Ἀξιοποίηση κονδυλίων, μοναδική μας ἐλπίδα

Ἡ ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, τῶν 35 δις εὐρὼ τοῦ Γιοῦνκερ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων, ἀποτελοῦν τὴν μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας καὶ τὴν ἁπάλυνση τῆς κοινωνικῆς ἐξαθλιώσεως∙ ἡ κυβέρνηση τὸ πεντάμηνο ξέχασε τὴν ἀνάπτυξη καὶ σταμάτησε τὴν ὑποβολὴ προγραμμάτων πρὸς τὴν Ἐπιτροπή,χωρὶς καμμία δικαιολογία∙ εἶναι πράγματι πανάσχετοι μὲ τὴν οἰκονομία, ἀλλὰ παρὰ τὸ ὅτι τοὺς πίεζαν ἀφόρητα οἱ παραγωγικὲς τάξεις, δὲν ἔκαναν τίποτε. Ὁπωσδήποτε ἄλλους λόγους εἶχαν, ἀλλὰ τὸ πρόβλημά μας τώρα εἶναι ὅτι δὲν ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη γιὰ ἀξιοποίηση τῶν κονδυλίων∙ ἑπομένως ἄλλοι πρέπει νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων καὶ αὐτὸ ἔχει τεθεῖ ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων. Δὲν ἀφήνεται τὸ θέμα στὰ χέρια τους…

Συμφωνία, πολιτικὴ συνοχὴ

Ὁ πρωθυπουργὸς ἀνέλαβε προσωπικὰ τὸ βάρος τῆς συμφωνίας μὲ τοὺς δανειστές, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἐξασφάλιση συνοχῆς στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς Βουλῆς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δημιουργία ἐκρηκτικῆς πολιτικῆς δυναμικῆς∙ οἱ ἔγκυροι πολιτικοὶ ἀναλυτὲς θεωροῦν πολὺ δύσκολη τὴν ὑπερψήφιση τῆς συμφωνίας, ἀνεβάζοντας σὲ ἀρκετὲς δεκάδες βουλευτῶν τὴν διαρροή, ὁπότε χάνεται ἡ δεδηλωμένη. Τὸ πιθανώτερο εἶναι ὅτι ἡ συμφωνία θὰ ψηφισθεῖ ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ πρόεδροι τῶν ὁποίων βρίσκονται στὶς Βρυξέλλες ὅπου θὰ ἔχουν συναντήσεις μὲ πολλοὺς ἡγέτες, ὅπως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ἡ κινητικότης τῶν βουλευτῶν κλιμακώνεται καὶ πολλοὶ στὴν κυβερνητικὴ παράταξη ἀναζητοῦν τρόπους ἐπιστροφῆς στὴν ἀντιμνημονιακή τους συνθηματολογία, διότι βλέπουν ὅτι ἡ πρωτοφανὴς φοροκαταιγίδα θὰ ἐκτινάξει στὰ ὕψη τὴν ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου. Ἡ ἀδικαιολόγητη πεντάμηνη καθυστέρηση εἶναι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῶν ἀριστεροῦ προσωπείου βουλευτῶν.

Ὕφεση, ἀπότομη εἰσβολή της

Τὴν ἀπότομη εἰσβολὴ ὑφέσεως μέχρι 8%, ἅλμα στὴν ἀνεργία καὶ ἐμβάθυνση τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν κατωτέρων στρωμάτων, φέρουν τὰ φορολογικὰ μέτρα, μὲ τὴν κυβέρνηση ἀμήχανη ἀπέναντί της∙ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν παραγωγικῶν τάξεων ἐπέκριναν αὐστηρότατα τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι αὐτὸς ἀγρὸν ἀγοράζει… Ἡ ἀποστέρηση ὀκτὼ δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν ἀπονεκρωμένη ἀγορά, ὁδηγεῖ, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸ κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων καὶ στὴν φυγὴ τῶν μεγάλων∙ ἡ κυβέρνηση ἀπέδειξε ἤδη ὅτι ἔχει πλήρη ἄγνοια τῆς οἰκονομίας, διαφορετικὰ δὲν θὰ σταματοῦσε ὅλα τὰ κοινοτικὰ προγράμματα καὶ τὰ μεγάλα ἔργα, ἐνῶ τώρα μόλις ψελλίζει κάτι γιὰ τὸ σχέδιο 35 δις εὐρὼ τοῦ Γιοῦνκερ. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν, Ἑλλήνων καὶ ξένων, μικρῶν καὶ μεγάλων, ἔχει χαθεῖ, μαζὶ μὲ τὴν ἀξιοπιστία μας στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ τὶς ἀποκαταστήσουν, ἔχουν χάσει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τουλάχιστον τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία…

Παυλόπουλος, στόχος Εὐρώπη

Ἡ Εὐρώπη παραμένει ὁ ἐθνικός μας στόχος, ὑπογράμμισε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἐνῶ παραλάμβανε ἀπ’ τὴν πρόεδρο τῆς Βουλῆς τὸ πόρισμα γιὰ τὸ δημόσιο χρέος τῆς χώρας∙ αὐτὴ δὲν εὐχαριστήθηκε καὶ δὲν ἀπάντησε στὶς εὐθεῖες βολὲς ἐναντίον της, παρὰ τὸ παρέδωσε ψελλίζοντας κάποια λόγια. Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ἦταν σαφής, «οἱ ἐργασίες καὶ ἡ σύσταση τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχουν ὡς στόχο νὰ βοηθήσουν τὴν ἀδιατάρακτη καὶ βιώσιμη πορεία τῆς χώρας ἐντός τῆς Εὐρώπης καὶ ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης καὶ ὄχι νὰ τὴν παρεμποδίσουν καθ’ οἱονδήποτε τρόπο»∙ ἡ ὑστερικὴ κατάλαβε μᾶλλον ὅτι τὰ ὅρια τῶν ἐπιδόσεών της ἐξαντλοῦνται στὴν ὁριοθέτηση τοῦ Κοινοβουλίου καὶ ὄχι μακρύτερα. Ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμός μας δὲν ἀμφισβητεῖται.

Ἀστυνομία σὲ σκάλες Βουλῆς

Ἡ κυβέρνηση τρομοκρατήθηκε ἀπ’ τὴν προχεθσινὴ μεγαλειώδη συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα καὶ προσπάθησε νὰ τὴν ὑπονομεύσει∙ ἔστειλε μερικὲς δεκάδες ταραχοποιοὺς νὰ φοβίσουν τὸν κόσμο, ἀλλὰ αὐτὸς ἀπέφυγε τὶς προκλήσεις καὶ συνέχισε νὰ προσέρχεται μαζικά. Μετὰ ἡ ὑστερικὴ ἔβαλε ἔνστολη φρουρὰ στὶς σκάλες ἀπ’ τὸν Ἄγνωστο Στραστιώτη πρὸς τὸ Κοινοβούλιο, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἄνοδο τοῦ κόσμου στὰ Προπύλαια τῆς Βουλῆς, ἐνῶ τὴν προηγούμενη εἶχε ἀνεχθεῖ τὰ ὑβριστικὰ πλακὰτ καὶ τοὺς μπαχαλάκηδες κατὰ ἑκατοντάδες∙ ἕνα εἶναι τὸ συμπέρασμα, ὅτι βρίσκονται σὲ κατάσταση πανικοῦ καὶ φοβοῦνται τὴν κατακραυγὴ τοῦ κόσμου, «φωνὴ λαοῦ ὀργὴ θεοῦ», καὶ χωρὶς νὰ ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἡ φοροκαταιγίδα. Μόνο τὶς προοπτικὲς συνάψεως συμφωνίας γνώριζαν οἱ συγκεντρωθέντες.

Εὐσεβέστερος δὲ Διομήδους

Ἡ σύγκριση τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τοὺς ὁμηρικοὺς ἥρωες καὶ τοὺς μεγάλους ἄνδρες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ἦταν τὸ κύριο ἀντικείμενο τῶν ἱστορικῶν καὶ φιλοσόφων τῆς ἑλληνικῆς καὶ ρωμαϊκῆς ἐποχῆς∙ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ μυθολογία ἦταν ἀποδεκτὰ σὲ ὁλόκληρο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο, ἐνῶ καὶ οἱ Ῥωμαῖοι προσπάθησαν ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου τὴν καλλιέργεια τῆς γραμματείας τους, ὡς ἀνταγωνιστικῆς πρὸς τὴν ἑλληνική, μὲ τὴν στρατευμένη κουλτούρα τους, ἀλλὰ τὴν ἀνέδειξαν ὡς τὸ κακέκτυπό της. Ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν μεγαλοψυχότερος τοῦ Ἀχιλλέως, διότι, «καὶ ὁ μὲν παρὰ τῶν φίλων δῶρα καὶ μισθὸν ἀντὶ τῆς ὀργῆς διαλλαγεὶς ἔλαβεν»∙ διότι ὁ ὁμηρικὸς ἥρως ἀφοῦ ἔλαβε ἀπ’ τοὺς φίλους δῶρα καὶ ἀντίτιμο γιὰ τὴν ὀργή του συνδιαλλάχθηκε. «Ὁ δὲ τοὺς πολεμίους κρατῶν ἐπλούτιζε»∙ ὁ δὲ Ἀλέξανδρος νικώντας τοὺς ἐχθροὺς πλούτιζε. «Εὐσεβέστερος δὲ Διομήδους»∙ καὶ ἦταν εὐσεβέστερος ἀπ’ τὸν Διομήδη.

Διαλυμένος ὁ πρωθυπουργὸς

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐμφανίσθηκε, ἀρκετὴ ὥρα μετὰ τὸ τέλος τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, ἐντελῶς χαμένος στὸ ὕφος καὶ διαλυμένος ὡς πολιτικὸς λόγος, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἦταν σαφεῖς καὶ ξεκάθαροι∙ ἡ συμφωνία κλείνει ὁριστικὰ τὰ μενάνυχτα καὶ ψηφίζεται ἀπ’ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ τὸ ἀργότερο τὸ Σαββατοκύριακο, ὥστε νὰ ἐγκριθεῖ καὶ ἀπ’ τὴν Μπούντεστανγκ καὶ ἀποδεσμευθοῦν οἱ δόσεις τὶς ἑπόμενες μέρες. Ἡ παράδοση ἔγινε, ὄχι μόνο ἄνευ ὅρων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς πιὸ ἐξευτελιστικὲς γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο συνθῆκες∙ εἶχαν ἀπορρίψει προηγουμένως οἱ ἑταῖροι τὸ κείμενο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ κουρεμένου καὶ χρειάσθηκε ἡ ἀποστολὴ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἔδειξαν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν ὑπουργό του μὲ τὰ τόσα ψέμματα καὶ τὶς περισσότερες παλινωδίες του∙ οὔτε συζήτηση γιὰ παράταση τοῦ προγράμματος καὶ ρύθμιση τοῦ χρέους δέχθηκαν, ἀλλὰ ἄφησαν τὸ τελευταῖο γιὰ ἀργότερα. Ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει τί τὸν περιμένει στὴν Βουλή.

Ρευστότης μὲ φοροκαταιγίδα

Ἡ ρευστότης τοῦ τραπεζικοῦ μας συστήματος καὶ ἡ κατάρρευση τῶν δημοσιονομικῶν μας ἦταν τὰ μεγάλα τρωτὰ τῆς κυβερνήσεως στὶς Βρυξέλλες∙ χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν δόσεων, ἢτοι διαφορετικὰ χωρὶς βοήθεια ἡ χώρα κηρύσσεται σὲ χρεωκοπία καὶ δὲν πληρώνονται μισθοὶ καὶ συντάξεις τὸν Ἰούνιο. Ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποδέχθηκε τὴν χειρότερη φοροκαταιγίδα στὴν ἱστορία μας, ὕψους ὀκτὼ δις εὐρὼ καὶ ἄλλων τεσσάρων συμπληρωματικῶν, ὡς ἀντάλλαγμα τῆς βοήθειας∙ οἰκονομικὰ αὐτὰ σημαίνουν καταβύθιση σὲ ὕφεση 8% καὶ ἅλμα στὴν ἀνεργία σὲ σύντομο χρόνο, διότι ἡ ἀγορὰ δὲν ἀντέχει αὔξηση τοῦ ΦΠΑ καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, ὅταν ἤδη εἶναι ἀπονεκρωμένη. Καὶ αὐτὰ εἶναι προτάσεις τῆς κυβερνήσεως καὶ ὄχι τῆς τρόϊκας, ἡ ὁποία διατύπωσε πολλὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὶς συνέπειές τους, διότι ἔχουν τὴν ἐμπειρία τοῦ πρώτου μνημονίου, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκαν∙ οἱ οἰκονομικοὶ φωστῆρες τῆς κυβερνήσεως δὲν εἶχαν ἄλλες προτάσεις. Μένουν χαμένοι στὰ κομμουνιστικὰ τους.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν κατ’ ἀρχὰς συμφωνία στὶς Βρυξέλλες γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1215 δολλάρια καὶ 138,8050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1183,35, καὶ τὸ πετρέλαιο, 63,41. Οἱ ἐπενδυτὲς δέχθηκαν εὐχάριστα τὶς εἰδήσεις, ἀλλὰ διατηροῦν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, διότι ἔχουν άποδοητευθεῖ πολλὲς φορὲς τὸ τελευταῖο πεντάμηνο∙ ἡ στροφὴ ἀναμένεται νὰ γίνει τὴν Δευτέρα, μετὰ καὶ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὴν Βουλή, ἂν καὶ ὁ ξένος τύπος ἀνεβάζει σὲ δέκα μέχρι σαράντα τοὺς ἐπικίνδυνους γιὰ καταψήφιση κυβερνητικοὺς βουλευτές. Ἡ ἐπιφυλακτότης ἀποτυπώνεται καὶ στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα, μὲ τὸ ἐπιτόκιο στὰ δεκαετῆ παραμένειν στάσιμο στὰ 10,59%∙ ἡ παράταση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἦταν ἀναμενόμενη, ἂν καὶ δὲν ἐφαρμόζεται πλέον καὶ τόσο αὐστηρά, διότι οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς καὶ προηγμένης τεχνολογίας ἑταιρεῖες συνεχίζουν τὶς δουλειές τους στὴν Ρωσία.

Καθυστέρηση προσελεύσεως

Οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν καὶ ἀναπληρωτὴς καθυστέρησαν εἴκοσι λεπτὰ στὴν συνεδρίαση τοῦ Γιούρογκρουπ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι τοὺς ἀναζητοῦσαν ἀπ’ τὸ τηλέφωνο∙ ὁ πανικὸς καὶ ἡ φοβία ἐπισκίασαν τὴν ἀγένειά τους, διότι καὶ στὴν συνεδρίαση δὲν εἶχαν τί νὰ ποῦν καὶ ἀναμασοῦσαν ὅσα εἶχε περιλάβει ὁ πρόεδρός τους στὴν ἐπιστολή του. Ἄλλωστε καὶ οἱ μπηχτὲς τῶν συναδέλφων τους, ὡς πρὸς τὴν διαμονή τους, ἦταν εὐθεῖες∙ «πληρώνουμε καὶ τὰ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα», εἶπαν κάποιοι στὴν συνεδρίαση καὶ ἄλλοι σὲ δηλώσεις τους∙ ἡ ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία μένει στὸ ξενοδοχεῖο «The Hotel», τὸ ἀκριβώτερο τῶν Βρυξελλῶν, μὲ τιμὴ τριακόσια μέχει πεντακόσια εὐρὼ τὴν βραδιά. Ποιός ἀποφασίζει γιὰ τὴν πολυτέλεια αὐτή, ὅταν μόνο ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα τὸ χρησιμοποίησε. Τὴν λιτότητα τῶν κομμουνιστῶν ἡγετῶν ἀπολαμβάνουν φαίνεται!

Γάζα, ἐγκλήματα πολέμου

Ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ καταλογίζει τὴν διάπραξη ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος στοὺς Ἰσραηλινοὺς καὶ στοὺς Παλαιστινίους, κατὰ τὸν πρό διετίας πόλεμο στὴν Λωρίδα τῆς Γάζας∙ ἡ ἔκθεση ἐμφανίζεται ἰσορροπημένη, ἂν καὶ ἀπ’ τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει φαίνεται ἡ διαφορά. Στὸν διαρκείας πεντήκοντα ἡμερῶν πόλεμο, σκοτώθηκαν 2251 Παλαιστίνιοι, ἐκ τῶν ὁποίων 1462 πολίτες καὶ 67 Ἰσραηλινοί, μὲ ἕξι πολῖτες∙ οἱ Ἰσραηλινοὶ εἶχαν βομβαρδίσει σπίτια, νοσοκομεῖα, σχολεῖα καὶ ἀκόμη καὶ ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τοῦ ΟΗΕ, τὸ ὁποῖο ἔφερε στὴν σκεπή του τὰ διακριτικὰ τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ. Πάντως δὲν ἀπευθύνεται γιὰ πρώτη φορὰ κατηγορία κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ ἀπ’ τὸν ΟΗΕ, διότι μέχρι τώρα πάντοτε ἐμπόδιζαν τὴν διεξαγωγὴ καὶ τὴν δημοσίευση τῶν σχετικῶν ἐρευνῶν∙ φαίνεται ὅτι κάτι ἀλλάζει στὸν ὀργανισμό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.