Ἑλλάς, ὀργασμὸς διεργασιῶν στὶς Βρυξέλλες

Οἱ Εὐρωπαῖοι θεωροῦν ὑποχρέωσή της τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐργάζονται γιὰ τὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις, ἀπέναντι στὴν ἀσχετοσύνη καὶ ὑπονόμευση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως∙ οἱ πιέσεις πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο εἶναι πολλαπλές, μὲ πρῶτον τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ποὺ σὲ αὐστηρὸ τόνο εἶπε, «κατηγορῶ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ ὅτι εἶπε πράγματα στοὺς Ἕλληνες ποὺ δὲν συνάδουν μὲ τὰ ὅσα εἶπα στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό», ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε στὶς κατηγορίες, οὔτε στὴν πρόταση γιὰ πιστώσεις 35 δις εὐρὼ μέχρι τὸ 2020. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀποκαθηλώνει τὴν κυβερνητικὴ προπαγάνδα, ἐνῶ ὁ Αὐστριακὸς καγκελάριος στὸ Μέγα Μαξίμου, εἶπε, ὅτι, «ἐγὼ δὲν θὰ ψήφιζα ποτὲ ἕνα τέτοιο κόμμα ποὺ ἔχει ὑποσχεθεῖ γῆ καὶ οὐρανό». Ἔτσι χρωμάτισε τὴν ἐπίσκεψη.

Προσβολὴ στοὺς Εὐρωπαίους

Ὡς προκλητικὴ προσβολὴ πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἔχει θεωρηθεῖ ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι οἱ πραγματικὲς διαπραγματεύσεις τώρα ἀρχίζουν, καὶ ὡς δημόσια ὁμολογία τῶν ψευδολογιῶν του ἐπὶ πεντάμηνο∙ στὴν Εὐρώπη ὅμως δὲν ἀπαντοῦν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, καθὼς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ χθὲς ἐπανέλαβε ὅτι θὰ ἐξαντλήσει κάθε δυνατότητα γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη διατηροῦν ἀνοικτὲς τὶς διόδους ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς φιλεουρωπαίους πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ ἐνημερώνονται ἀμέσως γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κατάσταση τῆς χώρας∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ δημοσιοποίησε τὰ τηλεφωνήματά του μὲ τοὺς Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Σταῦρο Θεοδωράκη, ἐνῶ τὸ Βερολίνο διαθέτει συνεχῆ ἐνημέρωση ἀπὸ τὴν Νέα Δημοκρατία. Ἡ Νέα Δημοκρατία μάλιστα καταγγέλλει, ὅτι ἡ ἐξαπάτηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι προσχεδιασμένη γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή∙ ἡ προσπάθεια τοῦ Μαξίμου νὰ διασπάσει τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀντιπολίτευση ἔπεσε στὸ κενό, καθὼς ἡ κόρη ἀπόμεινε ὁλομόναχη.

Προβληματικοὶ οἱ βουλευτὲς

Οἱ Συριαζαῖοι βουλευτὲς ἄκουσαν ἄκρως προβληματικοὶ καὶ σκεπτικοὶ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἀπέφυγαν τὶς ἐπευφημίες, ἐνῶ στὶς ὁμιλίες τους ἦταν πολὺ ἐπικριτικοὶ καὶ ἀγανακτισμένοι, ἔστω καὶ ἂν δὲν μιλήσαν ὅλοι ὅσοι ἤθελαν∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιχειρεῖ τὴν συσπείρωση τοῦ κόμματός του, ἀλλὰ μᾶλλον μάταια, διότι οἱ ἐπικρίσεις πολλῶν εἶναι ἐμφανέστατες, ἀλλὰ ἡ συνηγορία ἀπουσιάζει παντελῶς. Ἡ ἀβεβαιότης διαχέεται εὐρύτερα πλέον, καθὼς ἀπέτυχε καὶ ἡ προσπάθειά του διασπάσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἐνῶ ἔσπευσε τὸ Μαξίμου διαψεῦσαι τὶς ἐκμυστηρεύσεις του στὸν Σταῦρο Θεοδωράκη, ὅτι, χωρὶς συμφωνία, δὲν θὰ πληρώσει τὸ ΔΝΤ∙ τὸ ἐσωκομματικό του μέτωπο ἐπιδεινώνεται ταχύτατα, ἐπειδὴ ἡ ἔκρηξη τῶν στελεχῶν κορυφώνεται λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς διαλύσεως τοῦ συστήματος ὑγείας. Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση συμπλρώνεται μὲ τὶς διασπαστικὲς τάσεις στὸ κόμμα∙ πολλὲς συνιστῶσες ἀνοικτὰ συγκεντρώνουν τὶς δυνάμεις τους γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιτάχυνε χθὲς ὁ πρωθυπουργός.

Ρόλος ἀτλαντικῶν κύκλων

Τὶς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων ὑπηρετεῖ πιστὰ ἡ ἐπιχώρια διαπλοκὴ καὶ προβάλλει συνεχῶς τὸν κουρεμένο, ὡς καλὸ ὑπουργό, ἂν καὶ τὸν ἀνταγωνίζεται ὁ ἕτερος Δημοσίας Τάξεως∙ εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἀγωνία τους γιὰ τὴν καστάρρευση τοῦ κυβερνητικοῦ σχηματισμοῦ καὶ προσπαθοῦν πάσῃ θυσία νὰ τὴν ἀναβάλουν, γιατὶ γνωρίζουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἀποτρέψουν, μὲ τὴν χάλκευση στοὺς κρίσιμους δεῖκτες τῶν δημοσκοπήσεων. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν γίνεται καμμία ἀναφορὰ στὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση καὶ στὴν οἰκονομικὴ κρίση, οὔτε στὴν ἀδυναμία λειτουργίας τῶν δημοσίων ὀργανισμῶν καὶ τῶν νοσοκομείων, μὲ τοὺς ἀσθενεῖς νὰ διώχονται, διότι δὲν ὑπάρχουν οὔτε γάζες οὔτε ἀντισηπτικά∙ δείχνουν ὅτι ἀναμένουν πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ τρέμουν σύγκορμοι.

Ἀναμονὴ πρωτοβουλίας Μέρκελ

Στὴν ἀναμονὴ τῆς προσωπικῆς πρωτοβουλίας τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, συνέχεια δίπλα στὸ τηλέφωνο, γιὰ τὴν ἐπιστροφή του στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ βλέπει ὅτι ἡ ἀπεγνωσμένη προσπάθειά του γιὰ προσωπικὴ ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη ἀπ’ τὴν διακοπή τους τὴν Κυριακὴ ἀπέτυχε καὶ ἀντιμετωπίζει τὴν κατάρευση τοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος καὶ τὴν δική του πολιτικὴ ἐξαφανιση καὶ δὲν κοιμᾶται τὰ βράδια. Μοναδική του ἐλπίδα ἡ ἀναζήτηση λύσεως στὴν Εὐρωζώνη, διότι, παρὰ τὶς κυβιστήσεις του, δὲν εἶχαν ἀντίκτυπο οἱ δῆθεν πράξεις ἀντιστάσεως κατὰ τῶν δανειστῶν∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παραμένει πιστὸς στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό του καὶ περιφρονεῖ τοὺς ἄλλους δρόμους. Ἀλλὰ ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς κρίσεως μὲ βῆμα ταχύ.

Ζῆλος ἡλικίας παραλλήλου

Οἱ κατακτήσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου δὲν ἔγιναν γιὰ στρατιωτικοὺς καὶ μόνο λόγους, γράφει ὁ Πλούταρχος, ἂν καὶ διέθετε τὸν μοναδικὸ στὴν ἱστορία ἀήττητο στρατιωτικὸ σχηματισμό, τὴν μακεδονικὴ φάλαγγα∙ ὁ ἴδιος ἀναζητοῦσε πολὺ περισσότερα καὶ τὰ μετέφερε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας. «Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκτὸς ἐν ὀλίγοις ὅπλοις φιλοτιμία πολλή»∙ ἀλλὰ πολλὰ μὲν ἦταν πέραν τῶν ἐπιτυχιῶν μὲ ὀλίγα ὅπλα καὶ πολλὴ φιλοτιμία. «Καὶ ζῆλος ἡλικίας παραλλήλου καὶ ἅμιλλα περὶ δόξης καὶ ἀρετῆς ἑταίρων»∙ καὶ ἐκ παραλλήλου ὁ ζῆλος τῆς ἡλικίας καὶ ἡ ἅμιλλα γιὰ δόξα καὶ ἀρετὴ τῶν ἑταίρων. «Αὐτὸς δ’ εἶχεν ἐν ἑαυτῷ τὰς μεγάλας ἐλπίδας, εὐσέβειαν περὶ θεοὺς πίστιν πρὸς φίλους»∙ αὐτὸς ὅμως εἶχε μέσα τους τὶς μεγάλες ἐλπίδες, τὴν εὐσέβεια πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τὴν πίστη πρὸς τοὺς φίλους. Εἶχε δημιουργήσει πνεῦμα εὐγενοῦς ἁμίλλης σὲ ὁλόκληρο τὸ στράτευμα καὶ πολὺ περισσότερο μεταξὺ τῶν ἑταίρων του.

Εὐρωπαῖοι, ἠρεμία, σύνεση

Ὁ δραματικὸς τόνος τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, μετὰ τὴν διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα δὲν εἶχε ἀνταπόκριση στοὺς Εὐρωπαίους∙ ἀντίθετα ὅλοι τους σχεδόν, μὲ ἠρεμία καὶ σύνεση, προειδοποίησαν τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅτι ἕνας δρόμος τοῦ ἀπομένει, αὐτὸς τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τοῦ ἐπώδυνου συμβιβασμοῦ, διότι ὁ ἄλλος ὁδηγεῖ στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνική της ἐξαθλίωση καὶ στὴν δική του σταύρωση, κατὰ τὴν διατύπωση τοῦ Μάρτιν Σούλτζ. Ἡ ἐμπειρία τοῦ πρώτου μνημονίου, ὅταν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι μὲ ὄργανό τους τὸν τότε σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, τοὺς βρῆκαν ἀνέτοιμους, ἀποδείχθηκε πολύτιμος σύμβουλος∙ ἔχουν ὀχυρωθεῖ ἀποτελεσματικὰ γιὰ ὅλους τοὺς κινδύνους καὶ ἐπαναλαμβάνουν συνέχεια, ὅτι ἐνδιαφέρονται ἀποκλειστικὰ γιὰ τὰ δεινὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐνῶ ἔχουν ξεγράψει τὴν κυβέρνησή του καὶ τὸν ἀπερίγραπτο πρωθυπουργό της. Αὐτὸς βρίσκεται μεταξὺ σφύρας καὶ ἀκμονος καὶ μὲ τὶς διασπαστικὲς δυνάμεις στὸ κόμμα του στὴν ἀποκορύφωσή τους πλέον.

Εὐρώπη, ψυχροπολεμικὸ κλίμα

Ἡ καλλιέργεια ψυχροπολεμικοῦ κλίματος στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν σχεδιαζομένη ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἐγκατάσταση βαρέως ὁπλισμοῦ στὴν Πολωνία καὶ στὴν Λιθουανία, δὲν εἶχε τὴν προσδοκωμένη ἀπήχηση ἀπ’ τοὺς ἐμπνευστές της στὸ Πεντάγωνο∙ οἱ περισσότερες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μὲ πρῶτες τὶς Γερμανία, Γαλλία καὶ Ἰταλία, ἀπέρριψαν τὰ ἀμερικανικὰ σχέδια, ἐνῶ ὁ Ματτέο Ρέντσι ἐπιδεικτικὰ κάλεσε στὴν χώρα του τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ἡ ὑποστήριξη τῶν σφόδρα ἀτλαντικῶν χωρῶν, Βρεταννία, Δανία, Σουηδία, δὲν ἦταν ἀρκετὰ θερμὴ καὶ κυμάνθηκε ἀπὸ χαλαρὴ μέχρι οὐδέτερη∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὰ ὑπουργεῖα Ἀμύνης τῶν δύο χωρῶν συνεχίζονται, ἀλλὰ ἡ ἀπειλὴ τῆς Μόσχας, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ἀναλόγων δυνάμεων καὶ πυρηνικῶν ὅπλων στὸ Καλίνιγκραντ, ἔχει ἀνακόψει τὸν ζῆλο τῶν φιλοαμερικανῶν στὸ ἐσωτερικό τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη διαπιστώνουν τὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση στὴν Οὐκρανία, μαζὶ μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀκροδεξιῶν φασιστικῶν στοιχείων στὸ Κίεβο.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς ὁμοίως στὴν Ἀσία, μὲ ἐξαίρεση τὴν μεγάλη πτώση στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ σημείωσε ἄνοδο στὰ 1,1227 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 138,5850 γιέν, ἐνῶ ἀνατιμήθηκαν, χρυσός, 1182,96, καὶ πετρέλαιο, 63,97. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι δὲν ἀποδέχονται τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς γιὰ τὴν χώρα μας καὶ ἀναμένουν ρύθμιση τοῦ προβλήματος ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, ἂν καὶ συγκλονίσθηκαν ἀπ’ τὴν δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅτι οἱ πραγματικὲς διαπραγματεύσεις τώρα ἀρχίζουν∙ δηλαδή, σχολιάζουν, ἐπὶ πεντάμηνο οἱ Ἕλληνες ὑπουργοὶ κορόϊδευαν τοὺς Εὐρωπαίους συναδελφους τους καὶ αὐτὸς τοὺς ἡγέτες. Ἡ πτώση στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν κυμάνθηκε στὸ 5%, ἐνῶ ἡ διαρροὴ κεφαλαίων συνεχίσθηκε σὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια
ἀποστερώντας τὴν ἀγορὰ ἀπὸ πολύτιμη ρευστότητα∙ οἱ Ἕλληνες καὶ ξένοι ἐπιχειρηματίες, ὅσοι παραμένουν ἀκόμη στὴν Ἑλλάδα, ἔχουν ὡς κύριο μέλημά τους τὴν ρευστότητα.

Bourget, νέες παραγγελίες

Στὸν ἀνταγωνισμό τους γιὰ νέες παραγγελίες ἔχουν ἐπιδοθεῖ ἡ Airbus καὶ Boeing, στὴν παγκόσμια ἀεροπορικὴ ἔκθεση τοῦ Μπουρζὲ τῶν Παρισίων∙ ἡ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία πῆρε τὴν πρώτη θέση, μὲ 29 δις δολλάρια τὸ διήμερο, ἐνῶ τὴν πρώτη μέρα ποηγεῖτο ἡ εὐρωπαϊκὴ μὲ 13. Πάντως ὁλόκληρη ἡ ἑβδομάδα τῆς ἐκθέσεως προβλέπεται ἄκρως ἐνδιαφέρουσα, γιὰ τὴν ἀεροπλοΐα∙ ἡ ἔκθεση εἶναι ἡ μεγαλύτερη διεθνῶς καὶ συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων τῶν ἀεροπορικῶν ἑταιρειῶν. Οἱ ἐκθέσεις εἰδικῶν προβλέπουν ὅτι τὴν ἑπόμενη εἰκοσαετία θὰ πουληθοῦν 34000 μεγάλα ἀεροσκάφη, τὰ ὁποῖα θὰ προσφέρουν οἱ δύο μεγάλες τοῦ κλάδου, ἂν καὶ στὸν ἀνταγωνισμὸ εἰσέρχονται πλέον οἱ Κινέζοι καὶ οἱ Ρῶσοι∙ οἱ ἀεροπορικὲς μεταφορὲς ἔγιναν, μὲ ἐκμηδένιση τῶν ἀποστάσεων, πλέον οἱ φθηνότερες καὶ ταχύτερες στὴν ἐποχή μας.

Μετανάστες, εὐρωπαϊκὸ θέμα

Στὴν ἀναγνώριση τοῦ μεταναστευτικοῦ ὡς εὐρωπαϊκοῦ προβλήματος προχώρησαν οἱ Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ συμφωνία γιὰ τὴν διαχείρισή του∙ ἡ πρόταση τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου, γιὰ μεταφορὰ 40000 μεταναστῶν ἀπ’ τὴν Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα στοὺς ἑταίρους, προσκρούει στὴν ἄρνηση τῶν βορείων χωρῶν καὶ κυρίως τῆς Βρεταννίας, Δανίας καὶ Σουηδίας∙ στὴν πρόταση προβλέπεται ἡ μεταφορὰ 24000 ἀπ’ τὴν Ἰταλία καὶ 16000 ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, διότι αὐτὲς δέχονται τὸ 95% τῶν μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη. Στὴν Μυτιλήνη προχθὲς σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξὺ Σύρων καὶ Ἀφγανῶν στὸ στρατόπεδο κρατήσεώς τους, οἱ ὁποῖοι στὴν συνέχεια διέφυγαν στὸ λιμάνι, ἀπὸ ὅπου τοὺς περισυνέλεξαν οἱ Λιμενικοί∙ στὴν Ὁμόνοια καταφεύγουν οἱ μετανάστες πλέον καὶ κοιμοῦνται στὰ πεζοδρόμια, ἐνῶ ἡ ἁρμόδια ὑπουργὸς ἔχει ἀποσείσει τὶς εὐθύνες της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.