Ἑλληνοτουρκικὴ διάσκεψη, μικρὸ καλάθι

Οἱ ἐλπίδες γιὰ κάτι σημαντικό, στὴν σημερινὴ ἑλληνοτουρκικὴ διάσκεψη κορυφῆς, εἶναι ἐλάχιστες, καὶ μᾶλλον σὲ κοινὲς ἐκφράσεις περιορίζονται οἱ δύο πλευρές∙ ὁπωσδήποτε ἐνισχύει τὴν πολιτικὴ σταθερότητα στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὁ διάλογος, ἔστω καὶ κωφῶν τῶν δύο χωρῶν, ἐνῶ ἀποτρέπει τὴν κλιμάκωση τῆς ὀξύτητος στὴν Κύπρο, ἂν δὲν συμβάλλει στὴν ἐκτόνωση. Τὰ οἰκονομικὰ ὀφέλη εἶναι πολὺ σημαντικώτερα γιὰ τὶς δύο χῶρες, καθὼς ἡ Ἄγκυρα ἐνδιαφέρεται διατηρῆσαι ἀνοικτὲς τὶς πύλες τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ οἱ συμφωνίες της γιὰ νέο ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου μὲ τὴν Ρωσία, προϋποθέτουν τὴν συνδρομὴ τῆς Ἑλλάδος∙ ὅλα αὐτὰ μετροῦν μᾶλλον περισσότερο ἀπ’ τὶς προκλήσεις τῆς ὅποιας μορφῆς καὶ εἶναι λόγος διεξαγωγῆς τῆς διασκέψεως, παρὰ τὴν προώθηση τῶν σχέσεών μας μὲ τὴν Αἴγυπτο.

Σαμαρᾶς, ἔλεγχος πολιτικῆς

Στὴν ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι ἔχει τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς πολιτικῆς ζωῆς, ἀπευθύνεται ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅτι δὲν ἔχει στὸ μυαλό του τὶς ἐκλογές∙ ἡ προειδοποίηση ἔχει δύο τουλάχιστον παραλῆπτες, τὴν ἀντιπολίτευση, γιὰ νὰ σταματήσει τὴν προπαγάνδα τῆς κάλπης καὶ τοὺς κερδοσκόπους τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὅτι ἡ πολιτικὴ σταθερότης εἶναι δεδομένη. Οἱ πιθανότητες ἐγκρίσεως τῶν ἑλληνικῶν θέσεων εἶναι λίγες, ἀλλὰ σημαντικές, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν θέλουν νὰ δείξουν ὅτι ἄγονται καὶ φέρονται ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ τίποτε δὲν ἀποκλείεται, ὅπως ἡ ἔγκριση τῆς ἀνοικτῆς πιστοληπτικῆς γραμμῆς, χωρὶς τὴν τελικὴ ἀξιολόγηση, διότι ὑπάρχουν ἤδη τὰ ἕνδεκα δις ἀπ’ τὸ τραπεζικὸ ἀπόθεμα. Ἄλλωστε, ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ 3,5 δις εὐρὼ τὸ δεκάμηνο, 1,8% τοῦ ΑΕΠ, ἀπὸ 1,4 πέρυσι καὶ 0,8%, σημαίνει ὅτι τὸ δωδεκάμηνο θὰ εἶναι μεγαλύτερο καὶ ἴσως τότε δὲν χρειαζόμαστε τὴν τρόϊκα.

Προϋπολογισμὸς μὲ ὀξύτητα

Σὲ κλίμα ὀξύτητος συνεχίζεται ἡ συζήτηση ἐπὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴν Βουλή, ἂν καὶ οἱ ἀριστερὲς κορῶνες περὶ ταξικῶν ἀγώνων βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γόνων μεγαλοαστικῶν καὶ εὐπόρων οἰκογενειῶν, προκαλοῦν θυμηδία στὴν κοινὴ γνώμη καὶ ἔντονες ἀντιδράσεις στὴν Κουμουνδούρου∙ ἡ παραδοσιακὴ ἀριστερὴ προπαγάνδα βρίσκει ἐλαχιστότατους ἀποδέκτες, ἐνῶ καὶ ἡ ὀξύτης, μὲ ἀφορμὴ τὶς σπουδὲς τοῦ ἔγκλειστου τρομοκράτη, δὲν πείθουν∙ εἶναι ἀξιόλογη ἡ προσπάθεια τοῦ νεαροῦ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει καὶ κατάργηση τῆς ἐννόμου τάξεως, τὰ ὅρια εἶναι σαφῆ καὶ σαφέστερη ἡ εὐθύνη τῶν γονέων. Πάντως ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ πρώτη φορὰ ἔστω καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, καταλόγισε τὶς εὐθύνες τους στοὺς ἁρμοδίους τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ τὶς λάθη τους στὴν χώρα μας, μὲ τὰ διάφορα προγράμματά τους, χωρὶς τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης∙ στὰ στρώματα τῆς ἀγορᾶς ἀπευθύνθηκε, μὲ σκοπὸ τὴν πρσέλκυσή τους, ἀλλὰ μὲ τὴν διολίσθησή του στὶς θέσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Ν. Ἀναστασιάδης, καλύτερα

Ἡ ἐγχείρηση ἀνοικτῆς καρδιᾶς στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη στὴν Νέα Ὑόρκη ἦταν ἐπιτυχημένη∙ ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου, μετὰ ἀπὸ πολύρωρη ἐπέμβαση, μεταφέρθηκε σὲ δωμάτιο ἐντατικῆς θεραπείας καὶ ἤδη αἰσθάνεται πολὺ καλύτερα. Οἱ θεράποντες ἰατροὶ διαβεβαιώνουν ὅτι σύντομα θὰ βγεῖ ἀπ’ τὸ νοσοκομεῖο καὶ θὰ ἐπιστρέψει στὴν Λευκωσία, γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του, μὲ μία διαφορά∙ τὸ τσιγάρο, τέλος, γιὰ τὸν μανιώδη καπνιστή, «ὅλα ἐδῶ πληρώνονται», καὶ αὐτὸς εἶχε τὶς λιγώτερες συνέπειες μὲ τὰ δεκάδες τσιγάρα τὴν ἡμέρα. Στὴν μεγαλόνησο καὶ στὴν Ἀθήνα ὅλοι νιώθουν εὐχαριστημένοι μὲ τὴν αἴσια ἐξέλιξη τῆς περιπετείας του∙ οἱ μέρες εἶναι κρίσιμες γιὰ τὸ ἐθνικό μας θέμα καὶ δὲν ἐπιτρέπουν κάθε ἄλλη πολυτέλεια.

Συμφωνία, Κατὰρ καὶ MLS

Ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία ψηφιακῆς τεχνολογίας, MLS τῆς Θεσσαλονίκης, γνωστῆς ἀπὸ εἰκοσαετίας στὴν ἀγορά, συνῆψε συμφωνία μὲ τὴν ἑταιρεία ἐπενδύσεων τοῦ Κατάρ, γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς τελευταίας στὸ μετοχικό της κεφάλαιο∙ ἡ συμφωνία ὑπεγράφη καὶ τὸ Κατὰρ ἀπέκτησε τὸ 5% τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου καὶ τὸ δικαίωμα ἑνὸς μέλους στὸ διοικητικό της συμβούλιο. Ἡ σημασία εἶναι τεράστια, ἀνεξαρτήτως τοῦ ποσοῦ συμμετοχῆς, διότι ἐπιβεβαιώνει τὴν πρωτοπορία τῆς ψηφιακῆς μας τεχνολογίας διεθνῶς, μὲ τὴν ἐξάπλωσή της σὲ ὅλες τὶς χῶρες∙ ἰδιαιτέρως στὴν κινητὴ τηλεφωνία καὶ τὶς ἐφαρμογές της στὴν καθημερινὴ ζωή, οἱ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν πολλὰ πλεονεκτήματα ἀπέναντι στὶς ἀνταγωνιστικές τους, διότι τὰ Ἑλληνόπουλα διαθέτουν τὴν δημιουργικὴ ἱκανότητα τῆς ἑλληνικῆς.

Ὁ κατ’ Ἀλέξανδρον χρόνος

Ὁ Ἀλέξανδρος δὲν ἐπέτυχε μόνο τὶς μεγάλες κατακτήσεις καὶ τὸν ἐκπολιτισμὸ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ εὐνόησε σημαντικὰ καὶ τὶς τέχνες∙ ἄλλωστε ἦταν χιλιάδες οἱ σοφοί, οἱ καλλιτέχνες καὶ οἱ τεχνικοὶ κάθε μορφῆς ποὺ τὸν συνόδευαν στὶς ἐκστρατεῖες του. «Διέφυγεν ἡμᾶς, ὡς ἔοικε, χθὲς εἰπεῖν, ὅτι καὶ τὰς τέχνας πολλὰς καὶ φύσεις μεγάλας ὁ κατ’ Ἀλέξανδρον χρόνος ἐνεγκεῖν εὐτύχησεν»∙ μᾶς διέφυγε, λέει ὁ Πλούταρχος στὰ ἠθικά του, ὅπως συνήθως, χθὲς νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι καὶ πολλὲς τέχνες καὶ μεγάλες προσωπικότητες στὰ χρόνια τοῦ Ἀλεξάνδρου μᾶς εὐτύχησε νὰ ἔχουμε. «Ἢ τοῦτο μὲν οὐ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης γέγονε, ἀλλὰ τῆς ἐκείνων;» ἢ μήπως αὐτὸ δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς τύχης τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀλλὰ τῶν ἄλλων; «Μάρτυρα λαβεῖν καὶ θεατὴν τὸν ἄριστα κρῖναι τὸ κατορθούμενον καὶ μάλιστα ἀμείψασθαι δυνάμενον;» ἔχεις μάρτυρα καὶ θεατὴ τὸν καλύτερο κριτὴ γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὸν εὐθέως ἐπιτυχόντα;

Ἐναλλαγὲς στὰ εὐρωρωσικὰ

Οἱ ἐναλλαγὲς τόνου χαρακτηρίζουν τοὺς Εὐρωπαίους στὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Ρωσία∙ ὁ Ντόναλντ Ντάσκ, πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου, τὶς θεωρεῖ πρόβλημα, ἀλλὰ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνγκερ πιστεύει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ματατραποῦν σὲ στρατηγικὴ συνεργασία∙ ἡ Εὐρωζώνη φροντίζει καὶ ἁπαλύνει τοὺς τόνους κατὰ τῆς Μόσχας, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη Ἐπιτροπή, ἐνῶ καὶ στὸ Βερολίνο παρατηρεῖται σημαντικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο κυβερνητικῶν ἑταίρων∙ οἱ Σοσιαλδημοκράτες δὲν ἀσπάζονται τὴν σκληρὴ στάση τῆς καγκελαρίου. Ἀπ’ τὴν πλευρά του ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, ἐνημέρωσε τοὺς Ρώσους, ὅτι θὰ παρατηρηθεῖ οἰκονομικὴ ὑποχώρηση ἐξ αἰτίας τῶν δυτικῶν κυρώσεων καὶ τῆς πτώσεως τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου, ἀλλὰ πρόσθεσε ὅτι ὁ ρωσικὸς λαὸς δὲν ὑποκύπτει στὸ νέο σχέδιο σιδηροῦ παραπετάσματος ποὺ ἐπεξεργάζονται οἱ Ἀμερικανοί, καὶ αὐτὸ γιατὶ ἡ χώρα ἔχει πολλοὺς φίλους. Ἀλλὰ καὶ οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων, γιὰ ἀλλαγὴ πολιτικῆς, αὐξάνονται στὴν Εὐρώπη.

Μέση Ἀνατολή, ἀνατροπὲς

Πολλὲς ἀνακατάξεις συμβαίνουν στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ ἀφορμὴ τὸ πετρέλαιο καὶ τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου∙ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία δὲν δέχθηκε μείωση τῆς παραγωγῆς της, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πτώση τῆς τιμῆς του, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαξιωση τῆς παραγωγῆς ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα, διότι ἔχουν κόστος ἑκατὸ δολλάρια τὸ βαρέλι. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὑφίστανται τὶς συνέπειες, διότι στηρίζονται σὲ σχιστολιθικὰ ἀποθέματα, ὅπως καὶ ἡ Ρωσία βλέπει τὴν ἀπότομη μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων της∙ πολλοὶ ἰσχυρίζονται, ὅτι στρέφεται κατὰ τῆς Οὐάσιγκτον τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ δίδουν πολιτικὸ προβάδισμα στὸ Ἰρὰν στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἤδη, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς μάχιμες μονάδες τῶν Ἐπαναστατικῶν Φρουρῶν, ἰρανικὰ μαχητικὰ βομβαρδίζουν θέσεις τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ἡ Ριάντ δὲν ἀποδέχεται μὲ τίποτε τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῆς σιιτικῆς Τεχεράνης, διότι φοβᾶται ὅτι μελλοντικὰ θὰ τὴν ὑπονομεύσει καὶ τὴν ἴδια. Ὁπότε ἀμύνεται…

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναβολῆς γιὰ τὸν ἄλλο μῆνα τῆς ἀγορᾶς ὁμολόγων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἀλλὰ καὶ τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στά, 1,2424 δολλάρια, καὶ στά, 148,8400 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1204, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 69,12. Οἱ ἐπιφυλάξεις τοῦ Μάριο Ντράγκι ἀποδίδονται στὴν τακτική του γιὰ σύμπτωση τῆς προσφορᾶς ρευστότητος στὴν ἀγορά, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, ὁπότε καὶ οἱ ἀγορὲς ἀντέδρασαν ἀναλόγως, ὄχι καὶ πολὺ ἀρνητικά, ἂν συνεκτιμηθοῦν οἱ ἄλλοι παράγοντες∙ οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὶς φυλετικὲς συγκρούσεις στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦνται πιὸ σοβαρὸς παράγων. Στὴν Νέα Ὑόρκη ἔγιναν μεγάλες διαδηλώσεις, μὲ τὴν ἐξάπλωσή τους σὲ δεκάδες ἄλλες πόλεις, ἐπειδὴ πάλι τὸ Συμβούλιο Ἐνόρκων ἀθώωσε ἀστυνομικό, ἔνοχο γιὰ τὸν φόνο Ἀφροαμερικανοῦ τὸν Ἰούλιο∙ ἀκόμη καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα παραδέχθηκε ὅτι ὑπάρχει σοβαρὸ πολιτικὸ πρόβλημα.

Ἀριάδνη, Airbus, Safran

Οἱ ὑπουργοί Ἐνεργείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συμφώνησαν στὴν κατασκευὴ τοῦ διαστημικοῦ πυραύλου Ἀριάδνη6, δαπάνης δέκα δις εὐρώ, καὶ μιᾶς δευτέρας βάσεως ἐκτοξεύσεως στὴν Γκουροῦ τῆς Γουιάννης, γιὰ τὴν μεταφορὰ μεγαλυτέρων φορτίων στὸ διάστημα∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Διαστήματος (ESA) ἐξασφαλίζει τὸ 50% τῶν ἐμπορικῶν ἀποστολῶν δορυφόρων καὶ ἐπιδιώκει τὴν διατήρηση τῆς θέσεως αὐτῆς, μὲ τὸν νέο πύραυλό της, ὁ ὁποῖος εἶναι βελτιωμένη μορφὴ τοῦ σημερινοῦ Ἀριάδνη5. Τὴν ἑπομένη ἡ Airbus καὶ ἡ γαλλικὴ διαστημικοῦ ἐξοπλισμοῦ Safran συμφώνησαν στὴν σύσταση νέας κοινῆς ἑταιρείας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη διαστημικῶν πυραύλων∙ στὴν πράξη ἀποβλέπουν στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος, γιὰ τὴν βελτίωση τῆς Ἀριαδνης. Ἡ συμφωνία τῶν 18 μελῶν τῆς ESA σημαίνει ὅτι διατηροῦν τὴν ἀνταγωνιστικότητα τοῦ προηγμένου κλάδου τῆς οἰκονομίας τους.

Κίεβο, τρεῖς ξένοι ὑπουργοὶ

Στὴν νέα οὐκρανικὴ κυβέρνηση περιλαμβάνονται καὶ τρεῖς ὑπουργοὶ ξένοι ὑπήκοοι, ἕνας Ἀμερικανὸς πολίτης, οὐκρανικῆς καταγωγῆς μὲ προϋπηρεσία στὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἕνας Λιθουανός, Ἐσωτερικῶν, καὶ ἕνας Γεωργιανός, Ὑγείας, πρώην ὑπουργὸς τοῦ Μιχαὴλ Σαχατζβίλλυ. Τὸ γεγονὸς σχολιάσθηκε ἄσχημα στὸ Κίεβο, ἂν καὶ δὲν ἐμφανίζεται κριτικὴ κατὰ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ περισσότερο στὶς αὐτόνομες περιοχὲς καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ἡ κυβέρνηση ἀπέδειξε τὴν πλήρη ἐξάρτησή της ἀπ’ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα, διότι καὶ ὁ Λιθουανὸς εἶναι γνωστὸς γιὰ τὶς φιλοατλαντικὲς θέσεις του. Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, τοῦ πῶς θὰ γίνει ἀποδεκτὸ αὐτὸ τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα στὴν ταραγμένη χώρα∙ διότι καὶ οἱ ἄλλες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες ἔχουν ἐκδηλώσει τὴν κριτική τους, ἂν καὶ δὲν ἔχουν αὐτονομηθεῖ, ὅπως οἱ δύο τοῦ Ντόνμπας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.