Σαμαρᾶς, προέχον ἀποκατάσταση ἀξιοπιστίας

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὴν Εὐρώπη εἶναι τὸ ὑπερεπεῖγον πρόβλημά μας, μαζὶ μὲ τὴν ἐθνικὴ συνεννόηση, ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὄχι οἱ ἐκλογές, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιδεινώσουν ἀκόμη περισσότερο τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση∙ ἡ δήλωση ἔγινε πρὶν ἀνακοινωθεῖ ἡ συζήτηση στὴν Βουλὴ σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν καὶ μετὰ ἀπὸ οὐσιαστικὲς ἐπαφές του μὲ τὶς Βρυξέλλες. Φυσικά, μὲ τὴν πρόταση δὲν ἀγνοοῦνται οἱ ἄρδην ἀλλαγὲς στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ποὺ ἔχουν ἀρχίσει ἤδη καὶ συνεχίζονται μὲ ταχύτατο βηματισμό∙ ἡ μόνη σταθερὰ παραμένει πλέον ἡ συνεννόηση τῶν εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ κομμάτων, ἐνῶ εἶναι ἀβέβαιο τὸ μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁπωσδήποτε πιστεύεται ὅτι θὰ στηρίξει τὸν πρωθυπουργὸ ἱκανὸς ἀριθμὸς βουλευτῶν, γιὰ ὑπερψήφιση τῆς συμφωνίας καὶ τῆς ὅποιας μεταβατικῆς κυβερνήσεως.

Ἀναγνώριση τῆς συντριβῆς

Ὡς ἀναγνώριση τῆς πολιτικῆς του συντριβῆς, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὴν Εὐρώπη, θεωρεῖται ἡ αἰφνίδια προσφυγὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴ συζήτηση στὴν Βουλὴ γιὰ τὸ θέμα τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τοὺς ἑταίρους∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὸν ἔθεσε πρὸ τῶν εὐθυνῶν του, τερματίζοντας τὴν τετράμηνη κωλυσιεργεία καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ σήκωσε τὸ βάρος ἀπέναντι στὸ ΔΝΤ. Στὸ ἐσωτερικὸ ὅμως ἡ ἔκρηξη τῶν βουλευτῶν του γενικεύεται, τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα ἐκτοξεύεται στὰ ὕψη καὶ ἡ οἰκονομία κατρακυλάει στὰ Τάρταρα∙ τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν ἔχουν ἐκμηδενισθεῖ, καθὼς οἱ πιέσεις τῶν ψηφοφόρων στους βουλευτές, ὄχι μόνο γιὰ τὰ προεκλογικὰ ψέμματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση τῶν οἰκογενειῶν τους, κορυφώνονται∙ αὐτὸ τὸ ζοῦν, ὅσοι εἶχαν τὴν ἀτυχία νὰ ἀρρωστήσουν δικοί τους ἄνθρωποι. Ἡ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ ἀντιπολίτευση φέρεται ἀποφασισμένη νὰ βοηθήσει, ἀλλὰ εἶναι ἀβέβαιο τὸ ἂν μπορεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως κατέληξε, νὰ ἀλλάξει τοὺς συντρόφους του.

Ἑλληνικὸ γιὰ ἀπορρίμματα

Σὲ χῶρο συγκεντρώσεως τῶν ἀπορριμμάτων μετατρέπει δώδεκα στρέμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ ἔχει ὑπογραφεῖ συμφωνία γιὰ τὴν πώλησή του στὴν Lamda Development καὶ ἀναμένεται ἡ προώθησή της∙ ἡ παραχώρηση γίνεται μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν γειτονικῶν δήμων μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, ἂν πολλοὶ καὶ ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή τους. Αὐτὸ ἔρχεται συνέχεια τῆς προεκλογικῆς δεσμεύσεώς τους γιὰ ματαίωση τῆς πωλήσεως, ἐνῶ στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα τὸ θέμα παραμένει ἀνοικτό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι περιλαμβάνουν τὸ Ἑλληνικὸ στὶς ὑπὸ ἄμεση ἐκτέλεση ἀποκρατικοποιήσεις, ἀλλὰ ὡς συνήθως οἱ ὑπουργοὶ αὐθαιρετοῦν. Στοὺς τέσσερες γειτονικοὺς δήμους ὑπάρχουν δεκάδες ἄλλα δημόσια οἰκοπέδα σὲ παράμερες τοποθεσίες γιὰ τὴν συγκέντρωση τῶν ἀπορριμμάτων∙ φαίνεται ὅτι κάποια ἄλλα συμφέροντα ἐξυπηρετοῦνται.

Σαμαρᾶς, ἐπιβολὴ ὑφέσεως

Ἡ κυβέρνηση ἐπέβαλε τὴν ὕφεση στὴν οἰκονομία, χωρὶς νὰ λάβει κανένα μέτρο, κατήγγειλε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, προσθέτοντας ὅτι αὐτὴ θὰ ἐπιδεινωθεῖ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας ἀξιολογήσεως∙ εἴμαστε πλέον ἡ μοναδικὴ οἰκονομία σὲ ὕφεση στὴν Εὐρωζώνη, ὅταν τὰ δύο τελευταῖα τρίμηνα τοῦ παρελθόντος ἔτους τρέχαμε μὲ τὸν ὑψηλότερο ρυθμό. Ἡ ἀποστέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ τὴν ρευστότητα καὶ ἡ διακοπὴ πληρωμῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τὶς ὑπηρεσίες του, ὅπως τὰ δημόσια ἔργα καὶ τὰ χρέη του πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, ἔχουν προκαλέσει κανονικὴ ἀσφυξία∙ ἡ κυβέρνηση ἐσκεμμένα καὶ μὲ πρόγραμμα ἐπέβαλε τὴν ὕφεση, διότι διαφορετικὰ θὰ ἔκανε κάτι γιὰ τὴν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεως. Ἔκανε τὰ ἀντίθετα καὶ ἀγνόησε τὶς προειδοποιήσεις.

Πῶς ὁ βασιλεὺς κεκόσμηται

Ὁ Ἀλέξανδρος ἀπὸ μικρὸς ἔδειχνε τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ πολιτικὰ καὶ τὴν ἐκστρατεία στὴν Ἀσία, τὸ προαιώνιο ὄνειρο ὅλων τῶν Ἑλλήνων∙ ὅταν ἐπισκέφθηκαν πρεσβευτὲς ἀπ’ τὴν Περσία τὸν Φίλιππο καὶ ὁ ἴδιος ἀπουσίαζε ἀπ’ τὴν Πέλλα, τοὺς ὑποδέχθηκε ὁ Ἀλέξανδρος. Ἀλλὰ δὲν ἔκανε παιδικὲς ἐρωτήσεις, «οἷον οἱ ἄλλοι, περὶ τῆς χρυσῆς ἀναδενδράδος ἢ τῶν βασιλικῶν κήπων ἢ πῶς ὁ βασιλεὺς κεκόσμηται»∙ ὅπως οἱ ἄλλοι συνομηλικοί του, γιὰ τὴν χρυσῆ δενδροστοιχία ἢ τοὺς βασιλικοὺς κήπους ἢ πὼς στολιζεται ὁ βασιλεύς. «Ἀλλ’ ὅλος ἐν τοῖς κυριωτάτοις ἦν τῆς ἡγεμονίας»∙ ἀλλὰ συνέχεια ρωτοῦσε γιὰ τὰ κύρια θέματα τοῦ βασιλείου. «Διαπυνθανόμενος πόση δύναμις ἡ Περσῶν, ποῦ τεταγμένος ὁ βασιλεὺς ἐν ταῖς μάχαις διαγωνίζεται»∙ ρωτώντας νὰ μάθει πόση εἶναι ἡ στρατιωτικὴ δύναμις τῶν Περσῶν, ποῦ πηγαίνει ὁ βασιλεὺς ὅταν πολεμάει κατὰ τὶς μάχες. Ἔδειχνε ὅτι ἔψαχνε τὸ πῶς θὰ πολεμήσει.

Εὐρωζώνη, τήρηση κανόνων

Στὴν τήρηση τῶν κοινοτικῶν κανονισμῶν γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις ὑποχρεοῦνται ὅλοι οἱ ἑταῖροι τῆς Εὐρωζώνης, ὑπογράμμισαν ὁ ἀντικαγκελάριος τῆς Γερμανίας καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας τῆς Γαλλίας∙ οἱ Σίγκμαρ Γκάμπριελ καὶ Ἐμμανουὴλ Μακρὸν συζήτησαν τὸν τρόπο προωθήσεως τῶν ἀποφάσεων τῆς γαλλογερμανικῆς διασκέψεως κορυφῆς τὴν Κυριακή, ἐνῶ ἀναφέρθηκαν καὶ στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα. Ἡ χώρα μας εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ σεβασθεῖ ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις της, τόνισαν, καὶ νὰ προχωρήσει τὶς μεταρρυθμίσεις, διότι ὁ χρόνος ἔχει ἐξαντληθεῖ, μὲ τὴν σπατάλη τεσσάρων μηνῶν σὲ ἄκαρπες διαβουλεύσεις∙ Παρίσι καὶ Βερολίνο ἐπιθυμοῦν ἀξιοποιῆσαι τὴν εὐνοϊκὴ ἀναπτυξιακὴ συγκυρία γιὰ ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως καὶ διασφάλιση τῆς συνοχῆς στὴν Εὐρωζώνη, ἐπειδὴ σὲ περίοδο κρίσεως εἶναι πολὺ δύσκολη καὶ ἐπώδυνη ἡ ἐφαρμογὴ μεταρρυθμίσεων, ὅπως ἔδειξαν καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὡς ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα ἐμπόδια γνωρίζουν ὅτι εἶναι, μὲ τὴν ἀσυνέπειά της καὶ τὶς παρασπονδίες της, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

Ὄξυνση στὴν Σινικὴ Θάλασσα

Σὲ ὄξυνση ὁδηγεῖται ἡ κρίση στὴν Νότια Σινικὴ Θάλασα, μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τῶν Φιλιππίνων στὴν Ἰαπωνία∙ ὁ Μπενίνο Ἀκίνο, μετὰ τὶς πρῶτες συνομιλίες του μὲ τὸν Σέντζο Ἄμπε, παρωμοίασε τὴν Κίνα μὲ τὸν Χίτλερ, γιὰ τὶς διεκδικήσεις της στὰ ἀμφισβητούμενα μεταξὺ τους κοραλλιογενῆ νησιὰ τῆς περιοχῆς. Ὁ πρόεδρος ταυτίζεται πλέον μὲ τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Ἀμερικὴ στὸ θέμα, ποὺ θεωρεῖται πιὸ σοβαρὸ διεθνῶς κι ἀπ’ τὸ Μεσανατολικό∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει προειδοποιήσει τὸ Πεκῖνο ὅτι θὰ πραγματοποιήσει ἀεροναυτικὲς ἀσκήσεις στὴν Νότια Σινικὴ Θάλασσα, παρὰ τὴν ἀντίθεσή του∙ ἡ Κίνα ἀπάντησε, ὅτι θὰ διώχνει ὅλα τὰ ξένα ἀεροσκάφη καὶ πλοῖα ἀπ’ τὶς ζῶνες ποὺ ἔχει χαρακτηρίσει δικές της. Ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, διότι ἡ περίπτωση ἀτυχήματος, μὲ τὸν ὀξύτατο ἀνταγωνισμό, εἶναι πολὺ εὔκολη, ἀλλὰ τὸ Πεκῖνο ἀπάντησε εἰρωνικά, ζητῶντας ἀπ’ τὶς Φιλιππινέζο πρόεδρο νὰ διαβάσει ἱστορία…

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1349 δολλάρια καὶ 140,7650 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν χρυσός, 1182,45, καὶ πετρέλαιο, 63,83. Ἡ παράταση τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος καὶ ἡ ἐπανάληψη τῶν συγκρούσεων στὸν Ντόνμπας προκάλεσαν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι ὅτι θὰ ἐπέλθει συμφωνία γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν θὰ διακοπεῖ ἡ ἐκεχειρία στὴν Οὐκρανία∙ τὸ πρόβλημα στὸ Ἑλληνικὸ ἑστιάζεται στὴν ἐμφανῆ πλέον ἀδυναμία ἐπιβολῆς τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὸ κόμμα του καὶ στὴν βεβαιότητα γιὰ ἀνατροπή του, ὅποια συμφωνία καὶ ἂν παρουσιάσει στὴν Βουλή. Πάντως πολλοὶ ἐλπίζουν ὅτι θὰ κλείσει πολιτικὰ ἡ συμφωνία σύντομα καὶ μᾶλλον δὲν θὰ ἀποτελεῖ θέμα στὴν διάσκεψη κορυφῆς τῆς Ἑπτὰ μεγάλων αὔριο στὴν Βαυαρία∙ ἀντιθέτως τὸ Οὐκρανικὸ εἶναι ἀπ’ τὰ κύρια θέματα, ὅπως καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, μὲ τὴν ὕφεση ἕρπουσα στὴν Ἀμερική.

ΗΠΑ, πιέσεις γιὰ ἀγωγοὺς

Νέες προειδοποιήσεις πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, νὰ μὴν προωθήσει τὰ σχέδιά της γιὰ τὸν τουρκικὸ ἀγωγὸ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ἀπηύθυνε ὁ Ἄμος Χολστάϊν, διευθυντὴς ἐνεργειακῶν ὑποθέσεων στὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ∙ ὁ διευθυντὴς ὑπογράμμισε, ὅτι ἡ ἔνταξη στὸν ἀγωγὸν αὐτόν, σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλὰς γίνεται ἀπὸ μέρος τῆς λύσεως σὲ τμῆμα τοῦ προβλήματος καὶ ὅτι θὰ ἐπισκεφθεῖ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν τὴν Βουλγαρία, ὅπου πιστεύει ὅτι θὰ βρεῖ κατανόηση. Οἱ Ἀμερικανοὶ προωθοῦν τὸν ΤΑΡ μὲ φυσικὸ ἀέριο τοῦ Ἀζερμπαϊτζὰν καὶ τὴν διασύνδεση μὲ τοὺς ἀγωγοὺς ἀπ’ τὸ Ὀμάν, γιὰ τὴν μεταφορά του στὴν Εὐρώπη∙ τὰ σχέδιά τους σχετίζονται μὲ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ρωσίας στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν ἀποσύνδεση τῆς Εὐρώπης στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπ’ τὶς ρωσικὲς ἐνεργειακὲς πηγές.

Οὐκρανία, νέες συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὸ Ντόμπας συνεχίζονται καὶ οἱ δύο πλευρὲς κατηγοροῦν ἡ μία τὴν ἄλλη γιὰ παραβίαση τῆς ἐκεχειρίας, ἀλλὰ δὲν ἐπεκτείνονται καθόλου πέραν τῶν δύο πόλεων κοντὰ στὸ Ντόνετσκ∙ στὶς μάχες ἔχουν ἐμπλακεῖ καὶ ἅρματα μάχης καὶ πυροβολικό, ἐνῶ ἀναφέρονται ἀπώλειες ἀπ’ τοὺς ἀντιπάλους. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς θεωροῦν τὶς συγκρούσεις ὡς ἀφορμὴ γιὰ τὴν συζήτηση τοῦ θέματος ἀπ’ τοὺς Ἑπτὰ μεγάλους στὴν Βαυαρία, μὲ σκοπὸ τὴν συγκάλυψη τῶν ρωσικῶν κατηγοριῶν, ὅτι ὁ πύραυλος ποὺ ἔριξε τὸ μαλαισιανὸ ἀεροσκάφος πέρυσι ἐκτοξεύθηκε ἀπ΄ τὸν οὐκρανικὸ στρατό, μετὰ ἀπὸ ἐξονυχιστικὴ ἔρευνα τῆς βιομηχανίας παραγωγῆς του, ἐνῶ ἡ Μόσχα ζήτησε ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον τὴν δημοσίευση τῶν φωτογραφιῶν τῶν δορυφόρων της∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπάντησαν ὅτι ἔχουν δώσει ὅλα τὰ στοιχεῖα στὸν τύπο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.