Κατασυκοφάντηση τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό

Ἡ κατασυκοφάντηση τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ συνεχίζεται· μετὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅτι εἴμαστε διεφθαρμένη χώρα -ὅπως ἔκανε ὁ προκάτοχός του πρὸ πενταετίας- τὴ σκυτάλη πῆρε ὁ κουρεμένος, χαρακτηρίζοντάς μας ἐντελῶς χρεωκοπημένη. Μᾶλλον τὸ κάνουν ἐπίτηδες, διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν γνωρίζουν ὅτι οἱ δηλώσεις αὐτὲς εἶναι καταστροφὴ γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς οἰκονομικές μας σχέσεις· τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ κατακόρυφη αὔξηση τῶν ἐγγυήσεων γιὰ τὶς εἰσαγωγὲς καὶ οἱ τεράστιες δυσκολίες τῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ τὸν ἐφοδιασμό τους μὲ τὰ ἀναγκαῖα ἐφόδια, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς νέας τουριστικῆς περιόδου καὶ ὅταν οἱ τράπεζες ἔχουν στερέψει καὶ δὲν ἐγκρίνουν οὔτε κἂν κεφάλαια κινήσεως. «Ὅποιος δὲν παινεύει τὸ σπίτι του, πέφτει καὶ τὸν πλακώνει»· τὴν δόξα τοῦ Γιωργάκη ζήλωσε φαίνεται ὁ Ναπολεοντίσκος.

Εὐρώπη, τήρηση δεσμεύσεων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπανέφεραν στὴν τάξη τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τοῦ ζήτησαν τὴν τήρηση τοῦ προγράμματος καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, ἐνῶ παρόμοια στάση τήρησε καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο· ὁ κουρεμένος ἀποχώρησε ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, χωρὶς κἂν κοινὲς δηλώσεις μὲ τὸν πρόεδρό της, ἐνῶ σήμερα συναντᾶται μὲ τὸν Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε στὸ Βερολίνο, μὲ τοὺς Γερμανοὺς σταθερὰ ἀμετακίνητους πάντοτε. Ἡ χώρα ἐπανέρχεται στὴν ὁμαλότητα τοῦ προγράμματος καὶ τῶν ἐλεγκτῶν, ἴσως πιὸ σκληρῶν τώρα πλέον· οἱ πιρουέττες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του δὲν βοήθησαν σὲ τίποτε, τὸ ἀντίθετο μάλιστα ξεκινοῦν ἀπὸ χειρότερη θέση ἀπὸ ἐκείνη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, διότι ἦταν στρωμένη ἡ διαπραγμάτευση καὶ ὁλοκληρωνόταν ἡ ἀξιολόγηση μέσα στὸν μῆνα, χωρὶς καθυστερήσεις, καὶ τὸ σημαντικώτερο, χωρὶς τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα καὶ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς στὴν Ἑλλάδα.

Ἀπόκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἀπόκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς κοινῆς γνώμης καθίσταται τὸ κύριο πρόβλημα τῆς κυβερνήσεως, ἔστω κι ἂν ἡ ἴδια δὲν τὸ καταλαβαίνει· ἡ περιφρονητικὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντι στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ στὸν κουρεμένο ἔγινε τὸ κύριο θέμα συζητήσεων στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, διότι δὲν ἐπηρεάστηκαν ἀπ’ τὴν ἐμετικὴ δουλικότητα τῆς διαπλοκῆς· γνωρίζουν νὰ διαβάζουν ἄριστα μεταξὺ τῶν γραμμῶν. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ρευστότης στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἀπελπιστικὴ κατάσταση τῶν μικρομεσαίων κυρίως, ἀλλὰ καὶ τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα· ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δὲν ἐνέκρινε τὴν αὔξηση τῶν πιστώσεων πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἐκπλήρωση τῶν συμβατικῶν ὑποχρεώσεων καθίσταται ἄκρως προβληματική. Δὲν κινδυνεύουν μόνο οἱ συντάξεις τοῦ Μαρτίου καὶ οἱ μισθοὶ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, ἀλλὰ εἶναι καὶ τὰ τέσσερα δις εὐρὼ ὁμόλογα πρὸς ἐξόφληση· ἤδη τὰ ἐπιτόκια στὰ βραχυπρόθεσμα ἐκτινάχθηκαν στὸ 2,7% χθές, χωρὶς καθόλου προσφορὰ ἀπὸ ξένες τράπεζες.

Ἀμετροεπὴς Ναπολεοντίσκος

Στὴν συμπεριφορά του καὶ στὰ λόγια του ἦταν ἀμετροεπὴς ὁ Ναπολεοντίσκος, στὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ματτέο Ρέντσι στὴν Ρώμη∙ αὐθάδης δήλωσε, ὅτι, πηγαίνει στὴν Εὐρώπη γιὰ «τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας», λὲς καὶ περιμένουν αὐτὸν οἱ λαοί της γιὰ τὴν καθιέρωση δημοκρατικῶν θεσμῶν. Ὁ Ἰταλὸς πρωθυπουργὸς τὸν ἐπανέφερε στὴν τάξη, λέγοντας ὅτι ὑπάρχουν θεσμοὶ στὴν Εὐρώπη ποὺ διέπουν τὴν ζωή της καὶ πρέπει νὰ τοὺς σεβόμαστε∙ εἶναι ζήτημα ἂν τὸ κατάλαβε, διότι πρόσθεσε ὅτι, ἡ διαφθορὰ καὶ τὸ πελατειακὸ κράτος εἶναι ἐκτεταμένα στὴν Ἑλλάδα. Θύμισε, ὅπως τοῦ ἐπισήμανε ἡ Νέα Δημοκρατία, τὸν Γιωργάκη, μὲ τὴν δήλωσή του, ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι διεφθαρμένοι ἀπ’ τὴν κορυφὴ ὥς τὰ νύχια…

Ψυχρολουσία ἀπὸ Ντράγκι

Ἡ ψυχρολουσία ἦρθε στὴν ὑπεροπτικὴ κυβέρνηση ἀπ’ τὸν Μάριο Ντράγκι, ὁ ὁποῖος ἔθεσε αὐστηροὺς ὅρους γιὰ τὴν ἀγορὰ καὶ ἄλλων ἑλληνικῶν ὁμολόγων, πέραν τῶν δεκαπέντε δις εὐρώ, κατὰ τοὺς κανονισμοὺς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ οἱ προτάσεις γιὰ ὁμόλογα εἰς τὸ διηνεκὲς ἀπορρίφθηκαν ἀσυζητητί, διότι δὲν εἶναι εὔκολο στὶς εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις νὰ πείσουν τοὺς λαούς τους, ὅτι δανείζουν καὶ πάλι τὴν Ἑλλάδα εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Τὴν προχειρότητα καὶ ἀφέλεια τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ κουρεμένου ἀποδεικνύουν οἱ προτάσεις αὐτές, ὅπως καὶ τὴν παντελῆ ἄγνοια τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν∙ δὲν ἔχουν μελετήσει οὔτε τὰ ἑλληνικὰ θέματα οὔτε τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὶς διαβουλεύσεις καὶ τὶς παρασκηνιακὲς ἐπαφές

Ἀναβάδην ἐν ταῖς παλλακαῖς

Μετὰ τὴνμεγάλη βασίλισσα Σεμίραμιν τῶν Ἀσσυρίων ὁ Πλούταρχος ἀναφέρεται στὸν γιό της Σαρδανάπαλο, γνωστὸ γιὰ τὴν ἀκολασία του καὶ τὴν τρυφηλὴ ζωή του∙ τὴν ἄσωτη ζωὴ στὰ ἀσιατικὰ βασίλεια καταγράφει. «Σαρδανάπαλος δ’ ἀνὴρ πεφυκὼς ἔξαινεν οἴκοι πορφύραν, ἀναβάδην ἐν ταῖς παλλακαῖς καθήμενος»∙ ὅταν δ’ ἀνέλαβε ὁ Σαρδανάπαλος ἐπιδείκνυε στὰ παλάτια τὴν πορφύρα του, καὶ καθόταν συνέχεια στὰ ὑπερῶα μὲ τὶς παλλακίδες του. «Ἀποθανόντος δ’ αὐτοῦ, λιθίνην εἰκόνα κατασκευάσαντες ἐπορχουμένην ἑαυτῇ βαρβαριστί»∙ ὅταν δὲ πέθανε τοῦ ἔφτιαξαν λίθινο ἄγαλμα κατὰ τὸν βαρβαρικὸ τρόπο. «Καὶ τοῖς δακτύλοις ὑπὲρ κεφαλῆς οἷον ὑποψοφοῦσαν»∙ καὶ τὰ δάκτυλά του στὴν κεφαλὴ σὰν νὰ ἔβγαζαν κάποιον ἦχο. «Ἐπέγραψαν, ‘’ἔσθιε, πῖνε, ἀφροδισίαζε∙ τἄλλα δ’ οὐδέν’’»∙ ἔγραψαν, ‘’φάε, πιέ, ἀφροδισιάζου∙ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα μὴν ἐνδιαφέρεσαι’’. Ἔχει μείνει στὴν ἱστορία ὁ Σαρδανάπαλος γιὰ τὴν ἔκλυτη ζωή του, ἐνῶ ἀναφέρεται ἕως τώρα στὴν προφορικὴ παράδοση πολλῶν λαῶν.

Γιοῦνκερ, Ντράγκι, αὐστηροὶ

Πολὺ αὐστηροὺς ὅρους ἔθεσαν στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ στὸν κουρεμένο, οἱ πρόεδροι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης· οἱ προηγούμενες δεσμεύσεις παραμένουν ἀμετακίνητες, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλλιῶς, ὁ σεβασμὸς τῶν κοινοτικῶν συμβάσεων καὶ τῶν δημοσιονομικῶν ὑποχρεώσεων, δηλαδή, τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα καὶ ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεώς του εἶναι τὸ πρῶτο, ὅπως καὶ ἡ συνέχιση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τῶν προσλήψεων. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος κινήθηκε καὶ ὁ Φρασουὰ Ὁλλάντ, μὲ σκληρότερη ἒκφραση, παρὰ τὴν γαλατική του εὐγένεια· ἑπομένως εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀξιολόγηση, ὅπως κι ἂν τὴν βαφτίσουν, γιὰ τὴν χορήγηση πιστώσεων ἀπ’ τὴν ΕΚΤ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ἡ προσαρμογὴ δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἱκανοποίηση τῶν αἰτημάτων μιᾶς χώρας· ἔτσι ἀνοίγουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἄγνωστες προεκτάσεις.

ΗΠΑ, μείωση βιομηχανίας

Οἱ βιομηχανικὲς παραγγελίες μειώθηκαν τὸν Ἰανουάριο στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κατὰ 3,4%, τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῆς τετραετίας∙ ἡ ἄσχημη αὐτὴ εἴδηση ἔρχεται τὴν ἑπομένη τῆς ἄλλης, γιὰ ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως τὸ 2014, στὸ 2,4%, ἔναντι προβλεφθέντος 2,6%. Ἡ συρρίκνωση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα τὴν κυβέρνηση, διότι γνωρίζει καλὰ τὶς ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν στὴν προταθεῖσα αὔξηση κατὰ 14% στὴν φορολογία τῶν κερδῶν τους στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ περισσότερες προγραμματίζουν τὴν μεταφορὰ ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τους ἐκτὸς Ἀμερικῆς, διότι θεωροῦν ἄδικη τὴν φορολογία αὐτὴ ἀπὸ τὶς δουλειές τους σὲ τρίτες χῶρες. Μοναδική τους ἀναστολὴ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ διαβεβαίωση τῶν Ρεπουμπλικάνων ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐγκρίνουν τὴν φορολογία αὐτὴ ἀπ’ τὸ ἐλεγχόμενο ἀπὸ αὐτοὺς Κογκρέσσο∙ γιὰ τὸν πρόεδρο ὅμως αὐτὸ θὰ εἶναι νέος κόλαφος, διότι θὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα ἐπιβολῆς στὴν χώρα τῆς πολιτικῆς του.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Σαγκάη καὶ ἀνοδικὲς στὸ Τόκυο· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1452 δολλάρια καὶ 134,5051 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1269,25, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 56,84. Οἱ διαβουλεύσεις τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους δὲν ἐνέπνευσαν ἐμπιστοσύνη στοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο δείχνουν ὅλοι τους ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα γιὰ τὴν πορεία τους· οἱ περισσότεροι φοβοῦνται ὅτι θὰ ἀπαιτήσουν χρόνο οἱ συζητήσεις, ἐπειδὴ παρακολουθοῦν τὴν διγλωσσία τῶν Ἑλλήνων ἐπισήμων, ἀλλὰ διερωτῶνται καὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀντιδράσεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, μετὰ τὶς τόσες προεκλογικὲς ὑποσχέσεις. Οἱ κακὲς εἰδήσεις γιὰ τὴν βιομηχανικὴ παραγωγὴ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀσκοῦν ἐπιρροὴ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι βλέπουν ὅτι αὐτὲς θὰ ἐπιδεινώσουν τὴν ἤδη βεβαρυμένη κατάσταση στὴν χώρα· ἡ θωράκιση τῶν Ἀναδυομένων μὲ τὶς δικές τους τράπεζες προσθέτουν ἀρκετὲς ἀνησυχίες, κυρίως μὲ τὴν ἐπικειμένη σύσταση τοῦ σινορωσικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως.

Ἀπόφαση δικαστηρίου Χάγης

Τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης ἔκρινε ὅτι εἶναι ἀθῶες, Σερβία καὶ Κροατία, γιὰ τὴν κατηγορία τῆς γενοκτονίας, κατὰ τὸν πόλεμο πρὶν ἀπὸ εἴκοσι πέντε χρόνια∙ ἡ ἀπόφαση εἶναι ἡ ἴδια, μὲ ἐκείνη τοῦ 2007, μὲ τὴν ἀθώωση τῆς Σερβίας γιὰ τὴν ἀντίστοιχη ἐναντίον της κατηγορία γιὰ γενοκτονία στὴ Βοσνία. Τὸ πολιτικὸ πρόβλημα ὅμως παραμένει ἀναπάντητο∙ οἱ δύο πόλεμοι στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, τὸ 1992-1993 καὶ τὸ 1999-2000, μὲ τοὺς μαζικοὺς βομβαρδισμοὺς τοῦ ΝΑΤΟ ἔγιναν, μὲ πρόσχημα τὴν γενοκτονία ἐκ μέρους τῶν Σέρβων κατὰ τῶν ἄλλων λαῶν τῆς ἑνωμένης τότε χώρας. Ὁ καταλογισμὸς τῶν εὐθυνῶν γιὰ τὴν γενοκτονία αὐτὴ δὲν θὰ γίνει μᾶλλον ποτέ, διότι οἱ πρωταίτιοι, οἱ τότε πρόεδροι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, δὲν ἔχουν παραπεμφθεῖ στὸ δικαστήριο.

Ἰορδανία, ὅμοια ἀπάντηση

Μὲ ὅμοιο τρόπο ἀπάντησε ἡ Ἰορδανία στὸ κάψιμο τοῦ πιλότου της ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστές, ἐκτελώντας ἀμέσως δύο φυλακισμένους της· τὸ βασίλειο τῶν Βεδουίνων γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ἂν δὲν ἀντιδράσει σκληρὰ ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστές, κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν ὑποστήριξη τῶν ὑπηκόων του. Αὐτὸ σημαίνει ὅμως ὅτι ἀναμένεται νέα ἄγρια ἀνταπάντηση ἀπ’ τὸ χαλιφάτο καὶ πάει λέγοντας· ὁ ἰσλαμικὸς νόμος ἐφαρμόζεται στὴν ὁλότητά του καὶ οἱ παρεμβάσεις τῶν τρίτων παρακάπτονται κανονικά. Ὁ πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολὴ γίνεται πλέον μόνο θρησκευτικός, μὲ τὶς προεκτάσεις του στὶς ἄλλες μουσουλμανικὲς ὁμάδες. Ἔχει ξεφύγει ἐντελῶς τοῦ ἐλέγχου, διότι δὲν πρόκειται γιὰ ἐκτέλεση ἀπίστων, ὅπως μὲ τοὺς ἄλλους ὁμήρους, ἀλλὰ γιὰ ὁμόθρησκο καὶ μάλιστα ὁμόδοξο, διότι ὅλοι εἶναι Σουνίτες, ὁπότε τὸ μίσος εἶναι τρισχειρότερο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.