Εἰκονικὲς διαπραγματεύσεις μὲ δανειστὲς

Οἱ διαπραγματεύσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόϊκα εἶναι εἰκονικὲς κατήγγειλε σύσσωμη ἡ ἀντιπολίτευση, ἀπαντώντας στὸν πρωθυπουργό∙ ἀπέδειξε μάλιστα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι θύτης τῆς κρίσεως καὶ ὄχι θύμα, διότι ἤδη οἱ προβλέψεις γιὰ ἀνάπτυξη τὸ τρέχον ἔτος εἶναι κάτω τοῦ 1%, ὅταν προεκλογικὰ ἀνέρχονταν στὸ 2,5%, ἐνῶ ἐξανεμίσθηκε τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἐπειδὴ προκλήθηκαν οἱ ἐκλογές χωρὶς κανένα λόγο, ἀνεκόπη ἡ ἀναπτυξιακὴ πορεία καὶ βαδίζουμε κανονικὰ πρὸς ὕφεση. Ἡ ἀνυπαρξία προγράμματος ὁδηγεῖ τὴν χώρα σὲ νέα ἐλλείμματα τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχει πιθανότητα νὰ καλυφθοῦν μὲ δανεισμὸ ἀπ’ τὶς ἀγορὲς καὶ μοναδικὸς δρόμος ἀπομένει τὸ τρίτο μνημόνιο∙ ἤδη ἡ συμφωνία τῆς 20ης Φεβρουαρίου σημαίνει ἀναγνώριση τοῦ μνημονίου καὶ προετοιμασία γιὰ ἑπόμενο, ἂν συνεχισθεῖ ἡ ἴδια πολιτική.

Ἀπομόνωση ἀντὶ πολώσεως

Στὴν πόλωση ἀπέβλεπε ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν ἐνημέρωση τῆς Βουλῆς γιὰ τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων, ἀλλὰ βρέθηκε ἀπομονωμένος ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἀκροδεξιᾶς, ποὺ ἐπιδόθηκε σὲ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας∙ ἡ ἐπίκληση τῆς συμφωνίας τῆς 20ης Φεβρουαρίου δὲν βρῆκε στήριξη, διότι δὲν τὴν ἔχει φέρει ἔστω γιὰ συζήτηση στὴν Βουλή, ὅπως καὶ τὶς τελευταῖες προτάσεις στὴν τρόϊκα. Στὴν ἀντιπαράθεση ὁ Ναπολεοντίσκος βρέθηκε ἐκτεθειμένος, ὅταν μάλιστα οἱ ἄλλοι ἀρχηγοὶ τὸν κατήγειλαν ὅτι, στὴν πράξη, οἱ ἀντίπαλοί του βρίσκονται ἐντὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐπέλεξε τὴν ἐνημέρωση τῆς Βουλῆς ὡς ἀπάντηση στὶς συνιστῶσες ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀντίθεσή τους στὴν κυβερνητικὴ πολιτική∙ τὰ ἐνδοκομματικὰ εἶναι τὰ χειρότερα καὶ στὴν Βουλὴ ὁ ἀντιπρόεδρος ἀνακάλεσε τὶς προηγούμενες δηλώσεις του γιὰ τὸν ΟΛΠ. Οἱ πιέσεις τῶν ἀριστερῶν φαίνεται ὅτι εἶναι οἱ ἰσχυρότερες στὴν κυβέρνηση, τὰ ὑπόλοιπα εἶναι περιδιαγραμμάτων.

Προχειρότητες χωρὶς τέλος

Οἱ προχειρότητες τῆς κυβερνήσεως στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα δὲν ἔχουν τέλος, καθὼς καὶ τὸ τελευταῖο ὑπόμνημά της δὲν περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, παρὰ εὐχολόγια ποὺ δὲν στηρίζονται στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι πρόβλημα ἐνδοκυβερνητικῶν ἀνταγωνισμῶν, ἐνῶ ἔχουν καταστήσει σαφές, ὅτι ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως προϋποθέτει, ὄχι μόνο συμφωνία, ἀλλὰ καὶ τὴν ψήφιση ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν μέτρων. Ἡ οἰκονομία ὅμως συνεχίζει τὴν συρρίκνωσή της καὶ ἡ ἀγορὰ τὴν ἀπονέκρωσή της, καθὼς ἄρχισε ἡ προσέλευση τῶν τουριστῶν, μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Καθολικῶν∙ οἱ ἀπειλὲς τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας φαίνεται ὅτι ἀνησυχοῦν περισσότερο τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι καὶ στὴν Πολιτικὴ Γραμματεία δὲν βρῆκε ὑποστήριξη, παρὰ μόνο τὰ παγερὰ πρόσωπα τῶν περισοτέρων καὶ τὴν σκληρὴ κριτικὴ τῶν ἄλλων. Στὸ Μαξίμου διαπιστώνουν ὅτι δὲν εὔκολη ἡ συνέχιση τῆς καταστάσεως, ἔστω κι ἂν πληρώθηκαν τελικὰ οἱ συντάξεις αὐτοῦ τοῦ μηνός.

Παρακλητικὸς Ναπολεοντίσκος

Ἡ ὑπεροψία καὶ ἡ μέθη ἔχουν πετάξει μακρυὰ ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸν ἔχουν ἀφήσει μόνο του στὴν ἐρημία τῆς ἐξουσίας∙ ἀρχίζει πλέον καὶ ἀντιλαμβάνεται τὸ ποῦ ὡδήγησε τὴν χώρα καὶ φυσικὰ καὶ τὴν κυβέρνησή του, μὲ τὶς ψευδαισθήσεις γιὰ εὐρωπαϊκὴ ἐπανάσταση καὶ διαγραφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, ὅπως εἶχε γίνει μὲ τὴν Γερμανία τὸ 1953. Βλέπει ὅτι, τὶς πραγματικὲς μεταρρυθμίσεις, ὄχι τὶς ψευδεπίγραφες, ποὺ ὑποχρεώνεται νὰ πάρει, ἀκολουθοῦν καὶ ἄγρια φορολογικὰ μέτρα∙ τὸ δίμηνο τῆς ἀδράνειας καὶ τῶν πανηγυρισμῶν πληρώνεται ἀκριβὰ ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό, μὲ τὴν ἐπανακύληση στὴν ὕφεση, κι ἀπ’ τὸν ἴδιο μὲ τὴν κατακραυγὴ τῶν πάντων ἐναντίον του. Δὲν σώζεται πλέον μὲ ὁμιλία στὴν Βουλή…

Συνεργασία, ΝΑΣΑ, Ροσκόσμος

Οἱ διαστημικὲς ἑταρεῖες, ΝΑΣΑ τῆς Ἀμερικῆς καὶ Ροσκόσμος τῆς Ρωσίας ὑπέγραψαν εἰκοσαετῆ συμφωνία συνεργασίας, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση νέου διαστημικοῦ σταθμοῦ καὶ προγράμματος ἐξερευνήσεως τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Ἄρεως∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη τόσο εὐρεῖα συνεργασία τῶν δύο μεγαλυτέρων διαστημικῶν ἑταιρειῶν καὶ μάλιστα σὲ ἐποχὴ σκληρῶν οἰκονομικῶν μέτρων, ἐξ αἰτίας τῆς Οὐκρανίας, τῆς μίας χώρας κατὰ τῆς ἄλλης. Ἡ ζωὴ τοῦ σημερινοῦ διαστημικοῦ σταθμοῦ λήγει τὸ 2017 καὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἐγκαταστήσουν ἄλλον∙ στὸν τομέα αὐτὸ ἡ πρωτοπορία τῆς Ρωσίας εἶναι ἀδιαμφισβήτητη, καθὼς ἀπὸ ἐτῶν μὲ τὰ διαστημόπλοιά της πηγαινοέρχονται καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ κοσμοναῦτες. Τελικά, οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας ἀφοροῦν περισσότερο τοὺς Εὐρωπαίους καὶ δευτερευόντως ἀμερικανικὰ προϊόντα.

Ἀναμνησθεὶς ὅτι Φιλίππου

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε πληρώσει τὰ χρέη ὅλων τῶν ἀνδρῶν του, ὅταν πῆρε τὸν μεγάλο θησαυρὸ τῶν Περσῶν βασιλέων∙ τότε ὁ στρατηγός του Ἀταρρίας ἐμφάνισε κάποιον ὅτι τοῦ εἶχε δανείσει χρήματα καὶ ἔπρεπε ἐξοφλῆσαι αὐτόν, ἀλλὰ ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἦταν ψέμματα καὶ τόσο ἀποδοκιμάσθηκε ἀπ’ τοὺς Μακεδόνες, ὥστε ἐπιχείρησε αὐτοκτονῆσαι. Καὶ θὰ αὐτοκτονοῦσε, «εἰ μὴ γνοὺς Ἀλέξανδρος ἀφῆκε τῆς αἰτίας αὐτὸν καὶ συνεχώρησεν ἔχειν τἀργύριον»∙ ἐὰν δὲν τὸ μάθαινε ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὸν δικαιολόγησε συγχωρώντας τον ἔχειν τὰ χρήματα. «Ἀναμνησθεὶς ὅτι Φιλίππου προσμαχομένου Περίνθῳ βέλει πληγεὶς εἰς τὸν ὀφθαλμόν»∙ διότι θυμήθηκε ὅτι ὁ Φίλιππος κατὰ τὴν πολιορκία τῆς Περίνθου ὅταν χτυπήθηκε μὲ βέλος στὸ μάτι. «Οὐ παρέσχεν οὐδ’ ὑπέμεινεν ἐξαιρεθῆναι τὸ βέλος αὑτοῦ πρὶν ἢ τέρψασθαι τοὺς πολεμίους»∙ δὲν ἀποχώρησε τῆς μάχης οὔτε δέχθηκε νὰ τοῦ βγάλουν τὸ βέλος ἀπ’ τὸ μάτι του, πρὶν τρέψει σὲ φυγὴ τοὺς ἐχθρούς.

Εὐρωσιατικὴ συνεργασία

Ἡ οἰκονομικὴ συνεργασία Εὐρώπης καὶ Ἀσίας διευρύνεται καὶ ἐμβαθύνεται, μὲ τὴν σύσταση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἐπενδύσεων (ΑΙΙΒ), ἀλλὰ καὶ τῶν δρόμων τῆς μετάξης∙ ἡ Κίνα ἔχει τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὰ δύο σχέδια, μὲ τὸ βλέμμα της στραμμένο πρὸς τὶς ἄλλες ἀσιατικὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρώπη, ὅπου ὁδηγεῖ ὁ ἕνας δρόμος τῆς μετάξης. Ἤδη στὴν ΑΙΙΒ ἔχουν δηλώσει συμμετοχὴ ὀκτὼ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ μεγαλύτερες, καὶ ὅλες οἱ ἀσιατικές∙ τὰ σχέδια ἀποβλέπουν στὴν σύσφιγξη τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων τῶν δύο ἠπείρων, ἐνῶ μελετῶνται καὶ ἄλλα, γιὰ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ γρήγορων τραίνων ἀπ’ τὸ Πεκίνο μέχρι τὴν Μόσχα καὶ τὸ Παρίσι. Ἡ Κίνα διαθέτει, χάρις στὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα ὕψους τεσσάρων τρις δολλαρίων περίπου, τὴν ἄνεση τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν προγραμμάτων αὐτῶν, ἐνῶ τὴν παρουσία της συμπληρώνουν οἱ ταχέως ἀναπτυσσόμενες πλέον Ἰνδίες∙ εἶναι σήμερα τὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ κέντρο.

Κλιμάκωση Μέσης Ἀνατολῆς

Οἱ συγκρούσεις στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ τοὺς σφοδροὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας στὴν Ὑεμένη καὶ τὶς μάχες στὴν Συρία καὶ τὸν Λίβανο, κλιμακώνονται∙ οἱ παρατηρητὲς δὲν ἀποκλείουν τὴν εἰσβολὴ καὶ χερσαίων δυνάμεων ἀπ’ τὴν Ριάντ, ἐπειδὴ μόνον οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ δὲν φέρνουν οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα καὶ καθυστερεῖ ἡ συγκρότηση τῆς κοινῆς ἀραβικῆς ἐπιλέκτου δυνάμεως 40000 ἀνδρῶν∙ ἄλλωστε σημειώθηκε συγκέντρωση πολλῶν στρατευμάτων στὰ σύνορα μὲ τὴν Ὑεμένη. Οἱ Σουνίτες ἐπιθυμοῦν ἀποτρέψαι τὴν δημιουργία ἑνὸς σιιτικοῦ χαλιφάτου στὴν Νότια Ἀραβία∙ ἀντιθέτως ἐπανεκτιμοῦν καὶ τὶς προσπάθειές τους γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν σουνιτικῶν κινημάτων στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, ποὺ ὡδήγησαν ὅμως στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἰσχυρῶν ἰσλαμικῶν κινήσεων στὶς δύο χῶρες καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν ξεφύγει πλέον ἀπ’ τὸν ἔλεγχό τους. Ἤδη ἡ Δαμασκὸς καταγγέλλει ὅτι καὶ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ κατὰ τοῦ χαλιφάτου δὲν εἶχαν οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα, παρὰ τὸ ἐνίσχυσαν πολιτικά.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἤπιες ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίοως, ἂν καὶ ἄρχισαν καθοδικὰ σὲ μερικὲς ἀσιατικὲς χῶρες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0842 δολλάρια, καὶ 129,9150 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1187, καὶ τὸ πετρέλαιο, 55,87. Ἡ αἰσιοδοξία στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ ἀνάπτυξη, ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπ’ τοὺς δεῖκτες ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν, οἱ ὁποῖοι αὐξήθηκαν τὸν Μάρτιο στὶς 103,9 μονάδες, ἀπὸ 102,3 τὸν Φεβρουάριο∙ αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἄνοδος τοῦ δείκτου ἀπ’ τὸν Ἰανουάριο 2011, καὶ σημειώνεται παρὰ τὴν συνεχιζόμενη ἐκκρεμότητα μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐπὶ δίμηνο τώρα, ἀλλὰ οἱ ἀγορὲς δὲν τῆς δίδουν ἀρκετὴ σημασία. Μᾶλλον ἐλπίζουν, κατὰ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, ὅτι θὰ λήξει ἤρεμα, διότι δὲν προβλέπουν οἱ ἴδιοι δυνατότητες προκλήσεως μείζονος προβλήματος ἀπ’ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ ἀντιθέτως πιστεύουν ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι ἐσωτερικὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ θὰ λήξει, χωρὶς διεθνεῖς προεκτάσεις, ἀσχέτως μὲ τὶς ἐπιπτώσεις στὸ ἐσωτερικό της.

Γαλλία, θρίαμβος δεξιᾶς

Σὲ θρίαμβο τῆς δεξιᾶς κατέληξε ὁ δεύτερος γύρος τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν τῆς Γαλλίας, καθὼς κέρδισε 67 περιφέρειες, εἴτε 27 περισσότερες, καὶ οἱ Σοσιαλιστὲς μόνο 34, ἐνῶ δὲν πῆρε καμμία τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο∙ τὰ ἀποτελέσματα θεωροῦνται προσωπικὴ νίκη τοῦ Νικολὰ Σαρκοζύ, ἀλλὰ καὶ πρόκριμμα γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2017. Στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο θεωροῦν ὡς ὑπεύθυνο τῆς ἧττας τὸν Μανουὲλ Βάλλς καὶ πολλοὶ ὑποστηρίζουν τὴν ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὥστε νὰ παρουσιάσει ἄλλη εἰκόνα ἡ παράταξη τὴν ἑπόμενη διετία μέχρι τὶς προεδρικὲς κάλπες. Οἱ Γάλλοι καταψήφισαν τὴν λιτότητα, ἐνῶ ὅλα τὰ προβεβλημένα κυβερνητικὰ στελέχη ἔχασαν στὶς περιφέρειές τους, Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Μανουὲλ Βάλλς, Λωρὰν Φαμπιούς, Μαρτὶν Ὠμπρύ∙ ἡ πρόσφατη ἐλαφρὰ οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη δὲν μέτρησε, ὅπως συνέβη καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Ἰράν, πλησίον συμφωνίας

Στὰ ὅρια τῆς συμφωνίας, γιὰ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰράν, βρίσκονται οἱ συνομιλίες τῶν ἕξι μεγάλων καὶ τῆς περσικῆς κυβερνήσεως στὴν Λωζάννη τῆς Ἑλβετίας∙ οἱ διαφωνίες δὲν εἶναι μεγάλες καὶ ἑστιάζονται κυρίως μὲ τὴν ἀμερικανικὴ πλευρά, ἂν καὶ οἱ ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐπιτάσσουν τὴν προσέγγιση μὲ τὴν Τεχεράνη. Ἡ ἐξέγερση τῶν Σιιτῶν στὴν Ὑεμένη στηρίζεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὸ Ἰράν, ἐνῶ ἡ ἀνακοπὴ τῆς καταλήψεως τοῦ Τικρὶτ στὸ Ἰρὰκ δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν σθεναρὴ ἀντίσταση τοῦ χαλιφάτου καὶ στὴν χρήση χημικῶν ὅπλων∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Ἐπαναστατικοὶ Φρουροὶ ἔχουν ἀνακόψει τὴν προέλασή τους, μέσα στὴν γενέτειρα τοῦ Σαντὰμ Χουσσεΐν, γιὰ ἄλλους λόγους. Ἡ συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ πιστεύουν ὅτι θὰ λύσει τὰ χέρια τῆς ἰσλαμικῆς κυβερνήσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.