Ἀδυσώπητα τὰ στατιστικὰ τῆς οἰκονομίας

Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα εἶναι ἀδυσώπητα καὶ δὲν χωροῦν καμμία ἀμφισβήτηση οὔτε καὶ ὡραιοποίηση∙ ἡ ὑστέρηση τῶν ἐσόδων ἀνέρχεται σὲ τέσσερα δις εὐρώ, οἱ ὑποχρεώσεις μέχρι τὸν Μάρτιο εἶναι 7,5 δις, τὰ ἀποθεματικὰ τοῦ τραπεζικοῦ ταμείου ἕνδεκα δις, δηλαδὴ ὑπερβαίνουν τὰ εἴκοσι δις οἱ ταμειακές μας ἀνάγκες, ἐὰν ἐφαρμοσθεῖ τὸ πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτὰ εἶναι οἱ ἐκτιμήσεις, διότι τὰ χειρότερα εἶναι ὁ πανικὸς καὶ ἡ ἐξαφάνιση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορά, ἐὰν ἀρχίσουν τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν οἱ πράξεις αὐθαιρεσίας τῶν ἀπολυμένων καὶ ἄλλα, ὅπως τὰ ὑπόσχονται στὴν Κουμουνδούρου∙ ὁ πανικὸς εἶναι τὸ χειρότερο καὶ αὐτὸς δύναται προκαλέσαι τὸ ἀτύχημα. Τὸ καλὸ εἶναι ὅτι έμπεδώνεται πλέον στὴν κοινὴ γνώμη ὁ κίνδυνος αὐτὸς καὶ ὅλοι γίνονται πολὺ προσεκτικοί.

Σύσταση εὐρωπαϊκοῦ μετώπου

Τὴν σύσταση εὐρωπαϊκοῦ μετώπου ἐπιλέγει ὁ πρωθυπουργός, ἀκόμη καὶ σὲ περίπτωση αὐτοδυναμίας, γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας, ἐνῶ κλιμακώνεται ἡ ὀξεῖα ἀντιπαράθεση καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδιώκει τὴν ἁπάλυνση τῶν ἀντιμαχομένων ἀπόψεων στὴν Κουμουνδούρου∙ τὰ οἰκονομικὰ κυριαρχοῦν πλέον, μὲ τὴν ἐπιμονὴ τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ κατάργηση τοῦ ΕΝΦΙΑ, φορολόγηση 50% τῆς μεγάλης περιουσίας ἢ καὶ ἔκδοση ἑκατὸ δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα προσπαθεῖ νὰ συμμαζέψει ὁ πρόεδρός τους, τονίζοντας ὅτι, θὰ πληρώνονται οἱ φόροι στὴν κυβέρνησή του. Γύφτικο παζάρι θυμίζει πλέον ἡ Κουμουνδούρου, ἐνῶ ἡ ἀγορὰ ἔχει στεγνώσει ἐντελῶς καὶ ὅλοι σκέπτονται τὴν ἑπόμενη μέρα, ἐὰν ἐπαληθευθοῦν οἱ προβλέψεις τῆς διαπλοκῆς∙ εὐτυχῶς, διότι καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ἀνατροπὴ τῆς δυναμικῆς καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὴν ὀχλαβοὴ στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἀποδεικνύουν ὅτι σκέπτονται τὴν ἀτομική τους ἐπιβίωση καὶ ξεχνοῦν τὸ κόμμα.

Προειδοποιήσεις Εὐρωπαίων

Οἱ προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων πληθαίνουν καὶ ἀποκρυσταλλοῦνται, γιὰ τὰ οἰκονομικά∙ ἡ τήρηση τοῦ προγράμματος εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν συνέχιση τῆς χρηματοδοτήσεως καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως. Στὴν Κουμουνδούρου τὸ ἀντιλαμβάνονται πλέον αὐτὸ καὶ ἀντιδροῦν διαφορετικὰ ὁ καθένας, σὰν ρεμπέτ ἀσκέρι∙ δίδουν τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἀπουσιάζει ἡ ἑνιαία πολιτικὴ καὶ ὁ συντονισμὸς τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας∙ στὶς Βρυξέλλες γνωρίζουν ἄριστα ὅτι δὲν ἔχουν ἀπέναντί τους ἕνα κανονικὸ κόμμα, ἐνῶ ἐξομολογοῦνται, ὅπως καταγράφουν ἔγκυροι ἀναλυτές, ὅτι τὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐμφανίζονται νὰ ἔχουν ἄριστες σχέσεις μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα, ἀλλὰ ἐπιπόλαια ἐνασχόληση μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα. Ὅσο πυκνώνουν οἱ προειδοποιήσεις ἀπὸ εὐρωπαϊκῆς πλευρᾶς, τόσο πολλαπλασιάζονται οἱ ἀνησυχίες στὴν χώρα μας καὶ περισσότερο στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ στοὺς μικρομεσαίους, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὅτι ὅλα μπορεῖ νὰ τιναχθοῦν στὸ ἀέρα∙ τόσο ὡς συνεννόηση μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ὅσο καὶ γιὰ λόγους ἀσχετοσύνης.

Σύλληψη νέων τρομοκρατῶν

Ἡ σύλληψη τῶν δύο τρομοκρατῶν, συνεργῶν τοῦ ἐκτελεστοῦ, ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτηση ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας∙ ὁ ἕνας εἶναι πρώην ἀστυνομικὸς καὶ εὐπρεπὴς ἐπιχειρηματίας, ὁ ἄλλος ἀλβανικῆς καταγωγῆς ἔμπορος ὅπλων καὶ ναρκωτικῶν. Ἡ Ἀντιτροκμοκρατικὴ ἐπέτυχε πλέον, τὴν ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῶν διασυνδέσεων τρομοκρατίας, ποινικῶν καὶ ἐμπόρων ναρκωτικῶν, μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα καὶ οἱ ὑποθέσεις γίνονται ἀποδείξεις∙ στὴν κορυφὴ εἶναι δεδομένο πιὰ αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι ἁπλὴ ὑπόθεση κάποιων περίεργων. Ἀπομένει τὸ βάθος τῶν διασυνδέσεων στὰ κατώτερα στρώματα τῆς τρομοκρατίας καὶ στὶς παράπλευρες σχέσεις της∙ ὅσοι δηλαδὴ ὑποστήριζαν ὅτι ἡ τρομοκρατία εἶναι μία μορφὴ ἐκφράσεως τῶν λαϊκῶν ἀγώνων γνώριζαν τὶς ἄρρηκτες διασυνδέσεις καὶ σὲ ποιὸ βαθμό; Ὁ ΣΥΡΙΖΑ τυχαία δὲν συγχαίρει τὴν Ἀστυνομία;

Ἀνακρίσεις γιὰ Super Puma

Οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὶς προμήθειες τῶν ἑλικοπτέρων Super Puma ἔφεραν τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα∙ οἱ δύο ἐπιχειρηματίες ἀπολογήθηκαν, τοὺς ἐπιβλήθηκε ἐγγύηση ἀπὸ 250000 εὐρὼ καὶ ἀπαγόρευση μεταβάσεως στὸ ἐξωτερικό, ὁπότε ἕπεται ἡ συνέχεια. Ἀκολουθοῦν τρίτος ἐπιχειρηματίας μὲ λογαριασμοὺς σὲ παράκτιες ἑταιρεῖες καὶ ὁ ἔκπτωτος ἀρχηγὸς τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος∙ ὁ λαλίστατος ἄλλοτε καὶ μόνιμος τῶν τηλεπαραθύρων ἔχει χαθεῖ ἀπ’ τὴν πιάτσα, κάτι ξέρει φαίνεται κι ἔχει ἀποθέσει τὶς ἐλπίδες του στὸν θεό. Ἐὰν κερδίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, τὰ σκάνδαλα θὰ ἐπανεξετασθοῦν καὶ θὰ διερευνηυθοῦν σὲ βάθος… δηλαδὴ θὰ τὰ φάει ἡ μαρμάγκα, ἂν μπορέσει∙ ἔχει ὅμως ὑποχρέωση καὶ στὸν σαλτιμπάγκο μὲ τὰ τριάμισυ ἑκατομμύρια καὶ τὰ κακουργήματα τῶν ὑποκλοπῶν.

Φιλίππου γέγονεν ἀνίκητος

Ἡ μεταφορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὰ βάθη τῆς Ἀσίας συνόδευσε τὶς κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ μᾶλλον ἔδεσε στενώτερα τὸν ἑλληνικὸ μὲ τοὺς ἄλλους τρόπους ζωῆς∙ ἡ ἐπιβίωση τῶν ἑλληνιστικῶν βασιλείων ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες ὀφείλεται πρωτίστως στὴν πολιτιστικὴ ἀνάμιξη. «Ἦν δὲ καὶ Ἀπελλῆς ὁ ζωγράφος καὶ Λύσιππος ὁ πλάστης κατ’ Ἀλέξανδρον»∙ διακρίθηκαν δὲ καὶ ὁ ζωγράφος Ἀπελλῆς καὶ ὁ γλύπτης Λύσιππος στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Ὧν ὁ μὲν ἔγραψε τὸν κεραυνοφόρον οὕτως ἐναργῶς καὶ κεκραμένως»∙ ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος ζωγράφισε τὸν κεραυνοφόρο Ἀλέξανδρο, τόσο ζωντανὸ καὶ παραστατικό. «Ὥστε λέγειν, ὅτι δυεῖν Ἀλεξάνδρων ὁ μὲν Φιλίππου γέγονεν ἀνίκητος, ὁ δ’ Ἀπελλοῦ ἀμίμητος»∙ ὥστε λέγεται, ὅτι ἀπ’ τοὺς δύο Ἀλέξανδρους ὁ ἕνας ἔγινε ὁ ἀνίκητος τοῦ Φιλίππου καὶ ὁ ἄλλος τοῦ Ἀπελλοῦ ὁ ἀμίμητος. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν κατὰ τὸν Ἀλέξανδρο διατηρήθηκε στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή.

ΕΚΤ, ἄνετη ἀγορὰ ὁμολόγων

Ἡ ἄνεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων, μετὰ τὴν γνωμοδότηση τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας, θεωρεῖται ὡς τὸ προσφορώτερο μέσο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς τραπεζικῆς ρευστότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ μέτρο εἶναι ἐπιβεβλημένο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας καὶ ἔχει ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐνῶ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ ἔχει μεσοπορόθεσμα. Ἡ παρέμβαση τῆς ΕΚΤ, γιὰ χῶρες μὲ ὑψηλὲς δημοσιονομικὲς ἀνάγκες, θεωρεῖται πιὸ δραστική, διότι τὶς ἐπιτρέπει τὴν ταχύτατη ἀντιμετώπιση τῶν ἐλλειμμάτων τους καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀναζητήσεως πόρων στὴν διεθνῆ ἀγορὰ καὶ στοὺς κερδοσκόπους∙ ἡ γνωμοδότηση ἔρχεται τὴν κατάλληλη στιγμή, διότι ἔτσι καλύπτεται τὸ κενὸ ρευστότητος μέχρι τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, λόγῳ τῶν τυπικῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν πιστώσεών του. Ἄλλωστε ἀμφότερα διοχετεύονται στὴν τραπεζικὴ ρευστότητα καὶ στὶς ἀνάγκες τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ἀπὸ ὅλους στὴν Εὐρώπη ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομικῆς της ἀνακάμψεως.

Διεθνὴς Τράπεζα, ὑποχώρηση

Σὲ ὑποχώρηση βλέπει τὴν παγκόσμια οἰκονομία ἡ τακτικὴ ἑξαμηνιαία ἔκθεση τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, στὸ 2,2% τὸ τρέχον ἔτος, ἀπὸ 2,6% στὴν προηγούμενη∙ ἡ ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως προβλέπεται μεγαλύτερη στὶς δυτικὲς χῶρες, ἐνῶ γιὰ τὴν Κίνα καὶ τὶς Ἰνδίες προδιαγράφεται ἐλαφρὰ ἐνίσχυσή της, ἀλλὰ ὕφεση στὴν Ρωσία, λόγῳ τῆς πτώσεως τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καὶ τῶν κυρώσεων τῶν Δυτικῶν εἰς βάρος της. Ὅσο διατηρεῖται ἡ ἔνταση στὴν Οὐκρανία καὶ ἡ διάσταση Μόσχας καὶ Εὐρώπης, ἀναφέρεται, δὲν διαμορφώνονται προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ καὶ ἡ καθυστέρηση στὴν εὐρωαμερικανικὴ συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν θεωρεῖται σημαντικὸ ἐμπόδιο∙ ἀντιθέτως γίνεται μνεία τῆς αὐξήσεως τῶν συναλλαγῶν μεταξὺ τῶν ἀναδυομένων χωρῶν, ἀλλὰ χωρὶς ἀναφορὰ στὴν σύσταση Εἰδικοῦ Ταμείου γιὰ τὶς πιστωτικές τους ἀνάγκες, οὔτε στὴν ἵδρυση σινορωσικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως, ἂν καὶ διαφαίνεται ἡ ἔντονη ἐνοχληση τῆς τραπέζης ἀπ’ τὴν αὔξηση κινζικῶν πιστώσεων στὴν Ἀφρική.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, παρὰ τὴν ἀναταραχὴ ἀπ’ τὸ πετρέλαιο καὶ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια τῆς Ἑλβετίας∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,1731 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,7075 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1235,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,97. Ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλβετίας αὔξησε τὸ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο γιὰ τὶς καταθέσεις ἀλλοδαπῶν, στὸ 0,75% ἀπὸ 0,25%, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων, ἂν καὶ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ 1,02 ἑλβετικὰ φράγκα, ἐνῶ στὸ Χρηματιστήριο τῆς Ζυρίχης ἡ πτώση ἀνῆλθε σὲ 8% περίπου∙ ὅσοι ἔχουν συνάψει δάνεια, στεγαστικὰ ἢ ἄλλα, σὲ ἑλβετικὰ φράγκα –μεταξὺ τῶν ὁποίων 70000 περίπου Ἕλληνες τὴν πενταετία, μὲ κεφάλαια ἑνὸς δις εὐρώ-, βλέπουν τὶς ὑποχρεώσεις τους αὐξάνεσθαι κατὰ 60%, ὅσο καὶ ἡ ὑποτίμηση τοῦ εὐρὼ ἀπέναντι στὸ φράγκο. Ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις∙ BP, SHELL, ἄλλες ἑταιρεῖες ἀνακοίνωσαν ἀπολύσεις 25000 καὶ περικοπὲς δαπανῶν.

Ἄουσβιτς, ἐξαίρεση Ποῦτιν

Στὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ Ρώσου προέδρου ἀπ’ τὶς τελετὲς τῆς ἐπετείου ἑβδομῆντα χρόνων ἀπ’ τὴν κατάληψη τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως Ἄουσβιτς, ἀποφάσισε ἡ πολωνικὴ κυβέρνηση∙ στὶς προσκλήσεις γιὰ τὴν τελετὴ δὲν περιλαμβάνεται ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, γεγονὸς ποὺ σχολιάζεται εὐρύτατα στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Στὸ στρατόπεδο ἔφθασαν οἱ Ρῶσοι, στὴν προέλασή τος πρὸς τὸ Βελολίνο, στὶς 25 Ἰανουαρίου 1945 καὶ οἱ στρατιῶτες τους ἔμειναν ἄφωνοι ἀπ’ τὴν κατάσταση ποὺ ἀντίκρυσαν, τὰ πτώματα καὶ τὴν ἀπαίσια μυρουδιὰ τῆς καμένης σάρκας∙ μάλιστα οἱ πρῶτοι δὲν ἄντεξαν τὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ ζήτησαν ἀπ’ τοὺς ἀξιωματικούς τους νὰ τοὺς ἀφήσουν νὰ βγοῦν ἔξω. Ἀπ’ τὶς ἀναφορὲς τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ πληροφορήθηκε ὁ κόσμος γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα ἐπὶ ναζισμοῦ. Ἡ Πολωνία ξαναγράφει τὴν ἱστορία, ἀποκλείοντας τοὺς Ρώσους.

Ἀντιδράσεις τῶν Ἰσλαμιστῶν

Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀντέδρασαν στὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ Charlie Hebdo καὶ καταδίκασαν τὸ σκίτσο τοῦ Μωάμεθ, ἐνῶ στὴν Τουρκία κυκλοφόρησε τὸ περιοδικό, καὶ στὴν τουρκικὴ γλῶσσα μάλιστα, ἀλλὰ χωρὶς τὴν πρώτη σελίδα καὶ τὸ σκίτσο τοῦ προφήτου∙ οἱ φανατικοὶ στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀσία ἀπειλοῦν μὲ ἐκδίκηση, ἀλλὰ ὁ Γάλλος πρόεδρος στέλενει τὸ ἀεροπλανοφόρο του Σὰρλ Ντεγκὼλ στὸ Κόλπο, γιὰ συμμετοχὴ στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου. Τὸ περιοδικὸ ἔχει ἐξαντλήσει καὶ τὴν δεύτερη ἔκδοσή του, ἐνῶ αὐξάνει τὴν ἐκτύπωση σὲ πέντε ἑκατομμύρια τεύχη∙ ἡ πώληση εἶναι τὸ ἴδιο ὑψηλὴ καὶ στὸ ἐξωτερικό, καθὼς ἔχει μεταφρασθεῖ σὲ δεκαέξι γλῶσσες. Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι ἀντιλαμβάνονται τὶς πραγματικὲς διαστάσεις τοῦ φυλετικοῦ προβλήματος, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἄρχισε ἄλλη ἐποχή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.