Μεσιανικὸς Ναπολεοντίσκος

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίσθηκε μεσιανικὸς καὶ δημαγωγικὸς στὸ κλείσιμο τῆς συζητήσεως στὴ Βουλή, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς ρήξεως μὲ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ χωρὶς συγκεκριμένες προτάσεις∙ ἤδη βάφτισε δανειακὴ σύμβαση τὸ μνημόνιο καὶ ἐπεδόθη σὲ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, ἀλλὰ καὶ ἐπικαλέσθηκε τὴν συμπαράσταση τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ἐπειδὴ κάποιες δεκάδες συγκεντρώθηκαν κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Βιέννη. Ταυτοχρόνως ἔκανε ἀνοίγματα πρὸς τὴν ἀριστερὴ πτέρυγα, μὲ ἀποδοκιμασία τῶν μεγάλων ξένων ἐπενδύσεων καὶ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ἀλλὰ λησμόνησε νὰ ἀναφερθεῖ στὰ προβλήματα ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ταμειακῶν ἐλλειμμάτων∙ ἐνῶ ἐπιχείρησε νὰ διαψεύσει τὸν ὑπουργό του, ὅτι θὰ ζητήσει τὴν παράταση τοῦ μνημονίου. Οἱ ταλαντεύσεις ἦταν συνεχεῖς καὶ χωρὶς λογικὴ συνέχεια∙ οἱ βουλευτές του δὲν πείστηκαν καὶ πολύ, διότι δὲν ἦταν ἐνθουσιώδεις οἱ ἀντιδράσεις τους. Ἕνα πρᾶγμα δὲν ἔπεισε, τὸ ἂν ἔχει σαφῆ στρατηγικὴ γιὰ τὶς δύσκολες διαπραγματεύσεις, ἀπέναντι στοὺς δανειστὲς καὶ στοὺς Εὐρωπαίους.

Σύγκρουση ἀπὸ ἀδυναμία καὶ νέο μνημόνιο

Ἡ ἀνευθυνότης τῆς κυβερνήσεως καὶ παντελὴς ἔλλειψη προγράμματος τὴν ὁδηγεῖ σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς ἑταίρους καὶ νέο μνημόνιο, ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, χθὲς στὴ Βουλή∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀπέδειξε, εἶπε, ὅτι δὲν ἔχει καμμία ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, μὲ ἀπότελεσμα τὴν πλήρη ἀποτυχία τῶν πρώτων συναντήσεών του μὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες. Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση πέτυχε τὴν ἀνόρθωση τῆς χώρας, διότι εἶχε ἔλλεμμα, 9,5% τὸ 2012, καὶ 7% ὕφεση, καὶ τὴν παρέδωσε, μὲ πρωτογενῆ πλεονάσματα καὶ ἀνάπτυξη 1% πέρυσι καὶ 2,5% φέτος∙ ἐὰν ἡ πορεία αὐτὴ ἀναστραφεῖ, τότε ἡ εὐθύνη θὰ βαρύνει τὴν σημερινὴ κυβέρνηση, διότι ἤδη παρουσιάζεται σοβαρὴ ὑστέρηση δημοσίων ἐσόδων, ἀλλὰ καὶ ἔλλειψη ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ὁ ἴδιος στὶς Βρυξέλλες θὰ συμπαρασταθεῖ στὴν κυβέρνηση στὸ Λαϊκὸ κόμμα.

Προαπαιτούμενα γιὰ δόση

Οἱ σκληρὲς διαβουλεύσεις τῶν Βρυξελλῶν γίνονται μεταξὺ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς τρόϊκας, μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὡς διαμεσολαβητή, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἢ ἐξακολουθεὶ νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται τὴν πολύπλευρη διάσταση τῶν προβλημάτων ἢ παίζει μὲ αὐτά∙ οἱ διαβουλεύσεις ἔχουν δύο σκέλη, τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμμτος καὶ τὴν προληπτικὴ πιστωτικὴ γραμμή, καὶ τὶς ταμειακὲς ἀνάγκες τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ὁ κουρεμένος μιλάει γιὰ τὸ πρῶτο καὶ τὶς «κόκκινες» γραμμές, ἀλλὰ δὲν ἀνέφερε λέξη γιὰ τὸ δεύτερο∙ ἀπειλεῖ μὲ ρήξη τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ δὲν παρουσίασε τὸ σχέδιό του, ὄχι μόνο τῶν διαπραγματεύσεων, παρὰ καὶ τῶν κινήσεων μετὰ τὴν ρήξη∙ ἡ ἀγορὰ ἔχει ἀπονεκρωθεῖ, οἱ τράπεζες δὲν δίδουν στὶς ἐπιχειρήσεις οὔτε τὶς καταθέσεις τους∙ τὶς ζητοῦν νὰ βολευθοῦν μὲ ἔναντι, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς δὲν πληρώνουν τὶς ὑποχρεώσεις τους καὶ τὶς ἄκρως ἀναγκαῖες εἰσαγωγές τους. Ἡ οἰκονομία πῶς θὰ δουλέψει;

Προχειρότης ἐν ὑπερεπαρκείᾳ

Ἡ προχειρότης συνεχίζει διέπειν τὸν Ναπολεοντίσκο, παρὰ τὴν ἀνἀγκη ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐπειγόντων προβλημάτων τῆς χώρας∙ στὶς προγραμματικές του δηλώσεις δὲν ἀναφέρει λέξη γιά, Αἰγαῖο, ΑΟΖ, ἑλληνοτουρκικά, Σκοπιανό, γεωργία, ψηφιακὴ τεχνολογία, γεωγραφικὴ θέση τῆς χώρας καὶ σιδηροδρομικὲς μεταφορές, τὰ ἄφησε∙ οὔτε γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν δόσεων 22 δις εὐρὼ τὸ 2015 καὶ 4,5 τὸ δίμηνο, ἀλλὰ περίσσεψε ἡ δημαγωγία γιὰ ἐθνικὴ καὶ λαϊκὴ κυριαρχία. Οἱ δανειστὲς ὅμως ἀπαιτοῦν τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων στὶς προθεσμίες τους καὶ οἱ μισθωτοὶ καὶ συνταξιοῦχοι τὴν πληρωμή τους∙ αὐτὰ πῶς θὰ γίνουν; Κανένας δὲν ἀπαντάει ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ οὔτε γιὰ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ρευστότητος. Καὶ τὰ ἔσοδα καταρρέουν…

Μεταρρυθμίσεις καὶ δόσεις

Ἡ κυβέρνηση ὑπόσχεται τὴν προώθηση ὅλων τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ ἐπενέλαβε καὶ στὴν Βουλὴ ὁ κουρεμένος, ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὸ 70% τῶν προηγουμένων, παρὰ τὴν διάψευσή του ἀπ’ τὸ Μέγαρο Μαξίμου∙ ὁπότε γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, γιατὶ ἡ τόση δημαγωγία κατὰ τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως; Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν στὴν ὁμιλία του δὲν περιέλαβε ἕναν ἀριθμό, γιὰ τὴν πορεία τοῦ προϋπολογισμοῦ, τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους, τὴν ἐξέλιξη τῶν δημοσίων ἐσόδων, παρὰ μόνο ὅτι θὰ ἐφαρμόσει καὶ τὶς ὑπόλοιπες μεταρρυθμίσεις ποὺ περιλαμβάνονται στὴν ἔκθεση τοῦ ΟΟΣΑ∙ δηλαδὴ πλήρη ὑποταγὴ στὴν τρόϊκα, μὲ τὴν ὁποία συνεχίζει τὶς διαβουλεύσεις, ἐπισήμως μὲ τὴν Ἐπιτροπή, ἀνεπισήμως μὲ τὸ ΔΝΤ. Κρυφὰ κάνουν μόνο τὶς δύσκολες δουλειές τους.

Μεγαλόφρων καὶ ἀνύβριστος

Ἡ Τύχη εὐνοεῖ κάποιους ἀνθρώπους, ἀλλὰ δὲν τοὺς προσφέρει καὶ ὅλες τὶς εὐκαιρίες στὴ ζωή τους, παρὰ ἀφήνει στὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο τὴν ἀξιοποίησή τους∙ ἡ συζήτηση γιὰ τὸν ρόλο τῆς Τύχης ἀπασχολεῖ τοὺς ἱστορικοὺς καὶ φιλοσόφους πάντοτε. «Εἴπωμεν οὖν, ὅτι μικροὺς ἡ Τύχη ποιεῖ καὶ περιδεεῖς καὶ ταπεινόφρονας»∙ εἴπαμε λοιπόν, ὅτι ἡ Τύχη κάνει κάποιους μικροὺς καὶ φοβισμένους καὶ ταπεινόφρονες. «Ἀλλ’ οὐ δίκαιον οὔτε κακίαν εἰς ἀτυχίαν οὔτ’ ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν εἰς εὐτυχίαν τινὰ τίθεσθαι»∙ ἀλλὰ οὔτε δίκαιο κάνει κάποιον οὔτε κακὸ στὴν ἀτυχία οὔτε ἀνδρεῖο στὴν φρόνηση καὶ στὴν εὐτυχία. «Μέγα δὲ τῷ ἄρχειν Ἀλέξανδρον; ἡ Τύχη;» καὶ ἔκανε μέγαν εἰς τὸ ἄρχειν τὸν Ἀλέξανδρο; ἡ Τύχη; «Καὶ γὰρ ἔνδοξος ἐν ἐκείνῳ καὶ ἀήττητος καὶ μεγαλόφρων καὶ ἀνύβριστος καὶ φιλάνθρωπος»∙ διότι ἔγινε καὶ ἔνδοξος στὴν ζωή του καὶ ἀήττητος καὶ μεγαλόφρων καὶ ἀνύβριστος καὶ φιλάνθρωπος.

Φόβος δημοσιονομικῶν μέτρων

Ὁ φόβος γιὰ τὴν λήψη δημοσιονομικῶν μέτρων ἔχει γίνει ὁ ἐφιάλτης γιὰ τὴν κυβέρνηση, καθὼς τὰ δημόσια ἔσοδα ἔχουν καταρρεύσει καὶ οἱ δυνατότητες ἀντλήσεως κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἐκλείπουν διότι ἔχουμε ἐξαντλήσει τὰ ὅρια δανεισμοῦ μας, καὶ, τὸ καταστατικὸ κάθε κεντρικῆς τραπέζης ἀπαγορεύει τὴν χορήγηση πιστώσεων σὲ χώρα ποὺ ἔχει χρεωκοπήσει. Ὁ κουρεμένος ἐπανέλαβε καὶ στὴν Βουλὴ ὅτι εἴμαστε καταχρεωμένοι, ὁπότε ἡ Φραγκφούρτη ἐφαρμόζει τὸ καταστατικό της∙ ἀποδεικνύεται ὅτι ἄρχισαν τὶς δηλώσεις τους, χωρὶς νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα τῆς χώρας, τὶς ὑποχρεώσεις της καὶ τοὺς κανονισμοὺς τῆς Εὐρωζώνης. Ὅπως ἔκαναν λαϊκιστικὴ ἀντιπολίτευση, ἔτσι κάνουν καὶ δημαγωγικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ ἔρχεται ὁ λογαριασμός; Σήμερα στὸ Γιούρογκρουπ δίδει τὶς πρῶτες ἐξετάσεις ὁ κουρεμένος μὲ δυσάρεστα νέα, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως δὲν ἀρκεῖ, ὁπότε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ λήψη δημοσιονομικῶν μέτρων, διαφορετικὰ δὲν ἐγκρίνεται τελικὰ ἡ τελευταία δόση.

Μέρκελ, Ὀμπάμα, ἀποστάσεις

Οἱ ἀποστάσεις ἀσφαλείας διατηρήθηκαν, κατὰ τὴν συνάντηση στὸν Λευκὸ Οἶκο, μεταξὺ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ στὸ ἑλληνικό, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ζήτησε τὸν τερματισμὸ τῆς λιτότητος, ἀλλὰ ἡ καγκελάριος ἀπάντησε, ἂς ὑποβάλουν τὶς προτάσεις τους καὶ βλέπουμε∙ στὸ οὐκρανικό, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διαφοροποιήθηκε σαφέστατα στὴν ἀποστολὴ πολεμικοῦ ὑλικοῦ στὴν χώρα, ἂν καὶ ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὴν ἐπιτυχία τῆς γαλλογερμανικῆς εἰρηνευτικῆς πρωτοβουλίας. Ἡ σημερινὴ τετραμερὴς τοῦ Μὶνσκ ἴσως καὶ δὲν πραγματοποιηθεῖ, διότι δὲν ἔχουν προχωρήσει ἀρκετὰ οἱ προκαταρκτικὲς συνομιλίες, ἐνῶ στὸ ἔδαφος οἱ μάχες συνεχίζονται∙ οἱ Ρωσόφωνοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν περικυκλώσει τὰ οὐκρανικὰ στρατεύματα στὸ Ντελμπάτσεβε, ἂν καὶ τοὺς διαψεύδουν οἱ Οὐκρανοί, ἀλλὰ εἶναι γεγονὸς ὅτι βρίσκονται σὲ ἄσχημη κατάσταση. Ἡ ἐπιβολὴ νέων κυρώσεων στὴν Ρωσία ἀναβλήθηκε, ἐνῶ καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ μας Ἐξωτερικῶν στὴν Μόσχα, μᾶλλον εἰς βάρος μας ἀποβαίνει αὐτὴ τὴν ἐποχή.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πτωτικὲς σὲ Τόκυο καὶ Λονδίνο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρά, στὰ 1.1298 δολλάρια καὶ 134,5315 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1237,50, καὶ ἀνέβηκε ἐλάχιστα τὸ πετρέλαιο, 58,24. Οἱ ἀνηχυσίες γιὰ τὴν αὐριανὴ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκουπ στὸ Ἑλληνικὸ θέμα εἶναι ἔντονες καὶ οἱ ἐπενδυτὲς εἶναι ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοὶ στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἐπικράτησε εὐφορία μὲ σημαντικὴ ἄνοδο∙ ἐλάχιστοι ὅμως πιστεύουν ὅτι στὴν σημερινὴ συνάντηση θὰ κριθεῖ τὸ πρόβλημα, καθὼς εἶναι μεγάλες οἱ διαφορές. Ἡ ἀμφιβολία ὡς πρὸς τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία εἶναι τὸ δεύτερο πρόβλημα, ἂν καὶ ὅλα θὰ κριθοῦν στὴν σημερινὴ τετραμερῆ συνάντηση κορυφῆς τοῦ Μίνσκ, ἐὰν γίνει τελικά. Ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν Κίνα, μέσῳ τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἔχει τὶς πρῶτες εὐνοϊκὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀγορά∙ οἱ τράπεζες ἀπέκτησαν μεγαλύτερη ρευστότητα καὶ τὴν διοχετεύουν στὶς μικρομεσαῖες κυρίως ἐπιχειρήσεις.

Μασσαλία, προκλήσεις μαφίας

Σὲ προκλητικὲς ἀνταλλαγὲς πυρῶν μέρα μεσημέρι προέβησαν συμμορίες τῆς μαφίας στὴν Μασσαλία, τὴν ὥρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προωθυπουργοῦ στὴν πόλη∙ οἱ ἀνταλλαγὲς πυροβολισμῶν συνεχίσθηκαν στὴν συνοικία Καστιλόνε, γνωστὴ γιὰ τὸν ὑπόκοσμό της, ἐνῶ τραυματίσθηκε καὶ ὁ διευθυντὴς τῆς Ἀστυνομίας ποὺ ἔσπευσε στὴν περιοχή. Οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς προχώρησαν σὲ πολλὲς συλλήψεις, ἀλλὰ ἡ σιωπὴ τῆς μαφίας δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀποκάλυψη πληροφοριῶν∙ ὁ Μανουὲλ Βὰλλς διέταξε τὴν μεταφορὰ ἐνισχύσεων ἀπ’ τὸ Παρίσι στὴν Ἀστυνομία, ἐνῶ ἔχουν ληφθεῖ πολλὰ μέτρα ἀσφαλείας καὶ βρίσκεται ὑπὸ ἀσφυκτικὸ κλοιὸ ἡ συνοικία τῶν συμμοριῶν. Στὴν Νότιο Γαλλία ἡ ὀργανωμένη μαφία δρᾶ σχεδὸν ἀνεξέλεγκτα, ἐνῶ ὑπάρχουν καταγγελίες γιὰ συγκάλυψή της ἀπὸ σημαίνοντα πολιτικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ, ἂν καὶ ὑποψιάζονται ποιοὶ εἶναι.

Ἐπιπτώσεις λίστας Λαγκὰρντ

Οἱ νέες ἀποκαλύψεις τῆς λίστας Λαγκὰρντ προκαλοῦν ἔντονη ἀναταραχὴ στὴν Ἑλλάδα, πέραν ἐκείνης διεθνῶς∙ δημοσιεύθηκε νέα λίστα καταθέσεων 100000 ὀνομάτων στὴν τράπεζα HSBC, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πολλὰ ἑλληνικά, ἐνῶ ὁ Ἑβρὲ Φαλτσιανὶ ποὺ ἀποκάλυψε τὴν φοροδιαφυγή, ἐκδίδει βιβλίο, στὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ἡ μητέρα τοῦ Γιώργου Παπανδρέου εἶχε καταθέσεις 500 ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ μάλιστα δὲ προσθέτει ὅτι, τὴν πληροφορία αὐτὴ χρησιμοποίησε ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ καὶ ὑποχρέωσε τὸν γιό της στὴν προσφυγὴ στὴν τρόϊκα. Ἤδη ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει δεσμευθεῖ ὅτι θὰ ἀκοπαλύψει τὰ πάντα γύρω ἀπ’ τὴν λίστα, ἀλλὰ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τοῦ προσφέρει τὴν στήριξή του, ἔστω κι ἂν δὲν εἶναι οὔτε βουλευτής∙ ἡ ἀντιπαράθεση προβλέπεται σκληρή, διότι πολλοὶ συνδικαλιστὲς εἶναι στὴ λίστα καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.