Προμήθειες ἀρχηγίσκου, δυσωδία, ἑπόμενα

Ἡ δυσωδία γιὰ τὶς προμήθειες τοῦ ἀρχηγίσκου –μὲ ποσὰ μέχρι εἴκοσι ἑκατομμύρια εὐρώ-, ἐπικαλύπτει τὰ παρεπόμενα τῶν δαπανῶν γιὰ τὶς πολεμικὲς παραγγελίες∙ ὁ ὑπερφίαλος καὶ λαλίστατος ἄλλοτε κομψευόμενος ἔχει χαθεῖ, ἀλλὰ τὰ τρία κακουργήματα τὸν ἀκολουθοῦν καὶ τὸν συνοδεύουν στὴν δικαιοσύνη. Τὰ ἐρωτήματα εἶναι δύο: πρῶτον, ποιοὶ ἀποφάσισαν σὲ πολιτικὸ καὶ ἐπιχειρησιακὸ ἐπίπεδο τὴν διάθεση τῶν τεραστίων κονδυλίων, ὁποτε δὲν μένουν στὸ ἀπυρόβλητο, ὅπως καὶ οἱ παρατρεχάμενοι, κομματικὰ στελέχη καὶ ἄλλοι, ποὺ ἔβαλαν τὸ δάκτυλο στὸ μέλι∙ δεύτερον, τὰ ἑλικόπτερα εἶναι ἀμερικάνικα, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ τὸ ἀποκρύπτει, δὲν εἶναι ὅμως εὔκολο γιὰ τοὺς ἀνακριτές. Ἑπομένως ἔχουμε πολλὰ νὰ δοῦμε στὴ συνέχεια∙ ὅσοι κρύβονται ὁπωσδήποτε θὰ βγοῦν στὴν ἐπιφάνεια καὶ τότε θὰ γελάσει καὶ τὸ παρδαλὸ κατσίκι.

Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἀποδοχὴ τῆς συναντήσεως μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔστω κι ἂν ἀπορρίφθηκε ἀπ’ τὸ Μέγαρο Μαξίμου, συνιστᾶ ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς καὶ καλὸ οἰωνὸ διεξόδου στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ φαίνεται ὅτι ἦταν καλὰ μελετημένη ἡ διαρροὴ τοῦ ἀντιπροέδρου, ὁπότε ἡ Κουμουνδούρου ἔπεσε στὴν παγίδα καὶ συμφώνησε γιὰ συνάντηση, ἀλλὰ ἀπέκλεισε τὸν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὑποχωροῦν σὲ πολλὰ οἱ δανειστές, δηλαδὴ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ ἐπιδιώκουν τὴν συμμετοχὴ καὶ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως στὴν τελικὴ συμφωνία, ἔστω καὶ μόνο προφορική∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες –καὶ οἱ οἰκογενειακοὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου- πιέζουν γιὰ συναίνεση στὸ θέμα, καθὼς ἡ ἀνάπτυξη εἶναι μεγάλη καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα τεράστιο, αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τορπιλισθοῦν ἀπὸ σκέτη ἀνευθυνότητα. Ἡ κυβέρνηση γνωρίζει γιὰ τὶς πιέσεις καὶ ἀφήνει τὰ πράγματα νὰ ἐξελιχθοῦν∙ τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιβάλλουν γρήγορες ἀποφάσεις.

Σαφὲς διέξοδο μὲ δανειστὲς

Ἡ διέξοδος στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα εἶναι ὁρατὲς διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, παρὰ τὸ χάσμα μεταξὺ Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν∙ οἱ ἑταῖροι ἐπιδιώκουν τὴν εὐρύτερη δυνατὴ πολιτικὴ συναίνεση, πρὶν παρέμβουν καὶ δώσουν τὴν λύση, γιὰ ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους. Τὰ διαδραματιζόμενα στὴν πολιτική μας σκηνὴ παρακολουθοῦνται προσεκτικά∙ φυσικά, οἱ κερδοσκόποι τοῦ ΔΝΤ παραμένουν προσηλωμένοι στὶς θέσεις τους, γιὰ ἐνεργὸ ρόλο καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια, διότι ἔτσι πιστεύουν ὅτι κρατᾶνε ἀνοικτὴ τὴν θύρα γιὰ παρέμβασή τους καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ἂν χρειασθεῖ, διαφορετικὰ ἀποκλείονται ὁριστικὰ ἀπὸ αὐτές, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅποιων συνθηκῶν. Ἡ σύγκρουση αὐτὴ ἀφορᾶ περισσότερο τὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ Βερολίνο μὲ τὴν Οὐάσιγκτον καὶ δευτερευόντως τὴν Ἀθήνα∙ αὐτὰ γνωρίζουν πλέον οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες καὶ εἶναι αἰσιόδοξοι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὴν συνεχιζόμενη ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριό μας.

Ἀκροδεξιὰ κατὰ Γιοῦνκερ

Οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ συνεργάσθηκαν στὸ Εὐρωκοινοβούλιο –διότι ἔτσι συγκέντρωσαν τοὺς ἀπαραίτητους κατὰ τὸν κανονισμό του 76 ψήφους- καὶ κατέθεσαν πρόταση μομφῆς κατὰ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ τὸ θέμα τοῦ φορολογικοῦ παραδείσου τοῦ Λουξεμβούργου∙ ἡ συζήτηση θὰ γίνει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, ἀλλὰ δὲν ἔχει καμμία πιθανότητα ἐπιτυχίας, διότι γιὰ τὴν καθαίρεση τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἀπαιτοῦνται τὰ δύο τρίτα τῶν εὐρωβουλευτῶν, ἤτοι 458 ψῆφοι. Ἡ κίνηση ἔχει σημασία, διότι τώρα θυμήθηκαν τὸν φορολογικὸ παράδεισο καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ βάλλει κατὰ τοῦ Λουξεμβούργου, ἐπειδὴ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει πρόγραμμα τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης∙ θὰ συμπαραταχθεῖ καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅπως ὑποσχέθηκε;

Προσωπολατρεία Ἐρντογὰν

Τὴν προσωπολατρεία του καλλιεργεῖ πλέον στὴν Τουρκία ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάδειξή του σὲ νέο σουλτάνο καὶ μεγάλο ἡγέτη τῆς χώρας, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ∙ τὸ τεράστιο ἀνάκτορο, τῶν 1000 δωματίων καὶ τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ κόστος, ἐπεκτείνεται, ἐνῶ ἁπλώνει τὴν προπαγάνδα του καὶ στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο. Ἡ θεωρία του, ὅτι Μουσουλμάνοι εἶχαν ἀνακαλύψει τὴν Ἀμερική, ἑκατοντάδες χρόνια πρὶν ἀπ’ τὸν Χριστόφορο Κολόμβο, διότι παρερμηνεύει μία φράση, ὅτι ἡ κορυφὴ ἑνὸς λόφου μοιάζει μὲ τζαμί, σὲ εἶναι τζαμί, θὰ διδάσκεται πλέον καὶ στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῆς Τουρκίας∙ θυμίζει τὸν Στάλιν τοῦ ὁποίου ἡ προπαγάνδα ἔλεγε ὅτι ὅλα τὰ εἶχαν ἀνακαλύψει κάποιοι Ρῶσοι ἐπιστήμονες ἢ θαλασσοπόροι.

Καὶ πόα γῆς ἐγκατακλιθῆναι

Τὴν σύγκριση τοῦ κυνικοῦ Διογένους μὲ τοὺς Ἰνδοὺς γυμνοσοφιστὲς ἐπιχειρεῖ στοὺς διαλογισμούς του ὁ Ἀλέξανδρος∙ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ἑνιαῖο νόμισμα διατηρεῖ τὴν ἑνότητα τῆς αὐτοκρατορίας του. «Τροφὴν γὰρ οὐκ ἀποτίθενται, πρόσφατον ἀεὶ καὶ νέαν ἀπὸ γῆν ἔχοντες»∙ διότι δὲν ἀποθηκεύουν τροφή, παίρνουν νέα κάθε φορὰ ἀπ’ τὴν γῆ. «Πότον δὲ ποταμοὶ ῥέουσι∙ φύλλα δ’ αὐτοῖς δένδρων ἀποχυθέντα καὶ πόα γῆς ἐγκατακλιθῆναι»∙ νερὸ πίνουν ἀπ’ τὰ ποτάμια∙ πεσμένα φύλλα δὲ τῶν δένδρων καὶ χαμηλὴ βλάστηση εἶναι κρεββάτι. «Δι’ ἐμὲ κἀκεῖνοι Διογένη γνώσονται καὶ Διογένης ἐκείνους»∙ γιὰ μένα αὐτοὶ πρέπει νὰ γνωρίσουν τὸν Διογένη καὶ ὁ Διογένης ἐκείνους. «Δεῖ κἀμὲ νόμισμα παρακόψαι καὶ παραχαράξαι τὸ βαρβαρικὸν Ἑλληνικῇ πολιτείᾳ»∙ πρέπει γιὰ μένα νὰ κόψουμε καὶ νόμισμα καὶ νὰ προσδέσουμε τὴν βαρβαρικὴ στὴν Ἑλληνικὴ πολιτεία. Τὴν ἰσχυρὴ πολιτικὴ συνοχὴ ποὺ δίδει τὸ νόμισμα στὴν πολιτεία, ἀναγνωρίζει σαφέστατα ὁ Ἀλέξανδρος.

Ἑλλάς, εὐρωαμερικανικὸ θέμα

Σὲ εὐρωαμερικανικὸ θέμα ἐξελίσσεται πλέον ἡ ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος, καθὼς οἱ διαφωνίες Εὐρωπαίων καὶ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἐκφεύγουν τῶν ὁρίων τῆς χώρας μας∙ οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ Ταμείου καὶ ἡ προβολὴ ὅλων καὶ νέων θεμάτων -μὲ τὴν ὑστερόβουλη παραμέληση τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς οἰκονομίας, ὅπως τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος καὶ τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως, 1,7%-, ἔχει ἐνοχλήσει τὶς Βρυξέλλες. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι σὲ ἄλλο ἀποβλέπουν, στὴν διατήρηση τοῦ καθοριστικοῦ ρόλου τους καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια, μετὰ τὴν λήξη τῆς θητείας τῶν Εὐρωπαίων∙ ἡ ἐπικοινωνία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ εἶναι συνεχής, διότι καὶ οἱ προθεσμίες τρέχουν, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση θεωρεῖ τὴν στάση αὐτὴ, ὡς καθαρὴ παρέμβαση στὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς χώρας. Φαίνεται ὅτι μέση λύση δύσκολα βρίσκεται, διότι τὸ Ταμεῖο δὲν θέλει νὰ φύγει ὡς κακὸς σύμβουλος, ὁπότε τελικὰ ὁ πρωθυπουργὸς τὸ διώχνει κλωτσηδόν.

Συγκρούσεις σὲ Ἱερουσαλὴμ

Οἱ συγκρούσεις στὴν Ἱερουσαλήμ, ἀνάμεσα στὴν Ἀστυνομία καὶ στοὺς νεαροὺς Παλαιστίνιους, γενικεύονται, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἔχει θέσει τὸν στρατὸ σὲ συναγερμὸ καὶ ἔχει ὑποσχεθεῖ ἐκδίκηση γιὰ τοὺς νεκροὺς στὴν συναγωγὴ τῆς πόλεως∙ ἡ ἐπίθεση τῶν δύο Ἀράβων καὶ οἱ πέντε νεκροὶ ἔχουν προκαλέσει νέα ἀναταραχὴ μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν. Ἡ διεθνὴς κοινότητα καταδίκασε τὴν ἐπίθεση, ὅπως καὶ ζήτησε τὴν διατήρηση τῆς εἰρήνης καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῶν προκλήσεων, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ εἰσακούεται∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀπηύθυνε ἐκκληση γιὰ ἠρεμία, μᾶλλον ὅμως γιὰ τοὺς τύπους. Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἀπειλοῦν μὲ ἀνατίναξη τῶν σπιτιῶν τῶν δύο νεαρῶν, ὁπότε αὐτὸ σημαίνει ἀπάντηση τῶν Παλαιστινίων καὶ συνέχεια∙ ὁ διάλογος πλέον εἶναι ἀδύνατος, μετὰ καὶ τὸν πόλεμο στὴν Γάζα τὸ Καλοκαῖρι. Οἱ συγκρούσεις αὐτὲς ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση στὴν περιοχή, ἂν καὶ Κοῦρδοι καὶ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, ἀλλὰ πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ σταθεροπποιητικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2531 δολλάρια καὶ 147,3990 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 79,06, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ ὁ χρυσός, 1200,75. Ἡ προεκλογικὴ περίοδος τῆς Ἰαπωνίας καὶ ἡ ἀναμονὴ γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ ὑποχρεώνουν τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ ἐπιφυλακτικὴ στάση, ἐνῶ φαίνεται ὅτι μᾶλλον χαμηλώνουν οἱ τόνοι στὸ Οὐκρανικό∙ ἄλλωστε ἄρχισε τὴν ἔκδοση ὁμολόγων της, στὸ Χρηματιστήριο τῆς Σαγκάης, ἡ μεγαλύτερη ρωσικὴ τράπεζα, Sberbank, ὁπότε αἴρονται καὶ στὸν ρωσικὸ ἰδιωτικὸ τομέα οἱ δυσκολὶες στὴν ἄντληση κεφαλαίων ποὺ ἔχουν ἐπιβάλει οἱ δυτικὲς χῶρες. Οἱ παρατηρητὲς ἀναμένουν τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἀνοιγμάτων στὴν ρωσικὴ οἰκονομία γιὰ τὶς ἀξιολογήσεις τους∙ πάντως ἡ συμφωνία μὲ τὴν Ἀμερική, γιὰ τὴν πώληση κινητήρων πυραύλων, δείχνει ὅτι σὲ πολλοὺς κλάδους τῆς ἀεροδιαστημικῆς, καὶ ὄχι μόνο στὴν πολεμικὴ βιομηχανία, ἡ Μόσχα διατηρεῖ τὴν πρωτοπορία.

Ρωσία, ταλαντεύσεις ΗΠΑ

Σὲ ταλαντεύσεις στὴν πολιτική της ἀπέναντι στὴν Ρωσία ἐπιδίδεται ἡ Οὐάσιγκτον τὸν τελευταῖο καιρό∙ κλιμακώνει τὴν ἀντιπαράθεση στὸ Οὐκρανικὸ καὶ ζητάει τὴν ἐπιβολὴ περισσοτέρων κυρώσεων ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, γιὰ ἀπομόνωση τῆς Μόσχας, ἀλλὰ ἐπικαλεῖται τὴν βοήθειά της κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ στὸ Ἰράν. Στὰ διμερῆ οἱ ταλαντεύσεις εἶναι περισσότερες, καθὼς οἱ κυρώσεις της εἶναι λιγώτερες, ἐνῶ δὲν διακόπτει τὴν διαστημικὴ συνεργασία, διότι ἔτσι θὰ ἀποκοπεῖ ἀπ’ τὶς ἀποστολὲς στὸν διαστημικὸ σταθμό∙ παράλληλα τὸ Κογκρέσσο ἐνέκρινε τὴν συμφωνία, γιὰ προμήθεια ἀπ’ τὴν United Technologies μηχανῶν γιὰ πυραύλους τῆς ρωσικῆς RDAmross, ὕψους 93 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Οἱ μηχανὲς αὐτὲς θεωροῦνται οἱ καλύτερες παγκοσμίως, δηλαδὴ ρωσικὴ πρωτοπορία∙ αὐτὰ βλέπει ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ διατυμπανίζει ὅτι δὲν ὑποτάσσεται στὴν Ἀμερική.

Ἰσλαμικὸς προσηλυτισμὸς

Ἡ διείσδυση τοῦ ἰσλαμικοῦ προσηλυτισμοῦ σὲ πολλοὺς νέους, μουσουλμάνους τὸ θρήσκευμα, οἱ ὁποῖοι μεγάλωσαν καὶ σπούδασαν στὶς δυτικὲς χῶρες, εἶναι στὴν προσοχὴ τῶν ἐρευνητῶν∙ φυσιολογικά, κατὰ τὴν δυτικὴ λογική, εἶναι ἀδιανόητο αὐτὸ τὸ φαινόμενο, διότι οἱ ἀρχές τους τοὺς λένε, ὅτι ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἀνώτερος. Ἀποδεικνύεται ὅμως τὸ ἀντίθετο∙ ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτούς, ὅπως οἱ δύο ἐκτελεστὲς γαλλικῆς καταγωγῆς, εἶχαν σταδιοδρομία στὴν χώρα τους καὶ εἶχαν διασφαλισμένη τὴν ἐπαγγελματική τους πορεία. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἐγκατέλειψαν, σταδιοδρομία, οἰκογένεια καὶ ἀνέσεις καὶ κατέφυγαν στὶς στερήσεις τῆς ἐρήμου, παίζοντας κορώνα γράμματα τὴν ζωή τους∙ κάτι τοὺς κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς δὲν εἶναι καθόλου ἀνώτερος στὴν πράξη∙ ὑπερφίαλος καὶ ἀρκετὰ ἀλαζονικὸς ἀποδεικνύεται.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.