Τολμηρὸ γεῦμα Προέδρου, πρὸς συμβιβασμὸ

Τὸ ἀνεπίσημο γεῦμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας πρὸς τιμὴν τοῦ νέου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ προκατόχου του, χαρακτηρίσθηκε τολμηρὸ πρῶτο βῆμα γιὰ συμβιβασμὸ καὶ διάλογο μεταξὺ τῶν δύο μεγάλων πολιτικῶν δυνάμεων∙ ἡ συμμετοχὴ καὶ ἄλλων γνωστῶν προσωπικοτήτων ἐνισχύει τὴν ἄποψη αὐτή, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τραγικῆς καταστάσεως τῆς χώρας. Ἄλλωστε στὴν κατεύθυνση αὐτὴ βρίσκονται καὶ οἱ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὴν διέξοδο ἀπ’ τὴν σημερινὴ κρίση τῆς χώρας∙ τὰ χρονικὰ περιθώρια ἐξαντλοῦνται καὶ οἱ δυνατότητες ἐλιγμῶν ἐπίσης, μετὰ τὴν ἀπώλεια τῶν τριῶν ἑβδομάδων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Ἡ συνέχεια θὰ κριθεῖ ἀπ’ τὴν στάση τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι ἔχει τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων γιὰ διάλογο μὲ τὴν ἀντιπολίτευση∙ ἔχει ὅλες τὶς δυνατότητες μπροστά του.

Ἐκπλήρωση προαπαιτουμένων

Ἡ ἐκπλήρωση τῶν προαπαιτουμένων εἶναι βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων, καθὼς ἡ κυβέρνηση ἔμεινε ἀπὸ ρευστό∙ ἡ κάλυψη τῶν ἑξαμηνιαίων ὁμολόγων ἔγινε ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ μὲ πολὺ ὑψηλὸ ἐπιτόκιο, ἐνῶ οἱ πρόεδροι τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων ἀρνοῦνται τὴν μεταφορὰ τῶν ἀποθεματικῶν τους γιὰ τὴν ἐξόφληση ὁμολόγων, ἐπειδὴ φοβοῦνται τὴν φυλακή, ἀλλὰ ἔτσι ναυαγοῦν τὰ κυβερνητικὰ σχέδια γιὰ ἐκ τῶν ἑνόντων λύση τοῦ προβλήματος. Ἡ Ἐπιτροπὴ παρενέβη ἤδη, ἔστω καὶ διακριτικὰ γιὰ τὸ θέμα, ἐνῶ τὸ Βερολίνο, μιλάει καθαρὰ γιὰ τρόϊκα καὶ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὸ ΔΝΤ ἐξυμνεῖ τὴν σημειωθεῖσα πρόοδο∙ ἡ Ἀθήνα ἀδυνατεῖ ἀπαντῆσαι στὰ αἰτήματα αὐτά, ἀλλὰ καὶ αἰσθάνεται ὅτι τελείωσαν τὰ ψέμμαρα, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος σταμάτησε τὶς φλυαρίες τοῦ Κουρεμένου, ἀλλὰ καὶ ὁ θερμὸς ὑποστηρικτής του ἀτλαντικὸς τύπος ἄρχισε τὰ καυστικὰ σχόλια, για τὴν εὐρωπαϊκὴ ἐπανάσταση… Μόνο ἡ ἐπιχώρια διαπλοκὴ ἀπομένει δίπλα του.

Εἰκόνα πλήρους διαλύσεως

Τὴν εἰκόνα πλήρους διαλύσεως δίδει ἡ κυβέρνηση, μετὰ τὸν κόλαφο στὸ μεταναστευτικό, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑπαναχωρήσεις στὰ οἰκονομικὰ καὶ στὶς τομὲς στὴν χώρα∙ μόνο ἡ ἱκανοποίηση τῶν κομματικῶν στελεχῶν προχωράει, μὲ μαζικοὺς διορισμοὺς συμβούλων, ἀκόμη καὶ συγγενῶν τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἀκυρώνονται οἱ περισσότεροι ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες. Ἡ οἰκονομία δίδει τὴν ἐντύπωση τῆς ἀπολύτου στασιμότητος, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν προετοιμασιῶν τοῦ τουρισμοῦ, καθὼς ἡ ἀγορὰ ἔχει στερέψει ἀπὸ ρευστὸ καὶ οἱ ἐπιχειρηματίες μετὰ δυσκολίας ἀντλοῦν κεφάλαια καὶ ἀπ’ τὶς καταθέσεις τους∙ ἡ βεβαιότης γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη εἶναι ἡ κύρια ἐλπίδα ποὺ κρατάει τὶς λίγες συναλλαγές, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, διότι αὐτὲς ἔχουν ὑποστεῖ τὶς χειρότερες συνέπειες τῆς κρίσεως καὶ βλέπουν τὸ μέλλον τους σκοτεινό. Ὅσες εἶχαν ξανοιχτεῖ τὴν προηγούμενη τριετία φοβοῦνται ὅτι πέφτουν σὲ χειρότερη κρίση, χωρὶς μάλιστα οὐσιαστικὲς προοπτικὲς διεξόδου.

Σύλληψη ἄλλων τρομοκρατῶν

Ἡ σύλληψη τῆς Ἀγγελικῆς Σπυροπούλου στὴν Σαλαμίνα καὶ δύο ἄλλων γυναικῶν εἶναι μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς, ἡ ὁποία συνεχίζει τὸ ἔργο της, μετὰ τὴν σύλληψη τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ∙ οἱ δύο γυναῖκες, ποὺ τὴν ἔκρυβαν, κρίθηκαν προφυλακιστέες, ἐνῶ ἡ ἴδια κρατάει τὸ στόμα της κλειστό. Οἱ διασυνδέσεις τῆς τρομοκρατίας μὲ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα, ἐπιβεβαιώνονται πλήρως πλέον καὶ ἀποδεικνύονται ἄρρηκτοι δεσμοί, μὲ διάφορες παραλλαγὲς στὶς προκηρύξεις, ἀλλὰ ἀπόλυτη ταύτιση στὴν δράση τους∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἄλλο, τὸ ἐὰν θὰ ἀφεθεῖ ἐλεύθερη στὶς ἔρευνές της ἡ Ἀντιτρομοκρατική, ἢ θὰ γίνουν ἀλλαγὲς ἀπ’ τὴν νέα ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ὅλα μπορεῖ νὰ τὰ περιμένει κανείς, ὅταν ὑπάρχουν τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα…

Ἄτακτη ὑποχώρηση, ψέμματα

Μὲ ψέμματα καλύπτει τὴν ἄτακτη ὑποχώρησή της στὸ μεταναστευτικὸ ἡ κυβέρνηση, μετὰ τὴν θύελλα τῶν ἀντιδράσεων στὴν Εὐρώπη καὶ στὸ ἐσωτερικό∙ τελικὰ ρίχνουν τὴν εὐθύνη στὸν φουκαρᾶ ὑποστράτηγο ποὺ ὑπέγραψε τὴν ἐγκύκλιο, ἐνῶ εἶχε ἀνακοινωθεῖ δημόσια ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς Δημοσίας Τάξεως καὶ Μεταναστεύσεως. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶχε καταγγείλει τὴν κυβέρνηση ὅτι, παραδίδει τὶς μεγάλες πόλεις στὴν παρανομία, ἀλλὰ ἀπάντηση ὑβριστική∙ τὸ σχέδιο εἶναι ἡ ἐξαγρίωση τοῦ κόσμου καὶ ἡ στροφή του στὴν ἀκροδεξιά∙ πιστεύουν ὅτι ἔτσι θὰ ἀνακόψουν τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ψηφοφόρων στὴ Νέα Δημοκρατία. Τὰ σχέδιά τους ναυάγησαν, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται ἡ προχειρότης καὶ ἡ ἀσυνεννοησία σὲ ὅλα τὰ κρίσιμα θέματα. Παραμένουν ἐρασιτέχνες, ἢ μᾶλλον κάτι χειρότερο.

Τὰς ἀποκρίσεις χρησμοὺς

Ἡ ἀλαζονεία καὶ ἡ ἀμετροέπεια χαρακτήριζαν τὴν συμπεριφορὰ ὅλων τῶν ἐπιγόνων τοῦ Ἀλεξάνδρου, κατὰ τὶς σκληρὲς συγκρούσεις τους γιὰ τὴν διανομὴ τῆς κληρονομίας του∙ ἡ αἴσθησις τοῦ μέτρου τουλάχιστον δὲν καθόριζε τὴν συμπεριφορὰ κανενός τους, γράφει ὁ Πλούταρχος. «Δημήτριος δέ, ᾧ τῆς Ἀλεξάνδρου δυνάμεως ἡ Τύχη σμικρὸν ἀποσπάσασα προσέθηκε»∙ ὁ δὲ Δημήτριος, στὸν ὁποῖο ἡ Τύχη ἀπ’ τὴν δύναμη τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀφοῦ ἀπέσπασε ἕνα μικρὸ κομμάτι τοῦ τὸ ἔδωσε. «Καταιβάτης καλούμενος ἐπήκουε»∙ Δεχόταν σὲ ἀκρόαση ὁνομάσας ἑαυτὸν Καταιβάτην, ὅπως τὸν Δία ποὺ κατέβαινε μὲ ἀστραπὲς καὶ βροντές. «Καὶ πρέσβεις πρὸς αὐτὸν οὐκ ἔπεμπον ἀλλὰ θεωροὺς οἱ πόλεις»∙ καὶ δὲν ἔστελναν σὲ αὐτὸν πρέσβεις ἀλλὰ θεωροὺς οἱ πόλεις, ὅπως στὰ ἱερὰ τῶν θεῶν. «Καὶ τὰς ἀποκρίσεις χρησμοὺς προσηγόρευον»∙ καὶ τὶς ἀπαντήσεις τους τὶς ἀποκαλοῦσαν χρησμούς. Εἶχαν ἀποδεχθεῖ οἱ Ἕλληνες τὴν ταπεινωτικὴ αὐτὴ συμπεριφορά, διότι εἶχαν ξεχάσει νὰ πολεμοῦν.

Καθυστερήσεις καὶ οἰκονομία

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, τοὺς θεσμοὺς ὅπως ἀποκαλοῦν τώρα τὴν τρόϊκα, συνεχίζονται, διότι ἡ κυβέρνηση δὲν τολμάει τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ἐπιβολὴ φορολογικῶν μέτρων, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ δημοσιονομικοῦ κενοῦ∙ εἶναι κοινὸ μυστικὸ στὶς Βρυξέλλες, ὅτι πάλι ἡ συμφωνία θὰ κλείσει τὴν τελευταία στιγμή, διότι εἶναι δειλοὶ στὴν Ἀθήνα καὶ δὲν ἀποφασίζουν, ἐπειδὴ στὴν Ἐπιτροπὴ σκέπτονται τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Ἡ κυβέρνησή μας δὲν τὰ σκέπτεται αὐτά, παρὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν τακτοποίηση τῶν συνδικαλιστῶν, ἐν ὄψει τοῦ ἐσωκομματικοῦ πολέμου, ὅσο γιὰ τοὺς Ἕλληνες, οὔτε νοιάζεται, «καλὰ νὰ πάθουν, ἀφοῦ μᾶς ψήφισαν», λέγεται στὶς ἰδιωτικὲς συζητήσεις τῶν ὑπουργῶν∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ὅμως ἐνδιαφέρεται, διότι γνώριζε ὅτι ἡ χώρα ἦταν στὴν πρῶτες θέσεις τῆς ἀναπτύξεως πανευρωπαϊκὰ καὶ τώρα κινδυνεύει νὰ κατρακυλίσει καὶ πάλι στὸν πάτο. Τὸ πιστωτικὸ γεγονὸς μᾶλλον θὰ ἀποκλεισθεῖ, ἀλλὰ ἡ ἀνάπτυξη πιθανώτατα πληγώνεται.

Ἰσραήλ, ΗΠΑ, διαφορὰ χάους

Σὲ χάος μετατράπηκε ἡ διάσταση μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μετὰ τὴν ὁμιλία τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου στὸ Κογκρέσσο καὶ τὴν ἔκκλησή τους πρὸς τοὺς βουλευτὲς νὰ μὴν ἐγκρίνουν τὴν εἰρηνευτικὴ συμφωνία μὲ τὸ Ἰράν∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δὲν δέχθηκε συνάντηση μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ πρωθυπουργό, γιὰ πρώτη φορὰ Ἀμερικανὸς πρόεδρος στὴν ἱστορία, ἐνῶ ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο ἀπουσίαζαν ἐπιδεικτικὰ ἑξῆντα μέλη του καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς χώρας, καὶ οἱ παρόντες Δημοκρατικοὶ ἀπέφυγαν τὰ χειροκροτήματα. Ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς ἀντιμετωπίζει πλέον πρόσθετα προβλήματα στὴν χώρα του, ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, ἐνῶ ἡ κριτικὴ ἐναντίον του ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση κλιμακώνεται καὶ οἱ δημοσκοπήσεις δὲν εἶναι καθόλου εὐνοϊκές∙ στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὸ Ἰρὰν οἱ Ἀμερικανοὶ ἐμφανίζονται ἀρκετὰ ἀνεκτικοί, διότι οἱ ἐπαναστατικοὶ φρουροί του συμβάλλουν σημαντικὰ στὸν πόλεμο στὸ ἐσωτερικό∙ ἤδη οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἄρχισαν ἐκστρατεία γιὰ ἀνακατάληψη τοῦ Τικρίτ.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος καὶ τῆς καθυστερήσεως στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἀνεπαίσθητα στὰ 1,1131 δολλάρια καὶ 133,0855 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 124,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 60,62. Ἡ ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως στὶς Ἰνδίες δὲν ἔχει ἀντίκτυπο στὴν Δύση∙ ἡ Τράπεζα τῶν Ἰνδιῶν μείωσε, γιὰ δεύτερη φορὰ σὲ δύο μῆνες, κατὰ 0,25% τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, στὰ 7,5%, μὲ σκοπὸ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά∙ στὸ πετρέλαιο ἀναμένεται κάμψη στὴν τιμή του, διότι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν, ὅτι ἔχουν γεμίσει οἱ ἀποθῆκες τῶν στρατηγικῶν ἀποθεμάτων καὶ θὰ ὑποχρεωθοῦν στὴν πώληση στὴν ἐλεύθερη ἀογρὰ ἑνὸς μεγάλου μέρους τους. στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ἡ κινεζικὴ πολυεθνικὴ Alibaba ἀνοίγει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν μεγάλο κέντρο ἐρευνῶν στὴν Silicon Valey, ἀνταγωνιστικὸ ἐκείνων τῶν Amazon, Microsoft καὶ Google∙ οἱ Κινέζοι εἰσβάλλουν στὸν «ἀπόρθητο» ὀχυρό τους.

Ρωσία, Κίνα καὶ πόλεμος

Σὲ κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ τέλους τοῦ πολέμου συμφώνησαν Ρωσία καὶ Κίνα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας∙ ἔχει σχηματισθεῖ εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ ἱστορικούς, γιὰ τὴν παρουσίαση τῶν πραγματικῶν γεγονότων ἑβδομῆντα χρόνια μετά. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε, ὅτι τὰ θύματα τοῦ πολέμου ἦταν, Ρωσία, 27 ἑκατομμύρια, Κίνα, 20, Γερμανία, 7,3, Ἰαπωνία, 2,7, Γαλλία, 700000, Βρεταννία, 450000, Ἀμερική, 418000, ἐνῶ δὲν ὑπολογίζονται οἱ καταστροφὲς σὲ παραγωγικὲς δυνάμεις καὶ φυσικὸ πλοῦτο∙ οἱ ἡγεσίες τῶν δύο μεγάλων θὰ παραβρεθοῦν στοὺς ἀντίστοιχους ἑορτασμοὺς στὴν Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο τὸν Μάιο, ὅπου θὰ κληθοῦν καὶ οἱ ἡγέτες τῶν δυτικῶν χωρῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν θὰ προσέλθουν τελικὰ κάποιοι, λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως. Τὴν πλήρη διαφοροποίησή τους ἀπ’ τὴν δυτικὴ προπαραγάνδα ἐπιχειροῦν.

Κίνα, ὑπερυπουργὸς νέφους

Στὸ διορισμὸ τοῦ Chen Jining, καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πεκίνου, ὡς ὑπερυπουργοῦ γιὰ τὸν καθαρισμὸ τῶν κινεζικῶν πόλεων ἀπ’ τὸ νέφος, προχώρησε ὁ Χὶ Τζιπίνγκ∙ ἡ κατάσταση εἶναι ἀφόρητη στὶς ἀναπτυγμένες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, ὅπου οἱ κάτοικοι κυκλοφοροῦν συνεχῶς μὲ μάσκες καὶ ἡ ὁρατότης περιορίζεται σὲ λίγα μέτρα, ὅταν ἐπικρατεῖ νηνεμία. Μόνο οἱ ἄνεμοι ἀπ’ τὴν ἔρημο τῆς Μογγολίας καὶ τὴν Σιβηρία καθαρίζουν τὴν ἀτμόσφαιρα καὶ ὁ κόσμος βλέπει λίγο οὐρανὸ καὶ ἥλιο∙ οἱ βιομηχανίες ἀρνοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν τὰ μέτρα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, χάρις στὶς παρεμβάσεις ἀπὸ ὑψηλὰ κυβερνητικὰ κλιμάκια. Ὁ πρόεδρος τῆς χώρας ἔχει ἀπογοητευθεῖ ἀπ’ τὰ πολιτικά του στελέχη καὶ ἐπέλεξε τὸν διάσημο καθηγητή, μὲ ἐξουσιοδότηση ἐν λευκῷ στὴν οἰκολογικὴ πολιτική. Ὅλοι ἀναμένουν τὶς ἀποφάσεις του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.