Κρίσιμες συναντήσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους

Οἱ συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Μάρτιν Σοὺλτζ σήμερα καὶ τὸν Γιέρουν Ντάισελμπλάουμ αὔριο εἶναι οἱ πρῶτες ἐπαφὲς τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς Εὐρωπαίους∙ πολλὰ θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὸ ἀποτέλεσμά τους γιὰ τὴν πορεία τῶν ἀμοιβαίων σχέσεων. Ἤδη ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ προσκάλεσε τὸν Ἀλέξη Τσίπρα στὸ Παρίσι, γιὰ συνομιλίες πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς 12ης Φεβρουαρίου∙ ἡ καλὴ διάθεση εἶναι ἐμφανής, ἀλλὰ καὶ οἱ ὅροι τῆς συνεννοήσεως σαφέστατοι. Ἐναπόκειται στὴν κυβέρνηση ἡ ἀξιοποίηση τῆς χρυσῆς εὐκαιρίας, μὲ τὸν παραμερισμὸ τῆς προεκλογικῆς ὑστερίας καὶ τὴν προάσπιση τῶν ἀναγκῶν τῆς χώρας. Ἀκόμη καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει τείνει χεῖρα ἀλληλεγύης, ἀλλὰ οἱ συντεχνίες καιροφυλακτοῦν ἄγρυπνες καὶ δὲν ἔχουν φανεῖ ἀκόμη οἱ δυνάμεις γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς δράσεώς των.

Δημαγωγία, πραγματικότης

Ἡ δημαγωγία περίσσεψε στὸ πρῶτο Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ἀλλὰ ἡ ὠμὴ πραγματικότης ἐπανέφερε τὸν Ναπολεοντίσκο στὸ ἔδαφος∙ τὸ Χρηματιστήριο ἔπεσε 9% καὶ τὰ ἐπιτόκια ἐξακοντίσθηκαν στὸ 13,5%, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι παραμένουν εἰλικρινεῖς καὶ ἀναμένουν τὶς ἑλληνικὲς προτάσεις. Τὰ εὐχολόγια γιὰ αὔξηση μισθῶν καὶ προσλήψεις τῶν ἀπολυμένων εἶναι εὔκολα, ἀλλὰ τὰ ἄδεια ταμεῖα καὶ ἡ πλήρης ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ κύριο ζήτημα∙ ἤδη ξεχάσθηκαν τὰ περὶ ρήξεως μὲ τὴν τρόικα καὶ περιφρονήσεως τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἐνῶ ἀναζητοῦνται τρόποι γιὰ τὴν ἐξεύρεση κοινῆς λύσεως. Αὐτὴ ὅμως προϋποθέτει δύο πράγματα, τὴν ἀναγνώριση τῆς διεθνῶν ὑποχρεώσεών μας καὶ τὴν συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων, διαφορετικὰ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως πηγαίνει στὸν πίθο τῶν κομματικῶν δαναΐδων∙ ὁ ἔλεγχος τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν συντεχνιῶν τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν δείχνει διαθέτειν τὴν πολιτικὴ ὑποστήριξη καὶ τὴν τόλμη πρὸς ἐπιβολὴν τῆς πειθαρχίας.

Ὡς ταῦροι ἐν ὑαλοπωλείῳ

Οἱ ὑπουργοὶ εἰσέβαλαν στὰ ὑπουργεῖα τους ὡς ταῦροι ἐν ὑαλοπωλείῳ, μὲ τὶς προεκλογικὲς ρητορεῖες ἐν ὑπερεπαρκείᾳ∙ ἦρθαν ὅμως τὰ μηνύματα, γιὰ τὴν ἀνησυχία τῶν ἐπενδυτῶν, τὰ διαβήματα τῶν Κινέζων καὶ οἱ παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ διόρθωσαν μερικά. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία σημείωσε 0,7% ἀνάπτυξη τὸ 2014 καὶ γύρω στὸ 2% τὸ τελευταῖο τρίμηνο, ἐνῶ οἱ τουρίστες ἀνῆλθαν σὲ 24 ἑκατομμύρια καὶ τὰ ἔσοδα σὲ 13,5 δις εὐρώ∙ ὁ πρωθυπουργὸς τὰ ἀγνόησε αὐτά, ὅπως ἔκανε καὶ προεκλογικά, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπενδυτὲς ἄρχισαν ἀγνοεῖν τὴν χώρα, διότι δὲν δέχονται τὴν περιφρόνησή του. Ἡ ἀγορὰ ἀσφυκτιᾶ καὶ ὁ κόσμος ἐπανῆλθε στὸ σφίξιμο τῆς ζώνης, ὅπως πρὸ τριετίας, διότι φοβᾶται τὰ χειρότερα, ρευστὸ δὲν ὑπάρχει καὶ οἱ τράπεζες ἔχουν ἀδειάσει∙ ἡ ἀνάταση καὶ ἡ εὐφορία τοῦ Φθινοπώρου ἐξαχνίσθηκαν, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῶν ἐκλογῶν, καὶ ἐξαφανίσθηκαν παντελῶς ὡς διὰ μαγείας τὸ τριήμερο.

Σχέδιο ἐκδιώξεως ἐπενδυτῶν

Τὸ σχέδιο ἐκδιώξεως τῶν ἐπενδυτῶν ἄρχισε ἐφαρμόζεσθαι, μὲ τὶς δήλωσεις τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν, ὅτι διακόπτονται, ἡ παραχώρηση τῶν ἀεροδρομίων, πώληση τῆς ΔΕΗ∙ μᾶλλον ἡ ἐπείγουσα ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου πρεσβευτοῦ στὸν πρωθυπουργὸ προχθὲς εἶχε κάποιο ἀποτέλεσμα. Ἡ καταγγελία δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη ὑπόθεση, διότι ἰσχύουν οἱ διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας καὶ ἀκολουθοῦν οἱ αὐστηρὲς ποινικὲς ρῆτρες, τὶς ὁποῖες δὲν ἔχει τὴν ἄνεση νὰ ἐκπληρώσει τὸ χρεωκοπημένο κράτος μας∙ τὸ κακὸ ὅμως γίνεται, διότι ἐκλαμβάνεται ἀπ’ τοὺς ξένους ὡς ἔνδειξη τῶν προθέσεων τῆς κυβερνήσεως καὶ ξαναβάζουν τὴν Ἑλλάδα στὸν μαῦρο πίνακα, ὅπως ἦταν τὴν διετία τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ. Φαίνεται ὅτι αὐτὰ δὲν γίνονται στὴν τύχη, εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα.

Ἐπαναπρόσληψη ἀπατεώνων

Στὴν ἄμεση ἐπαναπρόσληψη ὅσων ἀπολύθηκαν ἀπ’ τὸ δημόσιο, ἀκόμη καὶ μὲ πλαστὰ δικαιολογητικά, ὑποσχέθηκε ἡ κυβέρνηση, ὅπως καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν συντεχνιῶν στὴν ἀξιολόγηση τῶν ὑπαλλήλων, τῶν αἰωνίων φοιτητῶν∙ δηλαδή, τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἀναλαμβάνει τὴν ἐξουσία καὶ θέτει ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό του τὸ κράτος, μὲ τὴν διαφθορὰ καὶ τὶς προμήθειες ὡς συνακόλουθα. Πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει εὐθεῖα ὑπονόμευση τῶν μεταρρυθμίσεων, ὅπως ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ τὴν διετία, σὲ συμφωνία καὶ μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἀλλὰ, οἱ Εὐρωπαῖοι θέτουν ὡς πρῶτο ὅρο γιὰ τὶς συνομιλίες μὲ τὴν κυβέρνηση, τὴν τήρηση τῶν δεσμεύσεών μας καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, διαφορετικὰ δὲν ὑπάρχει κοινὸ ἔδαφος συνεννοήσεως. Πρὸς ὁριστικὴ ρήξη ἐνδιαφέρεται βαδίσαι ἐντολῇ τῶν κερδοσκόπων…

Ἀλλ’ ἔλεγχος τῆς ἀσθενείας

Ἡ αἴσθηση τοῦ κάλλους καὶ τῆς ζωντανῆς πνοῆς στὸ γλυπτὸ καὶ στὴν ζωγραφικὴ ἀποτελοῦν τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα ἑνὸς καλοῦ ἔργου∙ ἡ διάθεση χρυσοῦ καὶ ἄλλων πολυτίμων λίθων δὲν τὰ προσδίδει καὶ καλλιτεχνικὴ ἀξία. «Ἃ τῷ μὴ μαθόντι χρῆσθαι κίνδυνός ἐστιν οὐ δύναμις, οὐδὲ κόσμος ἀλλὰ ἔλεγχος τῆς ἀσθενείας καὶ μικρότητος»∙ τὰ ὁποῖα ὅταν χρησιμοποιοῦνται ἀπ’ τὸν ἀπαίδευτο ὑπάρχει κίνδυνος ὄχι δυνάμεως, οὔτε κοσμιότητος παρὰ ἀνάγκη ἐλέγχου τῆς ἀδυναμίας του καὶ τῆς μικροπρεπείας του. «Ὀρθῶς γὰρ Ἀντισθένης ἔλεγε ὅτι ‘’πάντα δεῖ τοῖς πολεμίοις εὔχεσθαι τἀγαθὰ πλὴν ἀνδρείας»∙ καλῶς δὲ ἔλεγε ὁ Ἀντισθένης ὅτι, ‘’ὅλα τὰ ἀγαθὰ εὔχεσθαι στοὺς ἐχθροὺς ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἀνδρεία. «Γίνεται γὰρ οὕτως οὐ τῶν ἐχόντων, ἀλλὰ τῶν κρατούντων’’»∙ διότι αὐτὴ δὲν ὑπάρχει σὲ ὅσους δὲν τὴν ἔχουν, παρὰ σὲ ὅσους ἔχουν δύναμη μέσα τους. Μὲ τὴν ἀνδρεία ἀξιοποιεῖ κανεὶς καὶ τὶς ἄλλες ἀρετές.

Ἐπιστροφὴ σὲ ἀστερίσκους

Ἡ διαφοροποίηση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ εὐρωπαϊκὸ ἀνακοινωθὲν γιὰ τὴν Οὐκρανία ἀποτελεῖ πομφόλυγα γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση∙ ἡ διαφωνία ἑταίρων στὶς ἀποφάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καταγράφεται, διότι λαμβάνονται μὲ πλειοψηφία καὶ ὄχι μὲ ὁμοφωνία, ἀλλὰ καμμία δὲν πρόβαλε τὴν διαφοροποίησή της, ἐνῶ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς συμφώνησε∙ Ἑλλάς, Κύπρος, Οὐγγαρία, Αὐστρία, Ἱσπανία εἶναι μεταξὺ τῶν χωρῶν αὐτῶν καὶ εἶναι γνωστὰ αὐτά. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐζήλωσε τὴν δόξα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, μὲ τοὺς ἀστερίσκους στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὸ «οἱ βάσεις φεύγουν», ἐνῶ ἔμειναν μὲ τρεῖς φορὲς χειρότερους ὅρους∙ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὅμως τὰ κοινοτικὰ κονδύλια εἰσπράττονταν χωρὶς ἔλεγχο καὶ μὲ τὴν κατάχρησή τους ποὺ ἔφτιαξαν τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ τώρα ἐπιβάλλεται αὐστηρὸς προκαταρκτικὸς καὶ κατασταλτικὸς ἔλεγχος. Κάτι ἄλλο ἐπιδιώκει ἡ κυβέρνηση, μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῶν μεγαλοεργολάβων στὶς καίριες θέσεις∙ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, γιὰ ἐπιβίωση τῶν μεγαλοεκδοτῶν, καὶ τὴν διαρπαγὴ τῶν κονδυλίων.

Οὐκρανία, ἄτακτη ὑποχώρηση

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση προβαίνουν οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις ἀπέναντι στοὺς Ρωσόφωνους καὶ μὲ περιπτώσεις πυροβολισμῶν κατὰ τῶν στρατιωτῶν τους, ἐνῶ Εὐρώπη καὶ Ἀμερικὴ ἐγκρίνουν νέα δάνεια πολλῶν δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς χρεωκοπίας της∙ οἱ Αὐτονομιστὲς ἔχουν ἀνακαταλάβει τὶς περιοχὲς γύρω ἀπ’ τὸ Ντόνετσκ καὶ προωθοῦνται στὸ Ντεμπαλτσίεφ, ἐνῶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση αὐξάνονται οἱ διαφοροποιήσεις στὴν ἐπίσημη πολιτική. Ἡ ἐπιβολὴ νέων κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας μᾶλλον θεωρεῖται δύσκολη, διότι, πέραν τῶν ἀντιρρήσεων πολλῶν ἑταίρων, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων∙ ἡ ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως στὸ μέτωπο καὶ ἡ πλήρης παράλυση τοῦ κράτους εἶναι τὰ κύρια προβλήματα, ἐνῶ ἡ οἰκονομία της καταρρέει συνεχῶς, διότι οἱ δυναμικοί της κλάδοι βρίσκονται στὸ Ντόνμπας, στὴ βιομηχανία καὶ γεωργία. Ἡ διακοπὴ τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μὲ τὶς δύο ἐπαρχίες ὁδηγεῖ τὶς ἀρχές τους στὴν ἐνίσχυση τῶν παραγωγικῶν τους σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση ἐκείνης τῆς Σαγκάης, μετὰ τὴν ἐπὶ διήμερον ὑποχώρησή της∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1315 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στά, 133,8165 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1287, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,39. Οἱ ἐπενδυτὲς στὴ Δύση παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος, ἀλλὰ καὶ τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο τῆς παρατάσεως ἄλλο ἕνα ἑξάμηνο τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις μερικῶν μελῶν της καὶ τῶν οἰκονομικῶν κύκλων. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἑλβετία ἀνακοίνωσε ὅτι προβλέπει ὕφεση γιὰ τὴν οἰκονομία της τὸ τρέχον ἔτος, κατὰ 0,5%, λόγῳ τῆς ἀνατιμήσεως τοῦ φράγκου της καὶ τῆς ἐκροῆς κεφαλαίων, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀρνητικοῦ ἐπιτοκίου στὶς καταθέσεις ἀλλοδαπῶν στὶς τράπεζες της∙ οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς ἐξαγγελίες Ντράγκι, γιὰ τὴν διάθεση 1,1 τρις εὐρὼ στὴν ἀγορὰ δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀντίκρυσμα.

Ἀντιδράσεις κατὰ χαλιφάτου

Οἱ διεθνεῖς ἀντιδράσεις κατὰ τοῦ χαλιφάτου κλιμακώνονται, ἐνῶ ἡ Ἰαπωνία ζητάει τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἄλλων ὁμήρων της, μὲ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ Ἰρὰν γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς συριακῶν θέσεων∙ ἡ ἀνακατάληψη τῆς Κομπανὶ θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν, διότι ἦταν ἡ πόλις κλειδὶ γιὰ τὴν ἄμεση καὶ ἄνετη ἐπικοινωνία τῶν περιοχῶν τους στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία. Φαίνεται ὅτι ὁ ἰρακινὸς στρατὸς προχωράει στὴν ἀναδιοργάνωσή του, ἔστω καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἰρανῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ συριακὲς δυνάμεις ἔχουν ἐνισχύσει σημαντικὰ τὶς θέσει τους∙ οἱ χαμένοι μᾶλλον στὴν ἀναμέτρηση εἶναι οἱ ἀντιπολιτευτικὲς σουνιτικὲς πρὸς τὴν Δαμασκὸ δυνάμεις, παρὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἀμερικῶν καὶ τῶν ἀραβικῶν ἐμιράτων. Συναντοῦν δυσκολίες στὴν ἀναμέτρηση μὲ τοὺς ἰσχυροὺς Ἀλλαουίτες τῆς χώρας.

Ἀπάντηση Ποῦτιν στὴ Δύση

Πρόσκληση στὸν ἡγέτη τῆς Βορείου Κορέας ἀπηύθυνε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, γιὰ νὰ παραβρεθεῖ στὸν ἑορτασμό, στὴν Ἐρυθρὰ πλατεία τῆς Μόσχας, τῆς 70ης ἐπετείου ἀπ’ τὴν νίκη στὸν πόλεμο∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν τὴν πρόσκληση, ὡς ἀπάντηση τοῦ Ρώσου προέδρου στὴν ἄρνηση τῆς Πολωνίας νὰ τὸν προσκαλέσει στὴν ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἄουσβιτζ. Ταυτοχρόνως, σὲ ἄλλη μία χειρονομία ἀποδεσμεύσεως ἀπ’ τὴν δυτικὴ οἰκονομία προχώρησε τὸ Κρεμλίνο, μὲ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας μὲ τὸ Ἰράν, γιὰ τὴν διενέργεια τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀποκλείται τὸ δολλάριο καὶ κατὰ προέκταση τὸ εὐρώ. Ἤδη παρόμοια συμφωνία ἔχει ὑπογραφεῖ μὲ τὴν Κίνα καὶ τοὺς ἄλλους Ἀναδυόμενους, ἐνῶ ἱδρύεται καὶ τὸ κοινὸ Ταμεῖο Συναλλαγματικῆς Συνοχῆς τῶν μελῶν τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.