Ρωσία, διακοπὴ μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων

Στὴν ὑπογραφὴ τοῦ νόμου γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν διακοπὴ τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων στὴν Ρωσία, ἐὰν παραβιάζουν τὸν νόμο, προέβη ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν∙ οἱ Δυτικοὶ ἀπάντησαν νευρικά, μὲ πρώτους τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ Βρεταννούς, ὅτι παραβιάζουν τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τὸ Κρεμλίνο εἶναι διατεθειμένο νὰ τὸν ἐφαρμόσει. Οἱ Ρῶσοι, καὶ οἱ Κινέζοι, ὅπως καὶ οἱ Γερμανοὶ καὶ Γάλλοι δευτερευόνως, θεωροῦν τὶς μκο ὡς ὄργανα τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μὲ τὶς διασυνδέσεις τους στὸ ἐσωτερικό τους καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς∙ στὴν Ἑλλάδα ἐμφανίσθηκαν ὡς μαϊντανοί, μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ πρὸ τριακοπενταετίας καὶ τὴν σύζυγο τοῦ ἱδρυτοῦ του μετέχειν σὲ πολλὲς ἀπὸ αὐτές. Μερικὲς ἐλέγχονται ἤδη ἀπ’ τοὺς εἰσαγγελεῖς.

Ἀμηχανία Ναπολεοντίσκου

Σὲ ἐμφανέστατη ἀμηχανία βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, μετὰ τὴν ψυχρολουσία του ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματός του καὶ τὶς καθαρὰ μᾶλλον ὑπονομευτικὲς εἰς βάρος του δηλώσεις κορυφαίων ὑπουργῶν, ὅτι δὲν θὰ πληρωθεῖ ἡ δόση στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο∙ ὁ ἴδιος διαβεβαιώνει τοὺς πάντες, ὅτι προχωροῦν ἐντατικὰ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα καὶ ὅτι γράφεται ἡ συμφωνία, ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ δείχνουν ὅτι ἐνδιαφέρονται πρωτίστως γιὰ τὸν ἀποχαρακτηρισμό τους ὡς μνημονιακοί, ἐνῶ καὶ ἡ πρόεδρος καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς διερωτῶνται, γιὰ πόσο θὰ κατέχουν ἀκόμη τὴν θέση τους. Ἡ αἴσθηση ἀβεβαιότητος καὶ ἐπικειμένων πολιτικῶν ἐξελίξεων διαχέεται εὐρύτερα, κάτω ἀπ’ τὶς πιέσεις τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσεως∙ ἡ κινούμενη ἄμμος ἐξαπλώνεται καὶ οἱ πιέσεις τῶν συνιστωσῶν ἐνισχύονται, διότι καὶ οἱ βουλευτὲς καὶ τὰ κομματικὰ δέχονται τὶς πιέσεις τοῦ ἁπλοῦ κόσμου καὶ περισσότερο τῶν ἀνέργων καὶ ἀσθενῶν στὰ χωρὶς γάζες ἐξαθλιωμένα νοσοκομεῖα.

Πρωτοφανὴς ἐξευτελισμὸς

Ἡ ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας κορυφώνεται μὲ τὶς ἀκρότητες, γιὰ ἄρνηση πληρωμῶν, οἱ ὁποῖες ἐπιτείνουν τὸ παραπέτασμα διεθνοῦς ἀπομονώσεώς μας∙ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς καὶ περισσότερο οἱ μικρομεσαῖοι ζοῦν τὸ ἄγχος τῆς ἐπιβιώσεώς τους, καθὼς τὸ ρευστὸ ἔχει ἐξανεμηθεῖ ἀπ’ τὴν ἀγορὰ καὶ οἱ ξένοι προμηθευτὲς ζητοῦν τὴν πληρωμὴ προκαταβολικά, πρὶν συσκευάσουν τὶς παραγγελίες. Οἱ ὑπουργοὶ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν κρισιμότητα τῆς καταστάσεως, παρὰ τὶς σαφεῖς προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἐγκαταλείπουν τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, μᾶλλον γιατὶ τὸν θεωροῦν ἀνεπίδεκτο μαθήσεως, ἐπειδὴ δὲν καταλαβαίνει τὰ μηνύματά τους∙ τὰ συνεχῆ τηλεφωνήματα στοὺς Εὐρωπαίους καὶ Ἀμερικανοὺς ἡγέτες ἔχουν προκαλέσει τὴν δυσθυμία τους, διότι ἐπαναλαμβάνει τὰ ἴδια αἰτήματα, ἀλλὰ δὲν τηρεῖ τὶς ὑποσχέσεις του. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους μιλοῦν εἰρωνικὰ καὶ σαρκαστικὰ καὶ ἀρκετοὶ χαιρέκακα γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ αὐτὸ ἀντανακλᾶ ὡς πρωτοφανὴς ἐξευτελισμὸς στὸν ἑλληνικὸ λαὸ.

Ἐκβιασμοὶ ἀτλαντικῶν κύκλων

Τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων, χωρὶς νὰ τοὺς κατονομάσει, καὶ τῶν ἐπιχωρίων ὑποτακτικῶν τους κατήγγειλε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπ’ τὴν περιφερειακὴ συνδιάσκεψη τῆς Νέας Δημοκρατίας στὸ Ἡράκλειο∙ «δὲν ὑπάρχουν συστάσεις τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας», ἀπάντησε στὰ ὅσα δηλώνουν κάποιοι καὶ ὅσα γράφονται, διότι συμφωνία δὲν ὑπάρχει ἀκόμη καὶ οὔτε γνωρίζουμε ποιὰ καὶ πῶς θὰ ὑπάρξει, οὔτε ποιοὶ θὰ τὴν ψηφίσουν, οὔτε ποιοὶ θὰ τὴν ἐφαρμόσουν. «Λευκὴ ἐπιταγὴ δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ δώσει αὐτὴ ἡ παράταξη», ὑπογράμμισε∙ ἐννοοῦσε ὅσους βυσσοδομοῦν, καλυπτόμενοι στὶς γραμμές της, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν στήριξη τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀντιευρωπαϊκῶν σκοπῶν τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Εἶναι γνωστὰ τὰ παιχνίδια τους…

Πρόεδρος ἄνευ δευτερολογίας

Τὴν προσωπική του δειλία ἀποκάλυψε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματός του, μὲ τὴν ἄρνησή του νὰ κλείσει τὶς ἐργασίες της μὲ δευτερολογία του, ὅπως κάνει πάντοτε ὁ κάθε ἀρχηγός∙ φοβήθηκε τὶς ἀποδοκιμασίες τῶν στελεχῶν του καὶ προτίμησε νὰ μείνει στὴν πλατεῖα, ἐνῶ στὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ὁμιλιῶν ἀπουσίαζε. Τόση κριτικὴ καὶ τόσο ἔντονη σπανίως βρίσκουμε σὲ κορυφαῖο κομματικὸ ὄργανο στὴν πρόσφατη ἱστορία μας∙ στὴν πράξη, κατὰ τὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν πρόταση τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας, στήριξε τὸν πρόεδρο μόνο τὸ 55% καὶ τὸ 45% ἦταν ἀντίθετο καὶ γι’ αὐτὸ τὴν περιέλαβε στὸ κείμενο τῶν ἀποφάσεων. Δηλαδή, τὸ ἔκανε κουρελοῦ, μὲ ὅλα μέσα καὶ ἄγνωστη τὴν κατάληξη.

Δύσερι καὶ δυσεκβίαστον

Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ εἶχε ὑπὸ τὴν προστασία της καὶ συνεχῆ φροντίδα τὸν Μενέλαο καὶ δὲν ἐπέτρεψε τὸν σοβαρὸ τραυματισμό του στὶς μάχες∙ αὐτὴ εἶναι ἡ Τύχη γιὰ τὸν βασιλέα, διότι ὁ Μενέλαος δὲν εἶχε ἄλλα προσόντα, ἐκτὸς ἀπὸ σύζυγος τῆς θυγατρὸς τοῦ Διός, ἡ ὁποία καὶ τὸν στόλισε καταλλήλως… Ὁ Μενέλαος, χάρις στὴν παρέμβαση τῆς θεᾶς, «ὡς σκηπτὸς ἀπέκοψε τοὺς ἄλλους καὶ διέφθειρε»∙ ἀλλὰ ὡς καταιγίδα ἔπληττε τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς ἐξόντωνε. «Πρὸς δ’ Ἀλέξανδρον αὐτῆς τὸ δυσμενὲς γέγονε φιλόνεικον καὶ δύσερι καὶ δυσεκβίαστον»∙ πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον ὅμως ἡ δυσμένειά της ἔγινε αἰτία φιλονεικίας καὶ καυγάδων καὶ δύσκολα ἀπαλλασσόμενο. «Ὥσπερ πρὸς τὸν Ἡρακλέα»∙ ὅπως καὶ μὲ τὸν Ἡρακλῆ. «Ποίους γὰρ Τυφῶνας ἢ πελωρίους γίγαντας οὐκ ἀνέστησεν ἀνταγωνιστὰς πρὸς αὐτόν;»∙ διότι ποιούς Τυφῶνες ἢ πελώριους γίγαντες δὲν ἀντιπαρέθεσε ὡς ἀνταγωνιστὲς πρὸς αὐτόν; Ἐννοεῖ τὴν θεὰ Ἥρα λόγῳ ζηλοτυπίας.

Στήριξη Εὐρωπαίων διανοητῶν

Τὴν παρέμβασή τους ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἔκαναν 19 Εὐρωπαῖοι διανοούμενοι, κυρίως Γάλλοι καὶ Γερμανοί, μὲ κείμενό τους στὸν τύπο, μὲ τὸ ὁποῖοι ζητοῦν ἡ Εὐρώπη νὰ δείξει τὴν ἀλληλεγγύη της πρὸς τὴν χώρα μας καὶ νὰ μὴν τὴν ἀφήσει νὰ ἐγκαταλείψει τὸ εὐρώ∙ στὸ κείμενο ὑπογραμμίζεται, μὲ ἔμφαση, ὅτι θὰ πρέπει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ προχωρήσει ταχύτατα στὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἐξυγίανση τῶν δημοσιονομικῶν της, ὥστε νὰ καταλάβει τὴν πρέπουσα θέση της στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια. Τὸ κείμενο εἶναι πολὺ καλὰ ζυγισμένο καὶ ἀποφεύγει τὴν ἀναφορὰ στὴν σημερινὴ κυβέρνηση, καὶ πολὺ περισσότερο στὴν ἰδεολογία της καὶ στὶς ἐξαγγελίες τοῦ προέδρου της, ἀλλὰ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη συμπαραστάσεως πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν εὐθύνεται ἕνας λαὸς γιὰ τὴν ψῆφο του καὶ μάλιστα ὁριακή, ὅταν ἡ ἡγεσία του ἔχει κερδίσει τὴν πλειοψηφία μὲ ἀπατηλὰ συνθήματα.

Χαλιφάτο, ἐγρήγορση διεθνῶς

Σὲ ἐγρήγορση βρίσκεται ἡ διεθνὴς κοινότης, μετὰ τὶς νίκες τοῦ χαλιφάτου στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπονόμευση τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας∙ ἡ κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ ἀνακαταλάβει τὸ Ραμπατὶ καὶ ὅτι ἐπέτυχαν οἱ δυνάμεις της τὴν διείσδυση στὰ περίχωρα τῆς πόλεως, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὸ ἀξιόμαχο τοῦ στρατοῦ τους, ὅταν μάλιστα οἱ ἐπαναστατικοὶ φρουροὶ τοῦ Ἰρὰν σηκώνουν τὸ μεγάλο βάρος τοῦ πολέμου. Στὴν Συρία οἱ Τζαχαντιστὲς φέρονται νὰ ἔχουν ἐκτελέσει τετρακόσια ἄτομα στὴν Παλμύρα, κυρίως γυναικόπαιδα, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἑτοιμάζει τὴν ἀντεπίθεσή της καὶ ἡ Χεζμπολλὰλ τοῦ Λιβάνου διαβεβαίωσε ὅτι βοηθάει τὴν Δαμασκό. Στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐπιδιώκουν τὴν διάσπαση τῆς χώρας σὲ πέντε κράτη, καὶ αὐτὸ ἀνησυχεῖ περισσότερο τοὺς Δυτικούς∙ τοὺς ὑποκινοῦν Σιίτες στὸ αὐταρχικὸ βασίλειο ποὺ κινοῦνται κυρίως ἀπ’ τὴν Τεχεράνη. Ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος βρίσκεται στὴν ἀποκορύφωσή του

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση, ἐξ αἰτίας τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὸ ἑλληικὸ ζήτημα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1.0980 δολλάρια καὶ 133,3750 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 65,37, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1211. Οἱ δηλώσεις κορυφαίων Ἑλλήνων ὑπουργῶν, ὅτι δὲν ὑπάρχουν λεφτὰ γιὰ τὴν δόση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀναζωπύρωσαν τὶς φῆμες γιὰ αἰφνίδιο πιστωτικὸ γεγονός∙ οἱ ἐπενδυτὲς δὲν δείχνουν νὰ καθησυχάζουν ἀπ’ τὶς διαψεύσεις τῆς κυβερνήσεως, μᾶλλον διότι πολλὲς φορὲς καὶ γιὰ πολλὰ θέματα ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπ’ τὶς ἀνακοινώσεις της. Στὴν Ἀσία ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν κινεζικὴ οἰκονομία, ἐνισχύει τὴν αἰσιοδοξία τῶν ἀγορῶν, ἐνῶ καλὸς οἰωνὸς θεωρεῖται καὶ ἡ μείωση τοῦ ἰαπωνικοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος, περισσότερο ἀπ’ τὶς προβλέψεις∙ ἡ ἀναταραχὴ στὴν Μέση Ἀνατολὴ δὲν προκαλεῖ ἰδιαίτερη ἀνησυχία, ἴσως ἐπειδὴ τὸ χαλιφάτο διατηρεῖ ὁμαλὴ τὴν ροὴ τοῦ πετρελαίου στὶς ἀγορές.

Ἱσπανία, ὑποχώρηση Ραχόϊ

Σὲ ὑποχώρηση βρέθηκε ὁ Ἱσπανὸς πρωθυπουργὸς στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, ἂν καὶ διατήρησε τὴν πρώτη θέση τὸ κόμμα του, ἐνῶ παρόμοια κινήθηκε καὶ τὸ Σοσιαλιστικό, μὲ τὴν ἀντιπολίτευση νὰ κερδίζει∙ τὸ Λαϊκὸ κόμμα κέρδισε μόνο στὶς τρεῖς ἀπ’ τὶς δεκατρεῖς περιφέρειες, ἔναντι ἕνδεκα τὸ 2011, ἐνῶ στὶς ὑπόλοιπες ἡ ἀντιπολίτευση διεκδικεῖ τὴν τοπικὴ ἐξουσία. Πάντως τὸ κυβερνῶν κόμμα, παραμένει πρῶτο στὰ ἀποτελέσματα, ἀλλὰ μὲ σημαντικὴ πτώση∙ τὸ κρίσιμο θέμα εἶναι οἱ ἐθνικὲς ἐκλογὲς τοῦ Φθινοπώρου, μὲ ἀβέβαιη πλέον τὴν διαδοχὴ στὴν τεσσαρακονταεντία τῶν δύο κομμάτων στὴν ἐξουσία. Οἱ Podemos καὶ οἱ Cjutadanos δείχνουν ὅτι κερδίζουν, ἂν καὶ δὲν κατέβηκαν μόνοι τους σὲ καμμία περιφέρεια καὶ προτίμησαν τὴν συνεργασία μὲ ἄλλα κόμματα καὶ τὴν προβολὴ ἀνεξαρτήτων προσωπικοτήτων στὶς ὑποψηφιότητες.

Κλήβελαντ, φυλετικὰ θέματα

Σὲ διαδηλώσεις καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία προχώρησαν πολλοὶ ἔγχρωμοι στὸ Κλήβελαντ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μετὰ τὴν ἀθώωση ἀπὸ δικαστήριο ἀστυνομικοῦ ὁ ὁποῖος δικαζόταν γιὰ τὸν θάνατο δύο Νέγρων∙ οἱ διαδηλωτὲς ἔκαψαν αὐτοκίνητα καὶ κατέστρεψαν καταστήματα, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία προχώρησε σὲ 71 συλλήψεις. Τὸ φυλετικὸ πρόβλημα παραμένει ὀξύτατο στὴν μεγάλη χώρα, καθὼς σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς πολιτεῖες της σημειώνονται περιπτώσεις βιαίας συμπεριφορᾶς τῶν ἀρχῶν, κυρίως εἰς βάρος Ἀφροαμερικανῶν, μὲ νεκροὺς στὶς περισσότερες περιπτώσεις∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, παρ’ ὅλο καὶ αὐτὸς Ἀφροαμερικανός, δὲν μπόρεσε νὰ ἐλέγξει τὸν φυλετικὸ πυρετὸ σὲ πολλὲς πολιτεῖες, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ πείσει τοὺς ὁμοφύλους του γιὰ τὶς καλές του προθέσεις. Οἱ περισσότεροι ἔγχρωμοι πιστεύουν ὅτι ὁ πρόεδρός τους εἶναι ἐγκλωβισμένος στὸ φυλετικὸ κράτος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.