Ἀνοικτὴ ἀνταρσία τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας

Ἡ δημοσίευση ἄρθρου τοῦ Παναγιώτη Λαφαζάνη, ὅτι εἶναι προτιμώτερη ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, παρὰ ἡ παραμονή μας στὴν Γερμανικὴ Εὐρώπη, ἀποτελεῖ ἀνοικτὴ ἀνταρσία κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς πολιτικῆς του∙ ὁ ὑπουργὸς εἶναι ὁ ἡγέτης τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας καὶ οἱ φίλοι του ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχει τὴν ὑποστήριξη μερικῶν δεκάδων βουλευτῶν. Πρακτικὰ ἡ δημοσίευση σημαίνει ὅτι θὰ καταψηφίσει τὸ πολυνομοσχέδιο, στὴν σύνταξη τοῦ ὁποίου ἄλλωστε δὲν μετέχει τὸ ὑπουργείο του, καὶ θὰ ἀναζητήσει ἀνεξάρτητη πολιτικὴ ἔκφραση, μὲ κύριο σύνθημα τὴν ἀντιμνημονιακή τους στάση∙ τὸ σημαντικὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἀντέδρασε, διότι κανονικὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ἀπολύσει ἀμέσως, ἐπειδὴ ἡ ἀνταρσία διαδίδεται μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός. Πολλὰ φαίνεται ὅτι κυοφοροῦνται τὶς ἐρχόμενες μέρες…

Προετοιμασία γιὰ συμφωνία

Τὶς προετοιμασίες γιὰ συμφωνία τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἄρχισε ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐπιτύχει τὸν σκοπό της, ἐπειδὴ ἡ τρόϊκα ἐπιβάλλει ἀλλαγὲς στὸν νόμο γιὰ τὶς ἑκατὸ δόσεις∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ διέξοδο στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ ἡ ἀνοργανωσιὰ καὶ ἡ ἀσχετοσύνη τῶν ὑπουργῶν περισσεύουν. Τὰ κρίσιμα θέματα εἶναι, ταμειακὸ ἔλλειμμα, ἐργασιακά, ΦΠΑ καὶ μεταρρυθμίσεις στὴν δημόσια διοίκηση καὶ στὴν δικαιοσύνη∙ ἤδη ἀναγνώρισε ἡ κυβέρνηση ὅτι ἀναβάλλεται ἡ κατάργηση τοῦ ΕΝΦΙΑ καὶ ὅτι θὰ γίνουν περικοπὲς στὶς συντάξεις καὶ στοὺς πλειστηριασμοὺς πρώτης κατοικίας. Ἡ πολιτική της κατάρρευση θεωρεῖται δεδομένη πλέον, διότι οἱ διαφωνίες στὸ ἐσωτερικό της ἔχουν πάρει τὴν μορφὴ τῆς ἐξεγέρσεως, ἐνῶ ἐλάχιστοι ὑπουργοὶ πιὰ ὑπακούουν στὸν πρωθυπουργό, μᾶλλον μόνο ὅσοι κατοικοεδρεύουν στὸ Μέγαρο Μαξίμου∙ τέτοια διάλυση κεντρικῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ κράτους, οὔτε στὴν κατάρρευση τῆς δικτατορίας δὲν εἶχε ζήσει ἡ χώρα.

Ἐφιαλτικὰ τὰ ἐλλείμματα

Τὰ ταμειακὰ ἐλλείμματα ἔγιναν πιὰ ἐφιαλτικὰ γιὰ τὴν κυβέρνηση καὶ προκαλοῦν τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας∙ τέλος τοῦ μηνὸς καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα ἐλάχιστοι ἔχουν πληρωθεῖ κανονικὰ καὶ κάμποσοι πῆραν ἔναντι, ἐνῶ οἱ ἐλλείψεις σὲ ἀνταλλακτικὰ καὶ φάρμακα πλήττουν τὴν ἀγορὰ καὶ δυσκολεύουν τὶς ἐργασίες χιλιάδων ἐπιχειρήσεων. Οἱ φαρμακοποιοὶ προειδοποιοῦν ἀνοικτὰ ὅτι παρουσιάζονται ἐλλείψεις σοβαρῶν φαρμάκων καὶ νοσηλευτικοῦ ὑλικοῦ καὶ ζητοῦν συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, διότι τὰ χρέη τοῦ ΕΟΠΠΥ ἔχουν ἀνέλθει σὲ δύο δις εὐρώ∙ οἱ καταθέσεις στὶς τράπεζες ἔχουν μειωθεῖ κατὰ τριανταπέντε δις τὸ τετράμηνο καὶ μόνο οἱ πιστώσεις τοῦ ELA ἐπιτρέπουν τὴν ἐπιβίωσή τους, ἐνῶ διέθεσε ἄλλο 1,4 δις χθές. Ἡ κυβέρνηση παρατηρεῖ τὴν κατάσταση ἀμήχανη, ἀλλὰ ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς ξανακτύπησε γιὰ τὸν τρομοκράτη∙ εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον τὸν χρησιμοποιεῖ ὡς πέμπτη φάλαγγα κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου. Δείχνουν ὅτι θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν τῆς παρουσίας του.

Μνημόσυνο Κων. Καραμανλῆ

Ἡ τελετὴ τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου τοῦ Κωνσταντίνου Καραμαλῆ ἔγινε μὲ κάθε ἐπισημότητα στὸν τάφο του στὴν Φιλοθέη∙ ἦταν παρόντες τὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλῆ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ πρώην πρωθυπουργοί., Κώστας Καραμανλῆς καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ἀρκετοὶ γνωστοὶ καὶ συνεργάτες τοῦ μεγάλου ἡγέτου. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἐπιβεβαίωσε τὴν ἑνότητά της καὶ τὴν δυναμική της, ἐνῶ οἱ δύο πρώην πρωθυπουργοὶ ἀντήλλαξαν μερικὰ λόγια καὶ ὁ Προκόπης Παυλόπουλος, συζήτησε ἰδιαιτέρως μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ∙ μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς κυβερνήσεως σὲ ὅλα τὰ θέματα, μοναδικὴ ἐλπίδα παραμένει ἡ Νέα Δημοκρατία, ὡς ἡ κύρια παράταξη εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ καὶ μὲ δεδομένη τὴν ἀναγνώριση τῶν Εὐρωπαίων.

Ἀνάγκη στηρίξεως τῆς χώρας

Τὴν ἀνάγκη στηρίξεως τῆς Ἑλλάδος, ἀνεξαρτήτως τῆς κυβερνήσεώς της καὶ ὅποιας κυβερνήσεως ἔχει, ζήτησε ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, στὴν ὁμιλία στὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα στὸ Στρασβοῦργο∙ ὁ τέως πρωθυπουργὸς ἐπέμεινε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὶς δυνατότητες γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀρκεῖ νὰ τελειώσει γρήγορα ἡ τρέχουσα ἀξιολόγηση καὶ νὰ εἰσέλθει καὶ πάλι σὲ φάση ἀναπτύξεως, ὅπως ἦταν τὰ τελευταῖα τρίμηνα τοῦ παρελθόντος ἔτους. Ἡ παρέμβαση συζητήθηκε ἀρκετὰ στὴν ἕδρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, διότι ἔδειξε τὴν ἑνότητα τῶν φιλοευρωπαϊκῶν δυνάμεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, κάτι ἀπαραίτητο ἔναντι τῶν τρίτων∙ στὴ συνέχεια συναντήθηκε μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καὶ ἡγέτες τῶν διαφόρων ὁμάδων του.

Πῶς βασιλεύουσιν ἄνθρωποι

Ἡ ἐπιλογὴ διὰ Τύχης ἢ διὰ θείας ἐπινοίας τῶν βασιλέων ἦταν γνωστὴ σὲ πολλὲς πόλεις τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ἀλλὰ δὲν ἦταν αὐτὴ ἡ περίπτωση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἐπιμένει ὁ Πλούταρχος∙ ἡ παράθεση πολλῶν ἱστορικῶν περιπτώσεων εἶναι ἐνδιαφέρουσα, διότι μᾶς δίδει τὴν νοοτροπία τῶν λαῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. «Βούλει μαθεῖν, πῶς βασιλεύουσιν ἄνθρωποι διὰ Τύχην;» θέλεις νὰ μάθεις, τὸ πῶς ἐκλέγονται οἱ βασιλεῖς στὴν Τύχη; «Ἐξέλιπέ ποτ’ Ἀργείοις τὸ Ἡρακλειδῶν γένος, ἐξ οὗ βασιλεύεσθαι πάτριον ἦν αὐτοῖς»∙ χάθηκε κάποτε τὸ γένος τῶν Ἡρακλειδῶν, ἀπ’ τὸ ὁποῖο ἦταν πατρικὸ ἔθιμο τοῦ ἐκλέγειν τὸν βασιλέα τους. «Ζητοῦσι δὲ καὶ διαπυνθανομένοις ὁ θεὸς ἔχρησεν ἀετὸν δείξειν»∙ ἔψαχναν γιὰ βασιλέα καὶ ἀναζητοῦσαν τὸν κατάλληλο, ἀλλὰ ἦλθε χρησμὸς ἀπ’ τὸν θεὸ ὅτι ἀετὸς θὰ δείξει τὸν τυχερό. Ἦταν γενικὴ ἡ πίστη τῶν Ἀργείων, ὅτι μόνο μὲ τὴν βασιλεία ἑνὸς τῶν Ἡρακλειδῶν θὰ εὐημεροῦσαν.

Εἰσηγήσεις Ντάισελμπλουμ

Οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Γιέρουν Ντάισελμπλουμ στὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς διαπραγματευτικῆς ὁμάδος μὲ τὴν τρόϊκα, ἦταν ἐπιβεβλημένες καὶ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν ταχύτερη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης εἶπε τὸ αὐτονόητο, ὅτι πρέπει συμμετέχειν οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ στὰ ἐπὶ μέρους συζητούμενα θέματα, ὥστε δίδειν ἐπὶ τόπου ἀπαντήσεις καὶ λύσεις στὶς ὅποιες ἀπορίες ἢ διαφωνίες παρουσιάζονται. Ἔτσι συνέβαινε καὶ συμβαὶνει σὲ ὅλες τὶς ὑπὸ ἔλεγχο χῶρες. Ἡ ὀργισμένη ἀπάντηση τῆς κυβερνήσεως, γιὰ παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας, ἐπιβεβαιώνει τὴν διαπίστωση καὶ ἀπ’ τὴν συνέντευξη τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀκόμη δὲν ἔχουν μελετήσει, ὄχι μόνο τοὺς φακέλους τῶν διαφόρων θεμάτων, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας τῶν εὐρωπαϊκῶν σχέσεων∙ δὲν εἶναι ὅλα παιχνίδια μὲ τὴν διαπλοκή, ἐπειδὴ τοὺς πρόβαλε γιὰ ἀνάδειξή τους σὲ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση καὶ κυβέρνηση στὴ συνέχεια. Χρειάζεται νὰ στρωθοῦν καὶ στὰ γραφεῖα τους.

Ὁμπάμα, ἐγκληματικὰ ἄτομα

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος χαρακτήρισε ὡς ἐγκληματικὲς ὁμάδες τοὺς ἐγχρώμους ποὺ προκάλεσαν μεγάλα ἐπεισόδια στὴν Βαλτιμόρη, μὲ ἀφορμὴ τὸν θάνατο ἑνὸς Ἀφροαμερικανοῦ σὲ ἀστυνομικὸ τμῆμα∙ ὁ κυβερνήτης τοῦ Μαίρυλαντ κήρυξε τὴν πόλη σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ κατέβασε 5000 ἄνδρες τῆς Ἐθνοφρουρᾶς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως, ἀλλὰ τὰ ἐπεισόδια ἐπαναλήφθηκαν καὶ τὴν ἑπομένη. Ὁ Μπάρακ Ὁμπάμα, παρ’ ὅλο ἀφροαμερικανικῆς καταγωγῆς ἔδειξε ὅτι δὲν κατανοεῖ, ἢ τουλάχιστον δείχνει ὅτι δὲν κατανοεῖ, τὴν πραγματικὴ φύση τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων στὴν μεγάλη χώρα του∙ ὁπωσδήποτε σὲ διαδηλώσεις καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία παρεισφρύουν πάντοτε ἐγκηματικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι τὰ παρεπόμενα. Αἰτία εἶναι ἡ ὕπαρξη τῶν φυλετικῶν διαφορῶν στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία, τὶς ὁποῖες δὲν ἔχουν ἐξαλείψει τὰ πενῆντα χρόνια ἀπ’ τὴν κατάργησή τους∙ εἶναι ἐπιβεβλημένο ὅπως ἀναζητηθοῦν τρόποι προσεγγίσεως καὶ συμβιώσεως Λευκῶν καὶ Νέγρων, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ νέων φαινομένων ρατσιστικῆς βίας.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν παγκοσμίως πτωτικὲς τάσεις, μετὰ τὴν σχετικὴ ἄνοδο τῶν προηγουμένων ἡμερῶν∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,995 δολλάρια καὶ 131,1750 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1204,80, ἀλλὰ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 64,64. Ἡ ρευστοποίηση κερδῶν συνεχίσθηκε στὴν Δύση, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἡ αἰσιοδοξία γιὰ ἐπίλυση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος διαχέεται στοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ ὑπάρχουν ἀκόμη ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα∙ οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν ἁπτὲς ἀποδείξεις γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὴν στάση τους, μετὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα. Στὴν Ρωσία συνεχίσθηκε ἡ ἀνατίμηση τοῦ ρούβλιου, κατὰ 17%, παρὰ τὴν συνέχιση τῶν δυτικῶν κυρώσεων∙ ἤδη ἄρχισε ἡ ἐπανεισροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα, ἂν καὶ τὰ περισσότερα εἶναι κεφάλαια τῶν κερδοσκόπων, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐκρεύσει τὸ παρελθὸν ἔτος. Ἐπίσης παρουσιάσθηκαν καὶ τὰ πρῶτα δείγματα ἀνακάμψεως τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας∙ φαίνεται ὅτι, οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ἔχουν πλέον ὁλοκληρωθεῖ καὶ ἀντιστραφεῖ τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα.

Κύπρος, πτώση ἐπιτοκίων

Τὴν δεύτερη πώληση ὁμολόγων της ἑνὸς δις εὐρώ, μὲ ἐπιτόκιο 4%, ἐπέτυχε ἠ Κύπρος, ὁπότε ἄνοιξε καὶ ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀπαλλαγή της ἀπ’ τὰ μνημόνια∙ ἤδη ἡ χώρα ἔχει μειώσει τὸ χρέος της στὸ 103% τοῦ ΑΕΠ, ἐνῶ προβλέπεται ἀνάπτυξη 0,7% γιὰ φέτος καὶ ἔξοδος τρίτη φορὰ στὶς ἀγορές. Μέσα σὲ δύο χρόνια ἡ μεγαλόνησος ἔκανε θαύματα, διότι ἀκολούθησε συνεπῆ οἰκονομικὴ πολιτική, ἀπέφυγε τὶς ἀκρότητες καὶ τὶς πολιτικὲς περιπέτειες, ἐνῶ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἦταν συγκρατημένη στὶς ἀντιδράσεις της∙ προσαρμόσθηκε στὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν καὶ ἀπέφυγε τὶς ἀκραῖες δηλώσεις, γιὰ κατάργηση μὲ νόμο τῆς τρόϊκας καὶ ὅτι θὰ ὑποχρέωνε τὶς ἀγορὲς νὰ χορεύουν πεντοζάλη, σὰν τὸν Ναπολεοντίσκο. Θὰ εἴχαμε προηγηθεῖ στὴν ἀνάκαμψη, ἂν δὲν μεσολαβοῦσαν οἱ ἐκλογές.

Ὁριοθέτηση ΑΟΖ μὲ Αἴγυπτο

Στὴν διεύρυνση τῶν σχέσεων, οἰκονομικῶν, ἐμπορικῶν, τουριστικῶν καὶ πολιτιστικῶν συμφώνησαν οἱ ἡγέτες Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, κατὰ χθεσινὴ συνάντησή τους στὴν Λευκωσία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπιτάχυνση τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης Ἑλλάδος, Αἰγύπτου, διότι ἐκείνη μὲ τὴν Κύπρο ἔχει ὁλοκληρωθεῖ∙ ἡ τριμερὴς συνεργασία εἶναι ἀνοικτὴ σὲ τρίτες χῶρες, ἀρκεῖ νὰ σέβονται τὶς ἀρχές της, ἐνῶ χαρακτηρίσθηκε ὡς παράγων σταθερότητος καὶ εἰρήνης στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἡ τριμερὴς εἶναι συνέχεια τῆς προηγουμένης στὸ Κάιρο στὶς 8 Νοεμβρίου, ὅπου ἐτέθησαν οἱ σταθερὲς βάσεις της∙ οἱ τρεῖς ἡγέτες ἀντάλλαξαν ἀπόψεις καὶ γιὰ τὸ Παλαιστινιακὸ καὶ τὸ Κυπριακό, ἀλλὰ καὶ συμφώνησαν στὴν στενὴ συνεργασία τῶν χωρῶν τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ τόσον ἔντονου μεταναστευτικοῦ προβλήματος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.