Βοήθεια σὲ Γερμανία, Γαλλία

Τὴν βοήθεια τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπικαλεῖται ὁ πρωθυπουργός, μὲ ἐπιστολή του, γιὰ ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, καθὼς οἱ ὑφιστάμενοί του προβάλλουν συνέχεια ἐμπόδια στὸν τεχνικὸ ἔλεγχο, ἐνῶ δείχνει πανικόβλητος γιὰ τὴν ἐμφάνιση κενοῦ ἐξουσίας στὴν χώρα∙ ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Βερολίνο τὴν Δευτέρα ἐκκρεμεῖ καὶ πρότασή του γιὰ πενταμερῆ συνάντηση αὔριο στὶς Βρεξέλλες, μεταξὺ τῶν τριῶν ἀνωτέρω καὶ τῶν Γιοῦνκερ καὶ Ντράγκι. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι ἀνέλαβε τὰ πάντα, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἔχουν πεισθεῖ ὅτι ἐλέγχει τοὺς ὑπουργούς του, διότι διαφορετικά, ὑποστηρίζουν, δὲν θὰ σημειωνόταν τόση καθυστέρηση ἐπί δίμηνο σχεδόν∙ ἡ Ἀθήνα δὲν ἔχει λάβει καμμία ἀπόφαση μετεκλογικὰ καὶ οὔτε ἔχει ἐφαρμόσει καμμία δέσμευσή της, τὶς ὁποῖες ἔχει ἀναλάβει ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός. Στὴν Εὐρώπη πολλοὶ θυμοῦνται τὴν θεαματικὴ πτώση τοῦ Γιώργου Παπανδρέου τὸ 2011.

Ἐκκρηκτικὸ θέμα ρευστότητος

Τὸ πρόβλημα τῆς ρευστότητος προσλαμβάνει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις στὴν ἀγορά, ἐνῶ ὁ Γιοῦρεν Ντάισελμπλουμ ὑπονοεῖ, ὡς ἐσχάτη λύση, τὴν δέσμευση τῶν καταθέσεων, ὅπως ἔγινε στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ ἀπειλεῖται κατακράτηση τῶν ΕΣΠΑ, ἂν δὲν συμμορφωθοῦμε στὴν αὐστηρὴ δημοσιονομικὴ πειθαρχία∙ οἱ πληροφορίες αὐτὲς ἔρχονται τὴν ἑπομένη τῆς διαβεβαιώσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα ρευστότητος, ἐνῶ βοᾶ ἡ Εὐρώπη. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μάλιστα ζήτησε συνάντηση μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ αὔριο στὶς Βρυξέλλες, πρὶν συναντήσει τὸν πρωθυπουργό, γιὰ ἔγκυρη ἐνημέρωση, ἀναφέρουν διπλωματικὲς πηγές∙ στὴν ἀγορὰ ἐπικρατεῖ ἄκρα ἀνησυχία ἕως πανικός, καθὼς ξανάρχισε ἡ ἀνάληψη καταθέσεων, γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο καὶ ἡ διαρροὴ πληροφοριῶν, ὅτι εἶναι προβληματικὴ ἡ πληρωμὴ τῶν συντάξεων στὸ τέλος τῆς μηνός. Ἡ κυβέρνηση δείχνει κυριολεκτικὰ χαμένη, ἐνῶ ἐπιδίδεται σὲ κατηγορίες κατὰ τῆς προηγουμένης, ἀγνοώντας ὅμως τὰ τρομερὰ τρέχοντα προβλήματα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιδείνωση τῆς ἀβεβαιότητος στὸν ἁπλὸ κόσμο.

Ἀντιδράσεις γιὰ Μερκελισμὸ

Οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ τὴν συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ εἶναι ἔντονες καὶ προοιωνίζουν χειρότερες, ὅταν γίνουν γνωστὲς καὶ οἱ συμφωνίες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν∙ τὰ στελέχη καὶ οἱ ἀριστεροὶ βουλευτὲς τοῦ κόμματος δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸ βάθος τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς χώρας καὶ πιστεύουν ὅτι ἐπειδὴ κέρδισαν, μὲ τὸ ἐλάχιστο αὐτὸ ποσοστό, τὶς ἐκλογὲς θὰ κατακτήσουν τὸν κόσμο… Ἤδη ἄρχισαν οἱ πρῶτες ἐπικρίσεις, ὅτι δὲν θὰ ἀναλάβει δεσμεύσεις ὁ πρόεδρός τους, ἂν καὶ δὲν τὸ προβάλουν μὲ πολλὴ πειστικότητα, ἐπειδὴ βλέπουν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει τὴν ἀπήχηση ποὺ περίμεναν στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ἡ ἀποκαθήλωσή του ἄρχισε καὶ συνεχίζεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό.

Ἀδιαφορία μέχρις ψυχρότητα

Ἡ ἀλλαγὴ στὴν πολιτικὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους, καὶ ἡ πρωτοβουλία γιὰ συνάντησή του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἔγινε τὴν Κυριακὴ τὸ μεσημέρι κατὰ τὸν καφὲ στὸ Παγκράτι∙ ξεκίνησε πεζὸς μὲ συντροφιὰ τὸν Κουρεμένο καὶ ἔκανε ἀμέριμνα δῆθεν τὴν διαδρομὴ μέχρι τὴν πλατεῖα Προσκόπων, μὲ τοὺς περισσότερους περαστικοὺς ἄνδρες τῆς ἀσφαλείας του. Στὸ καφὲ κάθισε σὲ ἕνα τραπέζι, ἀλλὰ κανένας δὲν σηκώθηκε νὰ τὸν χαιρετίσει ἀπ’ τὶς δύο τρεῖς δεκάδες πελάτες του∙ μερικοὶ μάλιστα τὸν ἀναγνώρισαν, ἀλλὰ ἔστρεψαν ἀλλοῦ τὸ βλέμμα τους, σὲ ἔνδειξη ἀδιαφορίας μέχρις ψυχρότητος ἀπέναντί του. Ἔμειναν ἀρκετὴ ὥρα δείχνοντας ὅτι συζητᾶνε ἀδιάφορα μὲ τὸν ὑπουργό του, ἀλλὰ ὅταν ἔφυγε εἶχε ἄλλο ὕφος…

Οὕτω βασιλικῶς ἐκόσμησε

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε τιμήσει βασιλικῶς τὴν σύζυγο τοῦ Δαρείου καὶ τὶς εἶχε ἀποδώσει τὶς πρέπουσες τιμές∙ εἶχε πάρει δὲ γιὰ σύζυγό του, ὄχι ἐπίσημη, τὴν κόρη του Στάτειρα. «Ἀποθανοῦσαν δ’ οὕτω βασιλικῶς ἐκόσμησε καὶ συμπαθῶς ἐδάκρυσε»∙ ὅταν πέθανε μάλιστα τόσο βασιλικῶς τῆς ἀπέδωσε τιμὰς καὶ εἰλικρινῶς ἐδάκρυσε. «Ὥστ’ ἀπιστον αὐτοῦ τὸ σῶφρον ἐν τῷ φιλανθρώπῳ γενέσθαι καὶ λαβεῖν ἀδικίας ἔγκλημα τὴν χρηστότητα»∙ ὥστε θὰ ἦταν ἄπιστο σὲ αὐτὸν τὸ νὰ μὴν συμπέσει ἡ σωφροσύνη μὲ τὴν φιλανθρωπία καὶ θεωρεῖσαι τὴν χρηστότητα ὡς ἔγκλημα ἀδικίας. «Δαρεῖος γὰρ οὕτως ἐκινήθη πρὸς τὴν ἐξουσία αὐτοῦ καὶ τὴν ἡλικία»∙ ἔτσι συμπεριφέρθηκε δὲ καὶ ὁ Δαρεῖος πρὸς τὴν ἐξουσία του καὶ τὴν ἡλικία. «(Εἷς γὰρ ἦν καὶ αὐτὸς ἔτι τῶν νομιζόντων διὰ Τύχην κρατεῖν τὸν Ἀλέξανδρον)»∙ διότι ἦταν καὶ αὐτὸς ἕνας ἀπὸ ὅσους πίστευαν ὅτι χάρις τὴν Τύχη του ἐπικράτησε ὁ Ἀλέξανδρος.

Ἐπιβολὴ στοὺς κερδοσκόπους

Ὁ συμβιβασμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ ἡ δουλικὴ ἀποδοχὴ τῆς συναντήσεώς του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ εἶναι ἀποτέλεσμα δύο παραγόντων∙ ὁ διεθνής, ἡ πλήρης ἐγκατάλειψή του ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ὄχι μόνο γιατὶ διαπίστωσαν ὅτι εἶναι πομφόλυγξ, ἔτσι δὲν τὸν ἐξυμνοῦν πλέον, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἡ κρίση στὴν Λιβύη ἐπιβάλλει τὴν σταθερότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια στὶς χῶρες τῆς περιοχῆς∙ αὐτὸ τὸ κατάλαβε μὲ τὴν διεθνῆ ἀπομόνωσή του. Ὁ ἐσωτερικός, διαπιστώνει τὴν κατακόρυφη πτώση τῆς δημοτικότητός του, ἀκόμη καὶ στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, ἐνῶ οἱ ἐργολάβοι τῶν οἰκογενειακῶν του ἐπιχειρήσεων τὸν προειδοποιοῦν ὅτι ἡ κρίση ποὺ ἔρχεται θὰ εἶναι τριχειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη τῆς πενταετίας∙ φοβᾶται πλέον τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου, ἐνῶ ἐκφράζει συνεχῶς παράπονα στὸν περίγυρό του ὅτι τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ Ἀμερικανοὶ φίλοι του. Τὸν ἐμφανέστατο παραγκωνισμὸ τῶν κερδοσκόπων ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους δὲν τὸν ἔχει καταγράψει.

Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀναδυόμενοι

Τὴν στενὴ συνεργασία τους μὲ τοὺς Ἀναδυόμενους ἐπιβεβαιώνουν οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν συμμετοχή τους στὴν Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων σὲ Ὑποδομές (ΑΙΙΒ), παρὰ τὶς ἔντονες ἀμερικανικὲς ἀντιρρήσεις∙ Γαλλία, Γερμανία καὶ Ἰταλία, ἔχουν δηλώσει πρῶτες καὶ ἀκολούθησε ἡ Βρεταννία, πρὸς τὴν ὁποία ἦταν αὐστηότερη ἡ Οὐάσιγκτον, μὲ τὴν πρόφαση ὅτι, ἡ κινεζικῆς ἐμπνεύσεως τράπεζα δὲν ἐκπληροῖ τὶς διεθνεῖς προδιαγραφές. Στὴν πράξη πρόκειται γιὰ ὑποκατάστατο τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης καὶ πραγματοποιεῖ τὴν ἱδρυτική της συνέλευση στὶς 29 Μαρτίου στὴν Ἄλμα Ἄτα τοῦ Καζακστάν, μὲ τὴν συμμετοχὴ τριάντα χωρῶν, ἐνῶ ἔχουν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον Νότιος Κορέα καὶ Αὐστραλία, ἀγνοώντας τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ἀναδυόμενες χῶρες∙ οἱ Ἀναδυόμενοι θεωροῦν τὴν ΑΙΙΒ, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν πλήρη ἀπαξίωση καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ἀφοῦ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες παρεμποδίζουν τὴν ἀναθεώρηση τοῦ κανονισμοῦ του γιὰ τὴν ἀναλογικὴ ἐκπροσώπησή τους στὴν διοίκησή του.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0609 δολλάρια καὶ 128,6850 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, ὁ χρυσός, 1154,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 53,31. Ἡ συμμετοχὴ μεγάλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν στὸ ἀρχικὸ κεφάλαιο τῆς Ἀσιατικῆς Τράπεζας Ἐπενδύσεων στὶς Ὑποδομὲς θεωρεῖται ὡς ἐνίσχυση τῆς στροφῆς τῶν κεφαλαίων πρὸς τὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, καθὼς θεωρήθηκε ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς ἀναδείξεώς της ὡς παγκοσμίου οἰκονομικοῦ κέντρου∙ οἱ ἐπενδυτὲς γνωρίζουν ὅτι σκοπὸς τῶν Κινέζων καὶ τῶν Ρώσων εἶναι ἡ ἀπαξίωση τῶν δυτικῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ Διεθνοῦς Τραπέζης, διότι ἐλέγχονται πλήρως ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς. Μὲ τὴν νέα ἀναπτυξιακὴ τράπεζα, ἀντικαταστάτη τῆς Διεθνοῦς, οἱ Ἀναδυόμενοι ἀποδεσμεύονται σχεδὸν πλήρως ἀπ’ τοὺς παλαιοὺς ὀργανισμοὺς καὶ ἔχουν τὴν ἄνεση ἐπακτάσεώς τους, μὲ ἀποδείξεις πρὸς τοὺς τρίτους, καὶ χειραφετήσεώς τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἐπικυριαρχία∙ αὐτὸς ἄλλωστε εἶναι ὁ ἐνδόμυχος διακαὴς πόθος τους.

Μετανστευτικὸ στὴν Εὐρώπη

Τὴν ὑπαγωγὴ τοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀποφάσισε ἡ Ἐπιτροπή, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου καὶ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ προέδρου της καὶ τῆς ἁρμοδίου Ἐπιτρόπου∙ ὁ λόγος εἶναι σαφής, δὲν ἀποτελεῖ πλέον τὸ μεταναστευτικὸ ἁπλὸ ἐσωτερικὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης, παρὰ ἐντάσσεται στὶς διεθνεῖς της σχέσεις, σχετιζόμενο μὲ τὶς κρίσεις σὲ Οὐκρανία, Μέση Ἀνατολὴ καὶ Λιβύη. Διότι τὸ κύμα τῶν μεταναστατῶν ἀπαιτεῖ τὴν ἀντιμετώπισή του στὴν πηγὴ προελεύσεως καὶ ὄχι στὴν κατάληξη τῶν δρομολογίων τους∙ φυσικά, αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο, ὅταν μάλιστα οἱ περισσότερες κρίσεις εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἐσφαλμένων παρεμβάσεων τῶν Ἀμερικανῶν, ὅπως σὲ Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Συρία, Οὐκρανία. Ἄλλα περίμεναν καὶ ἄλλα τοὺς βγῆκαν, ἀλλὰ πληρώνουν οἱ Εὐρωπαῖοι τὸν λογαριασμό.

Ἑορτασμὸς νίκης στὴ Μόσχα

Στὸν πανηγυρικὸ ἑορτασμὸ τῆς Μόσχας στὶς 9 Μαΐου, γιὰ τὰ ἑβδομῆντα χρόνια ἀπ’ τὴν ἐπέτειο τῆς νίκης στὸν Β’ Παγκόσμιο πόλεμο κατὰ τοῦ ναζισμοῦ, ἔχουν δηλώσει συμμετοχὴ οἱ ἡγέτες 26 κρατῶν, μὲ ἐκείνους τῶν ΒΡΙΚΣ πρώτους, ἀλλὰ καὶ τῆς Βορείου Κορέας∙ ἀπ’ τὴν Εὐρώπη συμμετέχουν, Τσεχία, Σλοβακία, Κύπρος καὶ Ἑλλάς, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ρωσία τὴν ἑπομένη. Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀρνήσεως τῶν Εὐρωπαίων, ἐνῶ τὸ Κρεμλίνο κατηγορεῖ τοὺς Δυτικούς, ὅτι ἐπιχειροῦν νὰ ξαναγράψουν τὴν ἱστορία τοῦ πολέμου, περιορίζοντας τὴν συνεισφορὰ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως σὲ αὐτόν∙ στὴν προσπάθειά τους οἱ Ρῶσοι συνεργάζονται στενὰ μὲ τοὺς Κινέζους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρόμοια παράπονα κατὰ τῶν Ἰαπώνων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν. Νέα ἀναμέτρηση…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.