Σύνταγμα, δεύτερη μεγαλειώδης συγκέντρωση

Ἡ δεύτερη συγκέντρωση τοῦ «Μένουμε Εὐρώπη» στὸ Σύνταγμα ἦταν τουλάχιστον τρεῖς φορὲς μεγαλύτερη ἀπ’ τὴν πρώτη, μὲ πολλὴ νεολαία καὶ ἤρεμους καὶ ἀποφασιστικοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν προάσπιση τῆς θέσεώς μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἐπάνοδό μας στὸν σκληρό της πυρῆνα∙ οἱ εἰδήσεις, ὅτι κλείνει ἡ συμφωνία μὲ τοὺς θεσμοὺς μέσα στὴν ἑβδομάδα, προκάλεσαν κάποια ἀνακοπὴ στὴν προσέλευση, ἂν καὶ ὅλοι συζητοῦσαν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν πρωθυπουργὸ μὲ τὰ τόσα ψέμματα στοὺς Ἕλληνες καὶ στοὺς ξένους. Πάντως τὸ πολιτικὸ μήνυμα ἐστάλη καὶ οἱ ἁρμόδιοι τὸ ἔχουν λάβει, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὸ κλείσιμο μὲ ἀστυνομικοὺς τῆς ἀνόδου στὴν Βουλή, ἐνῶ προχθὲς εἶχαν ἀφήσει τοὺς ἄπλυτους νὰ ἁπλώσουν τὰ πλακά τους, μὲ τόσο προσβλητικὰ γιὰ τὴν Εὐρώπη συνθήματα.

Πρωτοφανὴς ἡ φοροκαταιγίδα

Ἡ συμφωνία μὲ τοὺς ἑταίρους, ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος, δὲν ἀναιρεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ συνοδεύεται ἀπὸ πρωτοφανῆ φοροκαταιγίδα καὶ ἀπὸ περικοπὲς στοὺς μισθοὺς καὶ στὶς συντάξεις, ἀλλὰ καὶ μὲ ραγδαῖες πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ φυσικά, κρίνεται ἄκρως ἀπαραίτητη, ἐὰν συνεκτιμήσουμε τὴν καθυστέρηση ἐπὶ πεντάμηνο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ξανακατρακύλισμα στὴν ὕφεση, μετὰ τὸ ἅλμα στὴν ἀνάπτυξη, μὲ τὴν πρώτη θέση στὴν Εὐρωζώνη, τὰ δύο τελευταῖα τρίμηνα τοῦ 2014. Οἱ προοπτικὲς γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη λίαν συντόμως εἶναι πολλές, διότι διαθέτει ἡ χώρα ἀρκετοὺς δυναμικοὺς κλάδους καὶ τεράστια κονδύλια ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, τὰ ὁποῖα ἔχει παγώσει ἡ κυβέρνηση, ἂν καὶ κάποια στιγμὴ ὀφείλει λογοδοτῆσαι γιὰ τὴν στάση της αὐτή∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἀνέφερε 35 δις εὐρὼ διαθέσιμα γιὰ τὴν ἑπόμενη πενταετία, ὁπότε μαζὶ μὲ τὸ παγωμένο ΕΣΠΑ καὶ τὸ σχέδιο Ντράγκι προσφέρονται στὴν Ἑλλάδα πάνω ἀπὸ δεκαπέντε δις γιὰ ἐπενδύσεις.

Κοινὸ ἔδαφος διαβουλεύσεων

Οἱ ἑλληνικὲς προτάσεις θεωροῦνται ὡς καλὴ βάση γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις καὶ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας μέσα στὴν ἑβδομάδα κρίνουν οἱ ἑταῖροι∙ τὸ πρόβλημα πλέον ἑστιάζεται στὴν λεπτομερῆ ἐπεξεργασία τῶν μέτρων γιὰ τὴν ἐφαρμογή της, μὲ αὐστηρὲς τὶς δεσμεύσεις τῆς κυβερνήσεως. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐγκατέλειψε πλέον τἰς ἰδεοληψίες του καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς χώρας, ὅπως δεσμεύεται στὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ φυσικά, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας ἀποβαίνει τώρα τὸ κρίσιμο πρόβλημα, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἐντελῶς ἀναξιόπιστη στὴν Εὐρώπη καὶ πολλοὶ διερωτῶνται τὸ πῶς θὰ ἐλέγξει ὁ πρωθυπουργὸς τοὺς βουλευτές του γιὰ τὴν ψήφιση τῶν νόμων στὴν Βουλή. Οἱ προϋποθέσεις αὐτὲς εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν πιστώσεων ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῶν Εὐρωπαίων∙ ὁπωσδήποτε γνωρίζουν ὅτι οἱ πιθανότητες ἐπιβιώσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι ἐλάχιστες, ἀλλὰ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ αὐτό, διότι πάντα ὑπάρχει διέξοδος στὴν δημοκρατία.

Χαμηλοὶ τόνοι ἀριστερῶν

Οἱ ἀριστεροὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κράτησαν πολὺ χαμηλοὺς τόνους, ὅσοι βρέθηκαν στὸ Σύνταγμα προχθὲς τὸ βράδυ, ἂν καὶ πολλοὶ προτίμησαν νὰ ἀπέχουν∙ φαίνεται ζυγίζουν τὰ πράγματα γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα. Ὁ λόγος ἦταν ἄλλος, ἡ μικρότερη ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν προηγούμενη προσέλευση τοῦ κόσμου, παρὰ τὴν μαζικὴ κινητοποίηση κομματικῶν ὀργανώσεων καὶ συνδικαλιστῶν∙ δὲν ἀνταποκρίνεται ὁ κόσμος, αὐτὸ καταλαβαίνουν καὶ πολλοὶ τὸ ξανασκέφτονται. Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ μεγάλη προσέλευση στὴν Πειραιῶς στὴν συγκέντρωση τῶν Εὐρωπαϊστῶν τοῦ κόμματος∙ κάποιοι ἀνέλαβαν τὴν πρωτοβουλία καὶ εἶδαν τὴν ἄμεση ἀνταπόκριση, ἐνῶ ἦταν σχεδὸν ἴσος ἀριθμὸς βουλευτῶν στὶς δύο ἐκδηλώσεις. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ γίνεται καὶ ἐπισήμως πολλὰ κομμάτια, ἐπειδὴ ὅλοι ὀργανώνονται μὲ ὑπόγειες διασυνδέσεις.

Κοινὴ στάση, Εὐρώπης, ΗΠΑ

Ἡ κοινὴ στάση Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν, ἐνῶ στὸ ἴδιο μῆκος κύματος κινοῦνται Ρῶσοι καὶ Κινέζοι, ἀπέναντι στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα, δεσπόζει στὶς διαπραγματεύσεις, ἀλλὰ τὸ θέμα τῆς ἀξιοπιστίας τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως βρίσκεται ὑψηλότερα.∙ οἱ λόγοι εἶναι γνωστοί, φοβοῦνται τὶς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία ἐξ αἰτίας χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος. Κάτι παρόμοιο μὲ ὅ,τι συνέβη τὸ 2011 στὶς Κάννες, μὲ τὴν ἄμεση καὶ αὐστηρότατη παρέμβαση τοῦ Νικολὰ Σαρκοζὺ καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἐνῶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα παρακολουθοῦσε στωικά. Στὴν τωρινὴ ὅμως κρίση οἱ ἀμερικανικὲς προτροπὲς εἶναι εὐθεῖες καὶ σαφέστατες, γιὰ ἐξεύρεση συμβιβασμοῦ μὲ κάθε τρόπο∙ μόνο οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι καὶ τὰ πολυποίκλα ἐπιχώρια ὄργανά τους εἶναι ὑπὲρ τῆς δραχμῆς.

Τῶν ἁλισκομένων ἀπείχετο

Ἡ σύγκριση τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τοὺς ὁμηρικοὺς ἥρωες συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Πλουτάρχου, ἀφοῦ προηγήθηκε ἐκείνη μὲ τοὺς μεγάλους ἄνδρες τῆς κλασικῆς μας ἐποχῆς∙ ἦταν τὸ κύριο θέμα τῶν ἱστορικῶν καὶ φιλοσόφων τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀρετῶν τοῦ Μακεδόνος στρατηλάτου. «Τῶν δ’ ἔτι παλαιοτέρων σωφρονέστερος μὲν Ἀγαμέμνονος»∙ ἀπ’ τοὺς παλαιότερους ἦταν σωφρονέστερος τοῦ Ἀγαμέμνονος. «Ὁ μὲν γὰρ προύκρινε τῆς γαμετῆς τὴν αἰχμάλωτον, ὁ δὲ καὶ πρὶν ἢ γῆμαι τῶν ἁλισκομένων ἀπείχετο»∙ ὁ ἕνας μὲν ἐπέλεξε ἀπ’ τὴν γυναῖκα του τὴν αἰχμάλωτο, ὁ νεώτερος καὶ πρὶν νυμφευθεῖ ἀπεῖχε ἀπ’ τὶς αἰχμάλωτες γυναῖκες. «Μεγαλοψυχότερος δ’ Ἀχιλλέως»∙ ἦταν πιὸ μεγαλόψυχος ἀπ’ τὸν Ἀχιλλέα. «Ὁ μὲν γὰρ χρημάτων ὀλίγων τὸν Ἕκτορος νεκρὸν ἀπελύτρωσε, ὁ δὲ πολλοῖς χρήμασιν Δαρεῖον ἔθαψεν»∙ διότι ὁ Ἀχιλλεὺς μὲ ὀλίγα χρήματα ἀπέδωσε τὸν νεκρὸ Ἕκτορα, ἐνῶ ὁ Ἀλέξανδρος ἔκανε πολυτελῆ κηδεία τοῦ Δαρείου.

Δοκιμασία τῶν Εὐρωπαίων

Στὴν χειρότερη δοκιμασία τους, ἀπ’ τὴν σύσταση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πρὶν ἀπὸ ἑξῆντα χρόνια, βρίσκονται οἱ Εὐρωπαῖοι μὲ ἀφορμὴ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα∙ ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς ἔχουν λάβει ὅλα τὰ μέτρα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονοκμικῆς κρίσεως, σὲ περίπτωση χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦν διακαῶς νὰ τὸ ἀποφύγουν, διότι δὲν εἶναι καθόλου εὐχάριστη ἐμπειρία γιὰ τοὺς ἴδιους, ἀλλὰ καὶ μὲ τραγικὲς συνέπειες γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες. Γνωρίζουν ἄριστα, τὸ γιατί, πῶς καὶ ἀπὸ ποιοὺς κινεῖται ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ λέει ὅλα αὐτὰ τὰ ψέμματα∙ πίσω του βρίσκονται οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι καὶ οἱ Ἕλληνες μεγαλοεργολάβοι καὶ καναλάρχες, οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν τὴν πλήρη κατάρρευση τῆς οἰκονομίας μας, ὥστε νὰ ἀγοράσουν τὰ πάντα μὲ μιὰ δεκάρα καὶ νὰ ἐξοφλήσουν καὶ τὰ δυσβάστακτα γιὰ τοὺς ἴδιους χρέη τους. Ἔχουν δημοσιευθεῖ ἔγκυρες ἀναλύσεις σὲ σοβαρὰ ἔντυπα, γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή του ἀπ’ τὸν κουρεμένο.

Ἀμερική, φυλετικὸ πρόβλημα

Τὸ φυλετικὸ πρόβλημα στὴν Ἀμερική, ὄχι μόνο δὲν ἔχει ἐξαλειφθεῖ πενῆντα χρόνια μετὰ τὴν ἐπίσημη καθιέρωση τῶν ἴσων δικαιωμάτων λευκῶν καὶ ἔγχρώμων, ἀλλὰ προσλαμβάνει πάλι ἐθνικὲς διαστάσεις∙ ὁ νεαρὸς δολοφόνος τῶν ἐννέα Ἀφροαμερικανῶν, σὲ ἐκκλησία καὶ ὥρα θείας λειτουργίας στὸ Τσάρλεστον τῆς Νοτίου Καρολίνας, προστίθεται στὴν μακρὰ σειρὰ τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἐμφορεῖται ἀπὸ ναζιστικὲς καὶ ἐθνικιστικὲς ἰδέες, τὶς ὁποῖες πρόβαλε στὸ διαδίκτυο ἐπιδεικτικότατα∙ δὲν περνάει μέρα χωρὶς κάποιο φυλετικὸ ἐπεισόδιο, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία στὶς περισσότερες πόλεις ἐμφανίζεται ὡς ὄργανο τῶν ρατσιστικῶν κύκλων. Αὐτὰ συμβαίνουν, ἐνῶ ὁ πρῶτος Ἀφροαμερικανὸς πρόεδρος τῆς μεγάλης χώρας διανύει τὸ προτελευταῖο ἔτος τῆς δεύτερης θητείας του∙ δὲν ἔχει προσθέσει τίποτε κυριολεκτικὰ στὴν συμφιλίωση καὶ συνοχὴ τοῦ λαοῦ του. Ἀντιθέτως, θὰ μείνει στὴν ἱστορία ὡς ὁ πρόεδρος μὲ τὰ περισσότερα φυλετικὰ γεγονότα τὶς τελευταῖες δεκαετίας. Βαρειὰ πράγματι παρακαταθήκη γιὰ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα.

Ἐπιτυχία ἐκθέσεως Bourget

Ἡ ἀεροπορικὴ ἔκθεση τοῦ Bourget τῶν Παρισίων εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, καθὼς οἱ συνολικὲς παραγγελίες ὑπερέβησαν τὰ 150 δις δολλάρια, τὰ πέρισσότερα στὶς δύο μεγάλες ἀνταγωνιστικὲς ἑταιρεῖες∙ ἡ Boeing, ἦρθε πρώτη μὲ 145 ἀεροσκάφη καὶ 18,6 δις δολλάρια σὲ σταθερὲς παραγγελίες, καὶ ἡ Airbus δεύτερη, 124 καὶ 16,3, ἀλλὰ σὲ κρατήσεις ἀγορᾶς, ἡ εὐρωπαϊκὴ εἶχε 421 καὶ 57 δις, καὶ ἡ ἀμερικανική, 331 καὶ 50,2, ἐνῶ εἶχαν πολλὲς παραγγελίες ἡ καναδικὴ καὶ βραζιλιάνικη ἑταιρεῖες, γιὰ σκάφη μεσαίου μεσαίσου μεγέθους, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες γιὰ ἰδιωτικὰ ἀεροπλάνα. Οἱ προοπτικὲς τῆς ἀεροναυπηγικῆς εἶναι πολὺ αἰσιόδοξες, διότι ἐκτιμᾶται, ὅτι τὴν ἑπόμενη εἰκοσαετία θὰ πουληθοῦν 34000 ἀεροσκάφη, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων στὴν Ἀσία∙ ἄλλωστε Ρωσία καὶ Κίνα ἔχουν συστήσει κοινὴ ἀεροναυπηγικὴ ἑταιρεία.

Καμπούλ, ἐπίθεση στὴ Βουλὴ

Στὴν Βουλὴ τοῦ Ἀφγανιστὰν ἐπιτέθηκε ὁμάδα ἕξι καμικάζι, μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση ἀναταραχῆς καὶ τὴν ἐπίδειξη ἰσχύος∙ οἱ Ταλιμπὰν εἶχαν τοποθετήσει παγιδευμένο αὐτοκίνητο στὴν εἴσοδο τοῦ Κοινοβουλίου, τὸ ὁποῖο πυροδότησαν καὶ μέσα στὴν ἀναστάτωση εἰσέβαλαν στὸ κτίριο καὶ ἐπιχείρησαν νὰ πάρουν ὅμηρους βουλευτές. Ἡ Ἀστυνομία ὅμως ἀντέδρασε γρήγορα καὶ ἔκλεισε τὶς θύρες τοῦ μεγάρου, ὁπότε οἱ τρομοκράτες κατέφυγαν σὲ παρακείμενο οἴκημα, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ ἑξάωρο μάχη παραδόθηκαν∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς προκλήσεως ἀναταραχῆς καὶ στὸ κέντρο τῆς πρωτεύουσης, ἐνῶ ἐλέγχουν πλήρως σχεδὸν τὶς νοτιοδυτικὲς ἐπαρχίες καὶ προωθοῦνται πρὸς τὶς βόρειες. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ ἐλέγξαι τὴν κατάσταση, μετὰ καὶ τὴν ἀποχώρηση τῶν Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὶς μάχιμες στρατιωτικὲς μονάδες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.