Εὐρωσυμβούλιο, προτεραιότης ἡ ἀνάκαμψη

Τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, συζήτησαν κατὰ προτεραιότητα στὸ Εὐρωσυμβούλιο, γιὰ τὴν ἄμεση ἐφαρμογή του, μὲ τὴν σύσταση τῶν ἀναγκαίων ταμείων, ὑπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων∙ ἤδη οἱ αἰτήσεις ἀπ’ τοὺς ἑταίρους ἀνέρχονται σὲ 1300 δις εὐρώ. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἐπιμένουν, καθὼς προβλέπουν παροχὴ τῶν πρώτων πιστώσεων, τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο∙ οἱ κυρώσεις εἰς βάρος τῆς Ρωσίας ἐπίσης συζητήθηκαν, καθὼς ἤδη ἡ Γαλλία ζητάει τὴν ἁπάλυνσή τους, συνεπικουρούμενη ἀπὸ πολλὰ μέλη, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν Ἑλλάδα καὶ Κύπρο. Ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς ἀτλαντιστὲς εἶναι σκληρή, ὅπως ἔδειξε καὶ ἡ ἄρνηση γιὰ ἄνοιγμα νέων κεφαλαίων μὲ τὴν Τουρκία∙ ἡ Βρεταννία πίεζε ἀσφυκτικά, γιὰ παραχωρήσεις στὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ βρήκαμε ἰσχυρὴ ὑποστήριξη ἀπὸ πολλὲς ἄλλες χῶρες.

Πολύπλευρες οἱ διεργασίες

Οἱ διεργασίες, γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, εἶναι πολύπλυρες, καθὼς στὶς πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις προστίθενται οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου καὶ περισσότερο τῆς ἀγορᾶς∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή του, ὅτι, «ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια στὴν Ἑλλάδα σύντομα θὰ ἐπιλυθεῖ», καὶ «δὲν θὰ ἐπιτρέψω σὲ κανέναν νὰ παίξει μὲ τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ συνέντευξη στὸ Ρώυτερς, ἐπανέρχεται στὴν σκληρὴ στάση καὶ ζητάει διαγραφὴ μέρους τοῦ χρέους. Τὰ περιθώρια πρωτοβουλίας τῆς κυβερνήσεως εἶναι πάρα πολλά, καθὼς στὴν ἀγορὰ ἐπικρατεῖ ἐπιφυλακτικότης, ἂν καὶ τὸ Χρηματιστήριο σημείωσε ἀναπάντεχα ἄνοδο∙ οἱ πιέσεις τῶν μικρομεσαίων θεωροῦνται τὸ βαρὺ πυροβολικό, ἐπειδὴ δὲν θέλου νὰ χάσουν τὶς γιορτές, μὲ ὑψηλὲς συναλλαγὲς ἐὰν
ἐκλεγεῖ Πρόεδρος. Στὴν Κουμουνδούρου γίνονται ἀφόρητες οἱ πιέσεις τῶν τοπικῶν στελεχῶν, ἐνῶ πολλὰ προειδοποιοῦν, ὅτι θὰ τοὺς βροῦν ἀντίθετους στὴν κάλπη, γιατὶ δὲν δέχονται νέα καταστροφὴ γιὰ μικροπολιτικοὺς λόγους.

Ἐγκώμια τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ

Μὲ ἐγκώμια τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, γιὰ τὴν πρόοδο τῆς Ἑλλάδα, ἐπικύρωσε ἡ Μπούντεστανγκ τὴν δίμηνη παράταση τῶν μνημονίων, πρὸς ἀποφυγὴ ἀντιδράσεων τῶν ἀγορῶν, ἐξήγησε ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, καθὼς οἱ ὑποψίες του ἐπιβεβαιώνονται ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἡ ὁποία βλέπει νέα κρίση στὴν χώρα καὶ ἀπειλὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἐπιπροσθέτως ἡ ἀνεργία ὑποχώρησε τὸν Σεπτέμβριο στὸ 25,5%, ἀπὸ 27,3% τὸ προηγούμενο ἔτος, ἐνῶ καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων μας πέφτουν. Ἡ κατάσταση βρίσκεται στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, οἱ πρῶτες κρούσεις γιὰ ἀπόσυρση καταθέσεων ἔχουν γίνει, ἀλλὰ ὄχι καὶ πράξεις ἀκόμη, ἐνῶ κανεὶς δὲν γνωρίζει, τὸ τί θὰ γίνει στὴν προεκλογικὴ περίοδο κι ἀκόμη περισσότερο στὴν περίπτωση ἀκυβερνησίας, χωρὶς αὐτοδυναμία∙ αὐτὸ φοβᾶται περισσότερο ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς καὶ πολλαπλασιάζει τὶς πιέσεις του γιὰ λύση. Πάντως οἱ καλὲς κυρίες ἐμφανίσθηκαν καὶ πάλι στὴν Βαρβάκειο, μοιράζοντας κρέας στοὺς φτωχούς…

Ἀγορά, ἀνάμικτος ἀντίκτυπος

Ὁ ἀντίκτυπος τῆς πρώτης ψηφοφορίας στὴν ἀγορὰ ἦταν ἀνάμικτος∙ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν μέτριο, οὔτε κακὸ οὔτε καλό, ἐνῶ μοναδικὴ ἐλπίδα προβάλλει ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅτι, «εὐελπιστεῖ», γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν τρίτη ψηφοφορία∙ ἀλλὰ καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τήρησε χαμηλοὺς τόνους καὶ ἀπέφυγε τὶς ὑψηλὲς κορῶνες. Ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ διατηρεῖται σὲ ἱκανοποιητικὰ ἐπίπεδα, ἂν καὶ θὰ ἤθελαν τὴν μετάδοση τῆς αἰσιοδοξίας, ὅτι δὲν ἀπειλεῖται ἡ χώρα ἀπὸ πολιτικὴ ἀστάθεια, ὥστε νὰ ἀποδεσμευθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ κάνει τὰ ψώνια του, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια∙ οἱ πιέσεις πρὸς τοὺς βουλευτὲς πολλαπλασιάζονται καὶ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τὶς ἀγνοήσουν ὅλοι τους.

Ξὶ Τζιπίνγκ, πρῶτος ἡγέτης

Ὁ Κινέζος πρόεδρος ἀνεδείχθη ὁ πρῶτος ἡγέτης παγκοσμίως στὴν διαχείριση τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν προβλημάτων τῆς χώρας του, μὲ δεύτερον τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τρίτον τὸν Ναρέντρα Μόντι τῶν Ἰνδιῶν∙ ἡ ἔρευνα ἔγινε ἀπὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Χάρβαρντ, σὲ τριάντα χῶρες, στὶς πέντε ἠπείρους, σὲ δεῖγμα τριάντα χιλιάδων ἀτόμων. Στὴν ἀξιολόγηση τρίτη ἦρθε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τέταρτος ὁ Γιάκοπομπ Ζούμα τῆς Νοτίτου Ἀφρικῆς∙ οἱ ἄλλοι δυτικοὶ ἡγέτες, Ἀμερικῆς, Βρεταννίας, Γαλλίας εἶναι σὲ πολὺ κατώτερη θέση. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, οἱ περισσότεροι ἐρωτηθέντες εἶναι στὶς δυτικὲς χῶρες καὶ ἑπομένως βάραινε ἰδιαιτέρως ἡ γνώμη τους στὴν τελικὴ ἀξιολόγηση∙ δὲν τοὺς ἔχουν ἐμπιστοσύνη οὔτε μέσα στὴν χώρα τους.

Ἀπ’ Αἰακιδῶν, ἀφ’ Ἡρακλέους

Ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν φιλόμουσος καὶ περιποιοῦταν τοὺς ἀνθρώπους τῶν τεχνῶν, ἔχων ἄλλωστε πάρα πολλοὺς μαζί του στὴν ἐκστρατεία∙ ἔπειτα μετὰ ἀπὸ κάθε νίκη του ὀργάνωνε πάντοτε μουσικοὺς καὶ γυμνικοὺς ἀγῶνες. «Ἤσκει μὲν ἀεὶ διὰ τῶν ὅπλων δεινὸς εἶναι καὶ κατὰ τὸν Αἰσχύλον»∙ ἐπιδιδόταν πάντοτε εἰς τὰ ὅπλα καὶ ἦταν ἱκανὸς κατὰ τὸν Αἰσχύλον. «βριθὺς ὁπλιτοπάλας, δάιος ἀντιπάλοις»∙ δυνατὸς στὰ ὅπλα, τρομερὸς στοὺς ἀντιπάλους. «Ταύτην τέχνην ἔχων προγονικὴν ἀπ’ Αἰακιδῶν, ἀφ’ Ἡρακλέους»∙ αὐτὴν τὴν τέχνη τὴν εἶχε ἀπ’ τοὺς προγόνους του ἀπ’ τοὺς Αἰακίδες, ἀπ’ τὸν Ἡρακλῆ. «Ταῖς δ’ ἄλλαις τέχναις τὸ τιμᾶν ἄνευ τοῦ ζηλοῦν ἀπεδίδου κατὰ τὸ ἔνδοξον αὐτῶν καὶ χαρίεν»∙ στὶς ἄλλες τέχνες ἀπέδιδε τὶς τιμὲς χωρίς ζηλεύειν, ἀναλόγως πρὸς τὰ ἔργα τους καὶ τὴν χάρη τους. «Τῷ τέρπειν δ’ οὐκ ἦν εὐάλωτος εἰς τὸ μιμεῖσθαι»∙ στὴν εὐχαρίστησή του δὲν θεωροῦσε προσβλητικὴ τὴν μίμηση.

Πρόγραμμα Γιοῦνκερ, κλίμα

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, καὶ τῶν μέτρων προστασίας τοῦ κλίματος, μαζὶ μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις στὴν κοινοτικὴ νομοθεσία, εἶναι οἱ προτεραιότητες τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν νέο χρόνο∙ ὁ πρόεδός της γνωρίζει ὅτι ἔχει ἐλάχιστα χρονικὰ περιθώρια καὶ προωθεῖ μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς τὴν σύσταση τῶν Ταμείων γιὰ τὸ πρόγραμμά του, γιὰ τὴν ἄντληση τῶν κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγορὲς καὶ τὴν διάθεσή τους σὲ ἐπενδύσεις, στὰ ἀντίστοιχα προγράμματα ἐπενδύσεων τῶν ἑταίρων∙ ἤδη ὑποβλήθηκαν αἰτήσεις 1300 δις εὐρώ, ἀπὸ ἰδιωτικὰ καὶ μὴ προγράμματα∙ ἡ προστασία τοῦ κλίματος συμπλέει μὲ μὲ τὸ πρόγραμμα, διότι ἐμπεριέχει τὴν ἐφαρμογὴ μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων, ἑπομένως ἐπενδύσεων. Ὁ περιορισμὸς τῆς γραφειοκρατίας σημαίνει ἁπλοποίηση καὶ διευκόλυνση στὴ λήψη ἀποφάσων καὶ μείωση τῆς ταλαιπωρίας τῶν Εὐρωπαίων, κυβερνητικῶν ὑπαλλήλων καὶ πολιτῶν∙ ἔχει συσταθεῖ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν μελέτη καὶ ἀλλαγὴ τῶν σχετικῶν κανονισμῶν.

Ἀμερικανορωσικὸς πόλεμος

Ὁ ἀμερικανορωσικὸς οἰκονομικὸς πόλεμος κλιμακώνεται, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους οὐραγούς∙ οἱ κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ρουβλίου δείχνουν ὅτι ἐξαντλοῦνται καὶ ἤδη ἡ ἰσοτιμία του βελτιώνεται ἀρκετά, ἐνῶ ἡ ἐτήσια συνέντευξη τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν ἐνίσχυσε τὴν ὑποστήριξή του ἀπ’ τοὺς Ρώσους. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἔχουν ἐναποθέσει τὶς ἐλπίδες τους στὴν ἐκροὴ κεφαλαίων, ξένων καὶ ρωσικῶν, ἀπ’ τὴν χώρα, μὲ τὴν πίεση στὸ ροῦβλι, καὶ στὶς κυρώσεις στὴν τεχνολογικὴ συνεργασία καὶ στὴν ἄντληση κεφαλαίων∙ ἡ Μόσχα ὅμως διαθέτει ἀποτελεσματικὰ μέσα ἀμύνης: συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τετρακοσίων δις δολλαρίων, τὴν Σαγκάη γιὰ κεφαλαίων καὶ τεχνολογικὴ συνεργασία, ἐνῶ τὸ Πεκῖνο ἐπανέλαβε ἐμφαντικῶς τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή του, ὁπότε δὲν ἔχει ἀνάγκη τῶν δυτικῶν ἀγορῶν, ἀφοῦ δὲν ἔχει χρέη. Φυσικά, ἀπομένει ἡ συνεργασία μὲ δυτικὲς ἑταιρεῖες στοὺς ὑδρογονάνθρακες, ἀλλὰ αὐτὲς τὶς ἀντικαθιστᾶ μὲ κινεζικές∙ ἄλλωστε ἐπιδιώκει τὴν ὑποτίμηση τοῦ ρουβλίου, γιὰ τὴν ριζικὴ ἀναδιάρθωση τῆς οἰκονομίας της.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Ρώσου προέδρου γιὰ τὴν οἰκονομία του καὶ τὴν βελτίωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στὴν Γερμανία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, 1,2309 δολλάρια, ἀλλὰ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 146,0890 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1210,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 63,13. Στὴν Νέα Ὑόρκη ὁ κυβερνήτης διέκοψε τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων, γιὰ τὴν προστασία τῶν ὑπογείων ἀποθεμάτων ὕδατος, ἐνῶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλβετίας καθιέρωσε ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, 0,25%, γιὰ τὶς ξένες καταθέσεις∙ ἡ ἐμπιστοσύνη ἐπανέρχεται στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, μὲ τὴν αἰσιοδοξία γιὰ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν διαβεβαίωσε τοὺς Ρώσους, ὅτι σὲ δύο χρόνια θὰ ξεπερασθεῖ ἡ κρίση, τὴν ὁποία ἀπέδωσε στὸν πόλεμο τῶν Δυτικῶν, ἐπειδὴ θέλουν ἀλυσοδεμένη τὴν ρωσικὴ ἀρκούδα∙ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου καὶ οἱ κυρώσεις μέτρησαν, ἀλλὰ ζήτησε τὴν διαφοροποίηση τῆς παραγωγικῆς δομῆς τῆς χώρας καὶ τὴν συνοχὴ τῶν πολιτῶν της.

Ἀποκατάσταση, ΗΠΑ, Κούβας

Ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων, Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Κούβας, ἀνακοινώθηκε ἀπ’ τοὺς δύο προέδρους ταυτοχρόνως καὶ χαιρετίσθηκε εὐνοϊκὰ ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ μετὰ ἀπὸ 53 χρόνια ἡμιεμπολέμου σχεδὸν καταστάσεως ἀρχίζει πλέον ἡ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ συνεργασία, ἐνῶ στὴν Κούβα περιμένουν τὴν οἰκονομική τους ἀπογείωση, μὲ τὰ δύο ἑκατομμύρια Κουβανοὺς ἐξορίστους νὰ ἐπιστρέφουν στὴν χώρα τους. Πρῶτο μήνυμα ἦταν ἡ ἀποφυλάκιση καὶ ἐπιστροφὴ στὴν Ἀμερικὴ τοῦ Ἄλαν Γκρὸς ὁ ὁποῖος ἐκρατεῖτο φυλακὴ ἐπὶ πενταετία∙ οἱ μυστικὲς διαπραγματεύσεις ἔγιναν στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ καὶ εἶχαν αἴσιο ἀποτέλεσμα. Φυσικά, τὰ πρακτικὰ προβλήματα εἶναι πάρα πολλά, ὅπως ἡ ἀπόδοση τῶν περιουσιῶν τῶν φυγάδων, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς κουβανικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς κομμουνιστικοὺς θεσμοὺς καὶ ἡ κατάργηση τοῦ ἀστυνομικοῦ κράτους, ὄχι καὶ τόσο εὔκολα.

Εὐρώπη πρὸς Παλαιστίνη

Στὴν ἀναγνώριση τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους προχώρησε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, μὲ ψήφους 488, πρὸς 88, καὶ στὸν ἀποχαρακτηρισμὸ τῆς Χαμὰς ὡς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως∙ ἡ ἀπόφαση ἔχει ἰστορικὴ σημασία, διότι καλύπτει ὅλες τὶς χῶρες, ἔστω κι ἂν οἱ περισσότερες δὲν τὸ ἀναγνώρισαν. Τὸ Ἰσραὴλ χαρακτήρισε ἄδικες καὶ τὶς δύο ἀποφάσεις, ἀλλὰ δὲν ἔχει πλέον τὴν παλαιὰ αἴγλη στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Παλαιστίνη ὑπέβαλε πρόταση ψηφίσματος στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς κατοχῆς τῆς Δυτικῆς ὄχθης ἀπὸ τὰ ἰσραηλινὰ στρατεύματα. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀπόφαση δὲν θὰ ἐγκριθεῖ, παρ’ ὅλο ποὺ δείχνει ὅτι συγκεντρώνει ἐννέα ψήφους, διότι θὰ προβάλουν τὴν ἀρνησικυρία τους οἱ Ἀμερικανοί∙ πάντως καταγράφεται ἡ ἀπομόνωση τοῦ ἐβραϊκοῦ κράτους στὴν διεθνῆ σκηνή, μὲ δύσκολη τὴν ἀναστροφή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.