Γιοῦνκερ, σεβασμὸς εὐρωπαϊκῶν κανόνων

Τὶς κατευθύνσεις τῶν σημερινῶν συνομιλιῶν του μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ ἔθεσε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὑπογραμμίζοντας, ὅτι «δὲν θὰ ἀνατραποῦν τὰ πάντα, ἐπειδὴ ἔγιναν ἐκλογὲς σὲ μία χώρα»∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς συμπληρώνει τὶς ἐπισημάσεις τοῦ Μωρὶς Σαπέν, ὅτι, «δὲν θὰ ἔρθουμε σὲ ρήξη στὴν Γερμανία γιὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι, ὅ,τι γίνεται στὴν Εὐρωζώνη ἔχει τὴν γαλλογερμανικὴ σφραγίδα». Ἡ ἀτλαντικὴ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία ἐξαχνοῦνται, ἐνῶ αὔριο ὁ κουρεμένος θὰ βρεθεῖ μὲ τὸν Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε, ὁ ὁποῖος θὰ ζητήσει συγκεκριμένες προτάσεις∙ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἂν καὶ δείχνει ὅτι καταλαβαίνει τὰ πράγματα εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολα, ἔστω καὶ ἂν ἀγνοεῖ τὸ τεράστιο ταμειακὸ ἔλλειμμα καὶ τὸν τρόπο πληρωμῆς μισθῶν καὶ συντάξεων τὸν Μάρτιο, πρᾶγμα πολὺ δύσκολο.

Ὑπεροπτικὸς καὶ ἀλαζονικὸς

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίσθηκε ὑπεροπτικὸς καὶ ἀλαζονικὸς στὴν Ρώμη, μιλώντας μὲ προκλητικὸ τρόπο γιὰ ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας στὴν Εὐρώπη μὲ τὴν ἔλευσή του, ἐνῶ ὁ Ἰταλος πρωθυπουργὸς τὸν ἐπανέφερε στὴν τάξη καὶ ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀνάπτυξη καὶ μεταρρυθμίσεις καὶ ἀπέφυγε νὰ ἀναφερθεῖ σὲ θέματα δημοκρατίας, ἐνῶ ἐπικαλέσθηκε τὰ σχέδια Ντράγκι καὶ Γιοῦνκερ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάγκη μεταρρυθμίσεων, μὲ ἑλληνικὴ πρωτοβουλία καὶ μὲ σεβασμὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἰδεωδῶν. Ὁ Ναπολεοντίσκος χαρακτήρισε ὡς ἁπλὲς ἰδέες τὶς προτάσεις του, ὄχι ἐπεξεργασμένο πρόγραμμα, ἀλλὰ ὁ Ματτέτο Ρέντσι ἐπέμεινε στὴν ἀνάγκη σεβασμοῦ τῶν κοινῶν κανόνων ἀπέναντι στὴν ἑνιαία Εὐρώπη, ὅτι συζήτησαν τὶς ἑλληνικὲς προτάσεις σὲ γενικὲς ἀρχὲς καὶ ὅτι αὐτὲς θὰ κριθοῦν στὰ ἁρμόδια ὄργανα. Τὴν προσαρμογὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ μας στὴν σκληρὴ πραγματικότητα ζήτησε καταλήγοντας ὁ Ἰταλὸς καὶ τοῦ δώρισε μία γραβάτα∙ ἦταν ἀρκετὰ σημαντικὴ ἡ χειρονομία γιὰ τὴν ἐνδυμασία τῶν Ἑλλήνων ὑπουργῶν.

Ἄγνοια τῆς πραγματικότητος

Ἡ πραγματικὴ οἰκονομία ἀποτελεῖ τὸ ὅριο τῶν κυβερνητικῶν ἐλιγμῶν μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, ἂν καὶ ἐλάχιστη ἐπαφὴ δείχνουν μαζί της∙ τὰ ταμειακὰ ἐλλείμματα διευρύνονται καθημερινά, καθὼς δὲν ὑπάρχει καθόλου ρευστότης στὴν ἀγορὰ καὶ τὰ δημόσια ἔσοδα καταρρέουν. Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ κουρεμένος περιοδεύουν στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ὅλοι ζητοῦν συγκεκριμένες προτάσεις καὶ ὄχι πομφόλυγες, γιὰ ὁμόλογα ἀέναα, ὅμως δὲν ἔχει ὑποβληθεῖ καμμία μέχρι τώρα∙ τὸ πρόβλημα ἔχει δύο σκέλη, τὸ πρῶτο εἶναι εὐρωπαϊκό, διότι ἐνδιαφέρει τοὺς ἑταίρους τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὸν τρόπο παρουσιάσεώς του στοὺς βουλευτές καὶ στοὺς λαούς τους∙ τὸ δεύτερο, ἐθνικό, δηλαδὴ ἡ ἀποκατάσταση τῆς δημοσιονομικῆς ἰσορροπίας καὶ τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων, μὲ τὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις ὡς συμπλήρωμα. Ἀλλὰ αὐτὰ προϋποθέτουν συστηματικὴ μελέτη τῶν οἰκονομικῶν μας προβλημάτων καὶ ὄχι προεκλογικὲς ἐξαγγελίες, ἐνῶ θὰ συνοδεύονται ἀπ’ τὴν ἐπιτήρηση τῶν Εὐρωπαίων, ἂν λείψουν, πρᾶγμα πολὺ δύσκολο, οἱ ἐλεγκτὲς τοῦ ΔΝΤ.

Κίνδυνος γιὰ τὸν τουρισμὸ

Ἡ διαχεόμενη ἀβεβαιότης γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, μὲ τὸ δημοσιονομικὸ πρόβλημα, καὶ ἡ παντελὴς ἔλλειψη τραπεζικῆς ρευστότητος μετατρέπονται στὴν τροχοπέδη τῆς λειτουργίας τοῦ τουριστικοῦ τομέως∙ πολλὲς μεγάλες ἐπενδύσεις ἔχουν ἀνασταλεῖ, διότι δὲν γνωρίζουν τὶς προθέσεις τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἀκόμη καὶ οἱ μικρὲς γιὰ ἔργα ἀνακαινίσεως τῶν παγίων ἐγκαταστάσεων προχωροῦν, ἐλλείψει κεφαλαίων κινήσεως, μὲ πάρα πολλὲς δυσκολίες. Οἱ τράπεζες δὲν ἔχουν ρευστὸ οὔτε γιὰ τὶς συνηθισμένες χρηματοδοτήσεις αὐτῆς τῆς ἐποχῆς καὶ ὅλα πρέπει νὰ γίνουν αὐτὲς τὶς τέσσερες ἑβδομάδες, διότι τὸν ἄλλο μῆνα ἀρχίζει ἡ τουριστικὴ περίοδος, ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ ἀσχολοῦνται μὲ διακηρύξεις περὶ ἀριστεροσύνης∙ κινδυνεύουμε νὰ ὑποστοῦμε τρομερὴ ζημία στὸν πρῶτο δυναμικὸ κλάδο τῆς οἰκονομίας.

Διακοπὴ κρατικῆς μηχανῆς

Ἡ κρατικὴ μηχανὴ βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀπονεκρώσεως καὶ τίποτε δὲν δουλεύει, ἐνῶ εἴμαστε στὸν Φεβρουάριο καὶ ὅλοι πρέπει νὰ τρέχουν γιὰ νὰ προλάβουν τὴν νέα τουριστικὴ περίοδο∙ σὲ πολλὲς γνωστὲς περιοχὲς παρουσιάζονται φαινόμενα ἀκυρώσεως κρατήσεων, εὐτυχῶς ὄχι σὲ μεγάλο βαθμό, ἀλλὰ καὶ περισσότεροι ρωτοῦν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἶναι ἕτοιμες οἱ ἐγκαταστάσεις, γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν τουριστῶν τὸν ἄλλο μῆνα. Οἱ τουριστικὲς ἐπιχειρήσεις, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες μικρομεσαῖες καὶ οἱ ἐξαγωγεῖς, ἔχουν ἀποστείλει πολλὰ ὑπομνήματα στὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν καὶ στὸν πρωθυπουργὸ ἀκόμη, ἀλλὰ καμμία ἀπάντηση∙ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι, οἱ ρυθμοὶ λειτουργίας τῆς κυβερνήσεως θυμίζει τὴν σοιβιετικὴ νομενκλατοῦρα, μὲ ἐλάχιστη ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα. Ἀπειλοῦνται πλέον ἐκρηκτικὲς καταστάσεις…

Καὶ ἡγεμονίας Σεμίραμις

Ἱστορικὰ παραδείγματα ἰσχυρῶν ἡγετῶν ἐπικαλεῖται ὁ Πλούταρχος, ὡς ἀπόδειξη τῆς στιβαρᾶς ἐξουσίας των, ὅταν δὲν παρεξέκλιναν ἀπ’ τὶς ἀρχές τους∙ ἡ προέκταση τῆς λογικῆς του πηγαίνει ἀρκετὰ μακρυά, διότι συγκρίνει μὲ τὶς ἴδιες ἀξίες διαφορετικῆς μορφῆς ἐξουσία. «Τῆς γὰρ αὐτῆς δυνάμεως ὑποκειμένης καὶ ἡγεμονίας Σεμίραμις μὲν οὖσα γυνὴ στόλους ἐπλήρου καὶ φάλαγγα ὥπλιζε»∙ διότι μὲ τὶς ἀξίες αὐτὲς ὡς ἀρχὲς στὴν ἡγεμονία της ἡ Σεμίραμις, παρ’ ὅλο ὅτι ἦταν γυναῖκα, γέμιζε στόλους καὶ ἐξόπλιζε φάλαγγες. «Καὶ Βαβυλῶνας ἔκτιζε, καὶ περιπλέει τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν Αἰθίοπας καταστρεφομένη καὶ Ἄραβες»∙ καὶ ἔκτιζε τὴν Βαβυλῶνα, καὶ ἔκανε τὸν περίπλου τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης καὶ κατακτοῦσε τοὺς Αἰθίοπες καὶ τοὺς Ἄραβες. Ἡ σύγκριση μὲ τὴν ἀσυριακὴ δυναστεία τῆς δευτέρας π.Χ. χιλετίας γίνεται, διότι παραπλήσια εἶναι ἡ δομὴ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τῆς ἐποχῆς τοῦ συγγραφέως∙ εἶχε ἀποκλίνει ἀρκετὰ ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ ἐξουσία.

Συνάντηση Μέρκελ, Ὀμπάμα

Μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα θὰ συναντηθεῖ τὴν Δευτέρα στὴν Οὐάσιγκτον ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ κύρια θέματα τὴν προετοιμασία τῆς διασκέψεως τῶν Ἑπτὰ μεγάλων τὸν Ἰούνιο στὴν Γερμανία καὶ τὸ Οὐκρανικό, τὴν οἰκονομία καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ περισσότερο, τὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἑλληνικὸ φυσικά∙ στὸ Οὐκρανικὸ οἱ ἀπόψεις δὲν ταυτίζονται ἀπολύτως πλέον, καθὼς τὸ Βερολίνο ὑφίσταται ἰσχυρὲς πιέσεις ἀπ’ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ περισσότερες ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες γιὰ ἄμβλυνση ἢ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, καθὼς διαπιστώνουν ὅτι δὲν ἀποδίδουν πλέον, ἐνῶ εἶναι χειρότερες οἱ ἐπιπτώσεις στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία. Γιὰ τὴν λιτότητα ἡ διαφορὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλη, καθὼς ἔχουν ἐγκριθεῖ τὰ προγράμματα Ντράγκι καὶ Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ στὸ Ἑλληνικὸ οἱ διαφορὲς εἶναι ἐλάχιστες καὶ σὲ ἐπίπεδο προπαγάνδας μόνο, διότι καὶ οἱ δύο θέτουν, ὡς ἀπαραίτητο ὅρο, στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων.

Διακήρυξη ὑπουργῶν τοῦ ΡΙΚ

Ἡ προχθεσινὴ διακήρυξη τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Ρωσίας, Ἰνδιῶν καὶ Κίνας, θεωρεῖται ὡς καμπὴ στὴ διεθνῆ σκηνή∙ οἱ τρεῖς χῶρες, ΡΙΚ πλέον, στὴν ἐξ 25 κεφαλαίων διακήρυξή τους ἐμφανίζονται ὡς ἀπολύτως ταυτισμένες σὲ ὅλα τὰ παγκόσμια προβλήματα, ἀλλα καὶ ἀποφασισμένες γιὰ ἑνιαία παρέμβαση στὴν ἀντιμετώπισή τους. Οἱ διπλωματικοὶ παράγοντες τὶς θεωροῦν ὡς ἑνιαῖο μέτωπο, με ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις σὲ πολλὰ προβλήματα, Οὐκρανία, Μέση Ἀνατολή, Ἀφγανιστάν, πετρέλαιο, Ἀφρικὴ καὶ Λατινικὴ Ἀμερική, μὲ προέκταση στοὺς Ἀναδυόμενους, ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἀλλὰ καὶ συνεργασία τῶν τριῶν στὴν προηγμένη τεχνολογία καὶ στὸ διάστημα∙ οἱ τρεῖς χῶρες ἐκπροσωποῦν τὸν ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ τὰ δύο τρίτα τῶν συναλλαγματικῶν διαθεσίμων παγκοσμίως, καὶ μὲ ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ παρουσία στὶς φτωχὲς χῶρες. Οἱ Δυτικοὶ δὲν ἔχουν καταγράψει τὶς ἀλλαγὲς αὐτές, καὶ ὀμφαλοσκοποῦν κυρίως οἱ Ἀμερικανοὶ μὲ τὴν ψευδαίσθηση τῆς ἡγεμονίας των.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς ἄλλαξε πορεία ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ζητάει ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους της∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1350 δολλάρια καὶ 133,1995 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1281, καὶ τὸ πετρέλαιο, 56,29. Στοὺς ἐπενδυτὲς ἐπικρατεῖ ἀνακούφιση, διότι ἀποφεύχθηκαν τὰ χειρότερα, ἐνῶ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἔγινε ἅλμα∙ φυσικὰ δὲν ἀπουσιάζουν καὶ οἱ συγκρατημένες φωνές, διότι ἡ εὐφορία προέρχεται κυρίως ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ μὲ ἔντονη τὴν ἀντιγερμανικὴ νότα. Πάντως στὴν Ἀσία ἡ ἄνοδος ἀποδίδεται στὴν δημιουργία τοῦ μετώπου, Ρωσίας,Ἰνδιῶν καὶ Κίνας, καὶ στὴν ἀποφασή τους νὰ στηρίξουν τὶς φτωχὲς χῶρες μὲ ἄμεση βοήθεια, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἔστω καὶ ἂν ἀντιδροῦν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ οἱ Ἀσιάτες ἐπενδυτὲς πιστεύουν, ὅτι δὲν ἔχουν ἀνάγκη τῶν δυτικῶν κεφαλαιαγορῶν, διότι οἱ δικές τους ἔχουν περισσότερα κεφάλαια ποὺ προσφέρονται καὶ μὲ καλύτερους ὅρους.

Ὑπαναχώρηση τῶν Ἀμερικανῶν

Ἡ στάση τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρωζώνη ἀναθεωρεῖται, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς ἐπίσημες δηλώσεις καὶ τὰ δημοσιεύματα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς∙ ἀπ’ τὸ 2010 καὶ τὴν μεθόδευση τῆς χρεωκοπίας μας, σκοπός τους ἦταν ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ διάλυση τῆς τελευταίας, ὅπως προεξοφλοῦσαν οἱ διάσημοι οἰκονομολόγοι τους. Ἀκόμη καὶ τὸ Φθινόπωρο ἐπέμειναν στὴν ὑπονόμευση τῆς χώρας μας, μὲ τὶς παρεμβάσεις τους στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο γιὰ ἀναβολὴ τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες∙ τώρα ἀλλάζουν καὶ ζητοῦν παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη. Ἡ αἰτία βρίσκεται στὴν Ἀσία καὶ στὸ μέτωπο, Ρωσίας, Ἰνδιῶν καὶ Κίνας∙ φοβοῦνται ὅτι θὰ προκληθεῖ κρίση μὲ μεγάλο θύμα τὴν εὐάλωτη οἰκονομία τους, μὲ τοὺς Ἀναδυόμενους πλέον ὑπ΄ ἀτμὸν ἐναντίον της.

Σὲ σινορωσικὴ ἀξιολόγηση

Ἐντὸς τοῦ Θέρους θὰ ἀρχίσει ἡ λειτουργία τοῦ σινορωσικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως UCRG (Παγκόσμιος ὅμιλος ἀξιολογήσεως πιστώσεων) μὲ ἕδρα τὴν Σαγκάη καὶ σκοπὸ τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ μονοπωλίου τῶν ἀμερικανικῶν∙ στὴν πράξη θὰ ἀντικαταστήσει τὸν κινεζικὸ Dagon, ὁ ὁποῖος ἀπὸ διετίας ἔχει ἐπιτύχει στὴν ἀποστολή του στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές. Οἱ ἱδρυτὲς τοῦ οἴκου στηρίζονται στὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει αὐξηθεῖ κατακορύφως ἡ ἔκδοση ὁμολόγων ἀπ’ τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ὄχι μόνο χωρῶν καὶ ἑταιρειῶν τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἀπ’ τὶς δυτικὲς χῶρες, διότι οἱ ὅροι εἶναι πολὺ καλύτεροι∙ ἄλλωστε ἡ ἀπήχηση τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων εἶναι περισσότερο στὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, παρὰ στὴν πράξη, καθὼς χῶρες ποὺ ἔχουν ἀπαξιωθεῖ, ὅπως ἡ Γαλλία, ἀπολαμβάνουν ἐπιτόκια στὶς δυτικὲς ἀγορές στὸ ἕνα τρίτο τῶν ἀμερικανικῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.