουθοῦσαν∙ πῆγαν δυὸ τρεῖς βουλευτὲς τὴν πρώτη φορα καὶ ἐξαφανίσθηκαν μετά, κατάλαβαν ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ κυκλοφορήσουν πλέον στοὺς δρόμους. Τὰ συγχαρητήρια τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀντανακλοῦν τὴν αἴσθηση ἱκανοποιήσεως τῆς κοινῆς γνώμης∙ τὸ φοιτητικὸ κίνημα εἶναι ζωντανὸ καὶ στηρίζεται στὴν ἄμεση ἄντληση δυνάμεων ἀπ’ τοὺς ἁπλοὺς φοιτητές∙ ξεκινοῦν μερικοί, ἔστω καὶ ἀτλαντοκίνητοι ὅπως οἱ τωρινοί, ἀλλὰ ἀμέσως δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες τρέχουν γιὰ συμμετοχή. Ὅταν δὲν ὑπάρχει ἡ ἀνταπόκριση αὐτή, τότε ἔρχεται ἡ ἀπομόνωση.

Ἀμερική, ἐκλογὲς Γερουσίας

Οἱ αὐριανὲς ἐκλογὲς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν ἀνανέωση μέρους τῆς Γερουσίας καὶ πολλῶν κυβερνητῶν, θεωροῦνται πολὺ κρίσιμες γιὰ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας∙ ἐὰν κερδίσουν τὴν πλειοψηφία τοῦ σώματος οἱ Ρεπουμπλικανοί, τότε, μαζὶ μὲ ἐκείνη τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, διαθέτουν τὸν ἔλεγχο τοῦ Κογκρέσσου καὶ δυσκολεύουν πάρα πολὺ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἔχει ἤδη χάσει μεγάλο μέρος τῆς δημοτικότητός του καὶ πολλοὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες τὸν θεωροῦν ὡς παρία στὸν Λευκὸ Οἶκο, δὲν διαθέτει πυγμή∙ ἡ ἀντιπολίτευση θὰ μπορεῖ νὰ ψηφίζει ὅποια νομοσχέδια θέλει καὶ ὁ πρόεδρος θὰ ὑποχρεοῦται προσφεύγειν στὸ δικαίωμα τῆς ἀρνησικυρίας. Ἀλλὰ ἔτσι δὲν ἀσκεῖται ἡ παγκόσμιος ἐξουσία, ὅπως θέλουν μερικοί.

Τῶν ἀποφθεγμάτων τούτων

Ἡ διαφορὰ συμπεριφορᾶς τοῦ Ἀλεξάνδρου πρὸς τοὺς ἄλλους βασιλεῖς τῆς ἀρχαιότητος ἦταν ἐμφανέστατη∙ ἦταν διακριτικὸς καὶ εὐπροσήγορος πρὸς τοὺς λαούς του. «Τοῖς δὲ Σαρδαναπάλου μνημείοις ἐπιγέγραπται, ‘’ταῦτ’ ἔχω ὅσσ’ ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα’’»∙ στὰ μνημεῖα τοῦ Σαρδανάπαλου ἔχει γραφεῖ, ‘’αὐτὰ ἔχω, ὅσα ἔφαγα καὶ ἐξύβρισα’’. «Τίς οὐκ ἂν εἴποι ἀποφθεγμάτων τούτων τῷ μὲν ἐμφαίνεσθαι φιληδονίαν, τῷ δ’ ἀθεότητα, τῷ δ’ ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν;» τί μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὰ ἀποφθέγματα αὐτά, τὸ μὲν ἕνα δείχνει φιληδονία, τὸ δὲ ἄλλο ἀθεϊα, τὸ δὲ τρίτο ἀδικία καὶ πλεονεξία; «Τῶν δ’ Ἀλεξάνδρου ἂν ἀφέλῃς διάδημα καὶ τὸν Ἄμμωνα καὶ τὴν εὐγένεια»∙ οἱ ἀναφορὲς δὲ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἂν ἀφαιρέσεις τὴν βασιλικὴ κορῶνα, τὴν ἱστορία μὲ τὸν Ἄμμωνα καὶ τὴν εὐγενικὴ καταγωγή. «Σωκράτους ἢ Πλάτωνος ἢ Πυθαγόρου σοι φανοῦνται»∙ θὰ σοῦ φανεῖ ὅτι προέρχονται ἀπ’ τὸν Σωκράτη, τὸν Πλάτων καὶ τὸν Πυθαγόρα.

Γιοῦνκερ, ἐλπίδες Εὐρώπης

Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἐπιχειρεῖ νέα ἀρχὴ στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποδυναμώσεως τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀναταταραχῆς στὴν Γαλλία καὶ στὴν Ἰταλία∙ οἱ δύο κυβερνήσεις, μετὰ τὴν ἀρχικὴ ἀμφισβήτηση τῆς ἑνιαίας δημοσιονομικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωζώνης, ὑποχρεώθηκαν σὲ ὑποχώρηση ἀπέναντι στὴν Ἐπιτροπή∙ οἱ διαδηλώσεις ὅμως στὸ ἐσωτερικό πληθαίνουν, μὲ νεκρὸ στὴν Τουλούζη. Ἔτσι μοναδικὴ ἐλπίδα παραμένει ὁ νέος πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἡ ἄμεση ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔχει ἐξαγγείλει ἤδη, ἀλλὰ καὶ εὐρωπαϊκῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἔναντι τῆς ἀνεκτικῆς πρὸς τὴν Οὐάσιγκτον τοῦ προκατόχου του, σὲ πολλὰ θέματα καὶ περισσότερο στὸ οὐκρανικό∙ ὁ Λουξεμβούργιος πολιτικὸς διαθέτει τὴν μακρόχρονη ἐμπειρία του, ὡς πρώτου προέδρου τῆς Εὐρωζώνης, καὶ γνωρίζει ἄριστα ὅτι αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸν συνεκτικὸ κρίκο τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Ἡ ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς ἐμπεδώνεται, ὡς κοινὴ ἐλπίδα, μὲ τὴν ἀνάπτυξη.

Ἀνατροπὲς Μέσης Ἀνατολῆς

Οἱ ἀνατροπὲς στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐπιταχύνονται, μετὰ τὴν ἀποτυχία καταλήψεως τοῦ Κομπάνι ἀπ’ τὸ χαλιφάτο καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν Κούρδων, ἐνῶ ἡ Τουρκία βγαίνει χαμένη ἀπ’ τὴν ἄμεση ἀνάμιξή της τὶς γειτονικές της χῶρες∙ ἡ ἵδρυση ἀνεξαρτήτου κουρδικοῦ κράτους ἔχει γίνει ἐκ τῶν πραγμάτων, μὲ βάση τὸ Βόρειο Ἰρὰκ καὶ ἐπέκταση στὴν Συρία, ὁπότε τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ στάση τῶν Κούρδων τῆς Τουρκίας. Οἱ Τζιχαντιστές, παρὰ τὴν μεγάλη ὑποστήριξή τους ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα, τὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὰ ἀραβικὰ ἐμιράτα, ὄχι μόνο δὲν κατέστησαν ἡ κυρίαρχη δύναμη στὴν περιοχή, ἀπέναντι στοὺς Σιίτες καὶ στοὺς Ἀλεβίτες, ἀλλὰ καὶ δέχονται τὰ πυρὰ τῶν πρώην χρηματοδοτῶν τους∙ τὸ καθεστὼς Ἀσσὰντ ἰσχυροποιεῖται στὴν Συρία καὶ ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰρὰκ σταθεροποιεῖται, χάρις στὴν ὑποστήριξη τῆς Τεχεράνης, ὁπότε ἀπομονωμένη βρίσκεται ἡ Τουρκία. Οἱ Κοῦρδοι της φαίνονται ἀποφασισμένοι νὰ δεθοῦν σφικτὰ μὲ τοὺς ἀνεξάρτητους ἀδελφούς τους.

Οὐκρανία, ἐκλογὲς Ντόνμπας

Οἱ ἐκλογὲς στὶς ρωσόφωνες περιοχὲς τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας διεξήχθησαν ὁμαλὰ καὶ ἐξελέγησαν οἱ βουλευτές της, παρὰ τὶς παρενοχλήσεις ὁμάδων τοῦ οὐκρανικοῦ στρατοῦ∙ ἡ Δύση δεσμεύσθηκε ὅτι δὲν πρόκειται ἀναγνωρίσαι τὸ καθεστώς, ἀλλὰ ἡ ἐπιβίωσή του πλέον ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν Ρωσία, μὲ τὴν ὁποία ἔχει κοινὰ σύνορα καὶ διασφαλίζει τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν ἀναγκαίων∙ μετὰ τὴν Κριμαία ἡ περιοχὴ τοῦ Ντόνμπας ἀποκτᾶ τὴν ἀνεξάρτητη διεθνῆ παρουσία της. Ἤδη ἡ Μόσχα ἔστειλε νέες ἐφοδιοπομπὲς μὲ τρόφιμα καὶ φάρμακα, ἐνῶ ἄρχισε καὶ ἡ λειτουργία τῶν βιομηχανιῶν της καὶ τῶν ὀρυχείων της∙ ἡ Ντόνμπας εἶναι ἡ πλουσιώτερη περιοχὴ τῆς Οὐκρανίας, μὲ τὶς δυναμικότερες ἐπιχειρήσεις στὸ ἔδαφός της καὶ τὰ μεγάλα ὀρυχεῖα σιδήρου καὶ ἄνθρακος. Οἱ βιομηχανίες αὐτὲς εἶναι συμπληρωματικές, ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, μὲ τὶς ὅμοιές τους ρωσικές, ὁπότε εὔκολα ἀποκαθίσταται ἡ λειτουργία τους∙ διαμορφώνονται συνθῆκες καθημερινότητος ποὺ δύσκολα σπᾶνε.

Ἑβδομὰς ἀφετηρίας ἄλλης πολιτικῆς πνοῆς

Ὡς ἑβδομὰς ἀφετηρίας τῆς ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς θεωρεῖται ἡ τρέχουσα, διότι ἀναμένονται ἀρκετὰ σημαντικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα θὰ προσδιορίσουν καὶ τὶς μετέπειτα ἐξελίξεις∙ πρῶτον, ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἐπανόδου σὲ θετικὸ ρυθμὸ ἀναπτύξεως ἀπ’ τὸ τρίτο τρίμηνο, δεύτερον, ἡ ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας καὶ ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπὸ αὐτὴν, τρίτον, ἡ ψήφιση τῶν ρυθμίσεων γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια, μαζὶ μὲ τὴν προώθηση ἐκείνων τῶν ὀφειλῶν στὸ δημόσιο καὶ στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ἀλλὰ καὶ τὴν καλὴ πιστοποίηση γιὰ τὶς τράπεζες μας. Ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας εἶναι τὸ κρίσιμο ζήτημα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς∙ ἡ κυβέρνηση προβάλλει τὸ γεγονὸς τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν ὕφεση καὶ ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν ἰσχυρισμῶν της γίνεται μὲ τὸν ρυθμὸ ἀναπτύξεως, γύρω στὴ μονάδα τὸ τρίτο τρίμηνο, καὶ τὴν μείωση τῆς ἀνεργίας, στὸ 26,4% τὸν Αὔγουστο ἀπὸ 27,7% τὸν ἀντίστοιχο μῆνα πέρυσι∙ ἄλλωστε ἡ ἀντιπολίτευση ἑστιάζει τὴν κριτική της στὴν προηγούμενη οἰκονομικὴ κατάσταση, ὡς μόνο ἐπιχείρημα, ἐνῶ ἀγνοεῖ πλήρως τὴν ἀνοδικὴ πορεία τουλάχιστον τῆς κινήσεως στὴν ἀγορά, τὴν ὁποία ζοῦν καθημερινὰ οἱ πολῖτες. Ἤδη τὰ μεγάλα ἔσοδα ἀπ’ τὸν τουρισμὸ ἔρχονται στὶς ἄλλες πόλεις καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἄλλων ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων του. Ἔτσι γίνεται πάντα μετὰ ἀπὸ μακρὰ κρίση.

Ἡ ἀναζωογόνηση τῆς ἀγορᾶς εἶναι ἐμφανέστατη στὸν καθένα∙ μὲ τὴν ἔναρξη τῶν ἐκπτώσεων τὸ Σάββατο, στὴν κεντρικὴ ἀγορὰ ἐπικρατοῦσε τὸ ἀδιαχώρητο, ὅπως καὶ χθὲς σὲ ὅλα τὰ μαγαζιά∙ ὁ κόσμος ἔψαχνε, ἀξιολογοῦσε καὶ ἀγόραζε. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι διαθέτει κάποιες ἀποταμιεύσεις γιὰ κατανάλωση, κυρίως οἱ γυναῖκες, εἴτε αὐτὲς προέρχονται ἀπ’ τὴν ἐργασία τους στὸν τουρισμὸ καὶ τὶς ἄλλες δουλειές τους, εἴτε τὰ εἶχαν κρατήσει γιὰ ὥρα ἀνάγκης καὶ τώρα ξοδεύουν ἀπὸ αὐτά∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μετράει περισσότερο, ὁ κόσμος πιστεύει ὅτι ἄλλαξαν τὰ πράγματα καὶ ὅτι βελτιώνονται κάπως τὰ οἰκονομικά του, διότι, ἂν δὲν τὸ πίστευε, δὲν θὰ ξόδευε καὶ θὰ συνέχιζε τὶς σφικτὲς οἰκονομίες του τῆς πενταετίας. Ὁ Ἕλληνας ἐγκατέλειψε τὴν κατάθλιψη καὶ τὴν μεμψιμοιρία καὶ ξανοίγεται στὴν ἀγορά, στὶς δουλειές του, στὶς ὅποιες ξέρει ὁ καθένας καὶ οἱ γυναῖκες, μὲ τὸ ἀλάνθαστο αἰσθητήριό τους τρέχουν στὰ μαγαζιά∙ αὐτὲς μὲ τὴν οἰκονομία τους κράτησαν τὴν οἰκογένεια στὰ μαῦρα χρόνια τῆς ἀνοχῆς καὶ τῶν στερήσεων∙ αὐτὲς ἄλλαξαν στάση καὶ θυμήθηκαν τὶς πεθερὲς καὶ τοὺς πεθερούς, τοὺς ὁποίους μάζεψαν στὸ σπίτι τους –διότι εἶχαν τὴν σύνταξη-, ἀλλὰ καὶ ἔμαθαν νὰ κάνουν ὅλες τὶς δουλειές, διαφορετικὰ δὲν ζοῦσε ἡ οἰκογένεια∙ ἡ γυναῖκα κρατάει τὴν οἰκογένεια, ἀλλὰ εἶναι καὶ τὸ βαρόμετρο τῆς πολιτικῆς ζωῆς.

Ἡ ἀντιπολίτευση δείχνει ὅτι δὲν ἔχει καταλάβει τὶς ριζικὲς αὐτὲς ἀλλαγὲς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας∙ βαδίζει μὲ τὰ ἀρισερὰ εὐαγγέλια τοῦ προπαρελθόντος αἰῶνος στὸ χέρι καὶ τὰς ἐξ Ἑσπερίας ἐντολὰς τῶν ἐπικυριάρχων της, χωρὶς καμμία ἢ μὲ ἐλάχιστη ἐπαφὴ μὲ τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα. Οἱ καταγγελίες , γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς τρόϊκας καὶ τὶς εὐθύνες τῶν κυβερνήσεων, ἔχουν ἀντίκρυσμα,
ἀλλὰ ἔχουν πολιτικὴ ἀπήχηση, ὅταν συνάδουν πρὸς τὶς εὐαισθησίες τοῦ κόσμου∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καταδίκασε τὶς εὐθύνες τῶν κυβερνήσεων αὐτῶν στὶς ἐκλογὲς καὶ ἔστειλε στὰ ἀζήτητα τοὺς πρωτεργάτες τους, ἀλλὰ καὶ διατράνωσε τὴν ὀργή του, μὲ τὶς μαζικὲς διαδηλώσεις τῶν Ἀγανακτισμένων. Τὰ τελευταῖα δυόμισυ χρόνια ὅμως δείχνει ἀνοχὴ ἀπέναντι στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι βλέπει ὅτι κάτι γίνεται, ἀλλὰ στέλνει καὶ τὴν προειδοποίησή του, ὅπως στὶς εὐρωεκλογές∙ ὣς ἐκεῖ ὅμως, διότι δὲν προέβη σὲ βήματα κλιμακώσεως τῆς δυσαρεσκείας του, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο. Οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μείωση τῆς διαφορᾶς –ποὺ στὴν πραγματικότητα μᾶλλον ἀντιστράφηκε, διότι διαφορετικὰ ἡ ἀτλαντικίνητη διαπλοκὴ θὰ μᾶς εἶχε ζαλίσει, ἐνῶ χάθηκαν σχεδὸν οἱ νέες σφυγμομετρήσεις-, καὶ ἡ κοινωνικὴ πραγματικότητα δείχνει τάσεις ἀπομακρύνσεως τοῦ κόσμου ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ φρικτὴ ἀπομόνωση τῶν τριῶν βουλευτῶν καὶ τῶν ὀλίγων δεκάτων ἑτερογενῶν στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν εἶναι τὸ βαρόμετρο. Διαφορετικὰ εἶναι τὰ φοιτητικὰ κινήματα.

Ἡ ἀνάκτηση τοῦ διεθνοῦς κύρους τῆς χώρας γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη∙ οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς
Κύπρου εἶναι χειρότερες κι ἀπ’ τὴν κρίση στὰ Ὑμία. Ἀλλὰ οἱ λεπτοὶ καὶ
ἐπιδέξιοι χειρισμοὶ τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Λευκωσίας ἔφεραν τὴν Ἄγκυρα σὲ δύσκολη θέση∙ ἄλλωστε γνώριζε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὶς ἀδυναμίες της καὶ δὲν ἔστειλε τὰ πολεμικά της στὰ οἰκόπεδα ὅπου γίνονται οἱ ἔρευνες, ἀλλὰ σὲ ἄλλα. Ἤλπιζε ὁ σουλτάνος στὴν ὑποστήριξη τῆς Βρεταννίας, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργός της ἀπομονώθηκε οἰκτρὰ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε τὸ Λονδίνο ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Βατερλώ, ἐνῶ καὶ ἡ Οὐάσιγκτον παίρνει πιὸ ἀντικειμενικὴ θέση∙ ἡ Μόσχα ἦταν σαφέστατη ὑπὲρ τῆς μεγαλονήσου, ἐκφράζουσα καὶ τὸ Πεκῖνο, καθὼς ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν κάλεσε τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη στὴν Μόσχα καὶ ἔστειλε τὸν στόλο του στὴν περιοχή. Ἡ ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ ἀπ’ τὴν Αἴγυπτο, Ἑλλάδα καὶ Κύπρο ὑπογράφεται σὲ μία ἑβδομάδα στὸ Κάιρο, κατὰ τὴν διάσκεψη κορυφῆς τῶν τριῶν χωρῶν∙ ὁ πρωθυπουργὸς προωθεῖ τὴν πρότασή του γιὰ διάλογο τῶν μεσογειακῶν κρατῶν, ὅπου θὰ συζητηθοῦν καὶ τὰ ὑπόλοιπα προβλήματα, κάτι ποὺ πιθανὸν ἀποφεύγει ἡ Ἄγκυρα. Ἄλλωστε ἡ ἀνεπίσημη συνάντηση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν μὲ τὸν Δημήτριο Ἀβραμόπουλο δὲν περιορίστηκε στὰ μεταναστευτικά, κάποιο μήνυμα ἔστειλε στὴν Ἀθήνα.

Ἡ κυριαρχία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν πολιτική μας σκηνὴ ἐνισχύεται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα∙ σύντομα ἀρχίζει ἡ διάθεση τραπεζικῶν πιστώσεων, μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀξιολόγηση τῶν τραπεζῶν μας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὴν ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων∙ ἡ ἀγορὰ θὰ κάνει ἅλματα, μὲ πρῶτες τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, διότι εἴμαστε οἰκονομία μικρομεσαίων∙ ὁ κάθε ἐπιχειρηματίας θὰ ξανοιχτεῖ στὶς δουλειές του καὶ θὰ προσλάβει ἕναν δυὸ ὑπαλλήλους, ἔτσι ξαναδουλεύει ἡ οἰκονομία. Αὐτὸς ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς ἀποτελεῖ τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς μας ζωῆς, αὐτὸς κρίνει καὶ ἀξιολογεῖ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις, βλέπει τὸ ποιοὶ ἀνταποκρίνονται στὶς πραγματικές του ἀνάγκες καὶ τὸ ποιοὶ βρίσκονται ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου∙ μαζὶ μὲ τὴν ἀγορὰ κινοῦνται καὶ οἱ δυναμικοι κλάδοι τῆς οἰκονομίας, σὲ μία συνεχῆ καὶ ἀμοιβαία δημιουργικὴ ροή. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε, ἀπευθυνόμενος στὴν νεολαία του, τὸν ρόλο τῶν νεοφυῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας∙ διεθνῶς ἔχει ἀναγνωριστεῖ ὁ ρόλος αὐτὸς καὶ ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες ζητοῦν τὴν συνεργασία μὲ τὰ δικά μας κέντρα ἐρευνῶν καὶ μεμονωμένες ἐπιχειρήσεις. Ἡ ἀντιπολίτευση ἀγνοεῖ ἐντελῶς τὸ θέμα, εἴτε ἐπειδὴ δὲν προβλέπεται ἀπ’ τὴν ἰδεολογία της, εἴτε γιατὶ δὲν τῆς τὸ ἐπιτρέπουν οἱ ὑπερατλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοί της. Ἀλλὰ τότε, πῶς θὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ἀγορά;

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.