Ἀναβολὴ συζητήσεως διατλαντικῆς συμφωνίας

Οἱ διαφορὲς Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν διευρύνονται, καὶ ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ ἀνέβαλε προχθές, τὴν τελευταία στιγμή, τὴν συζήτηση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῆς διατλαντικῆς συμφωνίας ἐμπορίου καὶ ἐπενδύσεων, διότι ἦταν βέβαιη ἡ καταψήφισή της∙ τὰ Εὐρωπαϊκὰ Ἐπιμελητήρια καὶ οἱ ἐμποροβιομηχανικοὶ σύλλογοι εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὴν συμφωνία, διότι δὲν ἐκπληροῖ τοὺς ὅρους τῆς διαφάνειας καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἔμμεσο προστασία τῶν ἀμερικανικῶν προϊόντων. Ἡ Οὐάσιγκτον ἐλπίζει ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της εἶναι δυνατὴ κυρίως μέσῳ τῆς Εὐρώπης, διότι ὑστερεῖ ἀρκετὰ ἀπέναντι στὴν Κίνα καὶ στὴν Ἀσία∙ ἀλλὰ ταυτοχρόνως δὲν καλύπτει ἐπαρκῶς τοὺς ὅρους ἐλευθέρου ἀνταγωνισμοῦ στὰ ἀγροτικὰ προϊόντα καὶ πολλὰ βιομηχανικά. Ἡ διάσταση αὐτὴ καταγράφηκε καὶ στὴν γενικόλογη ἀναφορὰ γιὰ μελλοντικὴ ἐπέκταση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας στοὺς Ἑπτὰ μεγάλους.

Βρυξέλλες, πόλεμος νεύρων

Σὲ πόλεμο νεύρων κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ ἐξελίχθηκε χθὲς ἡ διαδικασία στὶς Βρυξέλλες, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπέδειξαν ἐπαρκῆ ἄνεση στὶς διπλωματικές τους ἐπιδιώξεις∙ ἡ ΕΚΤ αὔξησε τὴν χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ προσέφερε θερμὸ ἐναγκαλισμὸ στὸν Ναπολεοντίσκο, ἀλλὰ ὄχι καὶ συνάντηση μαζί του, ὅπως καθυστέρησε καὶ ἐκείνη μὲ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἕνα, ὁ συμβιβασμὸς τῶν Ἀθηνῶν μὲ τοὺς ὅρους τῶν ἑταίρων, ἀλλὰ μὲ ὑπόβαθρο τὴν πλήρη ἀνυποληψία τῆς κυβερνήσεως∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπιβίωση τῆς οἰκονομίας μας, ἀλλὰ φοβοῦνται τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν τηρεῖ ποτὲ τὸν λόγο του. Ἔτσι τὸν φέρουν στὰ ἄκρα, μὲ τὴν ὑποχρέωσή του νὰ ὑπογράψει, ὁπότε τὸν ἀφήνουν στὴν ἀντιμετώση τῶν ἐσωκομματικῶν του∙ αὐτὰ ἄλλωστε δὲν τοὺς ἀφοροῦν καθόλου. Ἡ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἀνάκαμψη στὴν Ἑλλάδα τοὺς ἀπασχολεῖ.

Ἐξασφάλιση ἀναπνοῆς μας

Ἡ παροχὴ νέας ρευστότητος ἀπ’ τὸν ΕΛΑ, ὕψους 2,3 δις εὐρώ, στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι ἀπόδειξη τοῦ ἀμέσου ἐνδιαφέροντος τῆς Εὐρωζώνης, παρὰ τοὺς τυχοδιωκτισμοὺς τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν καθημερινὴ ἀναπνοὴ τῆς οἰκονομίας μας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔδειξε ὅτι ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ κόμματός του, ὅπου ἔχει ἀρθεῖ οὐσίᾳ ἡ δεδηλωμένη, ὅταν 22 βουλευτές του ζητοῦν ἀμέσως τὴν ἐφαρμογὴ ἀντιμνηνιακῶν μέτρων καὶ ἄλλοι τριάντα ἐπιπλέον ἀπειλοῦν ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν στὴν Βουλὴ καὶ τὸ κυβερνητικὸ σχέδιο συμφωνίας. Ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης εἶναι διάχυτη πλέον καὶ ὅλοι ἀναμένουν τὴν τελικὴ συμφωνία, ἐντὸς τῶν ἡμερῶν καὶ τὴν παρουσίασή της στὸ Κοινοβούλιο, ὅπου καὶ θὰ ζήσουμε κωμικοτραγικὲς σκηνές∙ οἱ διαλυτικὲς τάσεις στὴν πλειοψηφία βαθαίνουν, καθὼς οἱ περισσότεροι ἀναζητοῦν τὴν στέγασή τους στὰ κομμάτια ποὺ θὰ ἀπομείνουν, μὲ πορεία σὲ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο. Ἄλλωστε οἱ ὑπουργοὶ γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν ἡμετέρων ἐνδιαφέρονται.

Οἱ ἐκλεκτικὲς συγγένειες

Ἡ βεβαιότης τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων ὠθεῖ πολλοὺς στὴν ἀναζήτηση συμμάχων γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα∙ ἔτσι ἡ Ὑστερικὴ μετὰ τοῦ πατρός της προέβη σὲ ἐπιδεικτικὴ συνάντηση μὲ τὸν Νίκο Δένδια σὲ καφὲ τοῦ Κολωνακίου∙ ἔφθασε πρῶτος ὁ πατὴρ καὶ ἔσπευσε στὸ τραπέζι τοῦ βουλευτοῦ ἀκόμη λέει τῆς Νέας Δημοκρατίας, καὶ ἀμέσως μετὰ ἀφίχθη καὶ ἡ κόρη. Ἦταν συνάντηση προβολῆς πρὸς τὸν κόσμο τῆς προσεγγίσεώς τους, ἐνῶ δὲν κρύβουν τὴν κριτική τους πρὸς τὰ κόμματά τους∙ ἀποδεικνύει ὅμως ἡ κίνηση αὐτὴ ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀνάδειξη στὴν κοινὴ γνώμη τῶν ὑπογείων μέχρι τώρα διασυνδέσεών τους. Ὁπωσδήποτε θὰ ἔχει συνέχεια, ἂλλο ἂν τελεσφορήσει μὲ ἀπήχηση στὸν κόσμο. Χωριὸ ποὺ φαίνεται…

Πυρκαϊὰ στὸν Ἀσπρόπυργο

Ἡ πυρκαϊὰ σὲ ἐργοστάσιο ἀνακυκλώσεως ὑλικῶν στὸν Ἀσπρόπυργο μαίνεται ἐπὶ τετραήμερο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκπομπὴ ρύπων στὴν ἀτμόσφαιρα στὴν περιοχὴ καὶ στὸ Λεκανοπέδιο∙ τὰ σχολεῖα στοὺς γύρω δήμους ἔμειναν κλειστὰ καὶ οἱ ἀρχὲς ζήτησαν ἀπ’ τοὺς κατοίκους περιορίσαι τὶς κινήσεις τους, διότι τὸ τοξικὸ νέφος εἶναι ἐπικίνδυνο γιὰ ἡλικιωμένους καὶ ἀσθενεῖς. Τὸ κράτος ὅμως καθυστέρησε ἀρκετὰ στὴν παρέμβασή του, παρὰ τὶς ἡρωικὲς προσπάθειες τῶν πυροσβεστῶν, διότι ἀπαιτοῦνται εἰδικὰ ἐκσταπτικὴ μηχανήματα γιὰ τὴν ἐπίχωση τῶν καμμένων, ἀλλὰ τέτοια δὲν διαθέτει τὸ δημόσιο∙ παλαιότερα νοίκιαζαν ἀπὸ ἰδιῶτες, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν τὰ δίδουν τώρα, διότι τὸ κράτος δὲν τοὺς ἔχει πληρώσει ἀκόμη. Πληρώνουμε μὲ τὴν ὑγεία μας τὴν στάση πληρωμῶν…

Ἀτερπέστατον τέλος ἔχουσαν

Ὁ Ἀλέξανδρος, ἐνῶ βρισκόταν στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Ἰλλυριῶν καὶ τῶν Τριβαλλῶν, πληροφορήθηκε γιὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐπέστρεψε ταχύτατα στὴν Ἑλλάδα∙ ἔξω ἀπ’ τὴν Θήβα συνέτριψε τοὺς ἐξεγερθέντες, κατέσκαψε ὅλες τὶς οἰκίες τῆς πόλεως, πλὴν ἐκείνης τοῦ Πινδάρου, καὶ πούλησε τοὺς κατοίκους γιὰ δούλους. «Ἡ δὲ πάλιν αὐτῷ τὰς Θήβας ἐνέσεισε καὶ πόλεμον Ἑλλήνων ἐμποδὼν κατέβαλε»∙ ἀμέσως μετὰ ἐξεγέρθησαν ἐναντίον του αἱ Θῆβαι καὶ κατέπνιξε ἀμέσως τὸν πόλεμο τῶν Ἑλλήνων. «Καὶ δεινὴν πρὸς ἄνδρας ὁμοφύλους καὶ συγγενεῖς διὰ φόνου καὶ σιδήρου καὶ πυρὸς ἀνάγκην ἀμύνης, ἀτερπέστατον τέλος ἔχουσαν»∙ καὶ αὐστηρὴ εἶχε πρὸς ἄνδρας ὁμοφύλους καὶ συγγενεῖς μὲ φόνους, ξίφη καὶ φωτιὰ γιὰ λόγους ἀμύνης, μιὰ πολὺ δυσάρεστη κατάληξη. Τὸ μετάνιωσε μετὰ καὶ ὅπου συναντοῦσε Θηβαίους στὴν ἐκστρατεία του τοὺς ἔστελνε πίσω στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνοικοδόμησε τὴν πόλη∙ ἦταν μεγάλο ἔγκλημα ἡ καταστροφὴ τῆς μεγάλης πόλεως.

Εὐρώπη, Λατινικὴ Ἀμερικὴ

Ἡ χθεσινὴ διάσκεψη κορυφῆς Εὐρώπης, Λατινικῆς Ἀμερικῆς εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, μὲ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν σχέσεων τῶν δύο πλευρῶν∙ ἄλλωστε ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Πορτογαλία εἶναι οἱ μητέρες τῶν λαῶν αὐτῶν, οἱ ὁποῖες καὶ διατηροῦν στενὲς σχέσεις μεταξύ τους. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει προσφέρει σημαντικὴ κοινωνικὴ καὶ ἀναπτυξιακὴ βοήθεια στὴν περιοχή, ἡ ὁποία ἀποκτᾶ σταδιακὰ τὴν δική της αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία, κυρίως μέσῳ τῆς Βραζιλίας καὶ τῶν ΒΡΙΚΣ∙ ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ τρίτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, μετὰ τὴν ἀναδειχθεῖσα ἐσχάτως πρώτη Κίνα καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀλλὰ ἔρχεται πρώτη στὴν προμήθεια κεφαλαιουχικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Ἕνα ἀπ’ τὰ κύρια θέματα εἶναι ἡ σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μεταξὺ τῶν δύο, ἡ ὁποία καὶ συζητήθηκε∙ οἱ δυσκολίες δὲν εἶναι πολλές, διότι δὲν εἶναι ἀνταγωνιστικὲς οἱ δύο οἰκονομίες, παρὰ συμπληρωματικὲς μεταξύ τους σὲ μεγάλο βαθμό.

Αὔξηση εἰσόδου μεταναστῶν

Ἡ εἴσοδος τῶν μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη ἔφθασε τοὺς 103000 τὸ πεντάμηνο, ὅταν πέρυσι ἦταν 170000 ὁλόκληρο τὸ ἔτος∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνησυχεῖ βαθύτατα γιὰ τὸ πρόβλημα καὶ περισσότερο γιὰ τὶς χῶρες εἰσόδου, τὴν Ἰταλία, μὲ 60% τῶν μεταναστῶν, καὶ τὴν Ἑλλάδα, μὲ 30% περίπου. Τὸ σχέδιο τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου γιὰ κατανομὴ 40000 στοὺς ἑταίρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δὲν προχωρεῖ καὶ πολύ, διότι ἀντιδροῦν πολλὲς κυβερνήσεις, μὲ πρῶτες τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴν γαλλική∙ τὰ μέτρα ἔλέγχου τῆς Φρόντεξ δὲν ἀποδεικνύονται ἀποτελεσματικά, ἐνῶ καὶ οἱ χῶρες προελεύσεως, μὲ πρώτη τὴν Τουρκία, δὲν δέχονται τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μεταναστῶν, παρὰ τὶς συμφωνίες ποὺ ἔχουν ὑπογράψει. Στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ σοβαρώτερο μὲ ἄσχημες ἐπιπτώσεις στὸν τουρισμό∙ πολλοὶ τουρίστες ἐπισπεύδουν τὴν ἀναχώρησή τους, διότι δίπλα τους στὶς ἀμμουδιὲς βρίσκονται πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν στὶς χῶρες τους τὰ δυσάρεστα νέα.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1281 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 138,9250 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1186, καὶ πετρέλαιο, 66,02. Ἡ διελκυστίνδα στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς Εὐρωπαίους δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι δείχνουν ὅτι δὲν ἀνησυχοῦν καὶ πολὺ ἀπ’ τὶς ταλαντεύσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως∙ ἀντιθέτως ἡ πτώση Ἀσία εἶναι μικρὴ καὶ μᾶλλον ὀφείλεται σὲ ρευστοποίηση κερδῶν. Οἱ ἀσκήσεις τοῦ Κινεζικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα προκαλοῦν τὶς διαμαρτυρίες τῶν Φιλιππίνων, ἀλλὰ χωρὶς ἄλλες ἀντιδράσεις κυρίως ἀπὸ ἀμερικανικῆς πλευρᾶς∙ φαίνεται ὅτι ἀποφεύγουν τὴν εὐθεῖα ἀναμέτρηση μὲ τὸ Πεκῖνο γιὰ εὐρύτερους γεωστρατηγικοὺς λόγους. Τὸ Οὐκρανικὸ μᾶλλον περνάει καὶ πάλι σὲ δεύτερη μοῖρα, διότι οἱ Ἑπτὰ μεγάλοι ἔχουν περιορισθεῖ σὲ ἀπειλὲς γιὰ νέες κυρώσεις στὴν Ρωσία, ἀλλὰ τὸ Ντόνμπας περνάει στὴν οἰκονομική της ἐπιρροή.

Ἐπιτυχίες ψηφιακοῦ κλάδου

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν ψηφιακῶν ἐπιχειρήσεων ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια στὴν χώρα μας∙ μετὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἑταιρειῶν παραγωγῆς λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ ἀνεδείχθησαν κορυφαῖες πρὸ τριετίας παγκοσμίως -μὲ ἀποτέλεσμα ὅλοι οἱ κολοσσοὶ τοῦ κλάδου νὰ ἀνοίξουν κέντρα ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα-, ξεπετάχθηκαν ἐκεῖνες στὴν νανοτεχνολογία, στὴν φαρμακευτικὴ καὶ στὴν ἰατρική, ἀλλὰ καὶ στὴν διαστημική, στὴν ὀργάνωση καὶ λειτουργία μουσείων, ἐνῶ καὶ στὴν κυκλοφορία τῶν μέσων μεταφορᾶς διατηροῦμε τὰ πρωτεῖα. Ἡ ἑταιρεία taxisbeat ἔχει ὀργανώσει μερικὲς χιλιάδες ταξὶ καὶ ἐπιτρέπει ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὸ κινητὸ τηλέφωνο τὴν κλήση γιὰ ταξὶ καὶ τὴν ἄμεση παρακολούθηση τῆς διαδρομῆς τοῦ πελάτου∙ ἤδη ἔχει ἐγκαταστήσει τὸ κέντρο της καὶ σὲ πολλὲς ἐπαρχιακὲς πόλεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθὼς θεωρεῖται πρωτοπόρος παγκοσμίως.

Κύπρος σὲ φάση ἀναπτύξεως

Σὲ φάση ἀναπτύξεως πέρασε ἡ κυπριακὴ οἰκονομία, μὲ ρυθμὸ 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἐνῶ πέρυσι εἶχε 1,8% ὕφεση, καὶ μὲ προοπτικὲς γύρω στὸ 1,5% γιὰ τὸ 2015∙ ἡ Λευκωσία, μὲ νοικοκυρεμένη οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ συνετῆ καὶ σώφρωνα πολιτικὴ ἡγεσία, πέτυχε μέσα σὲ δύο χρόνια νὰ ἐξισορροπήσει τὰ προβλήματά της. Ἡ κυβέρνηση προγραμματίζει νέα ἔξοδο στὶς ἀγορὲς στοὺς ἑπόμενους μῆνες καὶ κανονικὴ δανειοδότησή της στὸ τέλος τοῦ ἔτους∙ τὰ μνημόνια φεύγουν καὶ αὐτὰ καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν ὁμαλὴ ἀνάπτυξή της. Ἤδη οἱ ἐξαγωγὲς αὐξήθηκαν κατὰ 45,5% καὶ ὁ τουρισμὸς, 13,7%, ἐνῶ προβλέπεται ἡ μείωση τοῦ δημοσιονομικοῦ της ἐλλείμματος στὸ μηδὲν τὴν προσεχῆ διετία∙ ἀξίζει τὰ συγχαρητήριά μας ἡ μεγαλόνησος, κυβέρνηση καὶ ἀντιπολίτευση, διότι κράτησαν ὅλοι τους ὑπεύθυνη στάση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.