Στὸ κέντρο τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ πολέμου

Ἡ Ἑλλάς, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν ἱστορία της, βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ πολέμου∙ ἡ παραμονὴ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, δὲν ἀφορᾶ τόσο τὴν χώρα μας, ὅσο τὴν ἴδια τὴν Εὐρωζώνη, διότι οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἔχουν τὴν ἄνεση, μέσῳ Ἀθηνῶν, ἀμέσου παρεμβάσεως, ἢ μᾶλλον ὑπονομεύσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς, ἰδιαιτέρως τώρα ποὺ ἐφαρμόζεται ἡ αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ καὶ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ ὑπόλοιπες τρεῖς χῶρες ἀπηλλάγησαν ἀπ’ τὰ μνημόνια, διότι δὲν εἶχαν τὶς ὕποπτες δουλεῖες ποὺ εἶχε ἐπιβάλει στὴν Ἑλλάδα ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐπέτυχε τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Εὐρώπης στὴν Οὐκρανία, παρὰ τὴν θέλησή της, διότι δὲν εἶχε ἀξιολογήσει σωστὰ τὶς προεκτάσεις. Τώρα τηρεῖ διπλωματικὲς ἰσορροπίες.

Παράταση, ἀλλὰ διευθέτηση

Ἡ παράταση τοῦ χρόνου τῆς ἀξιολογήσεως θεωρεῖται πιθανή, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ὁλοκληρώνεται σύντομα, μὲ τὸ τέλος τῶν μνημονίων∙ ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, γιὰ ἀδιέξοδο, καὶ στὶς ἀνακοινώσεις τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Βερολίνου, γιὰ βέβαιη ρύθμιση, εἶναι χαρακτηριστική, ἐνῶ καὶ τὸ ΔΝΤ ἀλλάζει τόνο καὶ ἀποδέχεται τὴν συμφωνία. Τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικὸ καὶ ὄχι οἰκονομικό∙ οἱ κερδοσκόποι τοῦ Ταμείου γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀποχώρησή τους ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα σημαίνει τέλος στὶς παρεμβάσεις τους στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ ἔμμεση ὁμολογία πλήρους ἀποτυχίας, ἐπειδὴ σὲ ὅλες τὶς προβλέψεις του ἔχουν πέσει ἔξω∙ τώρα διαπιστώνει ὅτι, χάρις στὶς ἀντιδράσεις Βρυξελλῶν καὶ Γερμανίας, κινδυνεύει μὲ ἐπαίσχυντη ἐκδίωξη καὶ ἀνακρούει πρύμναν ἐσπευσμένως. Στὸ Παρίσι, ὅπως καὶ στὴν προηγούμενη ἀλληλογραφία, εἶχε προκαλέσει τὴν ὀργὴ καὶ τῶν Εὐρωπαίων τῆς τρόϊκας, μὲ τὴν προβολὴ συνεχῶν ἐμποδίων καὶ τὴν ἄρνηση ἀναγνωρίσεως τῆς ἐκπληκτικῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς προόδου.

Παίγνια ἀποπροσανατολισμοῦ

Οἱ ἀκραῖες θέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ ἄμεση προσφυγὴ στὶς κάλπες, καὶ οἱ φαιδρὲς καταγγελίες τοῦ συνεταίρου γιὰ δωροδοκία, ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης, ἀπ’ τὸν σεβασμὸ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος καὶ τῆς ἀναπτύξεως∙ ἄλλωστε, οἱ σαρακκοφαγωμένες διαδηλώσεις καὶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ δωροδοκία, ἔγιναν τὴν μέρα τῆς πλήρους περιφρονήσεως τῶν βουλευτῶν τῆς Κουμουνδούρου ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους –«πῆγαν γιὰ μαλλὶ καὶ βγῆκαν κουρεμένοι»-, ὅπου ἀποδείχθηκε, ὄχι μόνο ἡ παντελὴς ἄγνοια τους τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ ἡ δουλικὴ στάση τους ἀπέναντι στοὺς μεγαλοτραπεζίτες. Στὸ παιχνίδι τους διέθεταν τὴν πλήρη στήριξη τῶν πολιτικῶν λαθρεπιβατῶν τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας, ὅπως καὶ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς∙ ἀλλὰ δὲν ἔτυχαν ἀποδοχῆς ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη καὶ περισσότερο τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς. Τοὺς ἀγνοεῖ μεγαλοπρεπέστατα, διότι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν του, ὅπως δείχνει ἡ μαζικὴ ὑποβολὴ αἰτήσεων γιὰ τὶς ρυθμίσεις ὀφειλῶν.

Ἀπομόνωση τῆς Τουρκίας

Ἡ ἀπομόνωση τῆς Τουρκίας στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀναγνωρίζεται πλέον καὶ ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἡ ὁποία τόσο περιποιητικὴ ἦταν παλαιότερα στὴν ἀνάδειξή της ὡς ἡγέτιδος δυνάμεως στὴν περιοχή∙ ἀπέναντι στοὺς Τζαχιαντιστὲς τηρεῖ ἀκόμα ἀνεκτικὴ στάση καὶ ἀποφεύγει τὴν καταδίκη τους, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις καὶ τὴν σαφέστατη ἐνόχληση τῆς Μόσχας. Σὲ μεγάλο βαθμὸ ἔχει δίκαιο, διότι ἀναδεικνύονται οἱ Κοῦρδοι ὡς ἰσχυρὸς πόλος, μὲ ἀνεξάρτητο κράτος πλέον, ὁπότε ὁ κίνδυνος γιὰ τοὺς δικούς της Κούρδους εἶναι ἄμεσος. Στὶς προκλήσεις της κατὰ τῆς Κύπρου δείχνει ὅτι ἀνακρούει πρύμναν, λόγῳ τῆς τριμεροῦς συμφωνίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῆς σθεναρᾶς εὐρωπαϊκῆς ὑποστηρίξεως∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν αἰσθάνεται πλέον τὴν ἀπομόνωση.

ΣΥΡΙΖΑ, μετὰ κερδοσκόπων

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ βρενθύεται τώρα γιὰ τὶς ἐπαφὲς του μὲ τοὺς κερδοσκόπους στὸ Λονδίνο∙ θεωρεῖ σημαντικὸ βῆμα τὴν ἀναγνώρισή του ἀπ’ τοὺς τραπεζίτες ποὺ μᾶς ἔχουν ἐπιβάλει τὰ μνημόνια καὶ τὴν χειρότερη κρίση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο στὴν ἱστορία μας. Δηλαδή, ἰσχυρίζεται, ὅτι οἱ κερδοσκόποι, μὲ μόνη τὴν συνάντησή τους μὲ τοὺς Συριζαίους, ἀλλάζουν χαρακτῆρα καὶ γίνονται ἄκακοι ἀμνοί. Δύσκολα νὰ τὸ πιστέψουμε, «ὁ λύκος κι ἂν ἐγέρασε…» Δύο εἶναι δεδομένα: πρῶτον, ὅτι οἱ συναντήσεις αὐτὲς εἶναι συνέχεια τῶν ἐπαφῶν τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ἀμερικὴ μὲ τοὺς μεγάλους κερδοσκόπους καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὶς γνωστὲς κυρίες ὑπηρέτες των∙ δεύτερον, ὅτι παραδίδει τὰ πάντα, κι ἀλοίμονό μας ἂν ἔρθει στὴν ἐξουσία.

Καὶ ἁπλῶς συναγινώσκοντος

Ἀκόμη περισσότερο στὶς σχέσεις του μὲ τοὺς πολὺ στενοὺς φίλους του ἦταν ἀρκετὰ διακριτικὸς ὁ Ἀλέξανδρος, ὅπως μαρτυροῦν οἱ τόσες λεπτομέρειες τῆς προσωπικῆς του ζωῆς∙ τὴν ἀδυναμία του πρὸς τὴν μητέρα του Ὀλυμπιάδα δὲν τὴν ἔκρυβε ὁ νεαρὸς βασιλεύς, παρ’ ὅτι γνώριζε τὸν χαρακτῆρα της. «Φιλοσόφως. ἐπιστολὴν δέ ποτε τῆς μητρὸς ἀπορρήτου διερχόμενος, Ἡφαιστίωνος ὡς ἔτυχε παρακαθημένου καὶ ἁπλῶς συναγινώσκοντος»∙ φιλοσοφικά. κάποτε δὲ διαβάζοντας μίαν ἀπόρρητο ἐπιστολὴ τῆς μητέρας του, ὁ Ἡφαιστίων καθὼς ἔτυχε νὰ κάθεται δίπλα του καὶ ἁπλῶς νὰ διαβάζει κι αὐτός. «Οὐκ ἐκώλυσεν, ἀλλὰ τὸν δάκτυλον ἑαυτοῦ τῷ στόματι προσέθηκεν αὐτοῦ, κατασφραγισάμενος φιλικῇ πίστει τὴν σιωπήν»∙ δὲν τὸν ἐμπόδισε, ἀλλὰ ἔβαλε τὸ δάκτυλο του στὸ στόμα του, διασφαλίζοντας μὲ φιλικὴ πίστη τὴν σιωπή. «Φιλοσόφως. εἰ γὰρ ταῦτ’ οὐκ ἔστι φιλοσόφως, τίν’ ἔστιν ἄλλα;» φιλοσοφικά. διότι ἐὰν αὐτὰ δὲν εἶναι φιλοσοφικά, τότε ποιὰ ἄλλα εἶναι;

Συγκυρία σχεδίου Γιοῦνγκερ

Ἡ ἐξαγγελία τοῦ προγράμματος Γιοῦνγκερ, γιὰ τὴν διάθεση 315 δις εὐρὼ στὴν ἀγορὰ καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἀντιμετωπίζεται μὲ θερμὴ ὑποστήριξη ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, παρὰ τὴν χολερικὴ ἀντιδραση τῶν ἀτλαντικῶν, ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν ἀναμενόμενη∙ ἡ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκὴ καὶ γιὰ τρεῖς ἄλλους λόγους. Στὴν Εὐρωζώνη, τὸ εὐρὼ ἔχει ὑποτιμηθεῖ ἀρκετὰ ἀπέναντι τοῦ δολλαρίου, ἑπομένως εὐνοοῦνται οἱ ἀνταγωνιστικὲς μὲ τὰ ἀμερικανικὰ προϊόντα βιομηχανίες της, ἀεροπλάνα, πολεμικὸ ὑλικό, μηχανήματα∙ δεύτερον, ἡ τιμὴ τοῦ πετρελαίου ἔχει πέσει πάνω ἀπὸ 30%, μὲ ἀντίστοιχη μείωση τοῦ κόστους παραγωγῆς, ὅταν μάλιστα δὲν διαθέτει δικές της πηγὲς ἐνεργείας∙ τρίτον, τὰ ἐπιτόκια εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλά, μέχρι καὶ ἀρνητικὰ γιὰ βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις, ὁπότε διευκολύνεται ἡ ἄντληση πόρων ἀπ’ τὰ νέα εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα. Ἕνα εἶναι τὸ πρόβλημα, ἡ κοινοτικὴ γραφειοκρατία. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει πλήρη τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἄμεση κινητοποίησή της.

Ἀμηχανία τῆς Οὐάσιγκτον

Οἱ συγκρούσεις διαδηλωτῶν καὶ Ἀστυνομίας συνεχίζονται στὶς ἀμερικανικὲς πόλεις, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ἐμφανίζεται ἀμήχανη ἀπέναντι στὴν κλιμάκωσή τους∙ ἡ οἰκογένεια τοῦ νεαροῦ μαύρου ἀποφάσισε τὴν διεκδίκηση τῶν δικαιωμάτων της σὲ ὁμοσπονδιακὸ ἐπίπεδο, μὲ τὴν ἐνεργὸ ὑποστήριξη μεγάλων δικηγορικῶν γραφείων, λευκῶν καὶ ἐγχρώμων, τῆς Νέας Ὑόρκης. Ὁ Μπάρακ Ὁμπάμα, ἀφροαμερικανὸς καὶ αὐτός, ἐμφανίζεται ταυτιζόμενος μὲ τὰ ρατσιστικὰ στοιχεῖα τῆς χώρας του, καθὼς σκοτώνουν ἀνεδοίαστα δωδεκάχρονο παιδί, χωρὶς τὴν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης∙ ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἄμεσος, μὲ τὴν πλήρη ἀπαξίωση τῆς βασικῆς ἀρχῆς της, ὅτι εἶναι ὁ ὑπερασπιστὴς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Οἱ Κινέζοι τὴν εἰρωνεύονται, διότι εὐαισθητοποιοῦνται γιὰ τὴν σύλληψη μερικῶν διαδηλωτῶν στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπιβεβαιώνεται ἡ ὑποστήριξή τους πρὸς τὶς ναζιστικὲς δυνάμεις. Ἀπέναντι στὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ δὲν ἔχει ἀπάντηση ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση∙ χάνει τὴν ἀπήχησή της στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, κυρίως στὴν Εὐρώπη καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,2475 δολλάρια καὶ ὑποχώρησε στὰ 146,6750 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 76,48, ἐνῶ ἀνέβηκε λίγο ὁ χρυσός, 1196,50. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπενδυτὲς βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὸ πρόγραμμα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἂν καὶ κάπως διστάζουν ἀπ’ τὴν χολερικὴ κριτικὴ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς∙ περιμένουν τὴν ἐφαρμογή του, μὲ τὴν σύσταση τῶν δύο ταμείων καὶ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τους. Πάντως ἡ ἀπόρριψη τῆς προτάσεως δυσπιστίας πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἔδειξε, ὅτι ἡ ἀκροδεξιὰ καὶ οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς ἐξαντλοῦν τὴν δύναμη τους γύρω στὶς ἑκατὸ ἕδρες∙ ἀκόμη καὶ οἱ ἀριστεροὶ Εὐρρωσκεπτικιστὲς δὲν θέλησαν νὰ συμπαραταχθοῦν μαζί τους. Στὸν ΟΠΕΚ δὲν συμφώνησαν γιὰ μείωση τῆς παραγωγῆς πετρελαίου, ὁπότε μᾶλλον σταδιακὰ θὰ ὑποχωρήσουν καὶ ἄλλο οἱ τιμές του.

Διασφαλίσεις στὸ Κυπριακὸ

Τὴν ὑποστήριξη τῆς Βρεταννίας, στὸ δικαίωμα τῆς Κύπρου γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομική της Ζώνη, ἐξασφάλισε ἡ Λευκωσία∙ ὁ ὑφυπουργός της Ἐξωτερικῶν, Νταίηβιντ Λάντινγκτον, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, δήλωσε ὅτι ἔχει ὅλα τὰ δικαιώματα στὴν ΑΟΖ της ἡ μεγαλόνησος, ἀλλὰ καὶ ζήτησε τὴν ἐπανάληψη τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν. Ταυτοχρόνως στὴν Λευκωσία ὁλοκληρώθηκε ἡ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐνεργείας, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ τῶν τριῶν χωρῶν καὶ τὰ σχέδια ἐφοδιασμοῦ τοῦ Καΐρου μὲ κυπριακὸ φυσικὸ ἀέριο, τὸ ὁποῖο προβλέπεται ἀπ’ τὸ 2018∙ ἡ συμμαχία τῶν τριῶν χωρῶν διευρύνεται, καθὼς στὴν Κύπρο βρισκόταν καὶ ὁ Λιβανέζος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν γιὰ τὰ ἴδια θέματα, ἐνῶ προωθεῖται ἡ συνεργασία μὲ Ἰσραὴλ καὶ Ἰορδανία.

Παρίσι, Αἰγύπτιος πρόεδρος

Ἀπ’ τὸ Παρίσι ἄρχισε τὴν πρώτη εὐρωπαϊκὴ περιοδεία του ὁ πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου καὶ στὴν συνέχεια θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ρώμη∙ ὁ Ἀχμὲντ Φατὰχ ἀλ Σίσυ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ οἱ συνοδεύοντες αὐτὸν ὑπουργοὶ μὲ τοὺς Γάλλους ὁμολόγους τους. Συζητήθηκαν οἱ σχέσεις τῆς χώρας μὲ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ οἱ στρατιωτικὲς ἀνάγκες της, καθὼς ἡ Γαλλία ἐνδιαφέρεται νὰ πωλήσει τὰ μαχητικά της Rafale, ἀλλὰ καὶ φρεγάτες καὶ ὑποβρύχια, ἐνῶ θεωρεῖ τὴν Αἴγυπτο, ὡς σταθερὸ βήμα λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς της στὸν ἀραβικὸ κόσμο, στὴν Λιβύη, καὶ στὴν ἐπανέναρξη τοῦ παλαιστινιακοῦ διαλόγου. Στὴν Ρώμη θὰ συζητηθοῦν τὰ διμερῆ, ἀλλὰ καὶ τὸ μεταναστευτικό, μὲ τὴν πλημμυρίδα τῶν μεταναστῶν στὴν Μεσόγειο, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ἀποσταθεροποίηση πλέον τῆς Λιβύης.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.