Ἔντονη κινητικότης στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ

Ἡ συζήτηση στὴν Βουλὴ καὶ οἱ ἀντεγκλήσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὸ σχέδιο συμφωνίας, μὲ τὴν αἰχμηρὴ παρέμβαση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, ἔχουν ἐπιταχύνει τὴν κινητικότητα στὸ πολιτικὸ σκηνικό∙ ἡ δημοσιονομικὴ ἀσφυξία παίζει τὸν ρόλο καταλύτου καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι δὲν ἐλέγχει τὶς ἐξελίξεις στὸ κόμμα του καὶ τὶς φυγόκεντρες δυνάμεις στὴν κυβέρνηση. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἐκλέγει νέο πρόεδρο, ἀλλὰ ἡ βαρύτης τοῦ σημερινοῦ δὲν ἀντισταθμίζεται, ἐνῶ καὶ τὸ Ποτάμι συγκλίνει στὴν ἑνιαία στάση τῶν φιλοευρωπαϊκῶν δυνάμεων γιὰ τὴν ἀνάδειξη ἄλλης κυβερνήσεως, ἔστω μὲ πυρῆνα τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι οἱ ἐνδοκυβερνητικὲς ἐκρήξεις, διότι κανεὶς δὲν γνωρίζει τὸ πόσα κομμάτια θὰ γίνουν μετὰ τὴν ἔκρηξη, ὅταν οἱ διεργασίες πολλαπλασιάζονται στὴν πλειοψηφία.

Κωλυσιεργεία λόγῳ κόμματος

Ἡ κωλυσιεργεία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ὀφείλεται ἁπλούστατα στὰ ἐσωκομματικά του προβλήματα καὶ μόνο, ἐνῶ καὶ οἱ Ἐπτὰ μεγάλοι ζήτησαν τὴν σύναψη συμφωνίας τὸ ταχύτερο, πρὸς ἀποφυγὴ τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν ἐπιπτώσεων ἀπὸ χρεωκοπία τῆς χώρας μας∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν σαφέστατος καὶ ἀσυνήθιστα αὐστηρὸς πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ Γερμανοὶ ὑπουργοὶ δήλωσαν τὴν ἀγανάκτησή τους μὲ τὴν ἑλληνικὴ στάση. Οἱ ἀπειλὲς γιὰ προσφυγὴ στὶς κάλπες ἀπευθύνονται στὴν πράξη στοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτές, ἀλλὰ οὐδεὶς ὑποχωρεῖ καὶ θεωρεῖται δεδομένη ἡ καταψήφιση τῆς ὅποιας συμφωνίας φέρει στὴν Βουλή∙ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ παράταση τῆς ἐκκρεμότητος, ὄχι μόνο λόγῳ τῶν εὐρωπαϊκῶν πιέσεων, ὅσο γιατὶ εἶναι ἐπὶ θύραις ἡ πλήρης κατάρρευση τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀσφυκτικὴ ἔλλειψη ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ τὴν κλιμακούμενη ἐξαφάνιση ὑλικῶν στὴν βιομηχανία καὶ πολὺ περισσότετο τὴν ἐξάντηλη τῶν ἀναλωσίμων στὰ νοσοκομεῖα.

Περιφρόνηση τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν πλέον περιφρονητικὴ στάση ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση καὶ μόνο Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ διατηροῦν κάποια τυπικὴ περισσότερο ἐπικοινωνία μὲ τὸν πρωθυπουργό, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ συναντηθοῦν πάλι αὔριο∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τὴν εὐθύνη τῶν διαπραγματεύσεων, ἀρνεῖται τὴν ἐπικοινωνία μαζί του, διότι πιστεύει ὅτι τὸν κορόιδεψε, ἐπειδὴ εἶχε ὑποσχεθεῖ τὴν Πέμπτη τὴν ἀποστολὴ νέων προτάσεων καὶ αὐτὸς κατήγγειλε τὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα ὡς ἀπαράδεκτο στὴν Ἑλληνικὴ Βουλή. Οἱ διαπραγματεύσεις βρίσκονται στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, ἀλλὰ τὸ κύριο πρόβλημα τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι τὰ ἐσωκομματικά του, τὰ ὁποῖα δὲν τολμάει νὰ τὰ ἀγγίξει∙ πολλοὶ βουλευτές του ἀπειλοῦν ὅτι θὰ καταψηφίσουν τὴν ὅποια συμφωνία, ὁπότε χάνεται ἡ δεδηλωμένη καὶ ἡ ἐξουσία. Ὁ ἴδιος ἐμφανίζεται ἀμφίθυμος, γνωρίζει ὅτι, ἂν δὲν ὑπογράψει ὁδηγεῖται ἡ χώρα στὴν χρεωκοπία καὶ ὁ ἴδιος στὰ Τάρταρα∙ ἂν ὑπογράψει χάνει τότε τὴν ποθητὴ ἐξουσία.

Ἀποκάλυψη τῆς συνωμοσίας

Ὁ ἀνταποκριτὴς στὴν Οὐάσιγκτον Μιχάλης Ἰγνατίου ἀποκάλυψε τὴν συνωμοσία τῆς χρεωκοπίας μας καὶ ὑπαγωγῆς μας στὴν τρόϊκα τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009, ἀπ’ τὸν τότε πρωθυπουργό∙ σὲ βιβλίο του ἀναφέρει γιὰ σύσκεψη στὸ Λουξεμβοῦργο, ὑπὸ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Τρισὲ καὶ Χοακὶμ Ἀλμούνια καὶ τοὺς Γεώργιο Παπακωνσταντίνου καὶ Γεώργιο Προβόπουλο. Τότε τοὺς πρότειναν οἱ Εὐρωπαῖοι πρόγραμμα γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ χρέους, ἀλλὰ ὁ Γεώργιος Παπανδρέου τὸ ἀπέρριψε, ἐνῶ εἶχε ἀποσταλεῖ ἐπειγόντως καὶ ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος ἀπ’ τὴν Φραγκφούρτη, ὑποστηρίζοντας τὴν πρόταση∙ ἕνα δὲν ἀναφέρει, τὴν σύσκεψη στὸ «Πεντελικό», τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του μὲ τοὺς κερδοσκόπους γιὰ σύναψη ὁμολογιακοῦ δανείου. Δημοσιευμένα αὐτὰ στὸ «Ἐμμελές».

Ρῶσοι, λύση στὴν Εὐρώπη

Τὴν λύση τοῦ οἰκονομικοῦ μας προβλήματος ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης ὑποστηρίζει ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση∙ σὲ δηλώσεις τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ἀλλὰ καὶ ὑπουργῶν της, προτείνεται ἡ ἐξεύρεση τῆς λύσεως στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωζώνης, ἀποστομώνοντας μερικοὺς δικούς μας ὑπουργοὺς οἱ ὁποῖοι ὀνειρεύονται μεγάλη βοήθεια ἀπ’ τὴν Ρωσία καὶ τοὺς ΒΡΙΚΣ. Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ ὑπουργοὶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμμία ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, ὅταν καὶ ὁ πανίσχυρος Ἄλεξ Μίλλερ τῆς Γκάζπρομ, τοὺς συμβούλευσε νὰ συνεργαστοῦν μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες γιὰ τὴν διέλευση τῶν ἀγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα∙ τέτοια πλήρη ἀποκοπὴ κυβερνώντων ἀπ΄ τὴν πραγματικότητα δύσκολα συναντᾶ κανεὶς στὴν ἱστορία. Ζοῦνε μέσα στὶς φαντασιώσεις του συνέχεια.

Τοὺς ξένους ἐκπεπλῆχθαι

Ἡ ὑποδοχὴ καὶ ἡ περιποίηση τῶν Περσῶν πρεσβευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφθασανστὴν Πέλλα ἐνῶ ἀπουσίαζε ὁ Φίλιππος, ἀπ’ τὸν νεαρὸ Ἀλέξανδρο ἔχει μείνει ἱστορική∙ ὁ ἔφηβος διάδοχος τοῦ θρόνου εἶχε ἐντυπωσιάσει τοὺς διπλωμάτες μὲ τὶς ἐρωτήσεις του, γιὰ τὴν στρατιωτικὴ δύναμη τῆς αὐτοκορατορίας, τὴν θέση τοῦ βασιλέως στὶς μάχες. «(Καθάπερ Ὀδυσσεὺς ἐκεῖνος ‘’ποῦ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήια, ποῦ δὲ οἱ ἵπποι;’’)» (ὅπως ὁ Ὀδυσσεὺς ὅταν συνέλαβε τὸν Δόλωνα στὴν Δολώνεια Κ ῥαψῳδία καὶ τὸν ἀνέκρινε ‘’ποῦ βρίσκονται ὅσοι φέρουν πολεμικὰ ὅπλα, ποῦ εἶναι τὸ ἱππικό;’’) «Τίνες ὁδοὶ βραχύταται τοῖς ἄνω πορευομένοις ἀπὸ θαλάττης»∙ ποιοὶ εἶναι οἱ συντομώτεροι δρόμοι γιὰ ὅσους ἀνεβαίνουν ἀπ’ τὴν θάλασσα. «Ὥστε τοὺς ξένους ἐκπεπλῆχθαι καὶ λέγειν ὡς ‘’ὁ παῖς οὗτος βασιλεὺς μέγας, ὁ δ’ ἡμέτερος πλούσιος’’»∙ ὥστε οἱ ξένοι ἐξεπλάγησαν καὶ εἶπαν, ‘’αὐτὸς ὁ παῖς θὰ εἶναι μέγας βασιλεύς, ὁ δὲ δικός μας πλούσιος’’.

Μοναδικὴ ἐξαίρεση Ἑλλάδος

Οἱ Εὐρωπαῖοι καταστρώνουν ἤδη τὰ προγράμματά τους γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας τους καὶ μᾶς ἀφήνουν στὸ περιθώριο∙ ἡ ἄρνηση τὸ Σάββατο τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ νὰ μιλήσει στὸ τηλέφωνο μὲ τὸν πρωθυπουργό μας καταγράφει τὴν πλήρη ἀπομόνωση τῆς χώρας∙ ἡ τηλεφωνικὴ συνομιλία μὲ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε τυπικὸ χαρακτῆρα, μὲ ρητὴ ἐντολὴ ὑποβολῆς συγκεκριμένων καὶ κοστολογημένων προτάσεων σύντομα, ἐνῶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει ἐκνευριστεῖ ἀφάνταστα, γιατὶ ἄλλα εἶχε ὑποσχεθεῖ κατὰ τὴν σύσκεψή τους καὶ ἄλλα δήλωσε στὴν Βουλή. Τὰ χρονικὰ περιθώρια ἔχουν ἐξαντληθεῖ διαμηνύουν οἱ Εὐρωπαῖοι, καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ καταλαβαίνει, ἀλλὰ εἶναι δειλὸς καὶ δὲν ἀποφασίζει, φοβᾶται τὸ κόμμα του∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι στὴν Εὐρωζώνη γίνεται ὀργασμὸς ἐπενδύσεων καὶ προγραμμάτων καὶ ἐμεῖς μένουμε στὸ περιθώριο. Τὰ προγράμματα Γιοῦνκερ καὶ Ντράγκι ἀποδίδουν, ὅπως καὶ τὸ ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἀλλὰ ἐμεῖς ὑπνώττουμε μακαρίως.

Ὑεμένη, πόλεμος στὰ σύνορα

Ὁ πόλεμος στὰ σύνορα Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Ὑεμένης κλικαμώνεται, καθὼς οἱ Σιίτες τῆς τελευταίας ἐντείνουν τὶς ἐπιθέσεις τους στὸ ἔδαφος τῆς πρώτης, ἐνῶ προχθὲς ἐκτόξευσαν πύραυλο Σκούντ, τὸν ὁποῖο ἀνέκοψε ἡ σαουδαραβικὴ ἀεράμυνα μὲ δικό της πάτριοτ∙ ἐπὶ μῆνες τώρα ἡ ἰσορροοπία παραμένει ἐκκρεμής, οἱ ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις τῶν Σαουδαράβων δὲν εἶχαν τὸ ποθούμενο ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ οἱ Χούτσις ἀδυνατοῦν νὰ καταλάβουν τὸ Ἄντεν καὶ τὶς περισσότερες μεγάλες πόλεις. Ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος στὴν ἀποκορύφωσή του, μὲ τὶς διασυνδέσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Μέση Ἀνατολή∙ τὸ Ἰρὰν βλέπει ἐνισχυμένες τὶς θέσεις του στὴν Ὑεμένη, ἀλλὰ ἡ κατάσταση παραμένει στάσιμη στὸ Ἰράκ, ὅπου δὲν προωθοῦνται οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις στὸ Ραμπατί, καὶ ἐπιδεινούμενες στὴν Συρία, ὅπου οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀπειλοῦν τὴν ἕξοδό τους στὴν θάλασσα καὶ τὴν ἀποκοπὴ τοῦ καθεστῶτος ἀπὸ στρατηγικῆς σημασίας ἐπαρχίες του. Ὁ πόλεμος θὰ ἔχει πολὺ περισσότερες διακυμάνσεις μᾶλλον.

Ἑπτὰ μεγάλοι, Ρωσία, κλίμα

Τὴν σκληρὴ στάση κατὰ τῆς Ρωσίας ἐπέλεξε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ὡς πρὸς τὴν διατήρηση τῶν κυρώσεων, ἀλλὰ δὲν τὸν ἀκολούθησαν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ τήρησαν ἀποστάσεις ἀσφαλείας, ἐνῶ στὸ κλίμα καὶ στὴν εὐρωαμερικανικὴ συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν οἱ διαφορὲς εἶναι μεγαλύτερες∙ ἡ διάσκεψη τῶν Ἑπτά μεγάλων προσέλαβε πανηγυρικὸ χαρακτῆρα στὸν πύργο Ἐλμάου τῶν βαυαρικῶν Ἄλπεων, ἀλλὰ στὶς γειτονικὲς πόλεις οἱ διαδηλωτὲς συγκρούονταν μὲ τὴν Ἀστυνομία. Στὸ Οὐκρανικὸ συμφώνησαν στὸν σεβασμὸ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μίσνκ, ἀλλὰ μὲ ὑψηλοὺς ἀντιρωσικοὺς τόνους, ἐνῶ ζήτησαν τὴν συνεργασία μὲ τὴν Μόσχα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰσλαμικοῦ κινδύνου, μετὰ καὶ τὴν προέλαση τῶν Ἰσλαμιστῶν σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες. Στὸ κλίμα ἡ διάσκεψη τῶν Παρισίων ὁδηγεῖται σὲ ἀδιέξοδο, λόγῳ τῶν ἀμερικανικῶν ἀντιρρήσεων στὴν μείωση τῶν ρύπων, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους πιέζειν ἀσφυκτικὰ γιὰ τὴν σύναψη συμφωνίας ἀνανεώσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, χωρὶς ὅμως πολλὲς ἐλπίδες.

Ναπολεοντίσκος, ὁ μοιραῖος ἄνθρωπός μας

Ἡ αὐστηρὴ προειδοποίηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ πρὸς τὸν πρωθυπουργό, νὰ προσέξει, μὴν ἀποβεῖ «ὁ μοιραῖος ἄνθρωπος γιὰ τὴν χώρα», εἶναι τὸ πλέον χαρακτηριστικὸ σημεῖο τῆς συζητήσεως στὴν Βουλὴ τὴν Παρασκευή∙ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔκρουσε, μὲ τὸν πλέον δραματικὸ τρόπο, τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι εἰσακούσθηκε ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἂν καὶ αὐτὸς δὲν εἶχε τὴν ὑπεροψία καὶ τὴν αὐταρέσκεια τῶν προηγουμένων ἐμφανίσεών του∙ ἔμοιαζε περισσότερο μὲ βρεγμένη γάτα, κατὰ τὸ ἐπιτυχημένο σχόλιο παλαιοῦ πολιτικοῦ. Ὁ φόβος γιὰ τὸ αὔριο διαπερνοῦσε τὶς τρεῖς παρεμβάσεις του, διότι φαίνεται ὅτι τώρα ἀντιλαμβάνεται τὸ ποῦ ἔχει ὁδηγήσει τὴν χώρα καὶ τὴν ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου∙ στὰ πρόθυρα ἐξέγερσεως βρίσκονται ὅλες σχεδὸν οἱ κοινωνικὲς τάξεις καὶ ἂς μὴν ἐφησυχάζει ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Ἡ ἀτμόσφαιρα διαλύσεως στὴν κυβερνητικὴ παράταξη ἦταν ἐμφανὴς καὶ στὴν Βουλή∙ οἱ ὑπουργοὶ τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας καὶ τῶν ἀκροαριστερῶν πῆραν θέσεις στὰ ὀρεινὰ τῆς αἰθούσης καὶ ἀπέφυγαν τὴν ὅποια ἐπευφημία τοῦ προέδρου τους στὶς ὁμιλίες του, ἐνῶ καὶ στὶς δημόσιες δηλώσεις τους ἐπιμένουν στὴν πιθανότητα ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ὡς δυνατὴ ἐπιλογή. Δηλαδή, στὴν πράξη δὲν ὑπάρχει ἑνιαία κυβερνητικὴ πολιτικὴ στὸ πιὸ κρίσιμο θέμα, ὅταν οἱ ἴδιοι ἐπιμένουν στὴν καταψήφιση τῆς ὅποιας συμφωνίας.

Τὸ κρίσιμο πρόβλημα τῆς χώρας σήμερα εἶναι πλέον τὸ ἐσωκομματικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ ἀνυπαρξία τοῦ προέδρου του καὶ πρωθυπουργοῦ περισσότερο, καὶ δευτερευόντως ἡ περιθωριοποίηση στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση, πέραν τῆς πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐξαθλιώσεως∙ ἡ ἀξιολόγηση αὐτὴ παριστᾶ τὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται τὰ πράγματα ὁ πρωθυπουργός, καὶ ὄχι τὴν ἀντικειμενικὴ ἱεράρχησή τους. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποφασίζει γιὰ τὴν χώρα καὶ οὐδεὶς ἄλλος, ἑπομένως καὶ ἡ εὐθυνὴ βαρύνει ἀποκλειστικὰ αὐτὸν καὶ κανέναν ἄλλον, ὅταν μάλιστα τὸ Σύνταγμα εἶναι πρωθυπουργικόκεντρικό∙ ἡ ἄδράνειά του ἐπὶ τετράμηνο –διότι μόνο τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες προχώρησε σὲ κάποια διαπραγμάτευση μὲ τοὺς Εὐρωπαίους-, ἡ πλήρης ἐμπιστοσύνη στὸν κουρεμένο καὶ ἡ εἰκόνα ρεμπὲτ ἀσκέρι στὴν κυβέρνηση εἶναι δική του ἀπόφαση καὶ αὐτὸς θὰ λογοδοτήσει τὴν κρίσιμη στιγμή. Ὁπωσδήποτε ἔχει τὰ ἐσωκομματικά, ἀλλὰ αὐτὸς καλλιέργησε τὶς φροῦδες ἐλπίδες ἐπὶ τριετία, αὐτὸς ἀνέμενε τὴν ἀριστερὴ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη, αὐτὸς χαρακτήρισε ὅλους τοὺς Ἕλληνες διεφθαρμένους, ἀλλὰ καὶ ἔλεγε συνειδητὰ ψέμματα στοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες∙ τώρα ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ καὶ ὡς δειλὸς καὶ ἄβουλος ἀντάμα, ἀναμένει κάποιο θαῦμα… Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ ἀτολμία του ὑπερισχύει καὶ δὲν ἀποφασίζει γιὰ τίποτε, παρὰ συνέχεια συμβουλεύεται τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ μόνο. Ἄν πάει ἔτσι, αὐτοὶ θὰ τοῦ πάρουν τὸ κεφάλι…

Ἡ οἰκονομικὴ κρίση συνοδεύεται καὶ ἀπ’ τὴν περιθωριοποίησή μας στὴν Εὐρωζώνη∙ στὸν ὀργασμὸ τῶν Εὐρωπαίων, πρόγραμμα Ντράγκι, μὲ ἐνίσχυση 25-30 δις εὐρὼ στὴν ρευτότητά μας καὶ σχέδιο Γιοῦνκερ, μὲ χρηματοδότηση 15 δις σὲ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἐμεῖς μένουμε ἁπλοὶ θεατές, ἐνῶ σταμάτησαν ὅλα τὰ κοινοτικὰ ἔργα, ΕΣΠΑ καὶ ἄλλα, διότι δὲν ὑπεβλήθησαν νέες προτάσεις ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς καὶ ἔτσι διεκόπη ἡ χρηματοδότησή τους. Τὸ ὑπογράμμισε ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας στὴν Βουλή, τὰ δύο δις κοινοτικῶν εἰσπράξεων τὸ πρῶτο τετράμηνο τοῦ ἔτους προέρχονται ἀπ’ τὰ προγράμματα τῆς κυβερνήσεώς του∙ μόλις τελείωσε ἡ τετράμηνη περίοδος διεκόπη κάθε πληρωμή. Οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὴν προηγούμενη Κυριακὴ ἐγκαινίασαν, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Εὐρωπαίων βιομηχάνων, τὴν προώθηση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, μὲ ἀναμενόμενο ὄφελος 415 δις ἐτησίως∙ οἱ ψηφιακὲς ἐπιχειρήσεις καλπάζουν στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλες οἱ ξένες τοῦ κλάδου ἀνοίγουν κέντρα ἐρευνῶν γιὰ τὰ προγράμματά τους. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν καταλαβαίνει τίποτε γιὰ τὴν σημασία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀλλὰ ἂς διαβάσει τὰ ὑπομνήματα τοῦ κλάδου πρὸς τοὺς ὑπουργούς του∙ οὔτε αὐτὸ κάνει. Ὅταν, στὸν τουρισμὸ ἡ ματαίωση κρατήσεων ἀνέρχεται ἀπὸ 15% μέχρι 30%, ἡ κρίση στοὺς ἄλλους κλάδους εἶναι ἡ μεγαλύτερη στὴν ἱστορία, ἂς προσέξουν τουλάχιστον τὸν ψηφιακὸ τομέα.

Ἡ ἀποσύνθεση τῆς κυβερνήσεως φέρει σοβαρὲς ἀνακατάξεις στὸ πολιτικὸ σκηνικό, πέραν τῆς ἀνατροπῆς τῆς δυναμικῆς του∙ εἶναι πολὺ σπάνιο φαινόμενο στὴν ἱστορία, κοινοβουλευτικὴ κυβέρνηση, ἔστω καὶ μὲ τὴν μικρὴ αὐτὴ πλειοψηφία σὲ ποσοστὰ ἀλλὰ ἐπαρκῆ στὴν Βουλή, κατερρέειν ἐντὸς τετραμήνου μὲ τόσο ἀπότομο τρόπο. Δὲν ἀποβαίνει ἀριστερὴ παρένθεση, ἀλλὰ ἀριστερὴ ἀποστροφὴ στὴν ζωή μας∙ ἀκόμη καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἔστω ἔμπειροι παράγοντες στὴν κυβερνητικὴ παράταξη τὸ ἀναγνωρίζουν, ὅσο παρατείνεται ἡ παραμονὴ τῆς κυβερνήσεως στὴν ἐξουσία, τόσο πολλαπλασιάζονται τὰ προβλήματα καὶ γίνεται δυσκολώτερη ἡ διέξοδος γιὰ τὴν χώρα. Ὁ Ναπολεοντίσκος πρέπει νὰ ὑπογράψει καὶ σύντομα, ἐπιμένουν ὅλοι οἱ σοβαροὶ παρατηρητές, ἢ μᾶλλον νὰ εἶχε ὑπογράψει ἀπὸ καιρὸ καὶ νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του∙ ὅσο ἀργεῖ τόσο χειρότερο γιὰ τὸν ἴδιο καὶ γιὰ τὴν χώρα τρισχερότερα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τοῦ πρότεινε τὴν καλύτερη λύση, τὴν ἐθνικὴ συνεννόηση, διότι οἱ φιλοευρωπαϊκὲς δυνάμεις εἶναι διατεθειμένες νὰ τὸν στηρίξουν∙ φυσικὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι, θὰ ἀλλάξει πολιτικὴ καὶ θὰ ἀναγνωρίσει τὰ ψέμματά του, διότι διαφορετικὰ δὲν ἀποκαθίσταται ἡ ἀξιοπιστία τῆς Ἑλλάδος στὸ ἐξωτερικό. Χωρὶς τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας δὲν γίνεται, οὔτε οὐσιαστικὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα νὰ διεξαχθοῦν οὔτε ἡ ἐμποστοσύνη στὴν οἰκονομία νὰ ἀποκατασταθεῖ. Ἔχουν ἐπιπτώσεις αὐτὰ στὸ πολιτικὸ σκηνικό

Ἔχει καταντήσει ἡ χώρα μας στὸν περίγελω τῶν πάντων, ὅπως καταγράφεται στὶς σατυρικὲς στῆλες τοῦ διεθνοῦς τύπου, ἀλλὰ καὶ στὴν συνεχιζόμενη μαζικὴ διαρροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὸ ἐσωτερικό, πέραν τῆς ἀποπνικτικῆς πιστωτικῆς ἀσφυξίας τῆς ἀγορᾶς∙ στὶς καταστάσεις αὐτὲς οἱ ξένοι χρειάζονται ἀξιόλογους συνομιλητές, διαφορετικὰ δὲν γίνεται, ὅταν μάλιστα ἔχουν ἐξοργισθεῖ μὲ τὰ ψέμματα καὶ τὰ καραγκιοζλίκια τῶν συριζαίων ὑπουργῶν. Ἡ ἐξασφάλιση ἐθνικῆς συνεννοήσεως παρέχει στὸν πρωθυπουργὸ τὴν ἄνεση καλυτέρας διαπραγματεύσεως, ἀλλὰ καὶ ἐγγυήσεις στοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι συνομιλοῦν σοβαρὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς διατηρεῖ τὸ καλό του ὄνομα διεθνῶς, διότι εἶχε ὁδηγήσει τὴν οἰκονομία στὴν πρώτη θέση ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη καὶ εἶχε ἀποκαταστήσει τὴν ἀξιοπιστία μας στὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ ἔχει καὶ συνεχεῖς ἐπαφὲς μὲ πολλοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, στοὺς ὁποίους παρεμβαίνει γιὰ κατανόηση τουλάχιστον τῶν ἀναγκῶν μας∙ ὁ Κώστας Καραμανλῆς τὸ ἴδιο, ὅπως καὶ ὁ Γιάννης Στουρνάρας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν πολύτιμο κεφάλαιο γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ἄλλο, ἔχει τὴν δύναμη ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιχειρήσειν βαθειὰ τομὴ στὴν πολιτική του; ἡ ἀπάντηση εἶναι μᾶλλον ἀρνητική, ἀλλὰ τὸ κρίσιμο ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, ἔχει ἄλλον δρόμο νὰ ἀκολουθήσει; Ἀλλὰ ἐδῶ ἡ ἀπάντηση εἶναι μόνο ἀρνητική, μὲ ὅλες τὶς συνέπειές της γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν Ἑλλάδα∙ ὑπογράφει, χάνει τὴν δεδηλωμένη καὶ φεύγει. Μένει ὅμως ἡ συμφωνία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.