Σαφέστατες προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπευθύνουν τὶς σαφέστερες προειδοποιήσεις τους πρὸς τὴν χώρα μας ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν∙ ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ μέχρι τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἐπαναλαμβάνουν ὅτι οἱ συμφωνίες τῆς Ἑλλάδος δεσμεύουν τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἀνασυγκροτήσεως καὶ Ἀναπτύξεως ἀνέβαλε τὴν προώθηση τῆς χρηματοδοτήσεώς της σὲ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις γιὰ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα∙ ἡ ἀπόφαση ἔχει συμβολικὴ σημασία καὶ ὄχι πρακτική, διότι οὐδεὶς γνωρίζει ποιὰ πολιτικὴ θὰ ἐφαρμόσει ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐὰν ἐκλεγεῖ, καὶ τὸ πῶς θὰ ἐλέγξει τὶς συνιστῶσες του. Ἡ ἐξαγγελία του γιὰ φόρο στὶς χρηματιστηριακὲς καὶ τραπεζικὲς συναλλαγές δείχνει ἢ ὅτι ἔχει πλήρη ἄγνοια τῶν κοινοτικῶν κανονισμῶν ἢ ὅτι ἔχει δεύτερες σκέψεις, γιὰ τὴν περίπτωση ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Μᾶλλον τὸ δεύτερο.

Διακύβευμα τὰ οἰκονομικὰ

Τὰ οἰκονομικὰ δεσπόζουν στὴν προεκλογικὴ ἀναμέτρηση, μὲ σαφεῖς τὶς θέσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιὰ συνέχιση τῆς ἀνακάμψεως καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὸ μνημόνιο, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τὸν Φεβρουάριο∙ ἀπέναντί του ὁ Ναπολεοντίσκος παρουσιάζει εὐρωπαϊκὸ προσωπεῖο, ἀλλὰ πείθει ἐλάχιστα, τόσο γιὰ τὶς προηγούμενες θέσεις του, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐμφάνιση ρεμπὲτ ἀσκέρι τῆς παρατάξεώς του. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀπευθύνεται στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἡ Κουμουνδούρου ἀπειλεῖ μὲ ἐπανεξέταση καὶ τὶς συμφωνίες μὲ τὴν COSCO, ὁπότε ἀπειλοῦνται μὲ ἄμεση ἀπόλυση χιλιάδες ἐργαζόμενοι καὶ κατάσταση χρεωκοπίας στὴν οἰκονομία, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους∙ οἱ τελευταῖες μέρες τρέχουν μὲ τὶς ἀντεγκλήσεις στὴν διαπασῶν, ἀλλὰ τὰ κρίσιμα στρώματα τῆς ἀγορᾶς ἔχουν κάνει ἤδη τὴν ἐπιλογή τους. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι εἶναι πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ὅπου ἕνα κόμμα προηγεῖται στὶς δημοσκοπήσεις, ἀλλὰ εἶναι ἀνύπαρκτο στὴν πιάτσα.

Ἀτλαντιστὲς καὶ κακοφωνίες

Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καθορίζει δεσμευτικὰ τὴν ἐπιχώρια, μὲ προβολὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ δὲν συγκαλύπτει τὶς κακοφωνίες καὶ συντροφικὲς μαχαιριὲς στὸ ἐσωτερικό του∙ ἡ προεκλογικὴ ἀναμέτρηση μπερδεύεται ἐπίτηδες, γιὰ τὴν παραπλάνηση τῆς κοινῆς γνώμης. Ὁ ἀτλαντικὸς τύπος συνεχίζει τὴν ὑπονόμευση τῆς χώρας, ὅπως ἔκανε τὴν τελευταία πενταετία τουλάχιστον, σχεδὸν τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα, μὲ στόχο τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ τώρα προβάλλει τὴν νίκη τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τὴν ἴδια βεβαιότητα καὶ ἐπιχειρηματολογία, ἐνῶ σπεύδει εἰς ἐπικουρίαν τους ἡ Μαρὶ Λεπαὶν καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ τῆς Εὐρώπης, λόγῳ τοῦ εὐρωσκεπτικισμοῦ τῆς Κουμουνδούρου. Οἱ κινήσεις δὲν εἶναι τυχαῖες καὶ ἀποτελοῦν, γιὰ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, τὴν γνήσια συνέχεια τῆς ἀτλαντικῆς μεθοδεύσεως, μὲ σκοπὸ τὴν χειρότερη δυνατὴ ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἄλλωστε οἱ ἀμερικανόφρεφτοι συνεργάτες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁμολογοῦν ὅτι σκοπός τους εἶναι ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἐπιβεβαιώνοντας τὶς πληροφορίες.

Βρυκόλακες τῆς διαπλοκῆς

Τοὺς βρυκόλακες τῆς σοσιαλιστικῆς ἐποχῆς ἐπιχειρεῖ νὰ ξαναζωντανεψει ἡ διαπλοκή, ἴσως ἐπειδὴ βλέπει ὅτι κερδίζει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ χάνει τὸ παιχνίδι ὁ ἐκλεκτός της τῆς Κουμουνδούρου∙ ἑτοιμάζουν ἀπὸ τώρα τὶς διάδοχες λύσεις, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν στὴν Θεσσαλονίκη ὁ πάλαι ποτὲ παρατρεχάμενος τοῦ Μένιου –γιὰ ὅσους θυμοῦνται τὰ πρὸ τριακονταετίας-, μὲ συνέχεια τὴν προδοσία του, ἐνῶ εἶναι ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ἔκτρωμα τοῦ Καποδίστρια. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, γιατὶ τόση βιασύνη, ἀφοῦ στὶς δημοσκοπήσεις τους δείχνουν ὅτι προηγεῖται ὁ Ναπολεοντίσκος∙ γνωρίζουν ὅμως πόσο χαλκευμένες εἶναι, ὅταν ταυτοχρόνως καταγράφεται τὸ 80% πάσῃ θυσίᾳ ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη. Δὲν δένουν μεταξύ τους καὶ ὁ κόσμος βλέπει τὴν ἀπάτη…

Ἀμφίπολις, πέντε σκελετοὶ

Τελικὰ στὴν Ἀμφίπολη βρίσκονται τουλάχιστον πέντε σκελετοί, ὅπως ἀπέδειξε ἡ ἐξέταση τῶν ὀστῶν τοῦ τάφου∙ μέχρι τώρα ἀναγνωρίσθηκαν, μία γυναίκα, ἑξῆντα ἐτῶν περίπου, δύο ἄνδρες, 45 καὶ 35 ἀντιστοίχως καὶ ἕνα νεογνό, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ διερεύνηση τοῦ πότε ἐνταφιάσθηκαν ἐκεῖ, δηλαδὴ ἂν ἔγινε κατὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ μνημείου ἢ ἂν μεταφέρθηκαν μετὰ ἀπ’ τοὺς τυμβωρύχους ἢ ἀπὸ ἄλλους. Ἡ ἀπάντηση θὰ ἀργήσει, ἀλλὰ συνεχίζεται ἡ ἀποκατάσταση τοῦ μνημείου καὶ κυρίως τοῦ ἐκπληκτικοῦ ψηφιδωτοῦ, τῶν Καρυάτιδων καὶ τῶν Σφιγκῶν, ὥστε σύντομα νὰ ἀποδοθοῦν στὴν διάθεση τοῦ κοινοῦ∙ καὶ μόνο μὲ τὰ ἔργα αὐτά, πέραν τῶν τυχὸν ἄλλων τάφων, ἡ Ἀμφίπολις γίνεται πλέον μεγάλο κέντρο τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Ἀλλὰ καὶ χειρὶ μεγαλουργῷ

Τὸ πλῆθος τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τῶν τεχνιτῶν στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου παρουσιάζει ὁ Πλούταρχος, μετὰ τοὺς δραματουργούς, τοὺς μουσικούς, ζωγράφους καὶ γλύπτες∙ ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἔξοδος σοφῶν στὴν ἱστορία. «Ἐν δ’ οὖν τοῖς ἄλλοις τεχνίταις Στασικράτης ἦν ἀρχιτέκτων, οὐδὲν ἀνθηρὸν οὐδ’ ἡδὺ τῇ ὄψει διώκων»∙ ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους λοιπὸν τεχνίτες ἦταν ὁ ἀρχιτέκτων Στασικράτης, χωρὶς τίποτε τὸ ζωηρὸ καὶ εὐχάριστο στὴν ὄψη του. «Ἀλλὰ καὶ χειρὶ μεγαλουργῷ καὶ διαθέσει χορηγίας βασιλικῆς οὐκ ἀποδεούσῃ χρώμενος»∙ ἀλλὰ καὶ ἐκπληκτικὸ χέρι καὶ χωρὶς ὑστέρηση στὴν διάθεση τῆς βασιλικῆς χορηγίας. «Οὗτος ἀναβὰς πρὸς Ἀλέξανδρον ἐμέμφετο τὰς γραφομένας εἰκόνας αὐτοῦ καὶ πλαττομένας καὶ γλυφομένας ὡς ἔργα δειλῶν καὶ ἀγεννῶν τεχνιτῶν»∙ αὐτὸς πῆγε στὸν Ἀλέξανδρο καὶ μεμφόταν τὶς προσωπογραφίες του καὶ τὰ ἀγάλματά του ὡς ἔργα δειλῶν καὶ ἀγεννῶν τεχνιτῶν. Τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν τεχνιτῶν στὴν αὐλὴ τοῦ βασιλέως ἀποδεικνύει ὁ Στασικράτης.

Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάκαμψη

Ἡ διαδικασία ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἐγκρίνεται αὔριο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἐνῶ σημειώθηκε μεγάλη αὔξηση ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν στὴν Γερμανία∙ ἡ ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων τῶν ἑταίρων θὰ γίνεται σταδιακά, ἀνάλογα πρὸς τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας της, ἐνῶ δὲν ἀποφασίζεται τίποτε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐξ αἰτίας τῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς. Στὴν Γερμανία ἡ ἐμπιστοσύνη αὐξήθηκε στὶς 49,8 μονάδες, ἀπὸ 48,3 τὸν Δεκέμβριο, κάνοντας ἅλμα γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ χρόνια∙ οἱ Εὐρωπαῖοι χαίρονται ἀπ’ τὴν ὑποτίμηση τοῦ νομίσματός τους, διότι εὐνοοῦνται οἱ ἐξαγωγές τους, ἐνῶ ἐνισχύονται καὶ ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου κατὰ 60%. Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς θεωροῦνται ὡς ἀντίβαρο στὸ κλίμα τῆς τρομοκρατίας καὶ στὴν ἔνταση στὴν Οὐκρανία∙ οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν δὲν συζήτησαν προχθὲς τὸ ζήτημα τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἂν καὶ αὐξάνονται οἱ πιέσεις κυίως ἀπ’ τὶς μεγάλες βιομηχανίες γιὰ τὴν ἄρση τους.

Τρομοκρατία, ἑνιαία στάση

Οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συμφώνησαν στὸν ἀπόλυτο συντονισμὸ τῆς πολιτικῆς τους ἀπέναντι στὴν τρομοκρατία, ὡς μοναδικῆς λύσεως γιὰ τὴν καλύτερη προστασία της∙ ἀλλὰ ἡ Βρεταννία καὶ ἡ Ἀμερικὴ πρόβαλαν τὴν δική τους συνεργασία γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, σὰν νὰ μὴν ἐπαρκοῦσε ἡ συμφωνία τῶν Βρυξελλῶν. Ταυτοχρόνως συνεχίζονται οἱ διαδηλώσεις στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες κατὰ τῆς δημοσιεύσεως σκίτσων τοῦ Μωάμεθ, ἐνῶ ἔχει κάνει ἐντύπωση ἡ συγκέντρωση στὸ Γκρόζνι ἑνὸς ἑκατομμυρίου κόσμου∙ ὅταν σὲ πρώην κομμουνιστικὴ χώρα ἐπὶ ἑβδομῆντα χρόνια ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς ἔχει τέτοια ἔνταση, τότε δικαιολογεῖται πολὺ περισσότερο στὶς ἄλλες καὶ αὐτὸ ἀπασχολεῖ τοὺς πολιτικοὺς στὴν Εὐρώπη τουλάχιστον. Στὴν Γερμανία ἔγιναν πολλὲς διαδηλώσεις κατὰ τῆς ἰσλαμοφοβίας, ἂν καὶ ἡ Pegida ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ κάνει νέα συγκέντρωση στὴν Δρέσδη, μετὰ τὴν ἀναβολὴ τῆς προχθεσινῆς∙ ὁ κόσμος ἔχει εἰσέλθει σὲ ἄλλη ἐποχή, ἀδιανόητη κατὰ τὴν παραδοσιακὴ βιομηχανικὴ λογική.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς ἐλπίζουν οἱ ἐπενδυτὲς στὴν πιστωτικὴ ἐπέκταση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1580 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στὰ 137,5015 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1292,25, ἐνῶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 49,06. Ἡ ἀναθεώρηση πρὸς τὰ κάτω, τῶν ἐκτιμήσεων τοῦ Δκιεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ ἀνάπτυξη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, κατὰ 3,5% ἀπὸ 3,8% προηγουμένως, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, οὔτε καὶ ἡ ὑποτίμηση τοῦ εὐρώ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐλπίζουν στὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὴν ΕΚΤ καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους∙ ἀντιθέτως οἱ ἐξαγωγεῖς εἶναι εὐχαριστημένοι ἀπ’ τὴν ὑποτίμηση τοῦ εὐρώ. Ἡ ρωσικὴ οἰκονομία εἰσέρχεται σὲ περίοδο ὑφέσεως, μέχρι καὶ 5% φέτος, λόγῳ τῆς πτώσεως τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου, ἐνῶ ἐκτιμᾶται ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὴν χώρα κατὰ τὸ 2014 στὰ 150 δις δολλάρια. Διαθέτει ὅμως ὑψηλὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα.

Ντόνμπας, νέες συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία συνεχίζονται γύρω ἀπ’ τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ντόνετσκ, μὲ 14 νεκροὺς καὶ ἑκατὸ τραυματίες∙ ἡ κατάληψή του, ὅπως προανήγγειλε τὸ Κίεβο, δὲν ὁλοκληρώθηκε, ἀλλὰ κερδίζουν οἱ Αὐτονομιστές. Οἱ Δυτικοὶ δὲν ἔσπευσαν κατηγορῆσαι πάλι τὴν Ρωσία, ἀλλὰ ἡ Μόσχα εἰδοποίησε τὴν Οὐάσιγκτον ὅτι διακόπτει τὴν συνεργασία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν ὅπλων∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνέβαλαν προχθὲς τὴν λήψη ἀποφάσεως γιὰ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐμφανίζονται καὶ τόσο ἀλληλέγγυοι μὲ τὸ Κίεβο. Ἡ κατάσταση περιπλέκεται, διότι οἱ δύο ρωσόφωνες ἐπαρχίες ὀργανώνουν τὴν οἰκονομία τους καὶ τὸ κράτος τους, ἀνεξάρτητα ἀπ’ τὴν ὑπόλοιπη χώρα, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία∙ ἡ πλουσιώτερη περιοχὴ τῆς χώρας ὁδηγεῖται σὲ πλήρη ἀποκοπὴ ἀπ’ τὸν ἐθνικὸ κορμό.

Διεύρυνση κοινωνικοῦ χάους

Ἡ διαφορὰ εἰσοδήματος μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν διευρύνεται ἀπότομα τὰ τελευταῖα χρόνια∙ σύμφωνα μὲ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ, τὸ 1% τῶν πλουσίων παγκοσμίως κατέχει τὸ 99% τοῦ πλούτου, ἐνῶ οἱ 84 μεγαλύτερες ἑταιρεῖες ἔχουν ἔσοδα ὅσα 35 ἑκατομμύρια κατοίκων. Ἡ παγκοσμιοποίηση ὁδήγησε στὴν τεράστια αὔξηση τοῦ χάσματος μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν, ἀκόμη καὶ μέσα στὶς λεγόμενες βιομηχανικὲς χῶρες, ὅταν τὸ ἕνα τρίτο τοῦ ἀμερικανικοῦ πληθυσμοῦ ζεῖ κάτω ἀπ’ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας∙ ἡ νέα κρίση, μὲ τὴν πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καὶ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὴν τρομοκρατία, ἐπιτείνει τὴν συγκέντρωση τοῦ πλούτου σὲ λίγα χέρια σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Τὸ μόνο νέο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀνάδειξη στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία νέας γενιᾶς κροίσων, ἀρκετὰ πρκλητικῶν στὴν συμπεριφορά τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.