Φέργκυσσον, διεθνὴς ἀπαξίωση Ἀμερικῆς

Οἱ φυλετικὲς συγκρούσεις σὲ δεκάδες πόλεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα στὸ Φέργκυσσον, ἀμαυρώνουν τὴν εἰκόνα τῆς μεγάλης χώρας διεθνῶς∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ξεκινήσει δύο μεγάλες ἐκστρατεῖες, στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὸ Ἰράκ, καὶ πόλεμο στὴν Οὐκρανία, μὲ κύρια αἰτία τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίων δικαιωμάτων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας. Ἀποδεικνύεται ὅτι καταπατᾶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, στὸ ἐσωτερικό της καὶ προκαλεῖ μαζικὲς διαδηλώσεις τῶν κατοίκων της, λευκῶν καὶ ἐγχρώμων, ἐνῶ πολλοὶ τὴν κατηγοροῦν ὅτι ἀσκεῖ πολιτικὴ ἀκροδεξιῶν καθεστώτων, μὲ τὴν συγκάλυψη τῆς εὐθύνης τῶν ἀστυνομικῶν∙ στὴν Οὐκρανία ἡ βοήθεια στὸ καθεστὼς τοῦ Κιέβου δίδεται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ οἱ κατηγορίες τῆς Ρωσίας γιὰ ἀκροδεξιὸ ναζισμὸ συμπίπτουν μὲ τὶς φυλετικὲς διακρίσεις.

Ὑπονόμευση ἀπ’ τὸ Ταμεῖο

Ἡ ὑπονόμευση ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο μὲ τὴν προβολὴ συνέχεια νέων ἐμποδίων, ἦταν ἡ κυρία τῆς μερικῆς συμφωνίας στὸ Παρίσι, ἀνάμεσα στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία καὶ στὴν τρόϊκα∙ εἶναι ἐδεικτικὴ ἡ δήλωση τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ χαρακτήρισε τὴν συνάντηση, «ἔντονη καὶ ἐποικοδομητική». Ἡ σημερινὴ συζήτηση στὸ Γιουρογκουώρκινγκ Γκροὺπ προβλέπεται ὡς ἡ ἀποφασιστική, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποδέχονται τὰ στοιχεῖα μας καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τὸ συντομώτερο δυνατό∙ ἡ παράταση τῆς ἑλληνικῆς ἐκκρεμότητος μόνο προβλήματα προκαλεῖ στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση καὶ τὸ πρόγραμμα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας της, ὕψους 315 δις εὐρώ. Ἐὰν οἱ Βρυξέλλες πίστευαν, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ὁμαλὴ ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἀπαλλαγή της ἀπ’ τὰ μνημόνια, δὲν θὰ ἀνακοινωνόταν τὸ πρόγραμμα∙ ἔτσι ἡ σύγκρουση μὲ τοὺς κερδοσκόπους τοῦ Ταμείου περνάει πλέον στὰ χέρια τῆς Ἐπιτροπῆς κατὰ κύριο λόγο.

Ρυθμίσεις, τόνωση ἀγορᾶς

Στὴν τόνωση τῆς ἀγορᾶς ὁδηγοῦν οἱ ρυθμίσεις, γιὰ τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς καὶ τὰ ληξιπρόθεσμα χρέη στὴν Ἐφορία∙ ὁ ρυθμὸς ὑποβολῆς αἰτησεων στὴν ἁρμόδια ἱστοσελίδα, εἶναι τετρακόσιες τὴν ὥρα καὶ ἔχουν ὑποβληθεῖ ἤδη δεκάδες χιλιάδες γιὰ τὴν ὑπαγωγή τους στὶς ἑκατὸ δόσεις. Ἡ ρύθμιση γίνεται ἠλεκτρονικὰ καὶ οἱ δικαιοῦχοι, ἀφοῦ ἔγκριθοῦν τὰ δικαιολογητικά τους, ἐντάσσονται αὐτομάτως καὶ ἀρχίζουν τὶς ἐργασίες τους ἢ τὶς ἐπεκτείνουν, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν ἀγορά, διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ ὑπάγονταν στὴν ρύθμιση∙ αὐτοὶ σταδιακὰ πληρώνουν τὶς δόσεις τους καὶ ἡ οἰκονομία κερδίζει ἀπ’ τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα τῆς ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν. Οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ὑπάγονται στὴ ρύθμιση, ἀλλὰ αὐτὲς ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀμέσου ἐκκινήσεως τῶν ἐργασιῶν τους, διότι χρειάζονται ἐλάχιστα κεφάλαια καὶ καθόλου σχεδὸν πάγιες ἐπενδύσεις∙ ἡ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκή, ἐπειδὴ συμπίπτει μὲ τὴν μεταφορὰ στὰ ἀστικὰ κέντρα τῶν πολλῶν ἐσόδων τῶν τουριστικῶν ἐπιχειρήσεων.

Πάπας, Πλάτων, Ἀριστοτέλης

Ὁ πάπας, κατὰ τὴν ἱστορικὴ ὁμιλία του στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἔκανε ἀναφορὰ στὸν Πλάτωνα, διότι ἡ σκέψη του ὁδηγεῖ στὸν οὐρανὸ καὶ στὸν Ἀριστοτέλη, διότι μᾶς ξανοίγει στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ ζήτησε τὴν συντονισμένη ἀντίδραση τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν προστασία τοῦ κλίματος∙ ὁ ποντίφηξ ὑπογράμμισε τὴν ἱστορικὴ ἀποστολὴ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου στὸν σημερινὸ κόσμο καὶ ζήτησε τὴν ἐνεργὸ παρουσία της στὴ διεθνῆ σκηνὴ καὶ τὴν συμβολή της στὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Μεσογείου σὲ κοιμητήριο τῶν μεαναστῶν ἀπὸ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἦταν κάποτε∙ καταχειροκροτήθηκε ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀπ’ τοὺς εὐρωβουλευτές, ἀλλὰ καὶ εἶχε εὐμενῆ ἀπήχηση στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς.

Φέργκυσσον καὶ Τιένανμεν

Στὶς διαδηλώσεις τοῦ Φέργκυσσον ἐπαναλήφθηκε ἡ γνωστὴ σκηνὴ στὴν πλατεῖα Τιένανμεν τοῦ Πεκίνου, πρὸ εἰκοσιπενταετίας, ὅταν ἕνας νεαρὸς Κινέζος εἶχε σταθεῖ μπροστὰ στὰ θωρακισμένα καὶ τὰ ἐμπόδιζε νὰ προχωρήσουν∙ ἔστι καὶ στὴν ἀμερικανικὴ πόλη, ἕνας νεαρὸς ἔγχρωμος εἶχε σταθεῖ μπροστὰ τὶς αὖρες τῆς Ἀστυνομίας καὶ ἀψηφοῦσε τὴν βροχὴ τῶν δακρυγόνων ποὺ ἔπεφταν γύρω του. Οἱ σκηνὲς ποὺ ἔχουμε εἶναι λίγες, διότι τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα δὲν ἔδωσαν τὴν συνέχεια, τοῦ τί ἀπέγινε ὁ νεαρός, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐπανέλαβαν τὰ κανάλια τὴν σκηνὴ αὐτή, μιὰ φορὰ ἐμφανίσθηκε καὶ χάθηκε∙ ἔδειξε ὅμως τὴν αὐτοθυσία τῶν ἐγχρώμων καὶ τὴν διάθεσή τους γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Εἶναι βαθὺ τὸ φυλετικὸ μίσος.

Ῥωξάνης Ὀξυάρτου ἐρασθεὶς

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου σὲ προσωπικὰ θέματα δείχνουν τὸν χαρακτῆρα του∙ ἀπέναντι στὴν Ῥωξάνη καὶ στὸν νεκρὸ Δαρεῖο ἦταν μεγαλόψυχος. «Κἀμοὶ δὴ ταῖς Ἀλεξάνδρου ἔπεισιν ἐπιφωνεῖν ἀεὶ φιλοσόφως»∙ κατ’ ἐμένα λοιπὸν φιλοσόφως γίνεται ἡ ἐπιδοκιμασία τῶν πράξεων τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Ἐν τούτῳ γὰρ πάντ’ ἔνεστι»∙ διότι σ’ αὐτὸ ὑπάγονται ὅλα. «Ῥωξάνης ἐρασθεὶς τῆς Ὀξυάρτου θυγατρὸς ἐν ταῖς αἰχμαλωτίσι χορευούσης οὐχ ὕβρισεν ἀλλ’ ἔγημε»∙ ἐρωτεύθηκε τὴν θυγατέρα τοῦ Ὀξυάρτου Ῥωξάνη στὸ χορό της καὶ δὲν τὴν ἔβρισε ἀλλὰ τὴν νυμφεύθηκε. «Δαερεῖον ἰδὼν κατηκοντισμένον οὐκ ἔθυσεν οὐδ’ ἐπαιάνισεν ὡς τοῦ μακροῦ πολέμου τέλος ἔχοντος»∙ ὅταν εἶδε κατακοντισμένο τὸν Δαρεῖο δὲν ἔκανε θυσία οὔτε διέταξε ἑορτασμούς, διότι τελείωνε ὁ μακρὸς πόλεμος. «Ἀλλὰ τὴν χλαμύδα τὴν ἑαυτοῦ περιελὼν ἐπέρριψε τῷ νεκρῷ καθάπερ τινὰ τύχης βασιλικῆς νέμεσιν συγκαλύπτων»∙ ἀλλὰ πῆρε τὴν χλαμύδα του καὶ τὸν σκέπασε, ὅπως μὲ νέμεση κατὰ συγκάλυψη βασιλικῆς τύχης.

Σχέδιο Γιοῦνκερ, εὐκαιρία

Ὡς χρυσῆ εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης, χαρακτηρίζουν οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι τὸ σχέδιο τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τὴν διοχέτευση 315 δις εὐρὼ στὴν ἀγορά, καὶ σκοπὸ τὴν ἀνάκαμψη∙ ἡ σκέψη εἶναι ἁπλή, δημιουργεῖται Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Στρατηγικῶν Ἐπενδύσεων, μὲ 21 δις εὐρὼ κεφάλαια, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπενδυτικὴ Τράπεζα, πέντε, καὶ ἀπ’ τὸν προϋπολογισμό, 16. Τὸ Ταμεῖο δανείζεται ἀπ’ τὶς ἀγορὲς δεκαπενταπλάσια, μὲ πολὺ χαμηλὸ ἐπιτόκιο, ὅπως ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ ὀργανισμοί, καὶ τὰ διαθέτει σὲ ἐπενδυτικὰ προγράμματα ἑταιρειῶν ποὺ δὲν μποροῦν νὰ δανεισθοῦν ἀπ’ τὶς τράπεζες∙ τὸ Ταμεῖο ἀρχίζει τὴν λειτουργία του στὶς ἀρχὲς τοῦ 2015 καὶ προσφέρει ἀμέσως τὶς πιστώσεις του στὴν ἀγορά, μὲ σκοπὸ τὴν ἄμεση ἀπορρόφησή τους ἀπ’ τὶς μικρομεσαῖες κυρίως ἐπιχειρήσεις τῶν χωρῶν μελῶν. Δὲν θὰ ὑπάρχουν καθόλου ποσοτικὰ κριτήρια γιὰ τὴν ἀπορρόφησή τους κατὰ χώρα, ἀλλὰ θὰ ἐγκρίνονται κατὰ ἀπόλυτη σειρὰ προτεραιότητος.

ΗΠΑ, κορύφωση φυλετικῶν

Ἡ φυλετικὴ ἀναταραχὴ κορυφώνεται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἐξελίσσεται στὴν χειρότερη τῶν τελευαίων δεκαετιῶν∙ στὸ Φέργκυσσον βρέθηκε καὶ ἄλλος νεαρὸς ἔγχρωμος πυρπολημένος μέσα σὲ αὐτοκίνητο, ἀλλὰ ἡ Ἀστυνομία δὲν ἔδωσε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ ὄνομά του καὶ τὶς συνθῆκες τοῦ φόνου του∙ τὸ γεγονὸς ὅμως αὐτὸ ἔρριξε νέο λάδι στὴ φωτιὰ τῶν διαδηλώσεων οἱ ὁποῖες καλύπτουν ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις τῆς χώρας, μὲ τὴν μαζικὴ συμμετοχὴ καὶ λευκῶν καὶ ὄχι μόνο ἐγχρώμων, ἐνῶ εἶναι ἄμεσες οἱ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ ἔγχρωμος πρόεδρος δὲν ἔχει οὐδεμία ἀπήχηση πλέον στὴν κοινὴ γνώμη καὶ περισσότερο στοὺς ὁμοφύλους του∙ ἕξι χρόνια μετὰ τὴν ἐκλογή του, καὶ τὶς ἐλπίδες γιὰ γεφύρωση τοῦ χάσματος λευκῶν καὶ μαύρων, ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα γίνεται μάρτυρας διευρύνσεως τῶν διαφορῶν, μὲ τὸν αἷμα νὰ πλημμυρίζει τοὺς δρόμους. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ὁμαλότητα δὲν φαίνεται εὔκολη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ ἀντιφατικῶν διεθνῶν εἰδήσεων∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1.2466 δολλάρια καὶ 146,7005 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1195,50, καὶ πετρέλαιο, 78,38. Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἔτυχαν ἐπιφυλακτικῆς ὑποδοχῆς ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς ἐπενδυτές, διότι ἀναμένουν τὰ πρῶτα δείγματα ἐφαρμογῆς του καὶ τὴν ἀποδοχὴ ἀπ’ τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ κυρίως τὶς μικρομεσαῖες∙ ἡ διαγραφόμενη νέα δυναμικὴ στὴν παγκόσμια οἰκονομία, μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ἐλευθέρας διακυμάνσεως τοῦ ρεμίνμπι, δύσκολα γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπ’ τοὺς ἀγγλοσάξωνες κερδοσκόπους, διότι τὴν θεωροῦν ὡς ὑπονόμευση τῆς κυριαρχίας των στὸ διεθνὲς πιστωτικὸ κεφάλαιο∙ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ ἐνισχύει τὶς ἀντιδράσεις τους, διότι γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἑνώσεως, ὁδηγεῖ ἀναγκαστικὰ στὴν περιθωριοποίησή τους ἀκόμη καὶ στὴν δυτικὴ οἰκονομία. Σὲ λίγες χῶρες, ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἀσκοῦν ἔλεγχο, μὲ μνημόνιο.

Ἀφγανιστάν, ἐμπλοκὴ ΗΠΑ

Ἡ ἐμπλοκὴ τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Ἀφγανιστὰν διευρύνεται καὶ πάλι, δύο χρόνια μετὰ τὴν ἀνακοίνωση ὅτι ἀποδεσμεύονται ὁριστικὰ ἀπ’ τὸ πολεμικὸ μέτωπο∙ ἤδη οἱ ἐμπόλεμες δυνάμεις αὐξάνονται κατὰ χίλιους ἄνδρες, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ νὲα ἀποστολὴ λίαν συντόμως, διότι πολλαπλασιάζονται οἱ ἐπιθέσεις τῶν Ταλιμπὰν καὶ ὁ ἐθνικὸς στρατὸς ἐμφανίζεται ἀδύναμος ἢ ἀπρόθυμος ἀπέναντί τους∙ οἱ νεκροὶ ἀπ’ τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις εἶναι δεκάδες, ἐνῶ τὸ αἴσθημα ἀνασφαλείας ἐπεκτείνεται στὴν χώρα. Γιὰ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερο μεγάλο πλῆγμα στὴν ἐξωτερική του πολιτική, μετὰ τὶς δυναμικὲς ἐπιδρομὲς τῶν Τζιχαντιστῶν στὸν ἀραβικὸ κόσμο∙ ὁ πρόεδρος εἶχε ἐκλεγεῖ μὲ σύνθημα τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὰ μέτωπα καὶ ἐπιστροφῆς τῶν παιδιῶν στὴν πατρίδα. Τώρα στέλνει νέα παιδιὰ στὸν ἀδηφάγο πόλεμο τῆς ὀρεινῆς χώρας.

Εὐρώπη, ἐπιπτώσεις κυρώσεων

Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία ἀπ’ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας γίνονται ἀρκετὰ αἰσθητὲς πλέον καὶ προκαλοῦν ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες∙ τὰ Ἐπιμελητήρια ὑπολογίζουν ὅτι, ἡ μείωση τῶν ἐξαγωγῶν σὲ ἐργαλειομηχανές, μηχανήματα καὶ τροχαῖο ὑλικὸ μόνο ἀνέρχονται σὲ 20% τουλάχιστον ἀπ’ τὸν Αὔγουστο, ἐνῶ σὲ μερικοὺς κλάδους, ὅπως στὰ ἀγροτικὰ προϊόντα, εἶναι κατὰ πολὺ μεγαλύτερη. Οἱ ἐπιχειρήσεις φοβοῦνται, ὅτι ἡ παράταση τῶν κυρώσεων ὁδηγεῖ στὴν ὁριστικὴ ἀπώλεια τῆς ρωσικῆς ἀγορᾶς, καθὼς καταλαμβάνουν τὴν θέση τῶν εὐρωπαϊκῶν προϊόντων τὰ ἀνταγωνιστικά τους κινέζικα καὶ κορεατικά∙ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἀγροτικὰ προϊόντα, ὅπου ὅμως κατακλύζεται ἡ Ρωσία καὶ ἀπὸ λατινομαερικανικὰ καὶ ἀσιατικὰ προϊόντα. Οἱ πιέσεις πρὸς τὶς κυβερνήσεις, γιὰ ἄρση τῶν κυρώσεων, κυρίως τὴν γερμανική, αὐξάνονται.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.