Διαφορετικὴ γλῶσσα μὲ τοὺς Εὐρωπαίους

Οἱ διαπραγματεύσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς Εὐρωπαίους χωλαίνουν τουλάχιστον, διότι οἱ δύο πλευρὲς ὁμιλοῦν ἐντελῶς διαφορετικὴ γλῶσσα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποδέχονται τὴν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους μας, ὅπως εἶχαν συμφωνήσει μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιὰ μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ χρονικὴ παράταση. Ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναζητάει τρόπους ὑποχωρήσεώς του, ἐνῶ ἐμφανίζεται καὶ ἀδιάβαστος στὰ ἑλληνικὰ θέματα, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὰ ἀτλαντικὸς στὶς ἀπόψεις του∙ ἡ προσφυγὴ στὴν Οὐάσιγκτον δὲν εἶναι ἡ καλύτερη σύσταση στοὺς Εὐρωπαίους, διότι ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ ἐπὶ ἑξάμηνο κωλυσιεργοῦσαν στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα παρουσιάζονται προστάτες τῶν ἀριστερῶν. Ὅλοι γνωρίζουν τὸ τί σημαίνουν αὐτά, ἐνῶ ἡ συνεργασία μὲ τὴν Λαζὰρντ θεωρεῖται προοίμιο χρεωκοπίας μας, διότι ἡ τράπεζα εἶναι εἰδικὴ σὲ θέματα χρεωκοπία.

Παρίσι, γαλατικὴ εὐγένεια

Μὲ γαλατικὴ εὐγένεια ὁ Μωρὶς Σαπὲν προσγείωσε τὸν κουρεμένο στὸ ἔδαφος, μὲ τὴν ἀπαίτηση τηρήσεως τῶν δεσμεύσεων, ὁπότε δίδεται κάποια ἄνεση χρόνου, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ταμειακοῦ προβλήματος λέξη∙ ὁ κουρεμένος ἐμφανίσθηκε διαλλακτικὸς καὶ παρακλητικὸς πρὸς τὸ Βερολίνο, ἀλλὰ ἀπάντησε μὲ ὑπεκφυγὲς στὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων. Ὁ δρόμος τῶν διαβουλεύσεων προβλέπεται μακρύς, μὲ τὶς συναντήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τὸν Ματτέο Ρέντσι καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη στὴν Λευκωσία ἔχει περισσότερο ἐθνικὴ σημασία∙ τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα εἶναι τὸ κρίσιμο πρόβλημα, καθὼς οἱ ὑποχρεώσεις τὸ δίμηνο ἀνέρχονται σὲ 20 δις εὐρώ, γιὰ ὁμόλογα καὶ ἐσωτερικὲς ἀνάγκες, ἐνῶ τὰ ἔσοδα προβλέπονται σὲ 7,5, χωρὶς τὴν ὑστέρηση πληρωμῆς φόρων. Ἡ προσφυγὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εἶναι ἡ μοναδικὴ διέξοδος, ἀλλὰ ἰσχύει ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὴν προηγούμενη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως. Ἦταν σαφὴς ὁ Γάλλος ὑπουργός.

Πρόβλημα, δημόσια ἔσοδα

Τὰ δημόσια ἔσοδα, μὲ τὴν ἐκτίναξη τῶν ταμειακῶν ἐλλειμμάτων, ἀποτελοῦν τὸ πρόβλημα τῶν διαβουλεύσεων τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ καταβολὴ τῶν συντάξεων τοῦ Μαρτίου καὶ τὸ πλῆρες στέγνωμα τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ρευστότητα, μὲ τοὺς ξένους ἀπαιτεῖν τὸ σύνολο τῶν πληρωμῶν γιὰ τὶς ἑλληνικὲς εἰσαγωγὲς εἶναι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς χώρας. Χωρὶς τὴν χορήγηση ρευστότητος ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δὲν γίνεται ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ παρατηρεῖται διακοπὴ καὶ τῶν τουριστικῶν ἐπενδύσεων, ἐλείψει κεφαλαίων κινήσεως∙ ἤδη μικρομεσαῖοι, ἔμποροι, ἐξαγωγεῖς κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου∙ οἱ ὑπουργοὶ ὅμως ἐξαγγέλλουν κατάργηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ὁπότε αὐτὸ σημαίνει ὅτι κόβονται οἱ γέφυρες μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, διότι ἔτσι παραβιάζει τὶς διεθνεῖς δεσμεύσεις, ἀλλὰ καὶ θεωρεῖται ὡς νέα πηγὴ ἐλλειμάτων. Φυσικὰ δὲν προτίθενται προσφέρειν βοήθεια, γιὰ νέα ἐλλείμματα∙ ἡ κυβέρνηση εἶναι πλήρως ἀνέτοιμη, καθὼς δὲν ἔχει μελετήσει οὔτε κἂν πρόχειρα τοὺς οἰκείους φακέλους.

Παράδοση στοὺς Ἀμερικανοὺς

Ἡ ἀπόλυτη ἐξάρτηση τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς φάνηκε ἀπὀ δύο πράγματα, στὴν παράδοση τῆς ΕΥΠ στὸν ἐξ Ἀμερικῆς δημοσιογράφο καὶ στενὸ συνεργάτη τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, καὶ στὴν θερμὴ ὑποστήριξη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου στὸν Ναπολεντίσκο, μὲ τὴν ἀπαίτηση οἱ Εὐρωπαῖοι ἱκανοποιῆσαι ἀμέσως τὶς ἀπαιτήσεις του∙ ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶχε παραδώσει τὴν ΕΥΠ στὸν διαπρέψαντα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες φίλο του, ὁ ὁποῖος καὶ ὀργάνωσε τοὺς φρικτοὺς μηχανισμοὺς καταστολῆς τῆς ἐποχῆς του… Μετὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως πληθαίνουν οἱ ἐπίσημες παρεμβάσεις τῆς Οὐσάσιγκτον γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως στὸ θέμα μας∙ ὅταν τὸ προηγούμενο ἑξάμηνο τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο πρόβαλε συνεχῶς τόσα ἐμπόδια, οὔτε μία λέξη δὲν ἄρθρωσαν.

Γονυπετὴς πρὸς Εὐρωπαίους

Πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἀπευθύνεται πλέον γονυπετὴς ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ τὴν ἔναρξη διαπραγματεύσεων γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὸ χρέος τῆς χώρας∙ ὁ ὑπερφίαλος ὑπουργός του, ἀπεκήρυξε μετὰ βδελυγμίας τὰ σχέδιά του καὶ ἔσπευσε στὸ Παρίσι, ὅπου συναντήθηκε μὲ τὸν Μωρὶς Σαπέν, μὲ σαφέστατες τὶς δεσμεύσεις του, ὅτι θὰ ἐκπληρωθοῦν ὅλες οἱ μνημονιακὲς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας. Δηλαδή, τὸ μνημόνιο ἰσχύει κανονικὰ καὶ ἐφαρμόζεται, παρὰ τὶς καθυστερήσεις καὶ τὶς παρεμβάσεις μερικῶν ὑπουργῶν∙ οὔτε τὰ προσχήματα δὲν τήρησαν, μέσα στὲ δώδεκα ὧρες ὅλα ἄλλαξαν, ἀπὸ καταγγελία τοῦ μνημονίου στὴν πλήρη ἐφαρμογή του. Ἀλλά, οἱ κακὲς ἐντυπώσεις ἔμειναν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν τὶς πραγματικές τους προθέσεις καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ἀρχῶν ἐπίσης.

Ἡ τύχη πολλάκις ἀτόλμοις

Τὴν ἀνδρεία θεωροῦν οἱ Ἕλληνες ὡς μόνην ἀρετὴ στὸν ἄνθρωπο, διότι τοῦ ἐπιτρεπει τὴν ἀξιοποίηση καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν του∙ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ζῶα, ὅπως στὸ ἐλάφι μὲ πολλὰ καὶ δυνατὰ κέρατα, ἀλλὰ χωρὶς τόλμη γιὰ ἄμυνά του. «Οὕτως καὶ ἡ τύχη πολλάκις ἀτόλμοις καὶ ἀνοήτοις προσάπτουσα δυνάμεις καὶ ἀρχάς, αἷς αἰσχημονοῦσι»∙ ἔτσι καὶ ἡ τύχη πολλὲς φορὲς σὲ ἄτολμους καὶ ἀνόητους προσθέτει δυνάμεις καὶ ἀρχές, μὲ τὶς ὁποῖες ἀσχημονοῦν. «Κοσμεῖ καὶ συνίστησι τὴν ἀρετὴν ὡς μόνην μέγεθος ἀνδρὸς καὶ κάλλος οὖσαν»∙ τοὺς διακοσμεῖ καὶ τοὺς προσθέτει τὴν ἀρετὴ ὡς τὴν μόνη γιὰ ἀξία καὶ κάλλος στὸν ἄνδρα ἀρετή. «Εἰ μὲν γάρ, ὥς φησιν Ἐπίχαρμος, ‘’νοῦς ὅρα καὶ νοῦς ἀκούει, τἄλλα δὲ τυφλὰ καὶ κωφά’’»∙ διότι ἐὰν μέν, ὅπως λέει ὁ Ἐπίχαρμος, ‘’νοῦς ὅρα καὶ νοῦς ἀκούει, τὰ ἄλλα δὲ τυφλὰ καὶ κουφά’’.

Γαλλογερμανικὸς ἄξων πάλιν

Τὸ δεῖπνο στὸ ἀλσατικὸ ἑστιατόριο τοῦ Στρασβούργου, τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τὸν Μάρτιν Σούλτζ, σημαίνει τὴν ἐπανέναρξη τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, ὡς ἀτμομηχανῆς τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ ἑλληνικό, τὸ οὐκρανικὸ καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἦταν τὰ κύρια θέματα. Ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τοὺς μετέφερε τὴν γνώμη του ἀπ’ τὴν προσωπική του συνάντηση μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ τὴν αὐστηρότατη προειδοποίησή του πρὸς αὐτόν, ὅπως ἀποφύγει τὴν ρήξη μὲ τὴν Εὐρώπη∙ οἱ δύο ἡγέτες συμφώνησαν ἀπολύτως καὶ ζήτησαν τὴν ἄμεση προσαρμογὴ τῶν Ἀθηνῶν στὶς συμβατικὲς ὑποχρεώσεις τους, πρὶν ἀποφασίσουν ἄλλα μέτρα. Στὴν πράξη ἐπανέρχονται στὴν στάση τους ἀπέναντι στὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργὸ τὸν Ὀκτώβριο 2011, μὲ τὴν ἀπειλὴ δημοψηφίσματος τότε, καὶ ἀντιδροῦν προληπτικά∙ ἕνα εἶναι τὸ ὅπλο τους, τὸ τεράστιο ταμειακὸ ἔλλειμμα τῆς Ἑλλάδος. Ἐὰν ἡ κυβέρνηση δὲν πάρει βοήθεια, δὲν πληρώνει συντάξεις.

Οὐκρανία, συνέχεια πολέμου

Ὁ πόλεμος συνεχίζεται στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων στὸ Μίνσκ, ἀμέσως μόλις ἄρχισαν∙ οἱ Οὐκρανοὶ βλέπουν ὅτι χἀνουν στὸ ἔδαφος ἀπ’ τοὺς Αὐτονομιστές, ἀλλὰ δὲν θέλουν καὶ νὰ ὑποχωρήσουν ἐπισήμως, διότι φοβοῦνται τὶς ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας. Ἡ κατάληψη τῆς στρατηγικῆς πόλεως Ντεμπαλτσίβε ἀπ’ τοὺς Ρωσόφωνους, στὴν ἐθνικὴ ὁδὸ Ντόνετσκ-Λουχάνσκ, εἶναι θέμα χρόνου, καὶ ὁ οὐκρανικὸς στρατὸς ἐπιδίδεται σὲ βομβαρδισμοὺς ἀμάχων στὶς μεγάλες πόλεις∙ στὴν Εὐρώπη ἀναζητοῦν τρόπους ἀναδιπλώσεως καὶ μίλησαν τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Ἡ Γαλλία, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Charlie Hebdo, ἀναθεωρεῖ τὴν φιλοαμερικανικὴ στάση της καὶ προσεγγίζει τὸ Βερολίνο, ὁπότε καὶ στρέφονται στὴν ἀνάγκη ἀποκλιμακώσεως∙ ἡ ἐκτόνωση ὅμως δὲν προβλέπεται καὶ πολὺ γρήγορα, διότι παρεμβαίνουν καὶ τρίτοι παράγοντες, ἐνῶ ἡ ἀνάκτηση τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος τῆς Οὐκρανίας μᾶλλον θὰ ἀπαιτήσει πολὺ χρόνο.

Ἀποκεφαλισμὸς τοῦ Ἰάπωνος

Τὸ χαλιφάτο προχώρησε στὴν ἀπειλή του καὶ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸ βίντεο μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ τοῦ Ἰάπωνος ὁμήρου∙ ἡ ἰαπωνικὴ κυβέρνηση ἀναγνώρισε ὡς αὐθεντικὸ τὸ βίντεο γιὰ τὸν Kenji Goto, ἐνῶ ἡ Ἰορδανία ἀνακοίνωσε ὅτι καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ὁμήρου της. Οἱ Τζιχαντιστὲς σκληραίνουν τὴν στάση τους, διότι γνωρίζουν ὅτι ἡ ἧττα στὸ Κομπάνι τοὺς ἔχει στερήσει ἀπ’ τὸ σημαντικὸ στρατηγικὸ κέντρο, ἀλλὰ καὶ ἔχει δείξει ὅτι δὲν διαθέτει τὸ ἀήττητο στὸν πόλεμο∙ ἄλλωστε καὶ στὰ ἄλλα μέτωπα, στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, εἶναι σὲ ὑποχώρηση, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὸ ἠθικὸ τῶν πιστῶν τους. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπίθεση στὸ Charlie Hebdo θεωρεῖται ἀποτυχημένη, παρὰ τὰ περὶ ἀντιθέτου δημοσιεύματα στὸν τύπο τους, διότι προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῆς παγκοσμίου κοινῆς γνώμης καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς περισσότερο, ἐνῶ δὲν παρατηρεῖται αὔξηση στὴν προσέλευση Ἰσλαμιστῶν μαχητῶν στὶς τάξεις τους.

Χαμένος στὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις του

Οἱ συνεχεῖς ὑπαναχωρήσεις τῆς νέας κυβερνήσεως, οἱ ἀκραῖες κυβιστήσεις, δείχνουν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι χαμένος στὸν λαβύρινθο τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεών του, χωρὶς σχέδιο ἢ ἔστω καὶ ἐπιφανειακὴ γνώση τῶν ἑλληνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν θεμάτων∙ ἡ ἀπάθεια τοῦ κόσμου τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν μετετράπη, μὲ τὶς πρῶτες δηλώσεις τοῦ ἰδίου καὶ τῶν ὑπουργῶν του, σὲ ἀπόλυτη ψυχρότητα, μὲ μοναδικὴ μέριμνα ὅλων τὴν συντήρησή τους καὶ τὴν διασφάλιση τῶν ἀναγκαίων γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς οἰκογενείας των∙ ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ κατρακύλισε στὰ Τάρταρα, ἡ πληρωμὴ φόρων σταμάτησε, καὶ γιὰ τὴν διατήρηση κάποιων ἀποθεμάτων, ἀλλὰ καὶ γιατὶ δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη, στὸ πῶς θὰ τὰ διαθέσει ἡ κυβέρνηση. Εἶναι μοναδικὸ τὸ φαινόμενο στὴν πολιτική μας ἱστορία, τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογικῆς νίκης ὁ κόσμος νὰ δείχνει τόση ἀπόσταση ἀπέναντι στὴν νέα κυβέρνηση, σὰν νὰ εἶναι ξένο σῶμα∙ τὰ μηνύματα αὐτὰ ἔφθασαν στοῦ Μαξίμου, ἂν καὶ ἡ ὑπερβολικὴ οἴησή τους δὲν τοὺς ἐπέτρεψε στὴν ἄμεση καταγραφή τους, μᾶλλον γιατὶ ποτὲ δὲν εἶχαν ζωντανὴ ἀμφίδρομη ἐπικοινωνία μὲ τὸν κόσμο καὶ δὲν κατέγραψαν τὴν οὐσία τῆς ψήφου, οὔτε τὸ μέγεθός της. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ ἡ ἀπότομη μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τοὺς ὑποχρεώνουν σὲ ἀναγκαστικὴ προσγείωση σὲ ἀνώμαλο ἔδαφος..

Ἡ ἀπομόνωση στὴν Εὐρώπη τοὺς ξάφνιασε -ὄχι ὅτι ἔχουν εὐαίσθητες κεραῖες, ἢ οὔτε κἂν κεραῖες καὶ ἴσως ἀποκτήσουν μὲ τὸν καιρό, ἀλλὰ δύσκολα μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἔμφυτος ζωντανὴ αἴσθηση καὶ διαίσθηση-, διότι βρέθηκαν χωρὶς κανέναν σύμμαχο στὸ πλευρό τους∙ οἱ νότιες χῶρες ἀρνοῦνται τὴν σύγκληση διασκέψεως γιὰ τὸ χρέος, ἐνῶ καὶ τὸ Podemos τῆς Ἱσπανίας θέτει ὅρους, πολὺ περισσότερο μάλιστα μὲ τὴν μεγάλη ἀλλὰ ὄχι μεγαλειώδη συγκέντρωση στὴν Μαδρίτη καὶ ὁμολογουμένως κάτω τῶν προβλέψεών του. Πέτυχε ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ ἀκατόρθωτο, τὴν κατάρρευση τοῦ κύρους καὶ τῆς φήμης του τὴν ἴδια μέρα τοῦ σχηματισμοῦ τῆς κυβερνήσεώς του∙ δὲν ὑπάρχει στὴν ἱστορία ἀνάλογο προηγούμενο, ὁπότε γεννᾶται τὸ θέμα τὸ πῶς, ὅταν ἀρχίσουν καὶ τὰ προβλήματα, θὰ κυβερνήσει ἀπὸ δῶ καὶ πέρα. Στὴν Εὐρώπη προσέρχεται γονυπετής, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν κατάσταση στὴν χώρα χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη προεκλογικά∙ τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα καθίσταται πλέον τὸ κύριο, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν τοῦ δημοσίου, ὅταν δηλώνει, ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει τὸ πρόγραμμα καὶ δὲν χρειάζεται τὴν τελευταία δόση, ἐνῶ δὲν ρώτησαν κἂν πρὶν τὸ Γενικὸ Λογιστήριο, τὸ ποιὰ εἶναι τὰ ταμειακά μας ἀποθέματα, τόσο ἄσχετοι καὶ ἐπιπόλαιοι εἶναι. Πηγαίνει στὴν Εὐρώπη ἀπὸ χειρότερη θέση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, πρὶν δυόμισυ χρόνια, διότι τότε ἴσχυε τὸ πρόγραμμα.

Ἡ ἀναζήτηση συμμαχιῶν στὴν Εὐρωζώνη εἶναι τὸ κύριο μέλημά της, διότι ἡ συμπαράσταση τῆς Ἀμερικῆς δὲν ἀρκεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ δυσκολώτερο∙ ἡ σημερινὴ Εὐρώπη ἔχει ἐλάχιστα κοινὰ μὲ τὴν πρὸ τοῦ Charlie Hebdo στὶς πολιτικὲς ἀξιολογήσεις της. Ἡ ἐπίκληση τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας, ὄχι μόνο πείθει ἐλάχιστα, ἀλλὰ καὶ ἀπωθεῖ περισσότερο∙ παράδειγμα ἔγραψαν κάποιες ἐφημερίδες –περισσότερες ἀγγλοσαξωνικῆς νοοτροπίας- γιὰ νίκη τῆς ἀριστερᾶς, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μεταφράσθηκε σὲ ἔμπρακτη ὑποστήριξη ἀπὸ κανέναν, ἐνῶ ἀντιθέτως ὅλοι τους κατέγραψαν τὶς παρατηρήσεις τοῦ Μάρτιν Σούλτζ∙ ἡ τριβὴ τῶν Εὐρωπαίων μὲ τὰ καθημερινά τους προβλήματα εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ἀπ’ τὶς διακηρύξεις τους στὰ μπαλκόνια∙ στὰ καθημερινά, ἐνδιαφέρονται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὶς ἀνάγκες τῶν λαῶν τους καὶ τὶς τρέχουσες ἐκκρεμότητές τους μὲ τὴν Ἐπιτροπή. Μὲ τὰ γενικά, ἀσχολοῦνται ἐλάχιστα καὶ μόνο οἱ μεγάλες χῶρες σηκώνουν τὸ βάρος τους, καὶ περισσότερο ἡ Γερμανία∙ οἱ κυβερνήσεις τῶν μικρῶν χωρῶν, ἕνα πρᾶγμα γνωρίζουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅτι πρέπει νὰ δικαιολογοῦνται στοὺς λαούς τους, γιατὶ τὴν δάνεισαν μὲ χαμηλότερα ἐπιτόκια ἀπὸ ὅσα δανείζονται γιὰ τὰ χρέη τους. Τὰ ἄλλα εἶναι περὶ διαγραμμάτων. Ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὁ ὑπερφίαλος ὑπουργός του δείχνουν ὅτι τώρα ὑποψιάζονται τὸ πώς ἔχουν τὰ πράγματα στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ εἶναι κάπως ἀργὰ γι’ αὐτούς, εὐχόμαστε νὰ μὴν εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα…

Τὸ ἐσωκυβερνητικὸ πρόβλημα ἴσως ἀποβεῖ χειρότερο γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ κέρδισε τὶς ἐκλογὲς μὲ τὶς ψήφους τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ τῶν κρατικοδίαιτων τῆς δεξιᾶς, καὶ αὐτὸ τὸ θυμήθηκε μὲ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ὑπουργῶν του, γιὰ τέλος τοῦ Μνημονίου καὶ κατάργηση τῶν μεταρρυθμίσεων. Τὰ δύο αὐτὰ στρώματα περικλείουν καὶ τοὺς ἀριστεροὺς μὲ τὴν ἐπιδρομή τους στὰ δημόσια κονδύλια τὴν σοσιαλιστικὴ εἰκοσαετία∙ αὐτοὶ ὅμως ὅλοι βρίσκονται ὑπ’ ἀτμὸν καὶ ζητοῦν τὴν ἄμεση ἱκανοποίηση τῶν αἰτημάτων τους καὶ αὐτὸ εἶναι στὸ ἐσωτερικὸ τουλάχιστον τὸ πολιτικὸ πρόβλημα τῆς κυβερνήσεως. Ἡ ἀγορὰ βρίσκεται σὲ τέλμα, ἐνῶ εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τὰ δύο προηγούμενα τρίμηνα καὶ προδιαγραφόταν ἀνάπτυξη 2,5% φέτος∙ μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας τίποτε ἄλλο δὲν κινεῖται, οἱ τράπεζες δὲν ἔχουν ρευστὸ οὔτε γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ τους καὶ οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους, ἐνῶ εἶναι ὁρατὸς ὁ κίνδυνος νὰ μὴν καταβληθοῦν οἱ συντάξεις τὸν Μάρτιο, ἀλλὰ καὶ οἱ δανειακές μας ὑποχρεώσεις ἀνέρχονται σὲ τέσσερα δις εὐρὼ τὸ τρέχον δίμηνο. Μία εἶναι ἡ διέξοδος στὰ προβλήματα αὐτά, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἡ εἴσπραξη τῆς τελευταίας δόσεως∙ ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς δήλωσε ὅτι δὲν τὴν θέλει, ὁπότε τρέχουν τώρα καὶ δὲν προλαβαίνουν.

Οἱ Εὐρωπαῖοι, δηλαδὴ οἱ Γερμανοί, θὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν, ἔστω κι ἂν οἱ ὑπουργοὶ τοὺς βρίζουν, ἂν καὶ λιγώτερο τώρα∙ ἀλλὰ ἡ συμπαράσταση θὰ γίνει μὲ περισσότερες ἐγγυήσεις πλέον, ὄχι γιὰ τίποτε ἄλλο, παρὰ γιὰ τὶς δηλώσεις τῶν νέων ὑπουργῶν∙ αὐτὰ τὰ διαπιστευτήρια ἔδωσαν, αὐτὴ τὴν ἀντιμετώπιση θὰ ἔχουν. Στὴν διπλωματία εἶναι κανόνας αὐτὸς κι ἂς μὴν ξενίζει κανέναν∙ ἔχουν τὴν ἄνεση νὰ πείσουν, γιὰ δύο πράγματα πρῶτα, γιὰ τὴν εἰλικρίνειά τους στὶς νέες θέσεις τους καὶ γιὰ τὴν γνώση τῶν ἑλληνικῶν φακέλων; ὅταν ὁ Γιέρουν Νταϊσελμπλάουμ δήλωνε, ὅτι ἔχετε τεράστιο ταμειακὸ ἔλλειμμα καὶ ὁ μὲ τὴν κουρὰ ἐν χρῷ ὑπουργὸς ἀπαντοῦσε ὅτι δὲν χρειαζόμαστε τὴν δόση, ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης κούνησε τὸ κεφάλι του. Ὅταν δὲ προσέθετε ὅτι θὰ διώξουν τὴν τρόικα, διότι εἶναι σαθρὸ οἰκοδόμημα, ἐγκατέλειψε τὴν αἴθουσα τῆς συνεντεύξεως, διότι αὐτὸ δὲν τὸ εἶχε ἀναφέρει στὶς δίωρες συνομιλίες∙ στὴν διεθνῆ διπλωματὶα αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο, διότι πάντα στὶς συνεντεύξεις ἀναφέρονται σὲ ὅσα συζήτησαν, ἢ μᾶλλον σὲ μερικὰ ἐξ αὐτῶν∙ ἐὰν κάποιος θέσει ἄλλο θέμα, τότε αὐτὸ θεωρεῖται ἀλητεία καὶ μπαίνει στὸν μαυροπίνακα. Σὲ τρεῖς μέρες μέσα ἡ κυβέρνηση ἀπώλεσε τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ τὴν ψυχρότητα ἀπέναντί της, γκρέμισε τὴν ἀξιοπιστία μας στὴν Εὐρώπη καὶ ἀπέδειξε τὴν παντελῆ ἔλειψη προετοιμασίας της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.