Ὑποχώρηση τῆς Τουρκίας στὶς προκλήσεις

Ἡ Τουρκία ὑποχώρησε τελικὰ καὶ ἀνακάλεσε τὴν ΝΟΤΑΜ, μὲ τὴν δέσμευση τοῦ μισοῦ Αἰγαίου, μετὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς πιέσεις τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν Εὐρωπαίων∙ οὐδεὶς ἐπιθυμεῖ νέα ἑστία ἐντάσεως στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ μάλιστα μεταξὺ δύο συμμάχων. Ἡ κυβέρνηση προέβη σὲ αὐστηρὰ διαβήματα πρὸς τὴν Ἄγκυρα, μὲ κοινοποίηση στὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία καὶ στὴν Εὐρώπη∙ στὸ ἐσωτερικὸ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐνημερώθηκε ἀπ’ τὸν ἀρχηγὸ ΓΕΕΘΑ γιὰ τὸ θέμα καὶ ζήτησε τὴν σύγκληση τοῦ Συμβουλίου ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς ἑνιαίας στάσεως τῶν πολιτικῶν δυνάμεων στὰ ἐθνικὰ θέματα. Ὁπωσδήποτε ἡ ὑποχώρηση θεωρεῖται παροδική, διότι δὲν ἀλλάζουν πολιτικὴ οἱ Τοῦρκοι∙ βλέπουν τὴν ἀδύναμη ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὡς εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀπόσπαση «δικαιωμάτων». Ἡ ἐπαγρύπνηση ἀπαραίτητη, ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία περισσότερο.

Ἀποφυγὴ πιστωτικῆς κρίσεως

Μὲ ἡμιπαράνομες μεθοδεύσεις ἐπιχειρεῖ ἡ κυβέρνηση νὰ καλύψει τὶς δανειακὲς ἀνάγκες τοῦ Μαρτίου καὶ προσφεύγει στὴν δέσμευση ὅλων τῶν ἀποθεματικῶν∙ ἔτσι ὑπεγράφη ἀπόφαση γιὰ τὴν χρήση τῶν ἀγροτικῶν ἐπιδοτήσεων καὶ τῶν διαθεσίμων τῶν ταμείων, ἀλλὰ οἱ ὑποχρεώσεις ἀνέρχονται σὲ πολὺ μεγαλύτερα ποσὰ ποὺ δὲν καλύπτονται μὲ κανέναν τρόπο. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν παραγγείλει ὅτι, χωρὶς μεταρρυθμίσεις δὲν ἐγκρίνεται βοήθεια, ἐνῶ ἀνεβάζουν πλέον στὰ τριάντα μὲ πενῆντα δις εὐρὼ τὸ τρίτο μνημόνιο∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἔχει κυριολεκτικὰ χαμένα καὶ ἀδυνατεῖ ἐλέγξαι τοὺς ὑπουργούς του, ἐνῶ ὑποχώρησε στὶς κοινοτικὲς πιέσεις καὶ θὰ καταθέσει τὴν συμφωνία στὴ Βουλή, ἀλλὰ μόνο γιὰ συζήτηση, ἂν καὶ στὸ τέλος θὰ δεχθεῖ τὴν ψηφοφορία καὶ τὶς συνέπειες τῶν βουλευτῶν του… Τὸ χειρότερο εἶναι ἡ ἀσφυξία στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ κατάρρευση τῶν δημοσίων ἐσόδων∙ ὅσο ἐπιτείνεται, τόσο αὐξάνεται ἡ ἀδυναμία τῆς χώρας ἀπέναντι στὶς ὑποχρεώσεις της.

ΣΥΡΙΖΑ, ἰσορροπία τρόμου

Μὲ ἰσορροπία τρόμου παρομοιάζουν τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν ἰσοδύναμη ἐπιρροὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ἀριστερῶν∙ οἱ παροχὲς πρὸς τοὺς συνδικαλιστὲς καὶ τοὺς ἡμετέρους ἔχουν ἐξαγριώσει τοὺς ἁπλοὺς φορολογούμενους καὶ ἐξοργίσει τὶς Βρυξέλλες. Προβλέπεται ὅτι θὰ τὰ ἀνακαλέσει καὶ αὐτά, ὅπως ἔκανε καὶ στὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν τῶν μεγαλοεργολάβων καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν. Ἀποδεικνύει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅτι δὲν διαθέτει προσωπικὸ σθένος κατὰ τῶν ἀπαιτήσεων τῶν στελεχῶν του, ἀλλὰ αὐτὸ πολιτικὰ μοιάζει μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἀσκῶν τοῦ Αἰόλου∙ ἤδη ἡ κατακραυγὴ στὸ κόμμα του κλιμακώνεται ἔντονα καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ζητοῦν παρόμοια μεταχείριση, διότι βρίσκονται σὲ πολὺ χειρότερη μοῖρα ἀπ’ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς ΔΕΗ. Ἡ κρίσιμη μάχη θὰ δοθεῖ μὲ τὴν ψήφιση τῶν φορολογικῶν μέτρων στὴ Βουλή, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀκόμη καὶ χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως.

ΣΥΡΙΖΑ, ἰσόπαλες δυνάμεις

Οἱ δύο δυνάμεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἡ προεδρικὴ καὶ ἡ ἀριστερή, ἀνεδείχθησαν ἰσόπαλες στὶς ψηφοφορίες τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ 56% πρὸς 44%∙ δὲν ἔχει ξαναεμφανισθεῖ στὴν μεταπολεμική μας τουλάχιστον ἱστορία, ἕνα κόμμα, μὲ πλειοψηφία ἔστω καὶ 36%, ἕνα μῆνα μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας, πομπωδῶς καὶ μὲ διαγγέλματα γιὰ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη, νὰ εἶναι τόσο διχασμένο στὴν πρώτη συνεδρίαση τοῦ κορυφαίου ὀργάνου του. Ὁ Ναπολεοντίσκος κινεῖται πλέον μεταξὺ σφύρας καὶ ἄκμονος∙ ἀπ’ τὴν μία πλευρά, οἱ ἀδήριτες δημοσιονομικὲς ἀνάγκες -ἐὰν οἱ σύνεδροι γνώριζαν ὅτι κόπηκε κατὰ 50% ἡ χρηματοδότηση τῶν νοσοκομείων, θὰ ψήφιζαν ἐντελῶς διαφορετικά-, καὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ ἀφόρητες πιέσεις τῶν κομματικῶν του βουλευτῶν καὶ στελεχῶν.

Πλησίστιοι πρὸς ὕφεση πλέον

Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀναπτύχθηκε κατὰ 1,3% τὸ τέταρτο τρίμηνο τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἐνῶ οἱ ἐκτιμήσεις ἦταν γιὰ 2%∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸν Δεκέμβριο, μὲ τὴν προοπτικὴ τῶν ἐκλογῶν, σημειώθηκε ἀπότομη μείωση τῶν συναλλαγῶν στὴν ἀγορά∙ ἔτσι καὶ τὸ πρῶτο τρίμηνο ἡ ἀνάπτυξη θὰ εἶναι χαμηλότερη καὶ ἡ Ἑλλάς ἐκπίπτει στὶς τελευταῖες θέσεις τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ ἀσφυξία τῆς ρευστότητος εἶναι ἡ κύρια αἰτία, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ἐνοχλεῖται καθόλου, οὔτε ἀσχολεῖται μὲ αὐτά∙ τὰ βρίσκει μπροστά της ὅμως στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, καθὼς τῆς ζητοῦν νέα φορολογικὰ μέτρα, μὲ τὴν διόγκωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος. Ἔχασε τὶς πολύτιμες πρῶτες εἴκοσι μέρες…

Ὑπ’ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως

Ἡ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας κρίνει τὸν ἡγέτη, εἴτε στὴν δημοκρατία εἴτε στὴν βασιλεία, γράφει ὁ Πλούταρχος μὲ τὴν πλούσια ἐμπειρία του τῆς ἑλληνικῆς καὶ ρωμαϊκῆς ἱστορίας∙ ὁ φιλόσοφος καὶ ἱστορικὸς ἀπ’ τὴν Χαιρώνεια στὴν πράξη θεωρεῖ τοὺς πολέμους τῶν ἐπιγόνων ὡς τὴν κύρια αἰτία τῆς παρακμῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς κυριαρχίας τῶν Ρωμαίων. «Ὁ δ’ ἦν μέγας, ἐν τοῖς πράγμασι νήφων καὶ μὴ μεθυσθεὶς μηδὲ βακχευθεὶς ὑπ’ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως»∙ ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν πράγματι μέγας καὶ ἤρεμος στὴν ἀντιμετώπιση τῶν πραγμάτων καὶ δὲν μέθυσε καὶ οὔτε ἐκστασιάστηκε ἀπ’ τὴν ἐξουσία καὶ τὴν δύναμή του. «Ἧς μικρὸν ἕτεροι μεταλαβόντες καὶ ἀπογευσάμενοι κρατεῖν ἑαυτῶν οὐ δύνανται»∙ τῆς ὁποίας μικρὸ μέρος ἄλλοι ἔλαβαν καὶ γεύσθηκαν, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν συγκρατῆσαι τοὺς ἑαυτούς τους. Ἐννοεῖ τὰ βασίλεια ἐπιγόνων ποὺ ἐπιδόθηκαν σὲ συνεχεῖς πολέμους μεταξύ των καὶ κατασπατάλησαν τὴν ρώμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Εὐρωζώνη, βέβαιη ἀνάκαμψη

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας καταγράφεται πλέον στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, μὲ ἀτμομηχανὴ πάλι τὴν Γερμανία, τῆς ὁποίας ἡ ἀνάπτυξη προβλέπεται γιὰ 1,6% τὸ τρέχον ἔτος∙ ἀκολουθοῦν ὅλες σχεδὸν οἱ χῶρες καὶ καμμία δὲν ἀναμένεται σὲ ὕφεση, μὲ τὴν ἐξαίρεση μᾶλλον τῆς Ἑλλάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ προοπτικὲς ἕως τὸν Δεκέμβριο ἦταν γιὰ ἀνάπτυξη 2,6% φέτος καὶ 3,5% τοῦ χρόνου, καθὼς βάδιζε μὲ ρυθμὸ 2% περίπου τὸ τελευταῖο τρίμηνο πέρυσι∙ μὲ τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια ὅμως αὐτὸ μειώθηκε στὰ 1,3%, ὁπότε τὸ τρέχον τρίμηνο πέφτει περισσότερο καὶ τὸ ἑπόμενο, Κύριος οἶδεν… Ἡ παντελὴς ἀπουσία οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἐνασχόληση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ Κουρεμένου περὶ ἄλλα πολλὰ φέρουν κακοὺς οἰωνοὺς γιὰ τὴν οἰκονομία μας∙ ὁπωσδήποτε ὁ τουρισμὸς ἀναμένεται συγκρατῆσαι τὴν κατάσταση, ἀλλὰ οἱ ὑπόλοποι κλάδοι, πλὴν τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, συρρικνώνονται βαθμιαία. Γινόμαστε καὶ πάλι τὸ προβληματικὸ παιδὶ στὴν ἀναπτυσσόμενη Εὐρωζώνη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, χάρις στὴν δημοσίευση τῶν στοιχείων ὅτι βελτιώνεται αἰσθητὰ τὸ ἐπιχειρηματικὸ κλίμα στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ μὲ ὑψηλὴ ἄνοδο στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στά, 1,1195 δολλάρια, καὶ 133,8700 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1216,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 61.42. Ἡ μεγαλύτερη βελτίωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος σημειώθηκε στὴν Ἰρλανία, 57,5, μὲ 51 στὴν Γερμανία καὶ 47,5 στὴν Γαλλία∙ ἡ μικρὴ Ἰρλανδία, ἐκτὸς μνημονίου πλέον, κάνει θαύματα καὶ σύρει ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη σὲ ἀνάκαμψη, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν καθοδική της πορεία. Ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ τῆς Κίνας καλλειργεῖ αἴσθημα αἰσιοδοξίας τοὺς ἐπενδυτές, μὲ ἄμεση ἀντανάκλαση στὴν κεφαλαιαγορά∙ οἱ δύο μεγάλες χῶρες, Κίνα καὶ Ἰνδίες, σύρουν στὴν ἀνάκαμψη ὁλόκληρης τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ χρησιμοποιοῦν τὸ ρεμίνμπι ὡς κύριο μέσο ἀνταλλαγῆς καὶ πρῶτο ἀποθεματικὸ νόμισμα οἱ περισσότερες χῶρες.

Οὐκρανία, Κέρρυ, Λαβρὼφ

Ἡ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, γιὰ τὴν Οὐκρανία, δὲν εἶχε ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν διαπίστωση, ὅτι τηρεῖται ἡ ἐκεχειρία∙ οἱ Τζὼν Κέρρυ καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ συζήτησαν καὶ γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Μπόρις Νέμτσωφ στὴν Μόσχα, ἀλλὰ μὲ πλήρη διαφωνία στὸ θέμα αὐτό, ἂν καὶ οἱ Δυτικοὶ ἀνέμεναν πολὺ περισσότερο κόσμο στὴν προχθεσινὴ συγκέντρωση. Στὴ Γενεύη ἔγινε καὶ ἡ συνάντηση τῶν πέντε σὺν ἕναν μὲ τὸν Ἰρανὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὸ θέμα τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος τῆς Τεχεράνης∙ οἱ διαπραγματεύσεις διευκολύνονται, διότι οἱ Δυτικοὶ ἔχουν πεισθεῖ ὅτι τὸ Ἰρὰν δὲν διαθέτει πυρηνικά, ὅπως ὑποστήριζαν συνέχεια καὶ ἑπόμενως τὸ πρόβλημα εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν ἐγκαταστάσεών του, νὰ μὴν παράγει πυρηνικὰ ὅπλα. Φαίνεται ὅτι στὸ θέμα παρουσιάζεται σχετικὴ πρόοδος, μεταξὺ τῶν Ἀμερικῆς, Ρωσίας, Κίνας, Γαλλίας, Βρεττανίας καὶ Γερμανίας, καὶ τῆς Τεχεράνης, ποὺ δείχνει διάθεση γιὰ οὐσιαστικὴ διέξοδο.

Ἰνδίες, σὲ ἀνάπτυξη 8,5%

Σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως 8,5% φέτος βαδίδει ἡ ἰνδικὴ οἰκονομία, μετὰ καὶ τὰ πρόσφατα μέτρα γιὰ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων∙ ἡ χώρα περνάει στὴν πρώτη θέση παγκοσμίως, μεταξὺ τῶν μεγάλων κρατῶν, καθὼς στὴν Κίνα προβλέπεται ρυθμός, 7,5%. Ὁ Ναρέντρα Μόντι ἔχει δώσει προτεραιότητα στὴν διευκόλυνση τῶν ἐπενδύσεων σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, μὲ σημαντικὲς μειώσεις στὴν φορολογία τῶν ἐπιχειρήσεων∙ ἤδη ἔχει τὴν πρωτοπορία στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, χάρις στὴν ἰνδουϊστικὴ γλῶσσα, καθὼς ἡ Μπαγκαλόρε εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ κύρια κέντρα ἐρευνῶν καινοτομίας. Πάντως τὸ Νέο Δελχὶ ἔχει ζητήσει τὴν συμμετοχή του στὴν Εὐρωασιατικὴ Ζώνη Ἐλευθέρων Ἀνταλλαγῶν, Ρωσίας, Καζακστάν, Λευκορωσίας καὶ Ἀρμενίας, ὡς συνδεδεμένου μέλους∙ ἡ ἀποδοχή της εἶναι σημαντικὴ νίκη τῆς Μόσχας, μετὰ τὶς κυρώσεις τῆς Δύσεως ἐναντίον της.

Νετανιάχου, Λευκὸς Οἶκος

Μὲ πολλὰ προβλήματα πραγματοποιεῖται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου στὴν Οὐἀσιγκτον καὶ ἡ ὁμιλία του στὸ Κογκρέσσο∙ ὁ Τζὼν Μπόνερ, ἡγέτης τῶν Ρεπουμπλικανῶν στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, ἔχει καλέσει τὸν Ἰσραηλινὸ πρωθυπουργό, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τῶν Δημοκρατικῶν. Μάλιστα ὁ ἀντιπρόεδρος δήλωσε, ὅτι δὲν θὰ παραστεῖ στὴν ὁμιλία, ἐνῶ δὲν ἔχει κλείσει καὶ συνάντηση μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ πρώτη γιὰ Ἰσραηλινὸ πρωθυπουργὸ στὴν ἀμερικανικὴ πρωτεύουσα∙ αἰτία εἶναι οἱ ψεύτικες πληροφορίες τῆς Μωσάντ, ὅτι τὸ Ἰρὰν διαθέτει πυρηνικὰ ὅπλα, τὶς ὁποῖες οἱ Ἀμερικανοὶ χαρακτήρισαν ὡς ἐσκεμμένη παραπληροφόρηση. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι χθὲς στὴν Γενεύη ὁ Τζὼν Κέρρυ συναντήθηκε μὲ τὸν Ἰρανὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν στὴν Γενεύη, στὰ πλαίσια τοῦ διαλόγου τῶν μεγάλων γιὰ τὰ πυρηνικά του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.