Παραχωρήσεις πρὸς τοὺς μεγαλοεργολάβους

Οἱ ρυθμίσεις γιὰ ἑκατὸ δόσεις στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο, μὲ ὅριο τὸ 1000000 ὀφειλῶν, ἀντὶ γιὰ 15000 στὸ προηγούμενο, ἀποτελοῦν ἐξυπηρέτηση πρὸς τοὺς μεγαλοεργολάβους καὶ τοὺς φοροφυγάδες∙ τὸ ἔντυσαν καὶ μὲ τὴν ἐπέκτασή του καὶ στὰ μελλοντικὰ χρέη, ὥστε νὰ ἐπωφεληθοῦν ὅλοι, ἀλλὰ οἱ ἐπιπτώσεις δὲν συνεκτιμήθηκαν καθόλου. Ἤδη κανένας δὲν πληρώνει φόρους κι ὅσοι πλήρωσαν πιστεύουν ὅτι τοὺς θεωροῦν ἠλίθιους, διότι μόνο οἱ ἀπατεῶνες καὶ μάλιστα οἱ μεγαλοαπατεῶνες δικαιώνονται∙ αὐτὸ ὅμως πρακτικὰ σημαίνει ὅτι κατραρέουν ἀπότομα τὰ δημόσια ἔσοδα. Φαίνεται ὅτι δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ, διότι προβλέπουν τὴν ταχύτερη δική τους ἐξαφάνιση… ὅπως τὸ δείχνουν οἱ κυροφορούμενες ἀνταρσίες βουλευτῶν τους∙ στὴν ἀγορὰ κυκλοφορεῖ ὅτι τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μεγαλοεργολάβων, ἐκπληρώνουν τὴν ὑποχρέωση.

Ἀναγνώριση τῆς ὑποχωρήσεως

Ἡ ἐπιστολὴ γιὰ παράταση τοῦ προγράμματος ἀπεστάλη, ἀλλὰ πολὺ ἀργὰ καὶ μὲ ἄσχετο περιεχόμενο∙ δὲν κάνουμε διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο εἶναι διεθνὴς συμφωνία, παρὰ εἴμαστε οἱ αἰτοῦντες τὴν παράτασή του, γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς χώρας στὴν ἐκπλήρωσή του. Τὸ Βερολίνο χρησιμοποίησε τὴν ἀνάλογη γλῶσσα καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ πιὸ διακριτική, διὰ λόγους ἁβρότητος∙ ὁ Κουρεμένος δὲν περιέλαβε ἕναν ἀριθμὸ γιὰ τὰ ἐλλείμματα καὶ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας, ἐνῶ αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο καὶ αὐτὸ συζητοῦσαν οἱ τεχνικοὶ στὶς Βρυξέλλες. Σήμερα τὸ ἀπόγευμα θὰ κριθοῦν ὅλα, χωρὶς περικοκλάδες, ἂν ἔχουν ἐνημερωθεῖ οἱ ὑπουργοὶ γιὰ τὴν τραγικὴ κατάσταση τῆς οἰκονομίας∙ τὰ χρονικὰ περιθώρια ἐξαντλήθηκαν καὶ ἡ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία δὲν ἐξυπηρετεῖ κανέναν, ὅταν καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ἀπαιτεῖ ἐπιτακτικὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας, διότι διαφορετικὰ ἴσως ὁδηγηθοῦμε σὲ ἄτακτη χρεωκοπία. Φαίνεται ὅτι τὴν τελευταία στιγμή, κάτι ἔχουν καταλάβει στὸ Μέγαρο Μαξίμου.

Κριτικὴ ἀντιπολιτεύσεως

Ἡ ἀντιπολίτευση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τόξου ἀπηύθυνε αὐστηρὴ προειδοποίηση πρὸς τὴν κυβέρνηση γιὰ τὸν τρόπο διαπραγματεύσεως μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ζήτησε τὴν ἐπίδειξη σοβαρότητος∙ ἡ παράταση τοῦ προγράμματος ἐζητήθη καὶ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει, ἀλλὰ ἡ οἰκονομία βρίσκεται σὲ τραγικὴ κατάσταση, καθὼς ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων συνεχίζεται μαζικά, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Τετάρτη, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἐνέκρινε μόνο τὰ μισὰ ἀπὸ ὅσα ζητήσαμε γιὰ τὶς τράπεζες καὶ ἡ ρευστότης ἔχει μηδεινισθεῖ. Οἱ ὑπουργοὶ ἀποδεικνύουν καθημερινὰ ὅτι δὲν ἔχουν οὔτε ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία, διότι διαφορετικὰ θὰ γνώριζαν ὅτι τὸ κράτος ἔχει σταματήσει τὶς πληρωμές, ὅταν τὴν προηγούμενη διετία εἶχε ἐξοφλήσει πέντε δις εὐρὼ καθυστερούμενα χρέη του∙ οἱ διαψεύσεις γιὰ κίνδυνο γιὰ τὶς συντάξεις δὲν πείθουν κανέναν, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο ὅλοι συμμαζεύουν τὰ χρήματά τους, ἐνῶ ὁ ἀντιπρόεδρος ζήτησε πλήρη ἐνημέρωση ἀπ’ τὸν Γιάννη Στουρνάρα καὶ ἔφυγε παρὰ πολὺ σκεπτικός.

Ἐντολὴ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ

Τὸ τηλεφώνημα τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν πρὸς τὸν Κουρεμένο ἀποκαλύπτει δύο πράγματα: τὸ ποιὸς πραγματικὰ εἶναι ὁ ἐπικυρίαρχος τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ρητὴ ἐντολὴ τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ συμφωνία μὲ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ Τζὰκ Λιοῦ ἦταν σαφέστατος καὶ ἀπόλυτος, «βρέστε ἕναν ἐποικοδομητικὸ τρόπο γιὰ συμφωνία», τὸ ταχύτερον δυνατόν∙ ἀλλὰ καὶ ὠμός, ἡ ἐντολὴ εἶναι αὐτή∙ τὴν εἴδηση μάλιστα τὴν διοχέτευσε σὲ ἀμερικανικὸ πρακτορεῖο ὁ ἴδιος, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ποιοῦσε τὴν νύσσαν. Οἱ Ἀμερικανοί, γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἐὰν ξεσπάσει κρίση στὴν Εὐρώπη, ἐξ αἰτίας τῆς Ἑλλάδος, θὰ προσλάβει παγκόσμιες διαστάσεις, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες∙ ἄλλες ἦταν οἱ προοπτικές, ὅταν προωθοῦσαν τὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ ὄργανο τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή.

Ἀνταρσία βουλευτῶν ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ ταυτόσημες σχεδὸν δηλώσεις τεσσάρων βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κατὰ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου, ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καθὼς εἶχαν παγώσει οἱ περισσότεροι ὅταν ἄκουσαν τὸ ὄνομα, καὶ οἱ ὠρυγὲς τοῦ ἀκροδεξιοῦ συνεταίρου του, γιὰ Κοῦγκι καὶ κατὰ τοῦ τύπου, ἀποτελοῦν τὰ πρῶτα δείγματα τῆς ἐκρηκτικῆς καταστάσεως στὴν κυβερνητικὴ παράταξη∙ οἱ τέσσερες, μὲ πολλοὺς ἄλλους στὴν ἴδια γραμμή, προκαλοῦν τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ καὶ ὁ ὑπουργός του ἔκανε τὶς δηλώσεις μόλις βγῆκε ἀπ’ τὸ Μέγαρο Μαξίμου, καὶ ἐνῶ τὸν εἶχε παροτρύνει ἐνώπιον τῆς τηλεοράσεως γιὰ ψυχραιμία. Τὴν ἀπουσία ἰσχυρῆς πυγμῆς στὴν κυβέρνηση ἀποκαλύπτουν αὐτά, διότι ἐλάχιστοι δέχονται τὸν πρωθυπουργὸ ὡς ἀδιαμφισβήτητο ἀρχηγό. Δὲν κυβερνιέται ὅμως ἔτσι ἡ χώρα…

Σαλευόμενον ὑπὸ κουφότητος

Τὶς γελοῖες πράξεις τῶν μικρῶν καὶ ἀνασφαλῶν ἐπιγόνων τοῦ Ἀλεξάνδρου περιγράφει ὁ Πλούταρχος, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ μεγάλου στρατηλάτου∙ ὅλοι τους σχεδὸν ἀντλοῦσαν τὴν δύναμή τους ἀπ’ τὸν βασιλέα τους, ἀλλὰ καὶ κατασπατάλησαν τὴν τεράστια κληρονομία του. «Ὥσπερ γὰρ οἱ φαῦλοι τεχνῖται βάσεις μεγάλας μικροῖς ὑφιστάντες ἀναθήμασιν ἐλέγχουσιν αὐτῶν καὶ τὰς μικρότητας»∙ διότι ὅπως οἱ φαῦλοι τεχνῖτες φτιάχνουν μεγάλες βάσεις σὲ μικρὰ ἀναθήματα ποὺ δείχνουν καὶ τὴν μικρότητά τους. «Οὕτως ἡ Τύχη ὅταν μικρὸν ἦθος ἐξάρῃ πράγμασιν ἔχουσαν ὄγκον τινα καὶ περιφάνειαν»∙ ἔτσι ὅταν καὶ ἡ Τύχη ἐξάρει σὲ περίβλεπτη καὶ μεγάλη ἔκταση κάποιον μὲ κακὸ ἦθος. «Ἐπιδείκνυσι μᾶλλον καὶ καταισχύνει σφαλλόμενον καὶ σαλευόμενον ὑπὸ κουφότητος»∙ τὸν προβάλλει μᾶλλον καὶ τὸν ντροπιάζει μὲ τὰ λάθη του καὶ τὴν διαπόμπευσή του ἀπ’ τὴν ἐλαφρότητά του. Αὐτοὶ ἦταν οἱ ἡγέτες τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, χωρὶς καθόλου ἐπίγνωση τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν.

Ἰσχυρὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης

Ἡ στάση τῶν 18 ἑταίρων, ἀπέναντι στὶς κουτοπονηριὲς τοῦ Κουρεμένου, δείχνουν τὴν ἰσχυρὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης ἀπέναντι στὴν ἀπειλὴ σοβαρᾶς κρίσεως, οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς∙ ὅλοι τους συμφωνοῦν στὴν ἀνάγκη τῆς ὑποβολῆς τοῦ αἰτήματος παρατάσεως τοῦ προγράμματος καὶ τῆς διεξαγωγῆς διαπραγματεύσεων μετὰ γιὰ τὰ προβλήματά μας. Ἡ στάση ἑδράζεται σὲ δύο βάσεις∙ πρῶτον, στὴν καθαρὰ νομική, διότι τὰ Μνημόνια εἶναι διεθνεῖς συνθῆκες τῆς χώρας μὲ τοὺς ἑταίρους καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, οἱ ὁποῖες δὲν ἀλλάζουν μὲ τὴν ψῆφο ἑνὸς λαοῦ, οὔτε καὶ περισσοτέρων, παρὰ μόνο μὲ ἄλλη συνθήκη∙ δεύτερον, θὰ ἀπτελοῦσε πολιτικὸ προηγούμενο γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν διεθνῆ κοινότητα, μὲ ἄγνωστες τὶς ἐπιπτώσεις. Αὐτὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς καὶ οἱ ὑπουργοί του δὲν ἔχουν μελετήσει ὄχι μόνο τὶς συμφωνίες, ἀλλὰ οὔτε καὶ διεθνὲς καὶ εὐρωπαϊκὸ δίκαιο∙ οἱ νομικοί τους σύμβουλοι δὲν τοὺς τὰ ἐξηγοῦν αὐτά;

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ παράταση ἐπὶ ἕξι μῆνες τοῦ προγράμματος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3377 δολλάρια καὶ 135.3600 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 58,70, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1217,75. Ἡ ἀρχικὴ αἰσιοδοξία γιὰ τὸ ἑλληνικὸ αἴτημα ἀμαυρώθηκε, διότι τὸ Βερολίνο τὸ ἀπέρριψε, διότι δὲν καλύπτει τοὺς ὅρους παρατάσεως τοῦ προγράμματος καὶ δὲν ἀπαντάει στὸ πῶς θὰ καλυφθοῦν τὰ ἐλλείμματα∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ὅμως, ἀπ’ τὴν πλευρά της, χαρακτήρισε θετικὸ βῆμα τὴν ὑποβολὴ τοῦ αἰτήματος, ἂν καὶ ὅλα θὰ κριθοῦν στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ στὶς Βρυξέλλες. Οἱ ἐπενδυτὲς εἶδαν μὲ καλὸ βλέμμα τὸ αἴτημα, διότι πιστεύουν ὅτι στὸ τέλος θὰ βρεθεῖ σήμερα λύση∙ στὴν Οὐκρανία ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται πλήρως σχεδόν, ἂν καί, ἡ αἴτηση τοῦ Κιέβου γιὰ τὴν ἀποστολὴ εἰρηνευτικῆς δυνάμεως στὴ διαχωριστικὴ ζώνη, συναντᾶ τὴν ἀντίδραση τῆς Μόσχας.

Λιβύη, Συμβουλίο Ἀσφαλείας

Ἡ συζήτηση στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Λιβύη μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἄρση τῆς ἀπαγορεύσεως ἀποστολῆς ὅπλων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἔληξε χωρὶς ἀπόφαση∙ οἱ μεγάλες δυνάμεις θέλησαν νὰ συνεννοηθοῦν γιὰ τὴν κατάσταση στὴ χώρα. Ἡ Λιβύη ἔχει χωρισθεῖ σὲ τέσσερες περιοχές, τὴν κυβερνητικὴ γύρω ἀπ’ τὴν Τρίπολη καὶ τρεῖς διαφορετικῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες καὶ ἀντιμάχονται μεταξύ τους, ἐνῶ καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀσκεῖ ἀπόλυτο ἔλεγχο στὴν πρωτεύουσα∙ ἡ ἀποστολὴ ὅπλων δὲν εἶναι ἁπλὴ ὑπόθεση, διότι εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ περάσουν αὐτὰ στὰ χέρια Τζιχαντιστῶν, ἐνῶ ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση θέτει πολλὰ ζητήματα συμμετοχῆς ἐνόπλων καὶ ὀργανώσεως τῆς ἐκστρατείας. Οἱ μεγάλες δυνάμεις δὲν φαίνονται διατεθειμένες γιὰ χερσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ δὲν ἔχουν πάντα ἀποτέλεσμα, διότι πρόκειται γιὰ ἀχανῆ χώρα, μὲ τὶς περισσότερες ὁμάδες διασκορπισμένες στὴν ἔρημο καὶ σὲ ἀπόμακρες ὀάσεις της.

Ἀνακριτὲς στὴν τράπεζα HSBC

Στὴν ἕδρα τῆς HSBC στὴν Γενεύη εἰσέβαλαν προχθὲς οἱ ἀνακριτὲς καὶ κατέσχεσαν τὰ ἀρχεῖα της, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις, ὅπως γράφηκε στὸν τύπο, γιὰ παράνομους λογαριασμούς∙ ἡ μεγάλη ἀγγλικὴ τράπεζα ζήτησε συγνώμην ἀπ’ τοὺς πελάτες της γιὰ τὴν συμπεριφορά της καὶ ἀπομάκρυνε τοὺς διευθυντὲς τῶν ἁρμοδίων τμημάτων. Ἡ περιβόητη λίστα Φαλσιανί, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ γνωστή μας λίστα Λαγκάρντ, περιλαμβάνει καὶ πολλοὺς Ἕλληνες, ἐνῶ οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς ἔχουν ζητήσει ἀντίγραφό της γιὰ ἔλεγχο∙ ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων εἶναι νόμιμη, ἀλλὰ τὸ ζητούμενο εἶναι τὸ ἐὰν ἀποκτήθηκαν μὲ νόμιμο τρόπο καὶ ἔχουν περιληφθεῖ στὶς φορολογικές τους δηλώσεις ὡς εἰσόδημα. Ὁ ἔλεγχός της θὰ ἀποκαλύψει πολλά, ὁπότε θὰ ἔχουμε θέματα γιὰ συζήτηση, μὲ ἀρκετοὺς ἐπωνύμους νὰ παρελαύνουν καὶ πάλι…

Ρατσιστικὰ Ἄγγλων φιλάθλων

Μὲ προκλητικὲς ἐνέργειες Ἄγγλοι φίλαθλοι τῆς Τσέλσυ, δὲν ἐπέτρεψαν στὸ Μετρὸ τῶν Παρισίων τὴν ἐπιβίβαση ἑνὸς ἐγχρώμου Γάλλου στὸ βαγόνι τους∙ τὴν σκηνὴ κατέγραψαν οἱ κάμερες καὶ δείχνουν τοὺς χούλιγκανς νὰ σπρώχουν τὸν Γάλλο καὶ νὰ φωνάζουν προκλητικά, «εἴμαστε φασίστες», ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι παρακολουθοῦσαν ἔντρομοι. Ἡ Ἀστυνομία παρενέβη καὶ ἐξετάζει τὰ βίντεο, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῆς Σκώτλαντ Γυάρντ, ἡ ὁποία προσεφέρθη γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν δραστῶν καὶ τὴν σύλληψή τους∙ τὰ ἐπεισόδια δείχνουν τὸ πόσο διαβρωμένη εἶναι ἡ ἀγγλικὴ κοινωνία καὶ τὸ σὲ ποιὲς κοινωνικὲς ὁμάδες στηρίζεται τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα UKIP. Tὸ φαινόμενο δὲν εἶναι τυχαῖο, διότι ὁ τύπος γράφει, ὅτι παρατηροῦνται συχνὰ παρόμοια ἐπεισόδια στὶς ἀγγλικὲς πόλεις, ἀλλὰ δὲν προβάλλονται ποτέ, ἐπειδὴ ἀποκρύπτονται πάντοτε ἐπιμελῶς.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.