Μεγάλα γεωπολιτικὰ συμφέροντα στὴν Ἑλλάδα

Στὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν χώρα μας συγκλίνουν περισσότερα γεωπολιτικὰ συμφέροντα ἀπὸ ἐκεῖνα, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν μνημονίων, πρὸ πενταετίας∙ ἡ πολιτικὴ σταθερότης καὶ ἡ συνέχιση τῆς μεγαλυτέρας οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη ἀπειλοῦνται, ἀπὸ ἐσωτερικοὺς παράγοντες καὶ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους. Σκοπός τους εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν κρίση καὶ στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ὁπότε καὶ ἡ δική της ἀνάκαμψη τίθεται ἐν κινδύνῳ, παρὰ τὴν εὐνοϊκὴ ἀποδοχὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνγκερ∙ οἱ κουκουλοφόροι τῶν Ἐξαρχείων καὶ οἱ συνοδοιπόροι τοῦ νεαροῦ κινοῦνται, ἑκόντες ἄκοντες, ἀπ’ τὰ ἴδια κέντρα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας. Πρὸς τὸ παρὸν ἀποτυγχάνουν καὶ θὰ ἀποτύχουν ὁπωσδήποτε, διότι εἶναι πάρα πολὺ πικρὴ ἡ ἐμπειρία τῶν Ἑλλήνων τῆς τελευταίας πενταετίας.

Εἰκοσαήμερο τῶν ἐξελίξεων

Σὲ εἰκοσαήμερο ραγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων εἰσέρεχεται ἡ χώρα, μὲ τὴν ἐκλογὴ ἢ μὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν τρίτη ψηφοφορία∙ ὅλες οἱ ἐκδοχὲς εἶναι πιθανές, ἀφοῦ οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς καὶ τῶν μικρῶν κομμάτων δίδουν τὸν μαγικὸ ἀριθμὸ τῶν 180. Ὁ πρωθυπουργὸς στὸ μήνυμά του ὑπογράμμισε, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραταθεῖ ἡ προσχηματικὴ ἀντίδραση ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἡ ἀβεβαιότητα στὸ ἐξωτερικό, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑπονόμευση τῆς οἰκονομικῆς σταθερότητος, ποὺ μὲ τόσες θυσίες ἐπέτυχε ὁ ἑλληνικὸς λαός∙ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Σταύρου Δήμα ἔτυχε εὐρύτατης ἀποδοχῆς καὶ προσελκύει πολλοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Οἱ ἀντιδράσεις εἶναι ἀνάμικτες, καθὼς ἡ ἀλταντικὴ προπαγάνδα ἐπαναλαμβάνει τὴν καταστροφολογία της, ἀλλὰ ἡ ἀγορὰ ἀντέδρασε ἤρεμα καὶ συγκρατημένα∙ οἱ μικρομεσαῖοι τῆς ἀγορᾶς θὰ κρίνουν, μὲ τὴν στάση τους, τὴν ἐκλογή, διότι ἀποτελοῦν τὸ ἀπόρθητο ὀχυρὸ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἐγγύηση τῆς ἀσφαλοῦς πορεία της.

Ἁμφιθυμικὴ ἀντιπολίτευση

Ἡ ἀντίδραση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὴν ἐπίσπευση τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, ἦταν ἀμφιθυμική ∙ ἀμήχανη στὴν ἀρχή, πομπώδης στὴν συνέχεια, ἀλλὰ μὲ σαφὴ τὴν ἀνησυχία στὸ βάθος. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὶς χαρακτήρισε προμήνυμα γιὰ ἐκλογές, ἐνῶ κορυφαῖα στελέχη του ἦταν πολὺ ἐπιφυλακτικά∙ ἡ προσφορὰ ἀσφαλῶν θέσεων στοὺς συνδυασμούς του εἶναι λίγες, ὁπότε δὲν χωροῦν ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι ἀνεξάρτητοι ἢ μικρῶν κομμάτων βουλευτές. Ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση γίνεται πλέον μετωπική, ὄχι τόσο μὲ τὴν κυβέρνηση, ὅσο μὲ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι βλέπουν, ὅτι κινδυνεύει ἡ μετὰ ἀπὸ τόσα βάσανα ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἀπέναντι τους δὲν ἔχουν πέραση τὰ ἀριστερὰ συνθήματα καὶ ἡ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, μετροῦν μόνο τὰ οἰκονομικὰ ἐπιχειρήματα. Καὶ αὐτὰ λείπουν παντελῶς στὴν Κουμουνδούρου, ὅταν καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι συνομιλητές του δείχνουν ὅτι τὸν ἐγκαταλείπουν, διότι βλέπουν ὅτι δὲν ἔχει τὴν πολιτικὴ ἀπήχηση ποὺ περίμεναν. Καὶ τὶς ἐκλογὲς χάνει, ἐκμυστηρεύονται ἀρκετοὶ κερδοσκόποι.

Ἀμηχανία, ἀλαλία ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως, γιὰ ἐπίσπευση τῆς προεδρικῆς ἐκλογῆς καὶ προσφυγῆς στὶς κάλπες, ἂν ἀποτύχει αὐτή, κατέλαβε ἐξ ἀπίνης τὸν ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς δὲν περίμενε παρόμοια πρωτοβουλία∙ ὁ Ναπολεοντίσκος βρισκόταν σὲ κομματικὴ ἐκδήλωση στὰ προάστεια κι ἔσπευσε ἀμέσως στὴν Κουμουνδούρου, ἐνῶ καὶ οἱ πρῶτες ἀνακοινώσεις ἦταν τυπικὲς καὶ χωρὶς νεῦρο. Στὴ συνέχεια, στὰ τηλεπαράθυρα, ἔδειξαν κάποια ἀνακούφιση καὶ ἐπανέλαβαν τὰ γνωστὰ ἐπιχειρήματα γιὰ διέξοδο μὲ τὴν προσφυγὴ στὶς ἐκλογές∙ πάντως διατηροῦν τὴν ἀμηχανία καὶ ἀλαλία τους, διότι ἡ ἀγορά, καὶ περισσότερο οἱ μικρομεσαῖοι, πιστεύουν ὅτι πρέπει νὰ τελειώσει γρήγορα ἡ ἀβεβαιότης στὴν χώρα καὶ ὁ καθένας ἂς ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του. Αὐτὴ τὴν ἀσφυκτικὴ πίεση ἀσκοῦν στοὺς βουλευτές.

Κίνα, μεγαλύτερη οἰκονομία

Τὸ τρίτο τρίμηνο τοῦ τρέχοντος ἔτους ἡ Κίνα ἔγινε ἡ πρώτη οἰκονομία παγκοσμίως, μὲ 16,5% τῆς διεθνοῦς ζητήσεως, ἔναντι 16,3% τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ μέγεθος εἶναι συμβατικό, ἀλλὰ ἔχει ἰσχυρὸ ψυχολογικὸ ἀντίκτυπο. Σὲ κάθε οἰκονομικοῦ περιεχομένου ἀνακοίνωση θὰ προστίθεται, ἡ μεγαλύτερη οἰκονομία γιὰ τὴν Κίνα καὶ ὄχι γιὰ τὴν Ἀμερική∙ στὴν πράξη δὲν μετράει καὶ πολὺ αὐτό, ἀλλὰ τὰ ἄλλα οἰκονομικὰ μεγέθη, ὕψος ἐξαγωγῶν, μὲ κατὰ ἕνα τρίτο μεγαλύτερο ἐκεῖνο τοῦ Πεκίνου, συναλλαγματικὰ διαθέσιμα, μὲ πολλαπλάσια αὐτά, ἐπενδύσεις στὸ ἐξωτερικό, ὅπου οἱ κινεζικὲς σαρώνουν κυριολεκτικὰ στὴν Ἀσία, Ἀφρικὴ καὶ Λατινικὴ Ἀμερική, ρόλος τῶν οἰκονομικῶν του κέντρων, μὲ τὸ ἑνοποιημένο πλέον Χρηματιστήριο Σαγκάης καὶ Χὸνγκ Κόγκ, στὴν κορυφή.

Ὧν ἔτερπες ἀντιτερπόμενος

Τὴν ἀχαριστία καὶ τὴν ἀνυποληψία τῶν τυράννων ἀπέναντι στὴν μεγαλοψυχία τοῦ Ἀλεξάνδρου παραθέτει ὁ Πλούταρχος∙ δὲν τηροῦσαν τὶς ὑποσχέσεις τους ἢ φερόντουσαν βάναυσα καὶ περιφρονητικὰ σὲ ὅσους εἶχαν στὴν αὐλή τους. «Διονύσιος γοῦν ὁ τύραννος, ὥς φασι, κιθαρῳδοῦ τινος ἀκούων εὐδοκιμοῦντος ἐπηγγείλατο δωρεὰν αὐτῷ τάλαντον»∙ ὁ Διονύσιος ὁ τύραννος, λένε λοιπόν, ὅτι ὅταν ἄκουσε κάποιον κιθαρωδὸ νὰ παίζει ὡραία τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ τοῦ δώσει ἕνα τάλαντο. «Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τοῦ ἀνθρώπου τὴν ὑπόσχεσιν ἀπαιτοῦντος»∙ τὴν ἑπομένη ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπαιτοῦσε τὴν ὑπόσχεση. «’’Χθὲς εἶπεν εὐφραινόμενος ὑπὸ σοῦ παρ’ ὃν ᾖδες χρόνον εὔφρανα κἀγώ σε ταῖς ἐλπίσιν’’»∙ χθές, τοῦ ἀπάντησε, εὐχαριστούμενος ἀπὸ σένα γιὰ ὅσα τραγωδοῦσες σοῦ ζέσταινα τὶς ἐλπίδες, γιὰ νὰ τραγουδᾶς καλύετρα. «Ὥστ’ ἀπέχεις τὸν μισθὸν ὧν ἔτερπες ἀντιτερπόμενος»∙ ὥστε δὲν χρειάζεσαι ἀμοιβὴ γιὰ ὅσα εὐχαριστοῦσες τοῦ ἄλλους εὐχαριστούμενος καὶ ἐσύ. Φθηνὲς δικαιολογίες τῶν ἀχρείων.

Ἐφαρμογὴ σχεδίου Γιοῦνγκερ

Οἱ προτάσεις, γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, πέφτουν βροχὴ στὴν Ἐπιτροπή∙ ἡ κατανομὴ τῶν προτάσεων γιὰ ἐπενδύσεις προβλέπει, 29%, ἐνέργεια, 20%, καινοτομία καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, 15%, ξενοδοχεῖα, ἐκπαίδευση καὶ σὲ ἄλλους κλάδους μικρότερη. Οἱ προτάσεις γιὰ προγράμματα ἀνέρχονται σὲ πεντακόσια ἀπὸ 315 δις εὐρὼ τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου, ἐνῶ ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ὑποβολὴ προτάσεων ἀπ’ τὴν Βρετανία, 63 δις, παρ’ ὅλο ὅτι πιέζει γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν ἕνωση∙ ἀπ’ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες, πρώτη σὲ προτάσεις εἶναι ἡ Ἰταλία, 81 δις, 48, Γαλλία, 28, Γερμανία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πιστέψει στὴν ἀποδοτικότητα τοῦ προγράμματος καὶ σπεύδουν γιὰ τὴν συμμετοχή τους σὲ αὐτό, ἐνῶ εἶναι ταχύτατη ἡ σύσταση τῶν σχετικῶν ταμείων καὶ ὑπολογίζεται ὅτι, ἀπ’ τὸν ἄλλο μῆνα θὰ ἀρχίσει ἡ ἄντληση κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγορές. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει κερδίσει τὸν ψυχολογικὸ παράγοντα.

Ἄλλες συνέπειες πετρελαίου

Οἱ συνέπειες ἀπ’ τὴν πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου ἀποδεικνύονται βαθύτερες, ἀπὸ ὅποιες εἶχαν ὑποθέσει οἱ ἀτλαντικοὶ κύκλοι∙ ἡ Ρωσία, μαζὶ μὲ τὶς περισσότερες πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, ὑφίστανται τὶς συνέπειες, γιὰ ὅσες πηγές τους ἔχουν κόστος ἄνω τῶν ἑβδομῆντα δολλαρίων. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν παραγωγὴ ἀπὸ ὑποθαλάσσια στρώματα καὶ ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη στὴν Ἀμερική, Βρεταννία καὶ Νορβηγία∙ τὸ κόστος αὐτὸ μετακυλίεται ἀμέσως στὴν οἰκονομία καὶ τὰ προϊόντα τους χάνουν σὲ ἀνταγωνιστικότητα, ἀπέναντι στὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ κινεζικά, διότι τὰ τελευταῖα ἀγοράζουν φθηνότερη ἐνέργεια. Στὶς ἀγορὲς εἶναι ἄμεσος ὁ ἀντίκτυπος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀναδιάταξη τῆς οἰκονομικῆς ἐπιρροῆς∙ οἱ καταναλώτριες χῶρες ἔχουν πλεονέκτημα πλέον, ὅσο διατηροῦνται χαμηλὰ οἱ διεθνεῖς τιμὲς τοῦ πετρελαίου, καὶ αὐτὸ προβλέπεται ὅτι θὰ ἰσχύει γιὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ἡ οἰκονομία ὅλων τῶν χωρῶν διέρχεται περίοδο ὑποχρεωτικῶν διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ στὴν Σαγκάη ἀποδίδονται στὴν ἀποκόμιση κερδῶν ἀπ’ τὴν πρόσφατη ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2371 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ στά, 148,2630 γιέν, μὲ ἄνοδο τοῦ χρυσοῦ, 1206,50, καὶ ὑποχώρηση τοῦ πετρελαίου, 66,68. Ἡ συνεχιζόμενη πτώση τοῦ μαύρου χρυσοῦ προκαλεῖ ριζικὴ ἀναθεώρηση τῶν προγραμμάτων τῶν μεγάλων πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν, διότι γίνονται ζημιογόνες οἱ ἐπενδύσεις τους στὰ περισσότερα κοιτάσματα ξηρᾶς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ ὑποθαλάσσια καὶ στὰ σχιστολιθικῶν πετρωμάτων∙ στὴν Εὐρώπη, παρὰ τὴν ὑποβολὴ πληθώρας αἰτήσεων, γιὰ συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ, δὲν ἔφθασε στὴν κεφαλαιαγορὰ ὁ ἀντίκτυπός τους, ἴσως διότι βρίσκονται σὲ προκαταρκτικὸ στάδιο, ἴσως ἐπειδὴ ὑφίστανται τὸν πόλεμο τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Στὴν Ἀθήνα τὸ Χρηματιστήριο σημείωσε μεγάλη πτώση, 13%, μετὰ τὴν ἐπίσπευση τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ πολλοὶ θεωροῦν ἀναμενόμενη τὴν ἐξέλιξη, διότι ἡ κεφαλαιαγορὰ δὲν ἀναγνώρισε ποτὲ τὴν οἰκονομική μας ἀνάπτυξη.

ΟΗΕ, 16 δις γιὰ πρόσφυγες

Τὴν ἄμεση διάθεση 16 δις δολλαρίων, γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν προσφύγων, ζήτησε ὁ Μπὰν Κιμούν, διότι ἔχει προσλάβει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις τὸ πρόβλημα στὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς κυρίως καὶ τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, ὅπου οἱ πόλεμοι μαίνονται∙ στὴ Συρία, τὸ πρόβλημα εἶναι χειρότερο, διότι ὑπολογίζονται σὲ πολλὰ ἑκατομμύρια οἱ πρόσφυγες, σὲ συνθῆκες ἀνθρωπιστικῆς καταστροφῆς, ἐνῶ γύρω σὰ δύο ἑκατομμύρια βρίσκονται στὴν Τουρκία. Ὁ Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ, πάντως, ζήτησε τὴν εὐαισθησία τῶν μεγάλων χωρῶν, γιὰ τὴν προσφορά τους, διότι ἐπιδεικνύουν ἀρκετὴ ἀδιαφορία γιὰ τὸ πρόβλημα, παρ’ ὅλο ὅτι, γιὰ τὶς περισσότερες περιπτώσεις εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι τῆς τραγωδίας σὲ πολλὲς χῶρες∙ ἡ δυνατότης προσβάσεως στοὺς χώρους διαμονῆς τῶν προσφύγων, λόγῳ τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, εἶναι ἐπίσης πολὺ δύσκολη.

ΗΠΑ, πολλαπλὰ βασανιστήρια

Τὰ βασαντιστήρια τῶν κρατουμένων στὶς ἀμερικανικὲς φυλακὲς εἶναι ἄγρια καὶ πολλαπλά, διαπίστωσε ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσου∙ ἡ σχετικὴ ἔκθεση ἀναμένεται νὰ δοθεῖ στὴ δημοσιότητα, ἐνῶ καὶ ἡ κυβέρνηση ἀναγνώρισε, ὅτι ἡ ΣΙΑ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν κακομεταχείριση τῶν κρατουμένων. Ἡ ἀποκάλυψη ἔρχεται σὲ ἐποχὴ κλιμακώσεως τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων, ἐνῶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα, ζητοῦν ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ ἐσωτερικό της∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες χάνουν πλέον τὸ κύριο ἠθικὸ πλεονέκτημα στὴν ἐξωτερική τους πολιτική∙ ὅλους τοὺς πολέμους καὶ τὶς ἐπεμβάσεις στὸ ἐξωτερικὸ τὶς ἔκαναν μὲ τὴν δικαιολογία τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Φαίνεται, ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων πολιτῶν, ἀλλὰ ὄχι καὶ τῶν Ἀμερικανῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.