Πανεπιστήμια, προκλήσεις ἀριστεριστῶν

Στὴν πρόκληση πολιτικῆς ἀνωμαλίας στὴν χώρα καὶ οἰκονομικῆς ἀβεβαιότητος ἀποβλέπουν οἱ προκλήσεις ὁμάδων ἀριστεριστῶν τῆς Κουμουνδούρου στὰ Πανεπιστήμια∙ ἄλλωστε οἱ πρῶτες ἐπιχειρήσεις ἔγιναν μὲ τὴν συμπαράρασταση Συριζαίων βουλευτῶν. Εἶναι σαφέστατο, γιὰ ὅσους γνωρίζουν τὴν πολιτική μας ζωὴ καὶ ἀπὸ φοιτητικοὺς ἀγῶνες, ὅτι οἱ ὀλιγάριθμες αὐτὲς ὁμάδες δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸ φοιτητικὸ κίνημα, ἀφοῦ ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὶς τάξεις τους εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ κι ὄχι ἡ προσέλκυση ἄλλων, ἐνῶ στὶς ἱστοσελίδες τους οἱ πρωταγωνιστὲς προβάλλουν τὴν ἐνταξή τους στὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ πολιτικὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, γιατὶ τὶς ἐπιτρέπει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅταν εἶναι δεδομένο ὅτι ἀποβαίνουν εἰς βάρος του οἱ προκλήσεις. Μία ἑρμηνεία δίδεται, ὅτι ὑποκινοῦνται ἀπ’ τὶς ἀριστερὲς συνιστῶσες κατὰ τῆς ἡγεσίας, ὡς ἀσκήσεις στὸν ἐσωκομματικό τους πόλεμο.

Παρίσι, ἐμφανὴς αἰσιοδοξία

Ἡ αἰσιοδοξία εἶναι ἐμφανέστατη στὸ Παρίσι, ὡς πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τὴν ἄρση τῶν ἀνυποστάτων ἀντιρρήσεων τοῦ ΔΝΤ∙ ἤδη ἡ Ἐπιτροπὴ προβλέπει ὁμαλὴ κατάληξη τὸ διήμερο καὶ ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας στὴν Ἀθήνα γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως. Οι διαφορὲς δὲν εἶναι οὐσιαστικές, ἔστω κι ἂν προβάλλονται ἀπ’ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκὴ κι ὄχι ἀπ’ τὴν ἀτλαντική, μὲ σαφῆ στόχο, τὴν ἀπαξίωση τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἡ κυβέρνηση εἶναι ἤρεμη καὶ προσεκτικὴ στὶς κινήσεις της, διότι γνωρίζει ὅτι ἀπόφαση τῆς Εὐρωζώνης εἶναι ἡ ρύθμιση τῆς ἐκκρεμότητος, ἡ ὁποία καὶ πολὺ κράτησε, ἐπειδὴ ἐπείγει ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Τὸ βάρος τῶν Βρυξελλῶν πέφτει πλέον στὴν Γαλλία καὶ στὴν Ἰταλία, γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας των, ἀλλὰ καὶ στὴν καλύτερη δυνατὴ ἀξιοποίηση τῆς ἀνοδικῆς δυναμικῆς τῆς Ἑλλάδος∙ θεωροῦν δευτερεύοντα καὶ μᾶλλον ὕποπτα ὅσα ἐπικαλοῦνταί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κερδοσκόπων.

Παραχώρηση 14 ἀεροδρομίων

Ἡ προσφορὰ ἀπ’ τὴν γερμανικὴ ἑταιρεία Fraport Stentel 1,23 δις εὐρώ, γιὰ τὰ 14 μεγαλύτερα ἀεροδρόμια τῆς χώρας, πλὴν Ἀθηνῶν καὶ Ἡρακλείου, θεωρεῖται ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς παραχωρήσεως τῆς δυτικῆς προβλῆτος τοῦ ΟΛΠ στὴν COSCO γίνεται, μὲ ἀντίκρυσμα ἐπενδύσεις τριακοσίων ἑκατομμυρίων καὶ μετατροπῆς τοῦ Πειραιῶς σὲ πρῶτο λιμένα στὴ Μεσόγειο∙ ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία δεσμεύεται γιὰ ἐπενδύσεις τετρακοσίων ἑκατομμυρίων ἐντὸς τετραετίας καὶ τεσσάρων δις στὴν εἰκοσαετία. Μὲ τὶς ἐπενδύσεις ἀλλάζει ἡ εἰκόνα τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό, μετὰ τὶς καθυστερήσεις ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ΔΕΣΦΑ καὶ τὴν προπαγάνδα γιὰ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα∙ ὁπωσδήποτε ὁ τουρισμὸς εἶναι τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς οἰκονομίας, μὲ τὶς μεταφορὲς ἀκολουθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία σὲ ἁλματώδη ἀνάπτυξη. Εἶναι ἀρκετοὶ αὐτοὶ οἱ κλάδοι γιὰ ἀτμομηχανή, πολλὲς καὶ μεγαλύτερες ἀπὸ ἐμᾶς χῶρες ζηλεύουν τὴν θέση μας.

Παραπομπὴ 64 τῆς Siemens

Ὁ ἀνακριτὴς ὁλοκλήρωσε τὴν ἔρευνά του γιὰ τὴν ὑπόθεση Siemens καὶ παραπέμπει 64 ἄτομα, γιὰ τὶς προμήθειες στὴν ἀγορὰ τηλεπικοινωνιακοῦ ὑλικοῦ τοῦ ΟΤΕ, κατὰ τὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1990∙ ἡ ἀνάκριση ἐκτείνεται σὲ πάνω ἀπὸ δύο χιλιάδες σελίδες, ἐνῶ μεταξὺ τῶν κατηγορουμένων περιλαμβάνονται καὶ 17 Γερμανοί, ὑπάλληλοι τῆς ἑταιρείας. Ἡ ὑπόθεση παραπέμπεται πλέον στὸ Δικαστικὸ Συμβούλιο καὶ στὴ συνέχεια στὸ ἀκροατήριο∙ ἡ ὑπόθεση εἶχε συγκλονίσει τὴν χώρα πρὸ ἑξαετίας, ὅταν ἡ διαπλοκὴ τὴν χρησιμοποίησε κατὰ τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ μὲ τὴν διαφυγὴ στὸ ἐξωτερικὸ τοῦ Μιχάλη Χριστοφοράκου καὶ τοῦ Χρήστου Καραβέλλα∙ οἱ προμήθειες ἀνέρχονται σὲ ἑβδομῆντα ἑκατομμύρια εὐρώ, ἡ ζημία τοῦ δημοσίου.

Ἐπισκέψεις Ρώσων ὑπουργῶν

Σὲ χαμηλὸ τόνο ἐπισκέφθηκαν τὴν χώρα μας, οἱ Ρῶσοι ὑφυπουργοὶ Ἐνεργείας καὶ Ἐξωτερικῶν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναθέρμανση τῶν σχέσεών μας, μετὰ τὴν περυσινὴ περιπέτεια στὶς εὐρωρωσικὲς σχέσεις μὲ τὴν Οὐκρανία∙ ἤδη συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικὰ μὲ τὴν προμήθεια φυσικοῦ ἀερίου καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Ρώσων γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις στὴν χώρα μας, κατὰ τὶς συναντήσεις τους μὲ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο καὶ τὸν Ἰωάννη Μανιάτη. Ἡ Μόσχα ἀναγνωρίζει τὶς δεσμεύσεις τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ καὶ γνωρίζει τὴν ἐπιφυλακτικὴ στάση της στὶς συζητήσεις γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν κυρώσεων ἐναντίον της∙ μαζὶ μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Αὐστρία, καὶ ἐνίοτε τὴν Σλοβακία καὶ τὴν Οὐγγαρία, ἔχει ἐκφράσει πάντοτε ἀντιρρήσεις.

Δεομένοις εὐγνωμονέστερος

Ἡ στάση του ἀπέναντι στοὺς ἐχθρούς του ἀποδεικνύει τὶς ἀρετὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου∙ τὶς ἀπαριθμεῖ ὁ Πλούταρχος, ἀναφέροντας τὰ διάφορα γεγονότα. «Τίς δὲ πολιορκίαις καὶ παρατάξεσι βακχείας καὶ γάμους καὶ ὑμεναίους;» ποιός δε παράθετε μετὰ τὶς πολιορκίες καὶ τὶς πολεμικὲς παρατάξεις βακχικὲς ἑορτὲς καὶ γάμους καὶ τραγούδια γαμικά; «Τίς ἀδικοῦσιν ἐχθρότερος καὶ δυστυχοῦσιν ἠμερώτερος;» Ποιός ἦταν περισσότερο ἐπικριτικὸς στοὺς ἀδικοῦντες καὶ στοὺς δυσυχοῦντες πιὸ ἐπιεικής; «Ἔπεισί μοι τὸ τοῦ Πώρου δεῦρο μετενεγκεῖν»∙ ἀκολουθεῖ ἡ περίπτωση τοῦ Πώρου, ὅταν τὸν ἔφεραν κοντά του. «Ἐκεῖνος γὰρ ἤχθη πρὸς Ἀλέξανδρον αἰχμάλωτος, πυθομένου πῶς αὐτῷ χρήσηται, ‘’βασιλικῶς’’, εἶπεν, ‘’ὦ Ἀλέξανδρε’’»∙ ἐκεῖνος λοιπὸν προσήχθη πρὸς τὸν Ἀλέξανδρο αἰχμάλωτος, κι ὅταν ρωτήθηκε πῶς νὰ τὸν μεταχειρισθεῖ, ‘’βασιλικῶς’’, εἶπε, ‘’ὦ Ἀλέξανδρε’’. «Πάλιν δ’ ἐπερομένου ‘’μή τι ἄλλο;’’ ‘’οὐδὲν’’ εἶπε ‘’πάντα γάρ ἔνεστιν ἐν τῷ βασιλικῶς’’∙ κι ὅταν ξαναρωτήθηκε, γιὰ κάτι ἄλλο∙ ὄχι εἶπε, ὅλα πρέπει βασιλικῶς.

Ὅρια μὲ Γαλλία καὶ Ἰταλία

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀναγνώρισε ὅτι δὲν ζητάει ἄλλες περικοπὲς δημοσίων δαπανῶν ἀπ’ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἰταλία καὶ ἐπιμένει μόνο στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων∙ οἱ λόγοι εἶναι δύο, στὸ ἐσωτερικὸ οἱ κυβερνήσεις τους δὲν ἀντέχουν ἄλλες προστριβὲς πρὸς τοὺς λαούς τους καὶ ἡ Εὐρωζώνη θέτει πλέον ὡς κύρια προτεραιότητα τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ δὲν ἐφαρμόζεται ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ὅταν ἔχεις προβλήματα μὲ τὴν δεύτερη καὶ τρίτη οἰκονομία της, δηλαδὴ μὲ τὸ 45% τῆς συνολικῆς. Ἄλλωστε, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, ἄσκησε πιέσεις ἡ Ἐπιτροπὴ στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, γιὰ τὴν ἄρση τῶν ἐμποδίων του εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν συνάντηση τῶν Παρισίων. Ἡ προετοιμασία τοῦ σχεδίου ἀναπτύξεως, μὲ κύριο μέσο τὴν διάθεση τριακοσίων δις εὐρὼ στὴν ἀγορά, ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἀπορροφᾶ τὶς ἐργασίες ὁλοκλήρου τῆς Ἐπιτροπῆς∙ πρώτη συζήτηση γίνεται στὸ Γιούρογκρουπ τῆς 8ης Δεκεμβρίου.

ΗΠΑ, ἔκρηξη φυλετικῆς βίας

Σὲ ὀξύτατη ἔκρηξη φυλετικῆς βίας ὁδηγήθηκαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μετὰ τὴν ἀθώωση ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῶν Ἐνόρκων τοῦ ἀστυνομικοῦ ποὺ σκότωσε νεαρὸ μαῦρο στὸ Φέργκυσσον τοῦ Σαίντ Λούης∙ τὴν Δευτέρα τὴν νύκτα, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόφαση, χιλιάδες ἔγχρωμοι ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους τῆς πόλεως, διαμαρτυρόμενοι καὶ πυροπολώντας καὶ λεηλατώντας καταστήματα, ἐνῶ ἦρθαν σὲ σύγκρουση μὲ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις καὶ ἀκούσθηκαν περισσότεροι ἀπὸ 150 πυροβολισμοί. Οἱ διαδηλώσεις ἁπλώθηκαν σὲ ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις, Νέα Ὑόρκη, Λὸς Ἄντζελες, Σικάγο, Οὐάσιγκτον, στὶς χειρότερες φυλετικὲς ταραχὲς στὴ χώρα ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα κάλεσε τὸν πληθυσμὸ ἐπιδεῖξαι ἠρεμία, ἀλλὰ καὶ νὰ σεβασθεῖ τὴν ἐτυμηγορία τῶν δικαστηρίων, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀπήχηση. Οἱ ἔγχρωμοι τῆς μεγάλης χώρας αἰσθάνονται ὅτι παραμένουν πολῖτες δευτέρας κατηγορίας καὶ ξεσποῦν μὲ τὸν τρόπο τους∙ ἡ ἐκτόνωση φαίνεται δύσκολη, διότι ἔχουν ἀκολουθήσει καὶ ἄλλα παραδείγματα ὠμῆς φυλετικῆς βίας.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἂν καὶ παρατηρήθηκαν ρευστοποιήσεις κερδῶν στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,2424 δολλάρια καὶ 146,6255 γιέν, ἀλλὰ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1202,25, καὶ πετρέλαιο, 80,15. Ἡ ἀπόφαση τῆς Λαϊκῆς Τραπέζης τῆς Κίνας γιὰ καθιέρωση τῆς ἐλευθέρας διακυμάνσεως τοῦ ρεμίνμπι ἔδωσε φτερὰ στοὺς χρηματιστὲς γιὰ τὴν ἔκδοση ὁμολόγων, κρατικῶν καὶ ἑταιρειῶν, στὴν Σαγκάη, ἀφοῦ μάλιστα ἔχει συνεδεθεῖ ἡ ἀγορά της μὲ ἐκείνη τοῦ Χὸνγκ Κόνγκ∙ οἱ ἐκτεταμένες φυλετικὲς ταραχὲς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν ἐπηρέασαν πολὺ τοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ πολλοὶ φοβοῦνται, ὅτι θὰ προκαλέσουν προβλήματα στὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Στὴν Εὐρωζώνη πιστεύουν ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη, μετὰ τὴν διάθεση τῶν τριακοσίων δις εὐρὼ στὶς ἀγορές, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἐνῶ προκάλεσε ἐντύπωση ἡ ὁμιλία τοῦ πάπα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, μὲ τὴν ἔκκλησή του νὰ τιμήσει τὶς ἱστορικὲς της ἀξίες ἡ Εὐρώπη.

Εὐρωκοινοβούλιο, Γιοῦνκερ

Στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἄρχισε ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἀποπομπὴ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, τὴν ὁποία ἔχουν ζητήσει ἡ ἀκροδεξιὰ καὶ οἱ Εὐρωσκεπτικιστές, ἀλλὰ τὰ μεγάλα κόμματα ἐξέφρασαν τὴν ἐμπιστοσύνη τους ἀπέναντί του∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, στὴν παρέμβασή του, τόνισε, ὅτι ἂν τοῦ τὸ ζητήσουν θὰ ἀποχωρήσει. Ἡ ψηφοφορία θὰ γίνει αὔριο τὰ μεσάνυχτα, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται ὅτι ἡ πρόταση θὰ ἐξασφαλίσει περισσότερους ἀπὸ τοὺς ψήφους τῶν ἀκραίων κομμάτων, ἐνῶ κατὰ τὸν κανονισμὸ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου χρειάζεται τὰ δύο τρίτα τῶν βουλευτῶν του, ἤτοι 450 ψῆφοι∙ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ κόμμα, οἱ Σοσιαλιστὲς καὶ οἱ Φιλελεύθεροι, ποὺ συγκεντρώνουν πάνω ἀπὸ πεντακόσιες ἕδρες ἀνακοίνωσαν ὅτι θὰ στηρίξουν τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐνῶ καὶ οἱ ἀριστεριστές, στοὺς ὁποίους περιλαμβάνεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπέχουν.

Ἰσραήλ, θρησκευτικὸ κράτος

Τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἰσραὴλ ἐνέκρινε τὸ νομοσχέδιο, γιὰ τὴν ἀνακήρυξή του σὲ ἰουδαϊκὸ κράτος, δηλαδὴ θρησκευτικὸ κράτος, παρὰ τὶς διαφρωνίες πολλῶν ἀπ’ τὰ συνεργαζόμενα κόμματα∙ τὸ θέμα ἦταν αἴτημα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καὶ ἀρχηγοῦ ἀκροδεξιοῦ θρησκευτικοῦ κόμματος, τὸ ὁποῖο καὶ πρωτοστατεῖ στὸν ἐπανεποικισμὸ τῆς Δυτικῆς ὄχθης, ἐνῶ τὰ κεντρῶα κόμματα διαφώνησαν, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀποχώρησαν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Στὴν πράξη τὸ Ἰσραὴλ γίνεται φρονταμενταλιστικὸ κράτος, ὅπως καὶ τὰ ἀντίπαλά του ἰσλαμικά, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἀκολουθεῖ ἄλλη θρησκείας∙ οἱ ἐπικριτὲς τοῦ μέτρου ἐπικαλοῦνται τὸν Μπὲν Γκουριόν, τὸν ἱδρυτὴ τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀντιταχθεῖ, κατὰ τὴν ἵδρυση τοῦ κράτους, νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἰουδαϊκό. Μάλιστα αὐτὸ γίνεται, ἐνῶ καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἑτοιμάζονται νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν Παλαιστίνη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.